அபிதான சிந்தாமணி

மரவகை 1267 மரீசி பிரசாபதி மணமின்றி உறுதியானவை செம்மாம், குடைவேல், விடத்தேரை மாம், அடப்ப நூக்கமரம், கருங்காலி, தேக்கு, கடுக்காய் மரம், கடுமாம், தான்றிமரம், இத்திமரம். மரம், ஆச்சாமரம், மற்றவை உறுதியற் இருப்பை மரம், மரிமாங்காய் மரம், உழா றவை. ஆல், - பாவியமாம், சிங்கோனா மரம், ஆச்சாமரம், அகத்திமரம், நறுவிலி மரம், இம்மரம் நீலகிரிப் பிரதேசத்தில் மரம், செருந்தி முதலியன. பயிராக்கப்படுகிறது. இம்மாப்பட்டையால் மாவட்டை - இது எலும்பில்லாப் பிராணி குயினா என்னும் சுரமருந்து ஆயத்தப்படு களில் ஊரும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தபிராணி, த்தப் படுகிறது. தென்னை, பனை, கள்வெல் இதிற் சிறியவுருவுள்ளதும் சற்று பெரிதும் லம் தருகின்றன. வேலமாப் பட்டையில் உண்டு. இது செந்நிறத்ததாய் இரண்டங் சாராயம் வடிக்கின்றனர். நுணாபோன்ற குல நீண்டு சென்னிறமான பல சிறு கால் மரங்களின் பட்டைகளால் சாயம் போடு களையுடையது. வீட்டுக்களின் கூரைகளில் கின்றனர் கார்க்மரம் - இதின் பட்டை வசிப்பது, இதில் பெரிது காட்டுமாவட் களால் புட்டிகளுக்கு அடைப்பான், மிதப் டையென்பர். இது, தோட்டம், காடு புக் கருவிகள் செய்யப்படுகின்றன. விய இடங்களில் வசிப்பது. 4. சந்தனமரம், தேவதாருமரம், சாள மரவணக்கம் - அசுவத்த விரதம் காண்க. தேவதாருமரம், அகில்மாம், அக்ருமரம், சிலர் ஆலிலும் அரசிலும் சுத்ரதேவதைகள் சரக்கொன்றை மாம், சிறுகொன்றைமரம், வருத்தாமல் மாத்தடியில் பூசிப்பது. நரிக்கொன்றை மரம், மைக்கொன்றை மாவுரி ஒருவகை மரத்தின் மேற்றோல். மரம், மருதமரம், வேங்கைமரம், வன்னி இது உரித்தால் ஆடைபோல நிற்பதும் மரம், புரசமரம், இருவாட்சி மரம், காட் தோய்த்துச் சுத்தப்படுத்தக் கூடியதாக டாத்தி மரம், பெருங்குமிழ மரம், மாவி வால் இருடிசளிதனை ஆடையாகத் தரித் லிங்கமரம், அழிஞ்சல் மரம், கடலழுஞ்சி தனர். மரம், கொய்யா, கிச்சிலி, சீதாமரம், பூதமாாடம் - பாதகண்டத்தின் மேல் நாடு மரம், வாகைமரம், கருவாகை மரம், புளி, மராட்டியர் இவர்கள் எல்லா ஜில்லாக்க காஞ்சி, வன்னி, இலவமரம், முள்ளிலவ ளிலும் காணப்பட்ட மராட்டிய பாஷை மரம், விளாமரம், நெல்லிமரம், கருநெல்லி பேசும் ஜனங்கள். இவர்களில் பிராமண மரம், அருநெல்லி மரம், அருளமரம், ரும் பிராமணரல்லாத ஜாதியரும் உண்டு, வேப்பமரம், மலை வேப்ப மரம், சருக்கரை சிலர் மாயாவாதக் கொள்கை மேற்கொண் வேப்பமரம், வெட்பாலை மாம், மாதுளை டவரும் சிலர் வைஷ்ணவருமாக இருக்கின் மரம், உசிலமரம், (சீக்கிரான்) தீம்பாலை றனர். இவர்கள் போர்ச் சேவகராகவும் மரம், மலைப்பாலை மரம், குடசப்பாலை படையைப் பின்பற்றியவராகவும் வந்து மரம், குளப்பாலை மரம், நன்முருக்கு தமிழ் நாட்டில் குடியேறினவர். இவர்கள் காட்டு