அபிதான சிந்தாமணி

மதுக்ைகாஞ்சிப்புலவன் 1253 மதுரைப்பாலாசிரியனார் பாலை மதுரைக்காஞ்சிப்புலவன்-கடைச்சங்கமரு பாடி யுள்ளார். மீன் கொழுப்பாலாக்கிய விய தமிழ்ப்புலவன். (அக-நா). நெய்யால் விளக்கெரிக்கும் வழக்கம் முற் மதுரைக்காடாத்தனர் --கடைச்சங்கமருவிய காலத்து முளதென்று இவர் பாடலாலறிய புலவருள் ஒருவர். லாகும். இவர் பாடியது (நற் உகரு-ம் மதுரைக்காமக் கண்ணி நப்பாலத்தனர். பாட்டு கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவர். (அக மதுரைச் செங்கண்ணனார் கடைச்சங்க நானூறு) பாடிய புலவருள் ஒருவர். மருவிய தமிழ்ப்புலவர். மதுரைக் காருலவியங் கூத்தனர் இவ மதுரைத் தமிழாசிரியர் செங்குன் றூர்க்கி ரைப்பற்றி யாதும் தெரிந்திலது. ழார் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் (திரு யில் நெறியினது எதங்கூறியது பாராட் வள்ளுவமாலை) டத்தக்கது. பாலையையே புனைந்து பாடி மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தனர் - ஒரு பழைய யுள்ளார். இவர் பாடியது. (நற் - கூஉடும் தமிழ்க்கவி. (புற கா) பாட்டு, மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கடுவன்மள்ள மதுரைக்கூத்தனர் - இவர் கடைச்சங்கமரு கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் விய புலவருள் ஒருவர். (அக. உஙச ) ஒருவர். (அக-நா) மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்த மதுரைத் தமிழ்க்க த்தனுகன் றேவன் - னர் - இவர் வணிகர். பாண்டியன் சித் கடைச்சங்கமருவிய புலவன். (அகநா) திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன்மாறனைப் பாடி மதுரைத் தமிழ்நாயனார் கடைச் சங்கப் யவர். மணிமேகலை நூலாசிரியர். (புற. நா) புலவருள் ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை) மதுரைக்கொல்லன் வெண்ணாகனூர் திரு மதுரைத் ததகங்கண்ணனார் - கடைச்சங்க தண்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனா மருவிய புலவருள் ஒருவர். (அக-நா) ரென்பவர் இவராயிருக்கலாமென்று ஊகிக் மதுரைத் தற்கூத்தன் கவேன் மள்ளனர் - கப்படுகின்றது. ஆயினும் மதுரை யென்ற கடைச்சங்கமருவிய புலவர். மையின் வேகக் குறிக்கப்பட்டனர். மதுரைநக்கீரர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி, இவர் குறிஞ்சியையும், பாலையையும், புனை இவராற் பாடப்பட்டோன் சோழநாட்டுப் ந்து பாடியுள்ளார். இவர் தமது பாடலில் பிடவூர்கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் பொற்செய் காசனெக்கூறிய அருந்தொ (புற நா) டர் மொழியாற் பொற்கொல்லனெனத் மதுரைநல்வெள்ளி - இவர் கடைச்சங்கத் தெரியப்படுவர். இவர் பாடியனவாக நற் தவர் காலத்திருந்த புலமையர், றிணையில் ஒன்றும், அகத்திலொன்றுமாக, ஊர் மதுரை, இவர் மகளிராக இருக்கலாம், இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. (குறு