அபிதான சிந்தாமணி

மருத்துக்கள் 1270 மருத்துவ பாளங்கள் கொண்டு யாகஞ்செய்கையில் தைத்தியரை இந்திரன் கொன்ற வைாத் அக்னி, காந்தருவன் இவர்களைக் கொண்டு தால் தாயாகிய திதி இந்திரனைக் கொல் இந்திரன் வியாழனால் யாகஞ்செய்விச்கச் லும் வலியுள்ள ஒரு புத்திரனை வேண்டிக் சொல்விக்க இவன் மறுத்தது கண்ட இந்தி காசிபனிடம் பெற்றுக் கருத்தாங்கினள். சன் வச்சிரமேவ அது சம்வர்த்தனர் கிரு இதனை அறிந்த இந்திரன் இவளுக்கு எவ பையால் தம்பிக்க அரசன், தேவர் களிக்க லாளனாய்ச் சென்று ஒருநாள் திதி உறங்கு யாகத்தை முடித்து வந்தருஷிகளுக்கு வெ கையில் வாயு உருவாய் அவள் உடலிற் குதிரவியம் கொடுத்தனன், அந்த இருடி புகுந்து அவள் உணராவண்ணம் வயிற்றி கள் தாங்கள் பெற்ற செல்வங்களைப் பூமி லிருந்த பிண்டத்தை வச்சிரத்தால் யிற் புதைத்துச் சென்றனர். (இதை வியா கூறாக்கினன். அக்குழந்தைகள் வயிற்றில் சர்சொல்லால் தருமபுத்திரன் எடுத்து யாக அழக்கேட்ட திதி 'மாருத மாருத" என் ஞ்செய் தனன்.) இவன் தாய் விசாலை, இவ றனள். அதுகாரணமாக மருத்துக்கள் என ன் தன் குடிகளைக் காத்துத் திரிலோக சஞ் ப் பெயர்பெற்றவர். அக்கூறுகள் ஒவ்வொ சாரியாய் இருக்கையில் ஒரு முநிவர் இவ ன்றும் எழுகுமார்களாகி நாற்பத்தொன்ப னிடம் வந்து இவன் தந்தையைப் பெற்ற தின்மராய் இந்திரனுக்கு நண்பர் ஆயினர். தாய் சொன்னவார்த்தையாகச் சிலசொற்க இவர்களுக்கு இந்திரன் காற்றின் உருவாய் ளைக்கூறினர். அது ''உலகாள் வோன் துஷ் ச்சஞ்சரிக்கவும் தீர்க்காயுள் அடையவும் வ டநிக்ரக சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்யவேண் ரம் தந்தனன். இவர்கள் ஒருமுறை இந்தி டும்” அவ்வகை செய்யாமல் ஸ்திரீபோாகத் என் தமக்கு அவிர்ப்பாகம் கொடாததினால் தைப்பொருளாகக்கொண்டுகாலங்கழிக்கின் அவன் மீது பூதத்தை ஏவினர். (பாகவதம்.) றமையால் பாதாளத்திருந்து நாகங்கள் வந் மருத்துதி -1 தக்ஷன் பெண் ; தருமன் தே து எட்டு முனிப் புதல்வர்களைக் கடித்துத் வி, குமான் மருத்துவான். தடாகங்களை விஷமாக்கிப் பாதாளஞ்சென் 2. முற்கருஷியின் குமரி, மிருகண்டு றன் என்றனர். இதனைக் கேட்ட அரசன் முநிவரின் தேவி. அதிககோபங்கொண்டு பார்க்கவர் ஆச்சிர மருத்துவர் - 1. சூர்யலுக்குச் சஞஞா தேவி மஞ்சென்று பாம்புகளைக் கொல்லும் மந்தி யிடம் உதித்த புத்ரர். ரத்தை அம்பில் அபிமந்திரிப்பித்து அவ்வம் 2. இவர்கள் நோய் கொண்டார்க்கு புகளைப் பாதாளத்து நாகர்மேல் ஏவினன். ஆயுள் மருந்து தந்து நோய் நீக்கும் வைத்தி அவ்வம்புகள் பாதாளஞ்சென்று பல நாகங் யர். இவர்களில் பெண் மருத்துவத்தி. களைச் கொல்ல நாயகனை இழந்த பலசாக மருத்துவனல்லச்சுதனர் இவர் இசைத் கன்னியர் மருத்தின் தாயாகிய விசாலையி தமிழிலும் மருத்து ஏலிலும் வல்லபுலவர் டம்வந்து முறையிட்டுத் தங்களுக்குக் கொ போலும், பரிபாடலிலுள்ள, 