அபிதான சிந்தாமணி

மதுகாம்பிரவனம் 1250 மதுரவகை - 7. தேவக்ஷத்ரன் குமான்; இவன் கும் மதுரகவியாழ்வார் - குமுதாம்சரான இவர் என் புருவசன், துவாபர யுகத்தில் (அ. லக்ஷத்துக்குமேல் 8. ஒரு பூதத்தலைவன், அசமுகனுடன், (சு அஎக) வதான ஈசுவரவருஷம் சித்தி போர் புரிந்து அவன் எவிய நாராயணாஸ்தி ரைமாசம் சுக்ல சதுர்த்தசி வெள்ளிக்கிழ ரத்திற்கு நிராயுதனாய் நின்று அதனால் மை சித்திரை நக்ஷத்திரத்தில் திருக்கோ அவனைக் கொன்றவன், ரூரில் ஒருபுரச்சூட வைஷ்ணவ பிராமண 9. கும்பினசியை இராவணன் இல்லாத ருக்குக் குமாரராய் அவதரித்துத் திவ்ய காலத்து மணம் புணர்ந்தவன். இவனது தேசயாத்திரை செய்து திரு அயோத்தி மற்ற சரிதையைக் கும்பின சியைக் காண்க. யில் இருக்கையில் ஒரு இரவு திருக்கோளூ இவன் தாய் 'லோலை, இவன் நற்குண ரெம்பெருமானை அத்திசை நோக்கிச் நற்செய்கையுள்ளான். தவஞ்செய்து சிவ சேவிக்கையில் ஒரு மகா தேஜஸைக்கண்டு மூர்த்தியிடம் சூலம் பெற்றவன். இவன் அத் தேஜவின் வழி சென்று நம்மாழ் குமான் லவணன், வாரைத் தரிசித்துச் சித்தின் வயிற்றிற் மதுகாம்பிரவனம் - கோசம்பி நகரத்தின் சிறுகுட்டிபிறந்தால் எத்தைத்தின்றெங்கே புறத்ததாகிய ஒரு பூஞ்சோலை. (பெ.கதை) கிடக்குமென" ஆழ்வார் "அத்தைத்தின் மதுகுடவாயிற் கீரத்தனர் - ஒரு பழைய றங்கே கிடக்குமென " மறு மொழியருளக் தமிழ்க்கவி, கடைச்சங்க மருவியவர். கேட்டுத் தண்டனிட்டுத் தத்துவார்த்தல் மதுகைடபர் - திருமாலின் நாபிகமலத்தில் களை பிரசாதித்து அருளவென, அத்தரு இரண்டு நீர்த்துளிகள் இருந்தன. அவற் ணத்தில் பெருமாள் நம்மாழ்வாருக்குச் றைத் திருமால் நோச்க அவை இரண்டு சேவை சாதிக்கத் தரிசித்து ஆநந்தமடை அசுரர்களாயின. அவ்விருவரும் தாமரை ந்து நான்கு வேதசாரமாகிய திருவிருத்தம், நாளத்தின் வழியோடி வேதத்தைக் கவர்ந் திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி முத தனர். பின் இவர்கள் ஹயக்ரீவரால் கொல் லியவற்றை ஆழ்வார் திருவாய்மலா அவற் லப்பட்டனர். (பார-சார்.) றைத் தாமே எழுதித்தாமும் கண்ணினுண் மதுகைடவர் மதுவையும் கைடவனையும் சிறுத்தாம்பு அருளிச் செய்து நம்மாழ்வார் திருநாட்டிற்கெழுந்தருள ஆழ்வாரை அர்ச் மதுசந்தன் அகமருஷனுக்குத் தந்தை, சாரூபமாகப் பிரதிட்டை செய்து (10) மதுசூதனன் - 1. சுலபனைக் காண்க. வருடம் ஆராதித்து நான்கு பிரபந்தங் 2. மதுவைக் கொன்ற விஷ்ணுவின் களையும் பிரவர்ப்பித்துத் திருக்கோளூரில் அம்சம். திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினவர். (குரு மதுச்சந்தனன் - விச்வாமித்திரர் குமரருக் பரம்பரை.) குள் நடுவானவன். சுனச்சேபனைக் காக் மதுரகவிராயர் - இவர் தொண்டை