அபிதான சிந்தாமணி

கடவக்கிரன் 115 அஸ்திபுரம் அஷ்டவக்கிரன்-இது ஒரு பாம்பு. படி, ஸ்ரீய:ப்பதிப்படி, தத்வசேகரம், அஷ்டவசுக்கள் - அட்டவசுக்களைக் காண்க. தனித்வயம், தனிச்சரமம், தனிப்பிரண அட்டவயிரவர் - காளியைக் காண்க. இவ் வம் முதலிய விசிட்டாத்வைத சித்தாந்தத் வயிரவராவார், சுதந்திரவயிரவன், சுவேச் தைப் பாக்கக் கூறும் வைணவ நூல்கள். சாவயிரவன், உலோக வயிரவன், காலவயி அஷ்டாவதானம் - ஒரே சமயத்தில் எட்டுக் ரவன், உக்ரவயிரவன், பிரச்சையாவயிர காரியங்களிற் கவனஞ்செலுத்துகை. இலா வன், நின்மாணவயிரவன், பூஷணவயிர டசங்கிலி சேர்ப்பு, ஒருவரிருவர் வினாவிற் குத்தரம், சொக்கட்டான், முதுகிலிட்ட வன். மற்றொருவகை, சங்காரகாலவயிர பால் எண்ணல், சதுரங்கம், புதுக்கவிதை வன், அசிதாங்கவயிரவன், குரோதவயிர கூறல், கண்ட பத்திரிகை, கணிதம் கூறல், வன், சண்டவயிரவன், உன்மத்தவயிரவன், கபால வயிரவன், விபீஷணவயிரவன், குதிரையடி கூறல் முதலிய, மார்த்தாண்ட வயிரவன் எனவுங் கூறுவர். அஷ்டாவதானம் வீராசாமிசெட்டியார் - இவர், சென்னை சூளையிலிருந்த வைசிய அஷ்டவர்க்க ர்-1. சீரகம், கருஞ்சீரகம், குலத்தவர். இலக்கண இலக்கியங்களில் 'சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இந்துப்பு, பெருங் வல்லவர். சென்னையில் பலர்க்கு இலக்க காயம், ஓமம். ணப் பயிற்சி செய்வித்தவர். தமிழில் 2. சோதிடத்தில் ஒருவகை. விநோதரஸமஞ்சரி யெனும் நூல் எழுதிய அஷ்டவிதபரீக்ஷை - இது நோயாளிகளை வர். இவர் சற்றேறக்குறைய நூறு வா நோயின் நிதானமறிய எட்டு வகையாகச் ஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர். சோதிப்பது. (க) நாடிகளைச் சோதித்தறி அஷ்டைசுவரியம் - இராசாங்கம், மக்கள் தல், (உ) பரிசித்தறிதல் (ங ரூபமறிதல், சுற்றம், பொன், மணி, நெல், வாகனம் (ச சத்தமறிதல், (கு) நேத்திரக்குறி, சு) அடிமை. மூத்திரக்குறி, (எ) நாவின்குறி, (அ) மலக் அஷ்டோத்தரசதோபநிடதம் - உபநிடதம் குறி அறிதல், இச் சோதனைகளால் இன்ன காண்க நோய் என்று ஆயுள் வேதியர் நிதானித் அஸ்தமகன்-1. (சூ) கல்மாஷபா தன் கும தறிவது. ரன். தாய் மதயந்தி. இவன் குமரன் அஷ்டவிவாகம் - அட்டமணம் காண்க. மூலகன். | அஷ்டவூறு - சருச்சரை, சீரமை, தண்மை , அஸ்தன்-சுகோதரன் குமரன். இவனுக்கு திண்மை, நொய்மை, மென்மை, வன்மை,| அத்தியெனவும் பெயர். வெம்மை. | அஸ்தி-1. அந்தகாசுரனுக்கு மந்தா. அஷ்டாங்கயோகம் -அங்கயோகம் காண்க. 2. வசுதேவருக்கு சோசனையிடம் உதி அஷ்டாதசகுணம் :- பசி, தாகம், பயம்| த்த