அபிதான சிந்தாமணி

மதுரைப்பாலாசிரியனற்றாமனார் 1234 மதுரை மருதனிளநாகனார் -கடைச் மதுரைப்பாலாசிரியனற்றமனார் 2. இவர் மேற்கூறிய சோகுத்தனாரின் சங்கமருவிய புலவன் (அக-நா) சகோதார், நெய்தல், குறிஞ்சி, முல்லைகளை மதுரை பாலாசிரியன் சேநங்கூத்தன் நற்சுவை பயக்குமாறு பாடியுள்ளார். இவர் கடை சங்கமருவிய புலவன், பாடியனவாக நற்றிணையில் கூ. அஅம் பாட மதுரைப் பாலாசிரியன் நம்பாவன் - கடை லொன்றும், அகத்தில் மூன்று மாக நான்கு ச்சங்கமருவிய புலவன் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மதுரைப்புலவங்கண்ணனார் - கடைச்சங் மதுரை மருதனிளநாகனார் - 1. எழுது கமருவிய புலவர். (அக-நா) வோர் மிகையால் இவர் பெயர் மதுரைப் மதுரைப்பூதனிளநாகனார் ஒரு பழைய பூதனிளநாக னெனவும், மருதனிள நாக தமிழ்க்கவி. (புற-நா) னெனவும் காணப்படும். இவர் சிவபெரு மதுரைப், பூவண்டனுகன் வேட்டனர் மான் திரிபுரமெரித்ததை விதந்து கூறியுள் பூவண்டல் - ஒரூர். இவர் குறிஞ்சியைச் ளார் ; திருச்செந்தூர் முருகக் கடவுளைப் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடி பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். பாண்டியன் இல யது, (நற். கூகஎ-ம் பாட்டு.) வந்திப் பள்ளியிலே துஞ்சிய நன்மாறனைச் மதுரைப் பெருங்கொல்லனார் செவியறிவுறப்பாடி இடித்து நெறி நிறுத் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். தினவர் இவரே. (புறம் நடு). இவர் இவர் கொல்லர் என்பதால் கம்மியர் வகுப் கூறிய மக்கட்பாற்காஞ்சி வெகு நயமுடை பினராகலாம். இவர் ஊர்மதுரை. (குறு யதா யிருக்கும் (புறம் கூசக). தும்பைத் திணையில் தாணை நிலை கூறியது. பாராட் மதுரைப் பெருமருதனார் - 1. கடைச்சங்கத் டற்பாலது (புறம் உஎசு), நல்லந்துவனார் துப் புலவருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை) பரிபாடலில் திருப்பரங்குன்றைப் பாடியத 2. இவர் பாலையை பாடியுள்ளார். இவர் னைப் பாராட்டி '' தன்பரங்குன்றம் அந்து பாடியது நற் உசகம் பாட்டு. வன் பாடிய சந்துகெழு நவெரை'' எனக் மதுரைப் பெருமருதிள நாகனூர் இவர் கூறியுள்ளார் (அகம் நிக) தொழுனையாற் பெருமருதனுக்குப் புதல்வனார் போலும், றுள் வாசுதேவன் குருந்து முறித்ததனைச் திணையை நோக்கிக் காலம் நடுவித்துக் கதி சிறப்பித்துள்ளார் (அகம் டுக) சோமான் ரீன்று விளை வாயாகவென்று அதற்குரிய சேனாபதிபட்டனைப் புகழ்ந்துள்ளார். (அகம் காரணத்துடன் தோழி கூற்றாக இவர் கூறு எஎ). நடுகற் சிறப்புக் கூறியுள்ளார் (அகம் வது ஆராய்ந்து மகிழவேண்டிய தொன்றா கூக) விடியற்காலத்தில் எருமை மேய்க் கும், இவர் குறிஞ்சியைச்சிறப்பித்துப்பாடி கச்செல்லுஞ் சிறுவர் அம்மாடுகளின் மீதே யுள்ளார். இவர் பாடியது நற் உருக-ம் றிச்செல்வதனைக் கூறுகின்றதனோடு வேளி பாட்டு, ரது வீரநகரையும் அருகிலுள்ள கடலையும் மதுரைப் பேராலவாயார் - 1. பூதபாண் விதந்து கூறுகின்றார். (அகம் 