அபிதான சிந்தாமணி

மரநாய் 1266 மரவகை கனாக்காய், பலவகைப் பூசிணிக்காய், மரங்களின் பட்டைகள் பல குணமும் உரு முலாக்காய், சுரைக்காய், வெள்ளரிக்காய், சியும் பெற்றிருக்கின்றன. சில மணந்தரு கக்கரிக்காய், மொச்சைக்காய், பீர்க்கங் வன, சில துர்நாற்றந் தருவன. சில மயக் காய், புடலங்காய், பலவகை பாகற்காய், கந் தருவன சில நார்போல்வன. சில சடை தூ துளங்காய், வழுதலங்காய், பயற்றங் போல்வன. சில வழுவழுப்புள்ளன. காய், சுக்கன்காய், முதலிய மாதுளை, மாவகை - 1. ஆலமரம் - இதனை கொய்யா, ஊமத்தை, விளா முதலிய தாது வளரவிட்டால் நெடுந்தூரம் தழை மாநாய் இது பூனையினத்தைச் சேர்ந்தது த்து வேரூன்றிப் பல நூற்றாண்டுகள் அழி என்னலாம். இது பூனையைப்போல் மாம் யாதிருக்கும். அரசமரம் - இந்தியாவில் ஏறவல்லது. உருவத்தில் சிறு நாயைப்போ மரங்களுக்காசா யெண்ணப்பட்டு வருவது. விருக்கும். இது மரம் ஏறவல்லதா தலால் இந்தியர்களின் கல்யாணங்களிலும், தேவ இதை மரநாய் என்பர். இதன் வால் சுருண் பூசைகளிலும் யாகாதி காரியங்களிலும் உப டிருக்கும். இது பகலில் மரப்பொந்துக யோகிப்பது. இதனடியில் புத்தர் ஞான ளில் புகுந்திருந்து இரவிலிரை தேடப் மடைந்தனர். வேம்பு, இது சிறந்த மரம். புறப்படும். இரவில் எலி, அணில், சிறு இதனை மாரிநோய் கொண்டார் கொண் பறவைகளைப் பிடித்துத் தின்னும், ஒன்றுங் டாடுகின்றனர். இதனிலைகள் அம்மைக் கிடைக்காவிட்டால் மரங்களிலேறிக் கள் கொப்புள முதலியவற்றை ஆற்றுகிறது. ளைக் குடிக்கும். சிலவேளை கள்ளின் மயக் வன்னி இது உறுதியுள்ள மரம். இதனை கத்தால் மரத்திலிருந்து கீழ்வீழ்வதுமுண்டு. வந்தியைக் காண்க நெல்லி இதனடியில் மாநாய்போன்ற மிருகம் பாட்டில் - இது திருமாலிருந்ததால் விசேடமென்பர். தென் ஆபிராகாவின் பாலைவனவாசி உடல் 2. பாலுள்ளவை - தில்லைமாம் - இதன் (ங) அடிநீளம், உயாம் பத்தங்குலம். இது பால் விஷமுள்ளது, மட்டிப்பால் - மண தேனீக்களைத் தின்கிறது. இவ்வினத்தில் முள்ளது. அரசு, அத்தி, ஆல் இவற்றின் பயின் மார்டின் என்று ஒருவகை உண்டு. பால் நார்த் தன்மை யுள்ள தாய்க் குருவி இது சைபீரியவாசி. முதலியபிடிக்க உபயோகிக்கின்றனர். தண் மாபாலன் - கங்கை குலத்திற் பிறந்த ஒரு ணீர் வடியுமாம் சருக்கரைப்பால் வடியு வேளாளன். இவன் பாதாளஞ் சென்று மரம், பால் வடியுமாம், இரப்பர் உண்டா மீளுகையில் விச்வகன்மன் பொறாமை மரம், கற்பூரத்தைலமரம், தும்மல்மரம், கொண்டு போரிட்டுத்தோற்றனன். இவனை விஷக்காற்றடிக்கு மரம், மழைமரம், சோதி வேளாளன் பிடித்துப் பூமியில் விட்டனன். மரம், படுத்தெழுமரம், துதிக்கையால் தண் இதனைக்கண்ட அரிஹா பிரம்மாக்கள் வே ணீர் குடிக்குமரம், அழுது கொண்டிருக்கு ளாளனை வாழ்த்திச் சில பரிசுகளை