அபிதான சிந்தாமணி

மந்திரேசுவரர் 1259 மயிலார் குமரி, மந்திரேசுவரர் - மலபக்குவரான சுத்த புவ கும், குறைந்தும், பிறழ்ந்தும், உறழ்ந்தும் எவாசிகள், பலவாறு மயங்கி வருவது. மந்திரோச்சாரணம் - (ங) விதம்: வாசிகம், மயம் சிற்ப நூல். உபாம்சு. மானதம், நன்றாகப் பிறர்கேட்க மயன் - திதிபுத்திரன். அசுாத்தச்சன். உச்சரிப்பது வாசிகம், உதடு சற்று அசை இவன் குமார் மாயாவி, துந்துபி. யும்படி உச்சரித்தல் உபாம்சு, மந்திரப் இராவணன் தேவியாகிய மந்தோதரி. பொருளை மனத்தில் நினைத்தல் மான தம். காண்டவவனத்தை அருச்சுநன் எரிக்கை (ஹரீகஸ்மிருதி), யில் அருச்சுநனை அபயமடைந்து உயிர் மந்தேகர் - ஒருவித அரக்கர். இவர்கள் தப்பினவன். இவனை விச்வகர்மன் குமர பிரமனை யெண்ணித் தவம் புரிந்து சூரியன் னென்றும் கூறுவர். இவனுக்கு மற்றொரு இரதத்தைத் தடைசெய்யும் வலிமைபெற் குமான் மது. ஒரு காலத்து இந்திரன் இவ று நாடோறும் தடைசெய்வர். இவர்களை னது உயிரைப் போக்கினன், விச்சிரவா இருடிகள் நாடோறும் கொடுக்கும் அர்க்கி குமரன் எனவுங் கூறுவர். அசுரர்க்குத் திரி யத்தில் காயத்திரியெனும் அம்பால் கொலை புரமும் அமுதக்கிணறும் நிருமித்துக்கொ செய்வர். இவர்கள் அவ்வகையிறந்து மீண் மத்து இறந்த அசுரரை அதிலிட்டுப் பிழை இம்வரத்தின் பலத்தால் உயிர்பெற்று நிற்பர் ப்பிக்க இவற்றை யறிந்த விஷ்ணு பிரம மந்தோதரி - 1. மண்டோதரியைக் காண்க. னைக் கன்றாக்கித் தாம் பசுவாய்ச் சென்று 2. சிம்மளதேசத்தரசன் சந்திரசேகன். அக்கிணற்றை நக்கிவிடக்கண்டு திகைத்த இவன் மனைவி குணவதி. இவ்விருவருக் வன். தருமபுத்திரருக்குச் சபை நிருபித் கும் பிறந்த குமரி. இவள் தான் மணஞ்செ துக் கொடுத்தவன். ய்து கொள்வதில்லை யென்று வைராக்யம் மயானம் - பிரமன் முதலில் பூதசிருட்டி டைந்திருந்து தன் தங்கையாகிய இந்தும களைச் செய்ய அப்பூதங்கள் பிராணிகளைப் திக்குத் தந்தை சுயம்வரம் நாட்ட அந்தக் பயமுறுத்தி வருத்தத் தொடங்கின. பிர காலத்தில் வந்திருந்த சாருதோஷ்ணனைக் மன் சிவமூர்த்தியை வேண்ட சிவமூர்த்தி கண்டு மணந்து அவன் பாஸ்திரிகமன அவற்றை அடக்கிப் பரிசுத்தமாய் சருங்கள் முள்ளவனாகக் கண்டு அவனுடனிருத்தலை சஞ்சரிக்காத இடமாதலால் அங்குத் தங் வெறுத்து இருந்தவள். (தே-பா.) கினர். பார அது. (207-அத்) மந்தை - காசிபர் பெண் ; அநேக செந்துக் மயிடன் - 1. சூரபன்மன் மாதிரி. களைப் பெற்றவள். 