குமரன். கோபம், சந்தோஷம், விருப்பம், நினைவு, 3. சராசந்தன் குமரி. கம்சன்தேவி, உறக்கம், நரை, நோய், மரணம், பிறப்பு, 4. சுகோதரன் குமரன். இவனே அத் மதம், இன்பம், அதிசயம், வியர்த்த ல், தினபுர மாண்டவன். இவன் குமரர் அச துன்பம், செயலின்மை . (ஆக-க 4 ) மீடன் முதலியோர். அஷ்டாதசழலம் - கொடிவேலி, எருக்கு, அஸ்திகர் - சலத்கார முனிவருக்கு நாக கன் நொச்சி, முருங்கை, மாவிலிங்கம், சங்கங் னிகையாகிய சலத்காரையிடம் பிறந்த குப்பி, தழுதாழை, குமிழ், பாதிரி, வில் முனிவர். இவர் ஜனமேசயனை வேண்டிச் வம், கண்டங்கத்திரி, கறிமுள்ளி, சிற்ற சர்ப்பயாகத்தை நிறுத்தினவர். (தேவி-பா). மல்லி, பேராமல்லி, வேர்க்கொம்பு, கரந் அஸ்தி சிராவம் -(எலும்புருக்கி) ரஸதாது தை, தூதுளை, நன்னாரி கொதிப்பினால் ரத்தஸ்வபாவம் கெட்டத அஷ்டாதசாகஸ்யம் - இது முமூக்ஷப்படி, னால் அல்குல் மார்க்கமாக இரத்தம் வெண் தத்வத்ரயம், அர்த்தபஞ்சகம், ஸ்ரீ வசர மையடைந்தும், மிகச் செவந்தும் துர்க் ஆஷணம், அர்ச்சராதி, பிரமேய சேகரம், கந்தமடைந்தும் எலும்புகளின் இடையி பிரபன்ன பரித்திராணம், சாரசங்கிரகம், லுள்ள மச்சைகளை யுருக்கிச் சூலையுடன ஈம்ஸாரசாம்ராஜ்யம், நவரத்னமாலை, நவ வெளிப்படின் அஸ்திஸ்ராவமென்பர் வித சம்பந்தம், யாத்ருச்சிகப்படி, பாந்த அஸ்திநபுரம் - அத்தினபுரங் காள்
கடவக்கிரன் 115 அஸ்திபுரம் அஷ்டவக்கிரன் - இது ஒரு பாம்பு . படி ஸ்ரீய : ப்பதிப்படி தத்வசேகரம் அஷ்டவசுக்கள் - அட்டவசுக்களைக் காண்க . தனித்வயம் தனிச்சரமம் தனிப்பிரண அட்டவயிரவர் - காளியைக் காண்க . இவ் வம் முதலிய விசிட்டாத்வைத சித்தாந்தத் வயிரவராவார் சுதந்திரவயிரவன் சுவேச் தைப் பாக்கக் கூறும் வைணவ நூல்கள் . சாவயிரவன் உலோக வயிரவன் காலவயி அஷ்டாவதானம் - ஒரே சமயத்தில் எட்டுக் ரவன் உக்ரவயிரவன் பிரச்சையாவயிர காரியங்களிற் கவனஞ்செலுத்துகை . இலா வன் நின்மாணவயிரவன் பூஷணவயிர டசங்கிலி சேர்ப்பு ஒருவரிருவர் வினாவிற் குத்தரம் சொக்கட்டான் முதுகிலிட்ட வன் . மற்றொருவகை சங்காரகாலவயிர பால் எண்ணல் சதுரங்கம் புதுக்கவிதை வன் அசிதாங்கவயிரவன் குரோதவயிர கூறல் கண்ட பத்திரிகை கணிதம் கூறல் வன் சண்டவயிரவன் உன்மத்தவயிரவன் கபால வயிரவன் விபீஷணவயிரவன் குதிரையடி கூறல் முதலிய மார்த்தாண்ட வயிரவன் எனவுங் கூறுவர் . அஷ்டாவதானம் வீராசாமிசெட்டியார் - இவர் சென்னை சூளையிலிருந்த வைசிய அஷ்டவர்க்க ர் - 1 . சீரகம் கருஞ்சீரகம் குலத்தவர் . இலக்கண இலக்கியங்களில் ' சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்துப்பு