68-3-10-15- இத்த வரத்தை நினைப்பூட்டினர். இதனை 19 பாடல்களுக்கு இசை வகுத்தவர். (பரி - விசாலை கணவனாகிய அவீக்ஷத்திற்குக் பாடல்.) கூற அவீக்ஷித்து ஆலோசித்துத் தன்மக மருத்துவன் -- 1. (பரிகாரி) இவன் பிராம னுக்குப் பாம்புகளைக் கொல்லாதிருக்க நீதி ணனுக்கும் வைசிய கன்னிகைக்கும் பிறந் கூறினன். இதனைக் கேளாமையால் அவீ தவன், ஷித்துக் குமானுடன் யுத்தத்திற்குச்சந்தத் 2. ஒரு அரசன். இவன் வேள்வி தீக்ஷை தனாயினன். அச்சமயத்தில் இருடிகளும் செய்து கொண்டு யாகசாலையில் இருக்கை அவீக்ஷித்தின் தாயும் தோன்றி ஏன் யுத்த யில் திக்கு விஜயத்தின் பொருட்டு எழுந்த சந்தத்தராகிறீர் என்று அவரைத் தணிவி இராவணன் இவனிடம் யுத்தத்திற்கு வா த்து அச்சர்ப்பங்களால் முனிச் சிறுவர்களை அரசன் கோபித்து யுத்த சந்தத்தனாயினன், உயிர்ப்பிக்கத் தந்தையைப் பணிந்து அர இதனைக்கண்ட முநிவர் அரசனை நோக்கி சாண்டு பிரபாவதி, சௌவீரை, கைகேயி, நீ யாக தீக்ஷை பெற்றிருக்கிறாய் யுத்தத்தி சௌரந்திரி, முதலியவரை மணந்து நரி ற்குச் செல்லலாகாது தோற்றேன் தோற் ஷ்யந்தன் முதலிய (சஅ ) குமரர்களைப் றேனென்று கூறிவிடுக என அவ்வகைத் பெற்றுப் புண்ணிய வுலகடைந்தான். தோற்றேனென்று கூறினவன். இவன் 3. இவர்கள் காசிபர்க்குத் திதியிடம் யாசத்திற்கு வந்திருந்த தேவர் இராவண உதித்த குமார். நாற்பத்தொன்பதின்மர். னைக்கண்டு பலவருக்கொண்டு மறைந்தனர்.
மருத்துக்கள் 1270 மருத்துவ பாளங்கள் கொண்டு யாகஞ்செய்கையில் தைத்தியரை இந்திரன் கொன்ற வைாத் அக்னி காந்தருவன் இவர்களைக் கொண்டு தால் தாயாகிய திதி இந்திரனைக் கொல் இந்திரன் வியாழனால் யாகஞ்செய்விச்கச் லும் வலியுள்ள ஒரு புத்திரனை வேண்டிக் சொல்விக்க இவன் மறுத்தது கண்ட இந்தி காசிபனிடம் பெற்றுக் கருத்தாங்கினள் . சன் வச்சிரமேவ அது சம்வர்த்தனர் கிரு இதனை அறிந்த இந்திரன் இவளுக்கு எவ பையால் தம்பிக்க அரசன் தேவர் களிக்க லாளனாய்ச் சென்று ஒருநாள் திதி உறங்கு யாகத்தை முடித்து வந்தருஷிகளுக்கு வெ கையில் வாயு உருவாய் அவள் உடலிற் குதிரவியம் கொடுத்தனன் அந்த இருடி புகுந்து அவள் உணராவண்ணம் வயிற்றி கள் தாங்கள் பெற்ற செல்வங்களைப் பூமி லிருந்த பிண்டத்தை வச்சிரத்தால் யிற் புதைத்துச் சென்றனர் . ( இதை வியா கூறாக்கினன் . அக்குழந்தைகள் வயிற்றில் சர்சொல்லால் தருமபுத்திரன் எடுத்து யாக அழக்கேட்ட திதி ' மாருத மாருத என் ஞ்செய் தனன் . ) இவன் தாய் விசாலை இவ றனள் . அதுகாரணமாக மருத்துக்கள் என ன் தன் குடிகளைக் காத்துத் திரிலோக சஞ் ப் பெயர்பெற்றவர் . அக்கூறுகள் ஒவ்வொ சாரியாய் இருக்கையில் ஒரு முநிவர் இவ ன்றும் எழுகுமார்களாகி நாற்பத்தொன்ப னிடம் வந்து இவன் தந்தையைப் பெற்ற தின்மராய் இந்திரனுக்கு நண்பர் ஆயினர் . தாய் சொன்னவார்த்தையாகச் சிலசொற்க இவர்களுக்கு