அபிதான சிந்தாமணி

அஷ்யகுமாரன் - 147 ஆகமம் 2. வசிஷ்ட பத்னி. (அருந்ததி) பாரதம் (ஆதி - பர்.) அக்ஷயகுமாரன் - (அவன்) இராவணன் குமாரர்களிலொருவன். அதுமனாற் கொ ல்லப்பட்டவன். அக்ஷயதேவர்- ஒரு சிவனடியவர். அக்ஷய பாத்திரம் - சூரியனிடமிருந்து தர் ஆஅய் அண்டிரன்-ஆயைக்காண்க. மன் பெற்ற வற்றாத அன்னம் அளிக்கும் ஆகண்டிதன் துரியோதனன் தம்பி. பாத்திரம். ஆகமம் - சிவ விஷ்ணுக்களால் இருஷிகள் அக்ஷய வடம் - காசிக்கருகில் கௌதமபுத்தர் பொருட்டு அருளிச்செய்யப்பட்ட நூல் நிஷ்டைகூடியிருந்த ஆலமரம், கள். அவற்றுட் சிவாசமம் இருபத்தெட்டு அக்ஷராரம்பம் - அக்ஷராரம்பம்பண்ணுமி வகை, அவை சதாசிவமூர்த்தியின் ஐந்து டத்து உத்தராயணத்து மாசிமா தமொழிய திருமுகங்களிலிருந்தும் தோன்றின. (ச) வயது சென்று (கு) வயதிலே பூருவ அவை, சிவபேதம், ருத்ரபேதம் என பக்கத்துப் பகற்காலத்திலே பஞ்சாங்க இருவகைப்படும். அவற்றுள் முதலாவது சுத்தியுண்டாகத் திருவாதிரை, திருவோ காமிகாகமம், இது பரார்த்த தொகையுள் ணம், இரேவதி, அனுஷம், புநர்பூசம், ளது. இதனைக் கேட்டோர்) பிரணவர், அத்தம், சித்திரை, சோதி, அசுவதி இந் திரகலர், ஹரர், இதன் உட் பிரிவு, வக்த்ரா நாட்களிலே ஸ்திரராசியு தயமாக எ, அ. ரம், பைரவோத்தரம், நரசிங்கம். (உ - இவ்விடங்கள் சுத்திபெற அக்ஷராரம்பம் வது) யோகசம், இது லக்ஷசங்கியை பண்ணுவது. சிலர் (ச)ம் இடஞ்சுத்தியாக (கேட்டோர்) சுதர் முதலியோர். (உ-பி) வேண்டுமென்பர். அக்ஷராரம்பத்துக்குத் வீணாசிகோத்தரம், தாரம், ஆத்மயோகம் திருவாதிரை, திருவோணம், அனுஷம், முதவிய. (உ-வது) சிந்தியம், (கேர்) புநர்பூசம், பூசம், அவிட்டம், அத்தம், சுதீப்தர் முதலியோர். (உ-பி) சுசிந்தியம் சோதி, மிருகசீரிஷம், அசுவதி, சித்திரை, முதலிய மூன்று . (ச.வது) காரணம் சதயம் இவை உத்தமம். இரேவதி, உரோ (கேட்டோர்) காரணர் முதலியோர் (உ-பி) கிணி, உத்திரத்திரயம் இவை மத்திமம். 'பாவரும் முதலிய ஆறு, ஐந்தாவது அசி ஸ்திரராசி யு தயமும், பக்கங்களில் திரயோ தம், கே - ர்) சுசிவர் முதலியோர். தசி, சத்தமி இவையொழிந்த சுபதிதிக (உ - பி) பிரபூத முதலிய நான்கு. ஆறா ளும் நன்றாம் (விதானமாலை.) வது தீப்தம். (கே - ர்) ஈசர் முதலிய அக்ஷரேகைகள்- நிரக்ஷரேகைக்கு வடக்கி மூவர். (உ-பி) அமேயம் முதலிய ஒன் லுந் தெற்கிலும் துருவங்கள் வரையிலும், பது. ஏழாவது சூஷ்மம், (கே-ர்) சூஷ்மர் ஒரு டிகிரி தூரத்திற்கு