அபிதான சிந்தாமணி

மதுரை ஈழத்துபூதன்தேவனார் 1252 மதுரைக்காஞ்சி) வாடை குறிஞ்சித்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார். யுள்ளார். களவிலே இரவுக்குறிக்குத் தலை இவர் கீரவிகோற்றனார்க்குத் தந்தை. ஆல வன் வந்து போதலை பன்சுவை பயப்பப் வா யெம்பெருமானடிகள் அருளிய அகப் பாடியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற் பொருளுக்கு உரைகண்டோர், பத்துப் இணையில் ஒன்றும், அகத்தில் இரண்டுமாக பாட்டுள் திருமுருகாற்றுப் படையும், நெடு மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன. நல்வாடையும் அருளிச்செய்தவர். 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவர். (அகம்.) ராற் பாடப்பெற்றோன் பாண்டியனிலவக் மதுரை ஈழத்துபூதன் தேவனர்-1. இவர், திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறன். இவ ஈழ நாட்டினின்று மதுரையில் வந்து தங் ரது மற்ற சரிதங்களை நக்கீரரைக் காண்க. கிய பூதனது மகன். தேவனெனப்படுவார். (புற நா). ஈழம் - இலங்கை. எடேழுதுவோர் பிழை மதுரைக் கண்டாகத்தன் - மதுரைக் கண் யினால் இவர் பெயர் மதுரை ஏறத்துப் டாதத்தன் எனப் பிரதிபேதம். பூதன் தேவனெனவும் ஈழத்துப் பூதன் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். தேவனெனவும் காணப்படும். ஊர் மதுரை, (குறு - கூகஎ.) வீசுங் குளிர்காலத்தே தலைவியைப் பிரி மதுரைக் கண்ணனார் - இவர் கடைச்சங்க வோர் மடமை யுடையரென்று இவர்கூறு மருவிய புலவர்களிலொருவர். இவாதியற் வர நன்கறிதற்பாலது. இவர் பாலையை பெயர் கண்ணனார். ஊர்மதுரை, (குறு - யுங், குறிஞ்சியையும், பாராட்டிப் பாடி க0 எ.) யுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணை மதுரைக்கண்ணத்தனர்-1. இவர் கண்ணத் யில் ஒன்றும், குறுந்தொகையில் மூன்றும், தனாரெனவும் வழங்கப்படுவர். குறிஞ்சி, அகத்தில் மூன்றுமாக எழு பாடல்கள் நெய்தல், வளங்களை, நன்றாக ஆராய்ந்து கிடைத்திருக்கின்றன. பாடியுள்ளார். அந்தி மாலையில் மேலைக் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒரு சடல் சங்கர நாராயண அவதாரத்திற் வர். (அக-நா) தோற்றம் போன்றதென்று கூறியது வியக் மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன் பூதன் - கத்தக்கது. இவர் பாடியனவாக நற்றிணை இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவரில் ஒரு யில் உடுக-ம் பாடலொன்றும் அகத்தி வர். இவரது இயற்பெயர் சேந்தன் பூதன். லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் இவர் இலக்கணத்தில் வல்லவர் போலுமா திருக்கின்றன. தலின் இப்பெயர் பெற்றனர். குறு சு0, 2. கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். மதுரை ஓலைக்கடைக் கண்ணம் புகுந்தாரா மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார் யத்தனர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி. (புற, சடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். சா.) இவரியற்பெயர் பூதத்தனார். இவர் கவுணி மதுரை, ஓலைக்கடையத்தார் நல் வெள்ளை யர் குடியினராகிய வேதியராக இருக்க யார் - இவரது பெயரினால் இவர் பெண் லாம். (அகம் - எ.ச.) பாலசென் ரசிக்கப்படுகின்றது. நிறை மதுரைக் கள்ளிற்கடையத்தன் வெண்னா யா காமம் சிறைய கெடும் புனலோடொத்த கனர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி. (புற-நா). தென்றிவர் கூறியது வியக்கத்தக்கது. மதுரைக்காஞ்சி - 1. தலையாலங்கானத்துச் இவர் இமயமலையையும், கங்கையாற்றையும் செருவென்ற பாண்டிய னெடுஞ்செழியனை கூறியுள்ளார். மருதம், நெய்தல் இரண்டினை மாங்குடி மருதனார் பாடிய தமிழ் நூல்; அக யும் நயந்தோன் றப் பாடியுள்ளார். இவர் வற்பா. (எ அ2) அடிகள் கொண்டது. இது பாடியபாட்டு இரண்டு. (நற். உடு, கூசுசு.) நிலையாமையை அறிவுறுத்தியது. மதுரை கடையத்தார் மகன் வெண்ணாகள்... 2. இந்நூல் பத்துப்பாட்டுள் ஆவது இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒரு பாட்டு; மாங்குடி மருதனாராற் பாடப் வர். இவாது இயற்பெயர் வெண்ணாகன், பெற்றது. தலையாலங்கானத்துச் செரு கர்மதுரை, தந்தை கடையத்தார் என்ப வென்ற பாண்டியன் கொஞ்செழியன் மர் போலும். குறு - உஉக. வீரம், அவன் முன்னோர் பெருமை, மதுலக் கணக்காயனர் - நக்கீரர் தந்தை. அவனது நாடு, கால்களின் வளம் முத- லியவற்றை நன்கு புலப்படுத்தும். உஉசு, இவர்