இந்திரன் காற்றின் உருவாய் ளைக்கூறினர் . அது ' ' உலகாள் வோன் துஷ் ச்சஞ்சரிக்கவும் தீர்க்காயுள் அடையவும் டநிக்ரக சிஷ்ட பரிபாலனம் செய்யவேண் ரம் தந்தனன் . இவர்கள் ஒருமுறை இந்தி டும் அவ்வகை செய்யாமல் ஸ்திரீபோாகத் என் தமக்கு அவிர்ப்பாகம் கொடாததினால் தைப்பொருளாகக்கொண்டுகாலங்கழிக்கின் அவன் மீது பூதத்தை ஏவினர் . ( பாகவதம் . ) றமையால் பாதாளத்திருந்து நாகங்கள் வந் மருத்துதி -1 தக்ஷன் பெண் ; தருமன் தே து எட்டு முனிப் புதல்வர்களைக் கடித்துத் வி குமான் மருத்துவான் . தடாகங்களை விஷமாக்கிப் பாதாளஞ்சென் 2. முற்கருஷியின் குமரி மிருகண்டு றன் என்றனர் . இதனைக் கேட்ட அரசன் முநிவரின் தேவி . அதிககோபங்கொண்டு பார்க்கவர் ஆச்சிர மருத்துவர் - 1. சூர்யலுக்குச் சஞஞா தேவி மஞ்சென்று பாம்புகளைக் கொல்லும் மந்தி யிடம் உதித்த புத்ரர் . ரத்தை அம்பில் அபிமந்திரிப்பித்து அவ்வம் 2. இவர்கள் நோய் கொண்டார்க்கு புகளைப் பாதாளத்து நாகர்மேல் ஏவினன் . ஆயுள் மருந்து தந்து நோய் நீக்கும் வைத்தி அவ்வம்புகள் பாதாளஞ்சென்று பல நாகங் யர் . இவர்களில் பெண் மருத்துவத்தி . களைச் கொல்ல நாயகனை இழந்த பலசாக மருத்துவனல்லச்சுதனர் இவர் இசைத் கன்னியர் மருத்தின் தாயாகிய விசாலையி தமிழிலும் மருத்து ஏலிலும் வல்லபுலவர் டம்வந்து முறையிட்டுத் தங்களுக்குக் கொ போலும் பரிபாடலிலுள்ள 68-3-10-15 இத்த வரத்தை நினைப்பூட்டினர் . இதனை 19 பாடல்களுக்கு இசை வகுத்தவர் . ( பரி - விசாலை கணவனாகிய அவீக்ஷத்திற்குக் பாடல் . ) கூற அவீக்ஷித்து ஆலோசித்துத் தன்மக மருத்துவன் -- 1. ( பரிகாரி ) இவன் பிராம னுக்குப் பாம்புகளைக் கொல்லாதிருக்க நீதி ணனுக்கும் வைசிய கன்னிகைக்கும் பிறந் கூறினன் . இதனைக் கேளாமையால் அவீ தவன் ஷித்துக் குமானுடன் யுத்தத்திற்குச்சந்தத் 2. ஒரு அரசன் . இவன் வேள்வி தீக்ஷை தனாயினன் . அச்சமயத்தில் இருடிகளும் செய்து கொண்டு யாகசாலையில் இருக்கை அவீக்ஷித்தின் தாயும் தோன்றி ஏன் யுத்த யில் திக்கு விஜயத்தின் பொருட்டு எழுந்த சந்தத்தராகிறீர் என்று அவரைத் தணிவி இராவணன் இவனிடம் யுத்தத்திற்கு வா த்து அச்சர்ப்பங்களால் முனிச் சிறுவர்களை அரசன் கோபித்து யுத்த சந்தத்தனாயினன் உயிர்ப்பிக்கத் தந்தையைப் பணிந்து அர இதனைக்கண்ட முநிவர் அரசனை நோக்கி சாண்டு பிரபாவதி சௌவீரை கைகேயி நீ யாக தீக்ஷை பெற்றிருக்கிறாய் யுத்தத்தி சௌரந்திரி முதலியவரை மணந்து நரி ற்குச் செல்லலாகாது தோற்றேன் தோற் ஷ்யந்தன் முதலிய ( சஅ ) குமரர்களைப் றேனென்று கூறிவிடுக என அவ்வகைத் பெற்றுப் புண்ணிய வுலகடைந்தான் . தோற்றேனென்று கூறினவன் . இவன் 3. இவர்கள் காசிபர்க்குத் திதியிடம் யாசத்திற்கு வந்திருந்த தேவர் இராவண உதித்த குமார் . நாற்பத்தொன்பதின்மர் . னைக்கண்டு பலவருக்கொண்டு மறைந்தனர் .