கசடு.) மதுரை கோலம் புல்லன் - கடைச்சங்க மதுரைப்படைமங்கைமன்னியார் ஒரு மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். பழையத் தமிழ்ப்புலவர், (புறநா) பெயர் கோலம் புல்லன். ஊர் - மதுரை மதுரைப்பண்ட வாணிகனிளந்தேவன் (குறு - கூ கூ.) கடைசங்கமருவிய புலவன், (அக-நா) மதுரைக்கௌணியர் முத்தனர் கடைச் மதுரைப்பள்ளி மருதங்கீழார் மகனார் சோ சங்கமருவிய புலவர். குத்தனார் - இவர் மருதங்கீழார் மகனார் மதுரை சீத்தலைச்சாத்தன் இவர் கடைச் சோகுத்தனாரெனவும், மதுரை மருதன் சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் கீழார் மகனார் சோகுத்தனாரெனவுங் கூறப் ஊர் மதுரையென்று கூறப்படுதலால் சீத் படுவர். இவர் சகோதரர்கள் இளம்போத் தலைச் சாத்தரின் வேறாக இருக்கலாமோ தனர், பெருங்கண்ணனாரென இருவர், அன்றி அவர் மதுரையிலிருந்ததால் இல் தொகை தூல்களில் காணப்படுகிறார்கள். வாறு கூறப்பட்டதோ தெரியவில்லை. இச்சோகுத்தனார் பாலையைச் சிறப்பித்துப் (குறு - கருச.) சீத்தலைச் சாத்தனாரைக் பாடியுள்ளார். இடைச்சுரத்து தலைமகன், தலைமகளது உரு வெளித்தோற்றங் கண்டு மதுரைச்சுள்ளம் போதனர் - இவர் சுள் மருளுவதாக இவர் கூறியது சிறப்புடைய ளம்போது என்னு மூரிலிருந்து மதுரையை தாகும். இவர் (நற்)பாடிய பாட்டு இரண்டு. யடைந்து வைகயவர் ; இஃது உர்பற்றி மதுரைப்பாலாசிரியனார் - கடைச்சங்கத்த வந்த பெயர், நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் வருள் ஒருபுலவர் (திருவள்ளுவமாலை) காண்க.
மதுக்ைகாஞ்சிப்புலவன் 1253 மதுரைப்பாலாசிரியனார் பாலை மதுரைக்காஞ்சிப்புலவன் - கடைச்சங்கமரு பாடி யுள்ளார் . மீன் கொழுப்பாலாக்கிய விய தமிழ்ப்புலவன் . ( அக - நா ) . நெய்யால் விளக்கெரிக்கும் வழக்கம் முற் மதுரைக்காடாத்தனர் --கடைச்சங்கமருவிய காலத்து முளதென்று இவர் பாடலாலறிய புலவருள் ஒருவர் . லாகும் . இவர் பாடியது ( நற் உகரு - ம் மதுரைக்காமக் கண்ணி நப்பாலத்தனர் . பாட்டு கடைச்சங்கமருவிய தமிழ்ப்புலவர் . ( அக மதுரைச் செங்கண்ணனார் கடைச்சங்க நானூறு ) பாடிய புலவருள் ஒருவர் . மருவிய தமிழ்ப்புலவர் . மதுரைக் காருலவியங் கூத்தனர் இவ மதுரைத் தமிழாசிரியர் செங்குன் றூர்க்கி ரைப்பற்றி யாதும் தெரிந்திலது . ழார் கடைச்சங்கமருவிய புலவர் ( திரு யில் நெறியினது எதங்கூறியது பாராட் வள்ளுவமாலை ) டத்தக்கது . பாலையையே புனைந்து பாடி மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தனர் - ஒரு பழைய யுள்ளார் . இவர் பாடியது . ( நற் - கூஉடும் தமிழ்க்கவி . ( புற கா ) பாட்டு மதுரைத் தமிழ்க்கூத்தன் கடுவன்மள்ள மதுரைக்கூத்தனர் - இவர் கடைச்சங்கமரு கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் விய புலவருள் ஒருவர் . ( அக . உஙச ) ஒருவர் . ( அக - நா ) மதுரைக் கூலவாணிகன் சீத்தலைச்சாத்த மதுரைத் தமிழ்க்க