நாட்டு கத் தொடங்கிய விச்வாமித்திரரை இவன் அமரம்பேட்டிற் பிறந்தவர். திருக்கச்சூர் தன் குமார் இருக்க அயலார்க்கு உபகரித் நொண்டி நாடகம் பாடியவர். இவர் பல தல் நலமன்று எனத் தடுத்ததால் இவர்கள் தனிப்பாடல்கள் பிரம்பூர் ஆநந்தரங்கன் வேடராய் நாயூனருந்தச் சபிக்கப்பட்டனர். மீதும் காளத்தி முதலியார் மீதும் பாடிப் பரிசு பெற்றனர். (தனிப்பாடற்றிரட்டு). மதுச்சந்தசுக்கள் விச்வாமித்திரருடைய மதுதாயம் நெய், பால், தேன். (காத்யா ஏறு புத்திரருள் முதல் ஐம்பதின்மர். தந் யனர்.) தையால் மிலேச்சராகச் சாபமேற்றவர். மதுவகை - 1. இது, மதுரந் தரும் தாவ மதுமதி சுருமா என்பவனால் ஆளப்பட்ட ரப் பொருள்களிடம் உண்டாம் பொருள் பட்டணம். கள். அவை செங்கரும்பு, வெண்கரும்பு, மதுமந்தம் தண்டகன் பட்டணம், பனை, ஈந்து முதலிய பொருள் களின் சாறு மதுமான் சசபதருக்கு, ஹேலையிடம் களையும், கள்ளு களையும் காய்ச்சுதலா பிறந்தருஷி. இவரைத் தாய்பர்வதக் குகை லுண்டாவது. யில் விட்டுச் செல்லக் குழந்தை வாயில் 2. கரும்பு இரதம், பலகரும்பின் வெல் மது தாரை விழுந்து வளர்ந்தனர். இதனால் லங்கள், தேன், தேன்பாகு, வெல்லப்பாகு, இவருக்கு மதுமான் என்று பெயருண்டா தெங்கின் வெல்லம், தெங்கு, பனை, ஈந்து விற்று, (திருவல்லிக்கேணி புராணம்.) கஜம்பாலாகிய கற்கண்கேள் முதலிய காண்க.
மதுகாம்பிரவனம் 1250 மதுரவகை - 7. தேவக்ஷத்ரன் குமான் ; இவன் கும் மதுரகவியாழ்வார் - குமுதாம்சரான இவர் என் புருவசன் துவாபர யுகத்தில் ( . லக்ஷத்துக்குமேல் 8. ஒரு பூதத்தலைவன் அசமுகனுடன் ( சு அஎக ) வதான ஈசுவரவருஷம் சித்தி போர் புரிந்து அவன் எவிய நாராயணாஸ்தி ரைமாசம் சுக்ல சதுர்த்தசி வெள்ளிக்கிழ ரத்திற்கு நிராயுதனாய் நின்று அதனால் மை சித்திரை நக்ஷத்திரத்தில் திருக்கோ அவனைக் கொன்றவன் ரூரில் ஒருபுரச்சூட வைஷ்ணவ பிராமண 9. கும்பினசியை இராவணன் இல்லாத ருக்குக் குமாரராய் அவதரித்துத் திவ்ய காலத்து மணம் புணர்ந்தவன் . இவனது தேசயாத்திரை செய்து திரு அயோத்தி மற்ற சரிதையைக் கும்பின சியைக் காண்க . யில் இருக்கையில் ஒரு இரவு திருக்கோளூ இவன் தாய் ' லோலை இவன் நற்குண ரெம்பெருமானை அத்திசை நோக்கிச் நற்செய்கையுள்ளான் . தவஞ்செய்து சிவ சேவிக்கையில் ஒரு மகா தேஜஸைக்கண்டு மூர்த்தியிடம் சூலம் பெற்றவன் . இவன் அத் தேஜவின் வழி சென்று நம்மாழ் குமான் லவணன் வாரைத் தரிசித்துச் சித்தின் வயிற்றிற் மதுகாம்பிரவனம் - கோசம்பி நகரத்தின் சிறுகுட்டிபிறந்தால் எத்தைத்தின்றெங்கே புறத்ததாகிய ஒரு பூஞ்சோலை . ( பெ.