20சு). திரு டியன் காலத்திருந்த புலவர். இவர் பூத வழுந்தூர்த்தி தியனுக்குரிய செல்லூரில் பா பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு தீப் சுராமமுனி வேள்வி செய்தது கூறுவது பாய்தல் கண்டு வியந்துபாடியவர். (புற நா) டன் தழும்பனது ஊணூரும் சாயவனமும் 2. பேராலவாய்ரைக் காண்க. (திருச்சாய்க்காடு) இவராற் கூறப்பட்டுள் மதுரைப்பொத்தனார் கடைச்சங்க மரு ளன (அகம் 220). வழுதியின் வெற்றி விய புலவர். (அக நா) யைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார். (அகம் மதுரைப் போன் கொல்லன் வெண்ணாக கூக). இடையர் தலைவன் கழுவுளென் னர் - கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப்புலவர், பானையும் அவனது காமூரையும் புகழ்ந்து மதுரைமருதங்கிழார் மகனிளம்போத்தன் பாடியுள்ளார். (அகம் கூசுடு). உள்ளிவிழா கடைச்சங்கமருவிய புலவர் ஊர் மதுரை, வென்னுந் திருவிழா நடப்பதும் அக்காலத் தந்தை மருதங்கிழார். இவரியற் பெயர் துக் கொங்கர் மணிகளை அரையிற்கட்டி இளம் போத்தன், வேளாளர். குறு, கூ கூஉ யாவெதும் இவராற் கூறப்பட்டுள்ளன, மதுரை மருதங்கிழார்மகன் பெருங்கண்ண அகம் கூசுஅ, "தேர் சேணிக்கி" என்னும் - 1. கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப் இவர் பாட்டின் (அகம் ஈ அ0) கருத்து "நீ புலவர். அகநானூறு பாடியவருள் ஒருவர். கண்டனையெனின்' என்ற திருக்கோவை '(அக-கா) யில் (அச) வந்துளது. பாண்டியன் கெடுஞ்
மதுரைப்பாலாசிரியனற்றாமனார் 1234 மதுரை மருதனிளநாகனார் -கடைச் மதுரைப்பாலாசிரியனற்றமனார் 2. இவர் மேற்கூறிய சோகுத்தனாரின் சங்கமருவிய புலவன் ( அக - நா ) சகோதார் நெய்தல் குறிஞ்சி முல்லைகளை மதுரை பாலாசிரியன் சேநங்கூத்தன் நற்சுவை பயக்குமாறு பாடியுள்ளார் . இவர் கடை சங்கமருவிய புலவன் பாடியனவாக நற்றிணையில் கூ . அஅம் பாட மதுரைப் பாலாசிரியன் நம்பாவன் - கடை லொன்றும் அகத்தில் மூன்று மாக நான்கு ச்சங்கமருவிய புலவன் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மதுரைப்புலவங்கண்ணனார் - கடைச்சங் மதுரை மருதனிளநாகனார் - 1. எழுது கமருவிய புலவர் . ( அக - நா ) வோர் மிகையால் இவர் பெயர் மதுரைப் மதுரைப்பூதனிளநாகனார் ஒரு பழைய பூதனிளநாக னெனவும் மருதனிள நாக தமிழ்க்கவி . ( புற - நா ) னெனவும் காணப்படும் . இவர் சிவபெரு மதுரைப் பூவண்டனுகன் வேட்டனர் மான் திரிபுரமெரித்ததை விதந்து கூறியுள் பூவண்டல் - ஒரூர் . இவர் குறிஞ்சியைச் ளார் ; திருச்செந்தூர் முருகக் கடவுளைப் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடி பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் . பாண்டியன் இல யது ( நற் . கூகஎ - ம் பாட்டு . ) வந்திப் பள்ளியிலே துஞ்சிய நன்மாறனைச் மதுரைப் பெருங்கொல்லனார் செவியறிவுறப்பாடி இடித்து நெறி நிறுத் கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . தினவர் இவரே . ( புறம் நடு ) . இவர் இவர் கொல்லர் என்பதால் கம்மியர் வகுப் கூறிய மக்கட்பாற்காஞ்சி வெகு நயமுடை பினராகலாம் . இவர் ஊர்மதுரை . ( குறு யதா யிருக்கும் ( புறம் கூசக ) . தும்பைத் திணையில் தாணை நிலை கூறியது . பாராட் மதுரைப் பெருமருதனார் - 1. கடைச்சங்கத் டற்பாலது ( புறம் உஎசு ) நல்லந்துவனார் துப் புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) பரிபாடலில் திருப்பரங்குன்றைப் பாடியத 2. இவர் பாலையை பாடியுள்ளார் . இவர் னைப் பாராட்டி ' ' தன்பரங்குன்றம் அந்து பாடியது நற் உசகம் பாட்டு . வன் பாடிய சந்துகெழு நவெரை ' ' எனக் மதுரைப் பெருமருதிள நாகனூர் இவர் கூறியுள்ளார் ( அகம் நிக ) தொழுனையாற் பெருமருதனுக்குப் புதல்வனார் போலும் றுள் வாசுதேவன் குருந்து முறித்ததனைச் திணையை நோக்கிக் காலம் நடுவித்துக் கதி சிறப்பித்துள்ளார் ( அகம் டுக ) சோமான் ரீன்று விளை வாயாகவென்று அதற்குரிய சேனாபதிபட்டனைப் புகழ்ந்துள்ளார் . ( அகம் காரணத்துடன் தோழி கூற்றாக இவர் கூறு எஎ ) . நடுகற் சிறப்புக் கூறியுள்ளார் ( அகம் வது ஆராய்ந்து மகிழவேண்டிய தொன்றா கூக ) விடியற்காலத்தில் எருமை மேய்க் கும் இவர் குறிஞ்சியைச்சிறப்பித்துப்பாடி கச்செல்லுஞ் சிறுவர் அம்மாடுகளின் மீதே யுள்ளார் . இவர் பாடியது நற் உருக - ம் றிச்செல்வதனைக் கூறுகின்றதனோடு வேளி பாட்டு ரது வீரநகரையும் அருகிலுள்ள கடலையும் மதுரைப் பேராலவாயார் - 1. பூதபாண் விதந்து கூறுகின்றார் . ( அகம் 20 சு ) . திரு டியன் காலத்திருந்த புலவர் . இவர் பூத வழுந்தூர்த்தி தியனுக்குரிய செல்லூரில் பா பாண்டியன் தேவி பெருங்கோப்பெண்டு தீப் சுராமமுனி வேள்வி செய்தது கூறுவது பாய்தல் கண்டு வியந்துபாடியவர் . ( புற நா ) டன் தழும்பனது ஊணூரும் சாயவனமும் 2. பேராலவாய்ரைக் காண்க . ( திருச்சாய்க்காடு ) இவராற் கூறப்பட்டுள் மதுரைப்பொத்தனார் கடைச்சங்க மரு ளன ( அகம் 220 ) . வழுதியின் வெற்றி விய புலவர் . ( அக நா ) யைப் பாராட்டிக் கூறியுள்ளார் . ( அகம் மதுரைப் போன் கொல்லன் வெண்ணாக கூக ) . இடையர் தலைவன் கழுவுளென் னர் - கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப்புலவர் பானையும் அவனது காமூரையும் புகழ்ந்து மதுரைமருதங்கிழார் மகனிளம்போத்தன் பாடியுள்ளார் . ( அகம் கூசுடு ) . உள்ளிவிழா கடைச்சங்கமருவிய புலவர் ஊர் மதுரை வென்னுந் திருவிழா நடப்பதும் அக்காலத் தந்தை மருதங்கிழார் . இவரியற் பெயர் துக் கொங்கர் மணிகளை அரையிற்கட்டி இளம் போத்தன் வேளாளர் . குறு கூ கூஉ யாவெதும் இவராற் கூறப்பட்டுள்ளன மதுரை மருதங்கிழார்மகன் பெருங்கண்ண அகம் கூசுஅ தேர் சேணிக்கி என்னும் - 1. கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப் இவர் பாட்டின் ( அகம் 0 ) கருத்து நீ புலவர் . அகநானூறு பாடியவருள் ஒருவர் . கண்டனையெனின் ' என்ற திருக்கோவை ' ( அக - கா ) யில் ( அச ) வந்துளது . பாண்டியன் கெடுஞ்