2. அதிகாயனுக்குத் தூதன். இலக்கு மநீயு - அக்கினியின் பெயர். மணரிடத்துச் சென்று அதிகாயன் யுத்தத் மமகாரன் - மாயையின் தந்தை. தேவி திற்கு வரவைக் கூறினவன், மோகினி, இவர்கள் சரிதையை மாயுயைக் மயித்திரி யஞ்சவல்கியர் தேவி, சீமந்தி காண்க. னிக்குச் சோமவாரவிரதம் நோற்பித்தவள். மமதை பவ்வியர் அல்லது உதத்தியர் பாரி; மயித்திரேயி யஞ்ஞவற்கியருக்குத் தேவி. இவளை வியாழன் புணருகையில் வயிற்றி மயிந்தன் ஒரு வாநாத்தலைவன், சுக்கிரீவ லிருந்த தீர்க்க தமன் எனுஞ் சிசு இந்நடக் சேநாவீரன். வச்சிரமுட்டியைக் கொன்ற கையை அறிந்து வியாழனை வெறுக்க, வன், இவனை இராமமூர்த்தி விபீஷண வியாழன் அச்சிசுவை நோக்கி என் விருப் ரிடம் அனுப்பினர். பைக் கெடுத்தமையால் உனக்கு இரண்டு மயிர்ப்பாலம் - யோகக் காட்சியில் புரு கண்களும் கெடுக எனச் சபித்தனன். இவ வத்திற்கும் நாசிக்கும் இடையிற் காணப் ளிடம் பாத்துவாசர் பிறந்தனர். படும் காட்சி. மயக்கவணி அஃதாவது, ஒப்புமையி மயிலா நந்தர் - திருவள்ளுவரின் மாணாக்க தலே ஒரு பொருளை மற்றொரு பொரு ருள் ஒருவர். ளாக வறி தலாம். இதனை வடநூலார் மயிலார் - இது, தைமாதத்தில் மதரசங்கி பிராந்திமதலங்கார மென்பர். பிராந்தியா ராந்திகழித்த எழு அல்லது பதினைந்தாநாட் வது அது வாகா ததை யதுவென வறிதல். களில் கன்னிகையர் அழகும், கல்வியும், மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா - தரவு, செல்வமும், ஆயுளுமுள்ள நல்ல கணவன் தாழிசை, அராகம், அம்போதரங்கம், தனிச் குமாரக் கடவுளைப்போல் பெறவேண்டிக் சொல், சுரிதகம் எனும் ஆறுறுப்பும், மிக் கந்தமூர்த்தியை யெண்ணிச் செய்யும் விர
மந்திரேசுவரர் 1259 மயிலார் குமரி மந்திரேசுவரர் - மலபக்குவரான சுத்த புவ கும் குறைந்தும் பிறழ்ந்தும் உறழ்ந்தும் எவாசிகள் பலவாறு மயங்கி வருவது . மந்திரோச்சாரணம் - ( ) விதம் : வாசிகம் மயம் சிற்ப நூல் . உபாம்சு . மானதம் நன்றாகப் பிறர்கேட்க மயன் - திதிபுத்திரன் . அசுாத்தச்சன் . உச்சரிப்பது வாசிகம் உதடு சற்று அசை இவன் குமார் மாயாவி துந்துபி . யும்படி உச்சரித்தல் உபாம்சு மந்திரப் இராவணன் தேவியாகிய மந்தோதரி . பொருளை மனத்தில் நினைத்தல் மான தம் . காண்டவவனத்தை அருச்சுநன் எரிக்கை ( ஹரீகஸ்மிருதி ) யில் அருச்சுநனை அபயமடைந்து உயிர் மந்தேகர் - ஒருவித அரக்கர் . இவர்கள் தப்பினவன் . இவனை விச்வகர்மன் குமர பிரமனை யெண்ணித் தவம் புரிந்து சூரியன் னென்றும் கூறுவர் . இவனுக்கு மற்றொரு இரதத்தைத் தடைசெய்யும் வலிமைபெற் குமான் மது . ஒரு காலத்து இந்திரன் இவ று நாடோறும் தடைசெய்வர் . இவர்களை னது உயிரைப் போக்கினன் விச்சிரவா இருடிகள் நாடோறும் கொடுக்கும் அர்க்கி குமரன் எனவுங் கூறுவர் . அசுரர்க்குத் திரி யத்தில் காயத்திரியெனும் அம்பால் கொலை புரமும் அமுதக்கிணறும் நிருமித்துக்கொ செய்வர் . இவர்கள் அவ்வகையிறந்து மீண் மத்து இறந்த அசுரரை அதிலிட்டுப் பிழை இம்வரத்தின் பலத்தால் உயிர்பெற்று நிற்பர் ப்பிக்க