மதுரை ஈழத்துபூதன்தேவனார் 1252 மதுரைக்காஞ்சி ) வாடை குறிஞ்சித்திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடி மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் . யுள்ளார் . களவிலே இரவுக்குறிக்குத் தலை இவர் கீரவிகோற்றனார்க்குத் தந்தை . ஆல வன் வந்து போதலை பன்சுவை பயப்பப் வா யெம்பெருமானடிகள் அருளிய அகப் பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற் பொருளுக்கு உரைகண்டோர் பத்துப் இணையில் ஒன்றும் அகத்தில் இரண்டுமாக பாட்டுள் திருமுருகாற்றுப் படையும் நெடு மூன்று பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன . நல்வாடையும் அருளிச்செய்தவர் . 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவர் . ( அகம் . ) ராற் பாடப்பெற்றோன் பாண்டியனிலவக் மதுரை ஈழத்துபூதன் தேவனர் -1 . இவர் திகைப் பள்ளித்துஞ்சிய நன்மாறன் . இவ ஈழ நாட்டினின்று மதுரையில் வந்து தங் ரது மற்ற சரிதங்களை நக்கீரரைக் காண்க . கிய பூதனது மகன் . தேவனெனப்படுவார் . ( புற நா ) . ஈழம் - இலங்கை . எடேழுதுவோர் பிழை மதுரைக் கண்டாகத்தன் - மதுரைக் கண் யினால் இவர் பெயர் மதுரை ஏறத்துப் டாதத்தன் எனப் பிரதிபேதம் . பூதன் தேவனெனவும் ஈழத்துப் பூதன் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . தேவனெனவும் காணப்படும் . ஊர் மதுரை ( குறு - கூகஎ . ) வீசுங் குளிர்காலத்தே தலைவியைப் பிரி மதுரைக் கண்ணனார் - இவர் கடைச்சங்க வோர் மடமை யுடையரென்று இவர்கூறு மருவிய புலவர்களிலொருவர் . இவாதியற் வர நன்கறிதற்பாலது . இவர் பாலையை பெயர் கண்ணனார் . ஊர்மதுரை ( குறு - யுங் குறிஞ்சியையும் பாராட்டிப் பாடி 0 . ) யுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணை மதுரைக்கண்ணத்தனர் -1 . இவர் கண்ணத் யில் ஒன்றும் குறுந்தொகையில் மூன்றும் தனாரெனவும் வழங்கப்படுவர் . குறிஞ்சி அகத்தில் மூன்றுமாக எழு பாடல்கள் நெய்தல் வளங்களை நன்றாக ஆராய்ந்து கிடைத்திருக்கின்றன . பாடியுள்ளார் . அந்தி மாலையில் மேலைக் 2. கடைச்சங்கமருவிய புலவருள் ஒரு சடல் சங்கர நாராயண அவதாரத்திற் வர் . ( அக - நா ) தோற்றம் போன்றதென்று கூறியது வியக் மதுரை எழுத்தாளன் சேந்தன் பூதன் - கத்தக்கது . இவர் பாடியனவாக நற்றிணை இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவரில் ஒரு யில் உடுக - ம் பாடலொன்றும் அகத்தி வர் . இவரது இயற்பெயர் சேந்தன் பூதன் . லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் இவர் இலக்கணத்தில் வல்லவர் போலுமா திருக்கின்றன . தலின் இப்பெயர் பெற்றனர் . குறு சு 0 2. கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . மதுரை ஓலைக்கடைக் கண்ணம் புகுந்தாரா மதுரைக் கவுணியன் பூதத்தனார் யத்தனர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி . ( புற சடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . சா . ) இவரியற்பெயர் பூதத்தனார் . இவர் கவுணி மதுரை ஓலைக்கடையத்தார் நல் வெள்ளை யர் குடியினராகிய வேதியராக இருக்க யார் - இவரது பெயரினால் இவர் பெண் லாம் . ( அகம் - எ.ச. ) பாலசென் ரசிக்கப்படுகின்றது . நிறை மதுரைக் கள்ளிற்கடையத்தன் வெண்னா யா காமம் சிறைய கெடும் புனலோடொத்த கனர் - ஒரு பழைய தமிழ்க்கவி . ( புற - நா ) . தென்றிவர் கூறியது வியக்கத்தக்கது . மதுரைக்காஞ்சி - 1. தலையாலங்கானத்துச் இவர் இமயமலையையும் கங்கையாற்றையும் செருவென்ற பாண்டிய னெடுஞ்செழியனை கூறியுள்ளார் . மருதம் நெய்தல் இரண்டினை மாங்குடி மருதனார் பாடிய தமிழ் நூல் ; அக யும் நயந்தோன் றப் பாடியுள்ளார் . இவர் வற்பா . ( 2 ) அடிகள் கொண்டது . இது பாடியபாட்டு இரண்டு . ( நற் . உடு கூசுசு . ) நிலையாமையை அறிவுறுத்தியது . மதுரை கடையத்தார் மகன் வெண்ணாகள் ... 2. இந்நூல் பத்துப்பாட்டுள் ஆவது இவர் கடைச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒரு பாட்டு ; மாங்குடி மருதனாராற் பாடப் வர் . இவாது இயற்பெயர் வெண்ணாகன் பெற்றது . தலையாலங்கானத்துச் செரு கர்மதுரை தந்தை கடையத்தார் என்ப வென்ற பாண்டியன் கொஞ்செழியன் மர் போலும் . குறு - உஉக . வீரம் அவன் முன்னோர் பெருமை மதுலக் கணக்காயனர் - நக்கீரர் தந்தை . அவனது நாடு கால்களின் வளம் முத லியவற்றை நன்கு புலப்படுத்தும் . உஉசு இவர்