த்தனுகன் றேவன் - னர் - இவர் வணிகர் . பாண்டியன் சித் கடைச்சங்கமருவிய புலவன் . ( அகநா ) திரமாடத்துத் துஞ்சிய நன்மாறனைப் பாடி மதுரைத் தமிழ்நாயனார் கடைச் சங்கப் யவர் . மணிமேகலை நூலாசிரியர் . ( புற . நா ) புலவருள் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) மதுரைக்கொல்லன் வெண்ணாகனூர் திரு மதுரைத் ததகங்கண்ணனார் - கடைச்சங்க தண்கால் பொற்கொல்லன் வெண்ணாகனா மருவிய புலவருள் ஒருவர் . ( அக - நா ) ரென்பவர் இவராயிருக்கலாமென்று ஊகிக் மதுரைத் தற்கூத்தன் கவேன் மள்ளனர் - கப்படுகின்றது . ஆயினும் மதுரை யென்ற கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . மையின் வேகக் குறிக்கப்பட்டனர் . மதுரைநக்கீரர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி இவர் குறிஞ்சியையும் பாலையையும் புனை இவராற் பாடப்பட்டோன் சோழநாட்டுப் ந்து பாடியுள்ளார் . இவர் தமது பாடலில் பிடவூர்கிழான் மகன் பெருஞ்சாத்தன் பொற்செய் காசனெக்கூறிய அருந்தொ ( புற நா ) டர் மொழியாற் பொற்கொல்லனெனத் மதுரைநல்வெள்ளி - இவர் கடைச்சங்கத் தெரியப்படுவர் . இவர் பாடியனவாக நற் தவர் காலத்திருந்த புலமையர் றிணையில் ஒன்றும் அகத்திலொன்றுமாக ஊர் மதுரை இவர் மகளிராக இருக்கலாம் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . ( குறு கசடு . ) மதுரை கோலம் புல்லன் - கடைச்சங்க மதுரைப்படைமங்கைமன்னியார் ஒரு மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . பழையத் தமிழ்ப்புலவர் ( புறநா ) பெயர் கோலம் புல்லன் . ஊர் - மதுரை மதுரைப்பண்ட வாணிகனிளந்தேவன் ( குறு - கூ கூ . ) கடைசங்கமருவிய புலவன் ( அக - நா ) மதுரைக்கௌணியர் முத்தனர் கடைச் மதுரைப்பள்ளி மருதங்கீழார் மகனார் சோ சங்கமருவிய புலவர் . குத்தனார் - இவர் மருதங்கீழார் மகனார் மதுரை சீத்தலைச்சாத்தன் இவர் கடைச் சோகுத்தனாரெனவும் மதுரை மருதன் சங்க மருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் கீழார் மகனார் சோகுத்தனாரெனவுங் கூறப் ஊர் மதுரையென்று கூறப்படுதலால் சீத் படுவர் . இவர் சகோதரர்கள் இளம்போத் தலைச் சாத்தரின் வேறாக இருக்கலாமோ தனர் பெருங்கண்ணனாரென இருவர் அன்றி அவர் மதுரையிலிருந்ததால் இல் தொகை தூல்களில் காணப்படுகிறார்கள் . வாறு கூறப்பட்டதோ தெரியவில்லை . இச்சோகுத்தனார் பாலையைச் சிறப்பித்துப் ( குறு - கருச . ) சீத்தலைச் சாத்தனாரைக் பாடியுள்ளார் . இடைச்சுரத்து தலைமகன் தலைமகளது உரு வெளித்தோற்றங் கண்டு மதுரைச்சுள்ளம் போதனர் - இவர் சுள் மருளுவதாக இவர் கூறியது சிறப்புடைய ளம்போது என்னு மூரிலிருந்து மதுரையை தாகும் . இவர் ( நற் ) பாடிய பாட்டு இரண்டு . யடைந்து வைகயவர் ; இஃது உர்பற்றி மதுரைப்பாலாசிரியனார் - கடைச்சங்கத்த வந்த பெயர் நெய்தலைச் சிறப்பித்துப் வருள் ஒருபுலவர் ( திருவள்ளுவமாலை ) காண்க .