அளித் மரம், தூங்குமூஞ்சி மரம், முதலிய பல தனர். பிரமன் அரியாசனம் தந்தான். வினோத மரங்களுண்டு. அவற்றிற் சிலவற் லக்ஷ்மிகளும் அட்ட சம்பத்தைத் றைத் தனித்தனி காண்க, அத்தி, பூவி தந்தனர். முருகக் கடவுள் குவளை மாலை லாது காய்ப்பது, தந்தவிதைப்பனை, தாளி யை அளித்தனர். மற்றதேவர் மயில், குயில், ப்பனை, கூந்தற்பனை, ஜவ்வரிசிப்பனை, யீனம், சிங்க முதலிய கொடிகளை யளித்த திருவோட்டுப்பனை, மற்றும் பல பெரிய னர். இந்திரனும், குபோனும் தமது புத்தி விருக்ஷங்கள் அமெரிகா கண்டத்தில் 300 ரியரை யளித்தனர். அதுமுதல் இவன் அடிகள் உயர்ந்ததும், ஆஸ்திரியாவில் தன் மாபை விளக்கியதைப்பற்றி இவனுக் (450) அடிகள் உயர்ந்ததும், மத்ய அமெரி குத் திரிமூர்த்திகளும் மாபாலன் எனப் காவில் 154 அடி சுற்றளவாய் 3000 வருஷ பெயரிட்டனர். ஆயுள் கொண்டனவாயும் சில மரங்கள் மாபு - 1. (உ) தந்தை மாபு, தாய் மரபு, இருக்கின்றனவாம். மத்ய அமெரிகாவில் 2. யாதொரு பொருளை யாதொரு சொல் இலை கிளைகள் இல்லாமலே ஒருவகை மரம் வால் யாதொரு நெறியால் அறிவுடையார் உண்டு. சொன்னார்களோ அப்படி சொல்லுதல். 3. இவ்வகைகளில், சந்தனமாம், அதிக (நன்.) மணமுள்ளதும் விலையேறப் பெற்றதுமாம். மரங்களின் பட்டைகள் - மரங்களைக் காக் அகில் இதற்கிரண்டாவதானது, தேவதா கப் புறணியா யிருக்கின்றன. இவை பல ரும் மணமுள்ள தேயாம். மற்றவைகளில் அட்ட
மரநாய் 1266 மரவகை கனாக்காய் பலவகைப் பூசிணிக்காய் மரங்களின் பட்டைகள் பல குணமும் உரு முலாக்காய் சுரைக்காய் வெள்ளரிக்காய் சியும் பெற்றிருக்கின்றன . சில மணந்தரு கக்கரிக்காய் மொச்சைக்காய் பீர்க்கங் வன சில துர்நாற்றந் தருவன . சில மயக் காய் புடலங்காய் பலவகை பாகற்காய் கந் தருவன சில நார்போல்வன . சில சடை தூ துளங்காய் வழுதலங்காய் பயற்றங் போல்வன . சில வழுவழுப்புள்ளன . காய் சுக்கன்காய் முதலிய மாதுளை மாவகை - 1. ஆலமரம் - இதனை கொய்யா ஊமத்தை விளா முதலிய தாது வளரவிட்டால் நெடுந்தூரம் தழை மாநாய் இது பூனையினத்தைச் சேர்ந்தது த்து வேரூன்றிப் பல நூற்றாண்டுகள் அழி என்னலாம் . இது பூனையைப்போல் மாம் யாதிருக்கும் . அரசமரம் - இந்தியாவில் ஏறவல்லது . உருவத்தில் சிறு நாயைப்போ மரங்களுக்காசா யெண்ணப்பட்டு வருவது . விருக்கும் . இது மரம் ஏறவல்லதா தலால் இந்தியர்களின் கல்யாணங்களிலும் தேவ இதை மரநாய் என்பர் . இதன் வால் சுருண் பூசைகளிலும் யாகாதி காரியங்களிலும் உப டிருக்கும் . இது பகலில் மரப்பொந்துக யோகிப்பது . இதனடியில் புத்தர் ஞான ளில் புகுந்திருந்து இரவிலிரை தேடப் மடைந்தனர் . வேம்பு இது சிறந்த மரம் . புறப்படும் . இரவில் எலி அணில் சிறு இதனை மாரிநோய் கொண்டார் கொண் பறவைகளைப் பிடித்துத் தின்னும் ஒன்றுங் டாடுகின்றனர் . இதனிலைகள் அம்மைக் கிடைக்காவிட்டால் மரங்களிலேறிக் கள் கொப்புள