கதை ) கிடக்குமென ஆழ்வார் அத்தைத்தின் மதுகுடவாயிற் கீரத்தனர் - ஒரு பழைய றங்கே கிடக்குமென மறு மொழியருளக் தமிழ்க்கவி கடைச்சங்க மருவியவர் . கேட்டுத் தண்டனிட்டுத் தத்துவார்த்தல் மதுகைடபர் - திருமாலின் நாபிகமலத்தில் களை பிரசாதித்து அருளவென அத்தரு இரண்டு நீர்த்துளிகள் இருந்தன . அவற் ணத்தில் பெருமாள் நம்மாழ்வாருக்குச் றைத் திருமால் நோச்க அவை இரண்டு சேவை சாதிக்கத் தரிசித்து ஆநந்தமடை அசுரர்களாயின . அவ்விருவரும் தாமரை ந்து நான்கு வேதசாரமாகிய திருவிருத்தம் நாளத்தின் வழியோடி வேதத்தைக் கவர்ந் திருவாசிரியம் பெரிய திருவந்தாதி முத தனர் . பின் இவர்கள் ஹயக்ரீவரால் கொல் லியவற்றை ஆழ்வார் திருவாய்மலா அவற் லப்பட்டனர் . ( பார - சார் . ) றைத் தாமே எழுதித்தாமும் கண்ணினுண் மதுகைடவர் மதுவையும் கைடவனையும் சிறுத்தாம்பு அருளிச் செய்து நம்மாழ்வார் திருநாட்டிற்கெழுந்தருள ஆழ்வாரை அர்ச் மதுசந்தன் அகமருஷனுக்குத் தந்தை சாரூபமாகப் பிரதிட்டை செய்து ( 10 ) மதுசூதனன் - 1. சுலபனைக் காண்க . வருடம் ஆராதித்து நான்கு பிரபந்தங் 2. மதுவைக் கொன்ற விஷ்ணுவின் களையும் பிரவர்ப்பித்துத் திருக்கோளூரில் அம்சம் . திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினவர் . ( குரு மதுச்சந்தனன் - விச்வாமித்திரர் குமரருக் பரம்பரை . ) குள் நடுவானவன் . சுனச்சேபனைக் காக் மதுரகவிராயர் - இவர் தொண்டை நாட்டு கத் தொடங்கிய விச்வாமித்திரரை இவன் அமரம்பேட்டிற் பிறந்தவர் . திருக்கச்சூர் தன் குமார் இருக்க அயலார்க்கு உபகரித் நொண்டி நாடகம் பாடியவர் . இவர் பல தல் நலமன்று எனத் தடுத்ததால் இவர்கள் தனிப்பாடல்கள் பிரம்பூர் ஆநந்தரங்கன் வேடராய் நாயூனருந்தச் சபிக்கப்பட்டனர் . மீதும் காளத்தி முதலியார் மீதும் பாடிப் பரிசு பெற்றனர் . ( தனிப்பாடற்றிரட்டு ) . மதுச்சந்தசுக்கள் விச்வாமித்திரருடைய மதுதாயம் நெய் பால் தேன் . ( காத்யா ஏறு புத்திரருள் முதல் ஐம்பதின்மர் . தந் யனர் . ) தையால் மிலேச்சராகச் சாபமேற்றவர் . மதுவகை - 1. இது மதுரந் தரும் தாவ மதுமதி சுருமா என்பவனால் ஆளப்பட்ட ரப் பொருள்களிடம் உண்டாம் பொருள் பட்டணம் . கள் . அவை செங்கரும்பு வெண்கரும்பு மதுமந்தம் தண்டகன் பட்டணம் பனை ஈந்து முதலிய பொருள் களின் சாறு மதுமான் சசபதருக்கு ஹேலையிடம் களையும் கள்ளு களையும் காய்ச்சுதலா பிறந்தருஷி . இவரைத் தாய்பர்வதக் குகை லுண்டாவது . யில் விட்டுச் செல்லக் குழந்தை வாயில் 2. கரும்பு இரதம் பலகரும்பின் வெல் மது தாரை விழுந்து வளர்ந்தனர் . இதனால் லங்கள் தேன் தேன்பாகு வெல்லப்பாகு இவருக்கு மதுமான் என்று பெயருண்டா தெங்கின் வெல்லம் தெங்கு பனை ஈந்து விற்று ( திருவல்லிக்கேணி புராணம் . ) கஜம்பாலாகிய கற்கண்கேள் முதலிய காண்க .