பெருங் வல்லவர் . சென்னையில் பலர்க்கு இலக்க காயம் ஓமம் . ணப் பயிற்சி செய்வித்தவர் . தமிழில் 2 . சோதிடத்தில் ஒருவகை . விநோதரஸமஞ்சரி யெனும் நூல் எழுதிய அஷ்டவிதபரீக்ஷை - இது நோயாளிகளை வர் . இவர் சற்றேறக்குறைய நூறு வா நோயின் நிதானமறிய எட்டு வகையாகச் ஷங்களுக்கு முன்னிருந்தவர் . சோதிப்பது . ( ) நாடிகளைச் சோதித்தறி அஷ்டைசுவரியம் - இராசாங்கம் மக்கள் தல் ( ) பரிசித்தறிதல் ( ரூபமறிதல் சுற்றம் பொன் மணி நெல் வாகனம் ( சத்தமறிதல் ( கு ) நேத்திரக்குறி சு ) அடிமை . மூத்திரக்குறி ( ) நாவின்குறி ( ) மலக் அஷ்டோத்தரசதோபநிடதம் - உபநிடதம் குறி அறிதல் இச் சோதனைகளால் இன்ன காண்க நோய் என்று ஆயுள் வேதியர் நிதானித் அஸ்தமகன் - 1 . ( சூ ) கல்மாஷபா தன் கும தறிவது . ரன் . தாய் மதயந்தி . இவன் குமரன் அஷ்டவிவாகம் - அட்டமணம் காண்க . மூலகன் . | அஷ்டவூறு - சருச்சரை சீரமை தண்மை அஸ்தன் - சுகோதரன் குமரன் . இவனுக்கு திண்மை நொய்மை மென்மை வன்மை | அத்தியெனவும் பெயர் . வெம்மை . | அஸ்தி - 1 . அந்தகாசுரனுக்கு மந்தா . அஷ்டாங்கயோகம் - அங்கயோகம் காண்க . 2 . வசுதேவருக்கு சோசனையிடம் உதி அஷ்டாதசகுணம் : - பசி தாகம் பயம் | த்த குமரன் . கோபம் சந்தோஷம் விருப்பம் நினைவு 3 . சராசந்தன் குமரி . கம்சன்தேவி உறக்கம் நரை நோய் மரணம் பிறப்பு 4 . சுகோதரன் குமரன் . இவனே அத் மதம் இன்பம் அதிசயம் வியர்த்த ல் தினபுர மாண்டவன் . இவன் குமரர் அச துன்பம் செயலின்மை . ( ஆக - 4 ) மீடன் முதலியோர் . அஷ்டாதசழலம் - கொடிவேலி எருக்கு அஸ்திகர் - சலத்கார முனிவருக்கு நாக கன் நொச்சி முருங்கை மாவிலிங்கம் சங்கங் னிகையாகிய சலத்காரையிடம் பிறந்த குப்பி தழுதாழை குமிழ் பாதிரி வில் முனிவர் . இவர் ஜனமேசயனை வேண்டிச் வம் கண்டங்கத்திரி கறிமுள்ளி சிற்ற சர்ப்பயாகத்தை நிறுத்தினவர் . ( தேவி - பா ) . மல்லி பேராமல்லி வேர்க்கொம்பு கரந் அஸ்தி சிராவம் - ( எலும்புருக்கி ) ரஸதாது தை தூதுளை நன்னாரி கொதிப்பினால் ரத்தஸ்வபாவம் கெட்டத அஷ்டாதசாகஸ்யம் - இது முமூக்ஷப்படி னால் அல்குல் மார்க்கமாக இரத்தம் வெண் தத்வத்ரயம் அர்த்தபஞ்சகம் ஸ்ரீ வசர மையடைந்தும் மிகச் செவந்தும் துர்க் ஆஷணம் அர்ச்சராதி பிரமேய சேகரம் கந்தமடைந்தும் எலும்புகளின் இடையி பிரபன்ன பரித்திராணம் சாரசங்கிரகம் லுள்ள மச்சைகளை யுருக்கிச் சூலையுடன ஈம்ஸாரசாம்ராஜ்யம் நவரத்னமாலை நவ வெளிப்படின் அஸ்திஸ்ராவமென்பர் வித சம்பந்தம் யாத்ருச்சிகப்படி பாந்த அஸ்திநபுரம் - அத்தினபுரங் காள்