இவற்றை யறிந்த விஷ்ணு பிரம மந்தோதரி - 1. மண்டோதரியைக் காண்க . னைக் கன்றாக்கித் தாம் பசுவாய்ச் சென்று 2. சிம்மளதேசத்தரசன் சந்திரசேகன் . அக்கிணற்றை நக்கிவிடக்கண்டு திகைத்த இவன் மனைவி குணவதி . இவ்விருவருக் வன் . தருமபுத்திரருக்குச் சபை நிருபித் கும் பிறந்த குமரி . இவள் தான் மணஞ்செ துக் கொடுத்தவன் . ய்து கொள்வதில்லை யென்று வைராக்யம் மயானம் - பிரமன் முதலில் பூதசிருட்டி டைந்திருந்து தன் தங்கையாகிய இந்தும களைச் செய்ய அப்பூதங்கள் பிராணிகளைப் திக்குத் தந்தை சுயம்வரம் நாட்ட அந்தக் பயமுறுத்தி வருத்தத் தொடங்கின . பிர காலத்தில் வந்திருந்த சாருதோஷ்ணனைக் மன் சிவமூர்த்தியை வேண்ட சிவமூர்த்தி கண்டு மணந்து அவன் பாஸ்திரிகமன அவற்றை அடக்கிப் பரிசுத்தமாய் சருங்கள் முள்ளவனாகக் கண்டு அவனுடனிருத்தலை சஞ்சரிக்காத இடமாதலால் அங்குத் தங் வெறுத்து இருந்தவள் . ( தே - பா . ) கினர் . பார அது . ( 207 - அத் ) மந்தை - காசிபர் பெண் ; அநேக செந்துக் மயிடன் - 1. சூரபன்மன் மாதிரி . களைப் பெற்றவள் . 2. அதிகாயனுக்குத் தூதன் . இலக்கு மநீயு - அக்கினியின் பெயர் . மணரிடத்துச் சென்று அதிகாயன் யுத்தத் மமகாரன் - மாயையின் தந்தை . தேவி திற்கு வரவைக் கூறினவன் மோகினி இவர்கள் சரிதையை மாயுயைக் மயித்திரி யஞ்சவல்கியர் தேவி சீமந்தி காண்க . னிக்குச் சோமவாரவிரதம் நோற்பித்தவள் . மமதை பவ்வியர் அல்லது உதத்தியர் பாரி ; மயித்திரேயி யஞ்ஞவற்கியருக்குத் தேவி . இவளை வியாழன் புணருகையில் வயிற்றி மயிந்தன் ஒரு வாநாத்தலைவன் சுக்கிரீவ லிருந்த தீர்க்க தமன் எனுஞ் சிசு இந்நடக் சேநாவீரன் . வச்சிரமுட்டியைக் கொன்ற கையை அறிந்து வியாழனை வெறுக்க வன் இவனை இராமமூர்த்தி விபீஷண வியாழன் அச்சிசுவை நோக்கி என் விருப் ரிடம் அனுப்பினர் . பைக் கெடுத்தமையால் உனக்கு இரண்டு மயிர்ப்பாலம் - யோகக் காட்சியில் புரு கண்களும் கெடுக எனச் சபித்தனன் . இவ வத்திற்கும் நாசிக்கும் இடையிற் காணப் ளிடம் பாத்துவாசர் பிறந்தனர் . படும் காட்சி . மயக்கவணி அஃதாவது ஒப்புமையி மயிலா நந்தர் - திருவள்ளுவரின் மாணாக்க தலே ஒரு பொருளை மற்றொரு பொரு ருள் ஒருவர் . ளாக வறி தலாம் . இதனை வடநூலார் மயிலார் - இது தைமாதத்தில் மதரசங்கி பிராந்திமதலங்கார மென்பர் . பிராந்தியா ராந்திகழித்த எழு அல்லது பதினைந்தாநாட் வது அது வாகா ததை யதுவென வறிதல் . களில் கன்னிகையர் அழகும் கல்வியும் மயங்கிசைக் கொச்சகக்கலிப்பா - தரவு செல்வமும் ஆயுளுமுள்ள நல்ல கணவன் தாழிசை அராகம் அம்போதரங்கம் தனிச் குமாரக் கடவுளைப்போல் பெறவேண்டிக் சொல் சுரிதகம் எனும் ஆறுறுப்பும் மிக் கந்தமூர்த்தியை யெண்ணிச் செய்யும் விர