முதலியவற்றை ஆற்றுகிறது . ளைக் குடிக்கும் . சிலவேளை கள்ளின் மயக் வன்னி இது உறுதியுள்ள மரம் . இதனை கத்தால் மரத்திலிருந்து கீழ்வீழ்வதுமுண்டு . வந்தியைக் காண்க நெல்லி இதனடியில் மாநாய்போன்ற மிருகம் பாட்டில் - இது திருமாலிருந்ததால் விசேடமென்பர் . தென் ஆபிராகாவின் பாலைவனவாசி உடல் 2. பாலுள்ளவை - தில்லைமாம் - இதன் ( ) அடிநீளம் உயாம் பத்தங்குலம் . இது பால் விஷமுள்ளது மட்டிப்பால் - மண தேனீக்களைத் தின்கிறது . இவ்வினத்தில் முள்ளது . அரசு அத்தி ஆல் இவற்றின் பயின் மார்டின் என்று ஒருவகை உண்டு . பால் நார்த் தன்மை யுள்ள தாய்க் குருவி இது சைபீரியவாசி . முதலியபிடிக்க உபயோகிக்கின்றனர் . தண் மாபாலன் - கங்கை குலத்திற் பிறந்த ஒரு ணீர் வடியுமாம் சருக்கரைப்பால் வடியு வேளாளன் . இவன் பாதாளஞ் சென்று மரம் பால் வடியுமாம் இரப்பர் உண்டா மீளுகையில் விச்வகன்மன் பொறாமை மரம் கற்பூரத்தைலமரம் தும்மல்மரம் கொண்டு போரிட்டுத்தோற்றனன் . இவனை விஷக்காற்றடிக்கு மரம் மழைமரம் சோதி வேளாளன் பிடித்துப் பூமியில் விட்டனன் . மரம் படுத்தெழுமரம் துதிக்கையால் தண் இதனைக்கண்ட அரிஹா பிரம்மாக்கள் வே ணீர் குடிக்குமரம் அழுது கொண்டிருக்கு ளாளனை வாழ்த்திச் சில பரிசுகளை அளித் மரம் தூங்குமூஞ்சி மரம் முதலிய பல தனர் . பிரமன் அரியாசனம் தந்தான் . வினோத மரங்களுண்டு . அவற்றிற் சிலவற் லக்ஷ்மிகளும் அட்ட சம்பத்தைத் றைத் தனித்தனி காண்க அத்தி பூவி தந்தனர் . முருகக் கடவுள் குவளை மாலை லாது காய்ப்பது தந்தவிதைப்பனை தாளி யை அளித்தனர் . மற்றதேவர் மயில் குயில் ப்பனை கூந்தற்பனை ஜவ்வரிசிப்பனை யீனம் சிங்க முதலிய கொடிகளை யளித்த திருவோட்டுப்பனை மற்றும் பல பெரிய னர் . இந்திரனும் குபோனும் தமது புத்தி விருக்ஷங்கள் அமெரிகா கண்டத்தில் 300 ரியரை யளித்தனர் . அதுமுதல் இவன் அடிகள் உயர்ந்ததும் ஆஸ்திரியாவில் தன் மாபை விளக்கியதைப்பற்றி இவனுக் ( 450 ) அடிகள் உயர்ந்ததும் மத்ய அமெரி குத் திரிமூர்த்திகளும் மாபாலன் எனப் காவில் 154 அடி சுற்றளவாய் 3000 வருஷ பெயரிட்டனர் . ஆயுள் கொண்டனவாயும் சில மரங்கள் மாபு - 1. ( ) தந்தை மாபு தாய் மரபு இருக்கின்றனவாம் . மத்ய அமெரிகாவில் 2. யாதொரு பொருளை யாதொரு சொல் இலை கிளைகள் இல்லாமலே ஒருவகை மரம் வால் யாதொரு நெறியால் அறிவுடையார் உண்டு . சொன்னார்களோ அப்படி சொல்லுதல் . 3. இவ்வகைகளில் சந்தனமாம் அதிக ( நன் . ) மணமுள்ளதும் விலையேறப் பெற்றதுமாம் . மரங்களின் பட்டைகள் - மரங்களைக் காக் அகில் இதற்கிரண்டாவதானது தேவதா கப் புறணியா யிருக்கின்றன . இவை பல ரும் மணமுள்ள தேயாம் . மற்றவைகளில் அட்ட