முருக்கு, புனன் முருக்கு, முள் முரு கோவைாட்டி விருந்தவர்கள். இவர்கள் க்கமரம், (கல்யாண முருக்கு) உழலாந்தி தலைவன் சிருங்கேரி மடத்தலைவன். இவர் மாம், வெள்வேல் மரம், மூங்கில் மரம், களரசன் சிவாஜி. (தர்ஸ்டன்.) பாதிரிமரம், மகிழமரம், கோங்கு மரம், மராமரம் - இது கிட்கிந்தைக் கருகிலிருந்த சண்பகமரம், பசுமுன்னைமரம், கல்லால், எழு ஆச்சாமரங்கள். இவற்றை இராமமூர் புன்னை மரம், சுரபுன்னை மரம், நாரத்தை த்தி ஒருபாணத்தால் பிளந்தனர். மரம், மாமரம், வாழைமரம், குங்குமமாம், மரீசி - 1. சம்பிராட்டிற்கு உத்கலையிடம் தாழைமரம், கிளியால்மரம், அக்காரமரம், உதித்த குமரன், தேவி பிந்துமதி. குமரன் பனைமரம், தென்னைமரம், தாளிப்பனை, பிந்துமான், ஈச்சமரம், பாக்குமரம், கூந்தற்பனை, பலா 2. வேதத்தில் தேஜோ பேதத்தைத் மரம், ஈரப்பலாமரம், ஆலமரம், புன்க தெரிவிப்பது. மரீசி, அத்தேஜசால் பிறந் மரம், அசோகமரம், அரசமாம், புளிய ததால் இப்பெயர் பெற்றனன். மரம், தேக்குமரம், நாவல்மரம், அத்தி 3. (க) ஆம் மன்வந்தாத்துத் தேவர். மரம், காட்டிலந்தை மரம், இலந்தைமரம், மரீசிபர் பிரமன் சபையில் உள்ள தேவர். தேற்றுமரம, வில்வமரம், கருங்காலிமாம், மரீசி பிரசாபதி- பிரமன் மனத்தில் பிறந்த முந்திரிமரம், புன்முருக்கு, நுணாமாம், குமார். தேவி கலை, குமார் காசிபர், குமரி குருந் தமரம், குன்றிமரம், கடம்பு மரம், பூர்ணிமா, இவர்சுவாயம்பு மன்வந்தரத்தில்
மரவகை 1267 மரீசி பிரசாபதி மணமின்றி உறுதியானவை செம்மாம் குடைவேல் விடத்தேரை மாம் அடப்ப நூக்கமரம் கருங்காலி தேக்கு கடுக்காய் மரம் கடுமாம் தான்றிமரம் இத்திமரம் . மரம் ஆச்சாமரம் மற்றவை உறுதியற் இருப்பை மரம் மரிமாங்காய் மரம் உழா றவை . ஆல் - பாவியமாம் சிங்கோனா மரம் ஆச்சாமரம் அகத்திமரம் நறுவிலி மரம் இம்மரம் நீலகிரிப் பிரதேசத்தில் மரம் செருந்தி முதலியன . பயிராக்கப்படுகிறது . இம்மாப்பட்டையால் மாவட்டை - இது எலும்பில்லாப் பிராணி குயினா என்னும் சுரமருந்து ஆயத்தப்படு களில் ஊரும் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்தபிராணி த்தப் படுகிறது . தென்னை பனை கள்வெல் இதிற் சிறியவுருவுள்ளதும் சற்று பெரிதும் லம் தருகின்றன . வேலமாப் பட்டையில் உண்டு . இது செந்நிறத்ததாய் இரண்டங் சாராயம் வடிக்கின்றனர் . நுணாபோன்ற குல நீண்டு சென்னிறமான பல சிறு கால் மரங்களின் பட்டைகளால் சாயம் போடு களையுடையது . வீட்டுக்களின் கூரைகளில் கின்றனர் கார்க்மரம் - இதின் பட்டை வசிப்பது இதில் பெரிது காட்டுமாவட் களால் புட்டிகளுக்கு அடைப்பான் மிதப் டையென்பர் . இது தோட்டம் காடு புக் கருவிகள் செய்யப்படுகின்றன . விய இடங்களில் வசிப்பது . 