ஒன்று வீதம் பூமி முதவிய மூவர், எட்டாவது சஹச்சரம், யுருண்டையைச் சுற்றி வரையப்பட்ட (கே-ர்)காலர் முதலியமூவர். (உ-பி) அதீத கோடுகள். முதலிய பத்து. ஒன்பதாவது அம்சுமான், (கே-ர்) அம்பு முதலிய மூவர், (உ - பி) அக்ஷன்-அக்ஷய குமாரனுக்கு ஒரு பெயர். இவனுக்கு அக்ஷயன் என்றும் பெயர். வித்யாபுராண முதலிய பன்னிரண்டு, பத்தாவது சுப்ரபேதம், (கே-ர்) தசேசர் அக்ஷஹிருதயம் - த்யூதசாஸ்திரம், ருதுபர்ண முதலிய மூவர். இதுவரையிற் கூறிய களசம்வாதத்தில் பெற்றது. (பாரதம் ஆகமங்கள் சிவபேதமாம். இனிக் கூறு வன - பர்.) வன ருத்திரபேதம். பதினொராவது விஜ அக்ஷத்திரயம் - விசாலாக்ஷி, காமா, 'யம், (கே-ர்) அநாதிருத்ரர் முதலிய இரு மீனாக்ஷி . வர், (உ - பி) விஜயம் முதலிய எட்டு. அக்ஷணன் - விஸ்வாமித்ர புத்ரன். (பாரதம் பன்னிரண்டாவது நிச்வாசம், (கே - ர்) அது - பர்.) தாசார்ணர் முதலிய இருவர், (உ-பி) நிச் அக்ஷோப்யழ நீ- வித்யாரண்யருடன் வாதி வாச முதலிய எட்டு, பதின்மூன்றாவது ட்டு வேதாந்ததேசிகர் எழுதியனுப்பிய ஸ்வயம்பூ, (கேர்) நிதநேசர் முதலிய இரு யொயத்தாற் களிப்படைந்தவன். வர், (உ.பி) பிரசாபதி பத்மம் முதலி..
அஷ்யகுமாரன் - 147 ஆகமம் 2 . வசிஷ்ட பத்னி . ( அருந்ததி ) பாரதம் ( ஆதி - பர் . ) அக்ஷயகுமாரன் - ( அவன் ) இராவணன் குமாரர்களிலொருவன் . அதுமனாற் கொ ல்லப்பட்டவன் . அக்ஷயதேவர் - ஒரு சிவனடியவர் . அக்ஷய பாத்திரம் - சூரியனிடமிருந்து தர் ஆஅய் அண்டிரன் - ஆயைக்காண்க . மன் பெற்ற வற்றாத அன்னம் அளிக்கும் ஆகண்டிதன் துரியோதனன் தம்பி . பாத்திரம் . ஆகமம் - சிவ விஷ்ணுக்களால் இருஷிகள் அக்ஷய வடம் - காசிக்கருகில் கௌதமபுத்தர் பொருட்டு அருளிச்செய்யப்பட்ட நூல் நிஷ்டைகூடியிருந்த ஆலமரம் கள் . அவற்றுட் சிவாசமம் இருபத்தெட்டு அக்ஷராரம்பம் - அக்ஷராரம்பம்பண்ணுமி வகை அவை சதாசிவமூர்த்தியின் ஐந்து டத்து உத்தராயணத்து மாசிமா தமொழிய திருமுகங்களிலிருந்தும் தோன்றின . ( ) வயது சென்று ( கு ) வயதிலே பூருவ அவை சிவபேதம் ருத்ரபேதம் என பக்கத்துப் பகற்காலத்திலே பஞ்சாங்க இருவகைப்படும் . அவற்றுள் முதலாவது சுத்தியுண்டாகத் திருவாதிரை திருவோ காமிகாகமம் இது பரார்த்த தொகையுள் ணம் இரேவதி அனுஷம் புநர்பூசம் ளது . இதனைக் கேட்டோர் ) பிரணவர் அத்தம் சித்திரை சோதி அசுவதி இந் திரகலர் ஹரர் இதன் உட் பிரிவு வக்த்ரா நாட்களிலே ஸ்திரராசியு தயமாக . ரம் பைரவோத்தரம் நரசிங்கம் . ( - இவ்விடங்கள் சுத்திபெற அக்ஷராரம்பம் வது ) யோகசம் இது லக்ஷசங்கியை பண்ணுவது . சிலர் ( ) ம் இடஞ்சுத்தியாக ( கேட்டோர் ) சுதர் முதலியோர் . ( - பி ) வேண்டுமென்பர் . அக்ஷராரம்பத்துக்குத் வீணாசிகோத்தரம் தாரம் ஆத்மயோகம் திருவாதிரை திருவோணம் அனுஷம் முதவிய . ( - வது ) சிந்தியம் ( கேர் ) புநர்பூசம் பூசம் அவிட்டம் அத்தம் சுதீப்தர் முதலியோர் . ( - பி ) சுசிந்தியம் சோதி மிருகசீரிஷம் அசுவதி சித்திரை முதலிய மூன்று . ( . வது ) காரணம் சதயம் இவை உத்தமம் . இரேவதி உரோ ( கேட்டோர் ) காரணர் முதலியோர் ( - பி ) கிணி உத்திரத்திரயம் இவை மத்திமம் . ' பாவரும் முதலிய ஆறு ஐந்தாவது அசி ஸ்திரராசி யு தயமும் பக்கங்களில் திரயோ தம் கே - ர் ) சுசிவர் முதலியோர் . தசி சத்தமி இவையொழிந்த சுபதிதிக ( - பி ) பிரபூத முதலிய நான்கு . ஆறா ளும் நன்றாம் ( விதானமாலை . ) வது தீப்தம் . ( கே - ர் ) ஈசர் முதலிய அக்ஷரேகைகள் - நிரக்ஷரேகைக்கு வடக்கி மூவர் . ( - பி ) அமேயம் முதலிய ஒன் லுந் தெற்கிலும் துருவங்கள் வரையிலும் பது . ஏழாவது சூஷ்மம் ( கே - ர் ) சூஷ்மர் ஒரு டிகிரி தூரத்திற்கு ஒன்று வீதம் பூமி முதவிய மூவர் எட்டாவது சஹச்சரம் யுருண்டையைச் சுற்றி வரையப்பட்ட ( கே - ர் ) காலர் முதலியமூவர் . ( - பி ) அதீத கோடுகள் . முதலிய பத்து . ஒன்பதாவது அம்சுமான் ( கே - ர் ) அம்பு முதலிய மூவர் ( - பி ) அக்ஷன் - அக்ஷய குமாரனுக்கு ஒரு பெயர் . இவனுக்கு அக்ஷயன் என்றும் பெயர் . வித்யாபுராண முதலிய பன்னிரண்டு பத்தாவது சுப்ரபேதம் ( கே - ர் ) தசேசர் அக்ஷஹிருதயம் - த்யூதசாஸ்திரம் ருதுபர்ண முதலிய மூவர் . இதுவரையிற் கூறிய களசம்வாதத்தில் பெற்றது . ( பாரதம் ஆகமங்கள் சிவபேதமாம் . இனிக் கூறு வன - பர் . ) வன ருத்திரபேதம் . பதினொராவது விஜ அக்ஷத்திரயம் - விசாலாக்ஷி காமா ' யம் ( கே - ர் ) அநாதிருத்ரர் முதலிய இரு மீனாக்ஷி . வர் ( - பி ) விஜயம் முதலிய எட்டு . அக்ஷணன் - விஸ்வாமித்ர புத்ரன் . ( பாரதம் பன்னிரண்டாவது நிச்வாசம் ( கே - ர் ) அது - பர் . ) தாசார்ணர் முதலிய இருவர் ( - பி ) நிச் அக்ஷோப்யழ நீ - வித்யாரண்யருடன் வாதி வாச முதலிய எட்டு பதின்மூன்றாவது ட்டு வேதாந்ததேசிகர் எழுதியனுப்பிய ஸ்வயம்பூ ( கேர் ) நிதநேசர் முதலிய இரு யொயத்தாற் களிப்படைந்தவன் . வர் ( . பி ) பிரசாபதி பத்மம் முதலி . .