4. சந்தனமரம் தேவதாருமரம் சாள மரவணக்கம் - அசுவத்த விரதம் காண்க . தேவதாருமரம் அகில்மாம் அக்ருமரம் சிலர் ஆலிலும் அரசிலும் சுத்ரதேவதைகள் சரக்கொன்றை மாம் சிறுகொன்றைமரம் வருத்தாமல் மாத்தடியில் பூசிப்பது . நரிக்கொன்றை மரம் மைக்கொன்றை மாவுரி ஒருவகை மரத்தின் மேற்றோல் . மரம் மருதமரம் வேங்கைமரம் வன்னி இது உரித்தால் ஆடைபோல நிற்பதும் மரம் புரசமரம் இருவாட்சி மரம் காட் தோய்த்துச் சுத்தப்படுத்தக் கூடியதாக டாத்தி மரம் பெருங்குமிழ மரம் மாவி வால் இருடிசளிதனை ஆடையாகத் தரித் லிங்கமரம் அழிஞ்சல் மரம் கடலழுஞ்சி தனர் . மரம் கொய்யா கிச்சிலி சீதாமரம் பூதமாாடம் - பாதகண்டத்தின் மேல் நாடு மரம் வாகைமரம் கருவாகை மரம் புளி மராட்டியர் இவர்கள் எல்லா ஜில்லாக்க காஞ்சி வன்னி இலவமரம் முள்ளிலவ ளிலும் காணப்பட்ட மராட்டிய பாஷை மரம் விளாமரம் நெல்லிமரம் கருநெல்லி பேசும் ஜனங்கள் . இவர்களில் பிராமண மரம் அருநெல்லி மரம் அருளமரம் ரும் பிராமணரல்லாத ஜாதியரும் உண்டு வேப்பமரம் மலை வேப்ப மரம் சருக்கரை சிலர் மாயாவாதக் கொள்கை மேற்கொண் வேப்பமரம் வெட்பாலை மாம் மாதுளை டவரும் சிலர் வைஷ்ணவருமாக இருக்கின் மரம் உசிலமரம் ( சீக்கிரான் ) தீம்பாலை றனர் . இவர்கள் போர்ச் சேவகராகவும் மரம் மலைப்பாலை மரம் குடசப்பாலை படையைப் பின்பற்றியவராகவும் வந்து மரம் குளப்பாலை மரம் நன்முருக்கு தமிழ் நாட்டில் குடியேறினவர் . இவர்கள் காட்டு முருக்கு புனன் முருக்கு முள் முரு கோவைாட்டி விருந்தவர்கள் . இவர்கள் க்கமரம் ( கல்யாண முருக்கு ) உழலாந்தி தலைவன் சிருங்கேரி மடத்தலைவன் . இவர் மாம் வெள்வேல் மரம் மூங்கில் மரம் களரசன் சிவாஜி . ( தர்ஸ்டன் . ) பாதிரிமரம் மகிழமரம் கோங்கு மரம் மராமரம் - இது கிட்கிந்தைக் கருகிலிருந்த சண்பகமரம் பசுமுன்னைமரம் கல்லால் எழு ஆச்சாமரங்கள் . இவற்றை இராமமூர் புன்னை மரம் சுரபுன்னை மரம் நாரத்தை த்தி ஒருபாணத்தால் பிளந்தனர் . மரம் மாமரம் வாழைமரம் குங்குமமாம் மரீசி - 1. சம்பிராட்டிற்கு உத்கலையிடம் தாழைமரம் கிளியால்மரம் அக்காரமரம் உதித்த குமரன் தேவி பிந்துமதி . குமரன் பனைமரம் தென்னைமரம் தாளிப்பனை பிந்துமான் ஈச்சமரம் பாக்குமரம் கூந்தற்பனை பலா 2. வேதத்தில் தேஜோ பேதத்தைத் மரம் ஈரப்பலாமரம் ஆலமரம் புன்க தெரிவிப்பது . மரீசி அத்தேஜசால் பிறந் மரம் அசோகமரம் அரசமாம் புளிய ததால் இப்பெயர் பெற்றனன் . மரம் தேக்குமரம் நாவல்மரம் அத்தி 3. ( ) ஆம் மன்வந்தாத்துத் தேவர் . மரம் காட்டிலந்தை மரம் இலந்தைமரம் மரீசிபர் பிரமன் சபையில் உள்ள தேவர் . தேற்றுமரம வில்வமரம் கருங்காலிமாம் மரீசி பிரசாபதி- பிரமன் மனத்தில் பிறந்த முந்திரிமரம் புன்முருக்கு நுணாமாம் குமார் . தேவி கலை குமார் காசிபர் குமரி குருந் தமரம் குன்றிமரம் கடம்பு மரம் பூர்ணிமா இவர்சுவாயம்பு மன்வந்தரத்தில்