அபிதான சிந்தாமணி

மண்ணுமங்கலம் 1248 மதாத்யயரோகம் மண்ணுமங்கலம்- 1. பணியாதாராணாகிய இம்மதத்தவர் சூரிய சந்திராதிகளையே கன்னியுடன் வதுவை பொருந்திய மிகுதி தெய்வமாகக் கொண்டவர். தற்காலம் யைச் சொல்லியது. (பு வெ.) இல்லை இம்மதங்களின் பந்தமோக்ஷங்களை 2. எண்ணுதற்கரிய மிக்க புகழினை விரிவஞ்சி விடுத்தனன், அரசன் பொருந்தி மஞ்சனம் பண்ணும் 2. (எ) உடன்படல், மறுத்தல், பிறர் மங்கலத்தினது மிகுதியைச் சொல்லியது. தம்ம தமேற்கொண்டு களை தல், தாஅனாட் (பு. வெ. பாடாண்.) டித்தனாது நிறுப்பு, இருவர் மாறுகோள் மண்ழகன் தவளமலையில் இருந்து தவஞ் ஒருதலை துணிவு, பிறர் நூற்குற்றம் சாட் செய்த ஒரு முனிவன். இவனிடம் இரு டல், பிறிதொபெடான் றன் மதங்கொளல் ந்த பசுவின் வயிற்றில் புண்ணியராசன் ஆம். மிறந்தான். (மணிமேகலை) மதயந்தி கல்மாஷபா தன் தேவி. இவள் மதங்கருஷி துந்துபி உடலைத் தூக்கித் கணவன் கட்டளையால் வசிட்டரைப் தன் மலையில் எறிந்த வாலியை அம்மலை புணர்ந்து எழு வருஷம் கருவுற்று அஸ்த யை மிதிக்கின் தலைவெடிக்கச் சாபமளித்த மகனைப் பெற்றாள். வர். பிரியம்பதன் என்கிற காந்தருவனை மதரோகம் - மதத்தை யுண்டாக்குவது, யானையாகச் சபித்தவர். சூரியனிடமிரு இது ஈன த்வனி, பிதற்றல், தகாநடக்கை, ந்து இந்திரத்தநுப்பெற்றுப் பரசுராமனுக் கலகப்பிரியம் முதலிய குணங்களை யுடை குக் கொடுத்தவர். யது. இது வாத, பித்த, சிலேத்ம, சந்தி மதங்கபுரம் சயமுகாசுரன் பட்டணம். பாத, ரத்த, மித்யப்ரன, விஷமென்னும் மதங்கள் - 1. ஒரு பார்ப்பினியிடம் சண் பேதத்தால் எழுவி தமாம். இது விரேச டாளனுக்குப் பிறந்தவன். இவன் பிராம னம், கார்ப்பாசச்சூரண முதலியவற்றால் ணத்துவத்தை விரும்பி அநேகநாள் தபஞ் வசமாம். (ஜீவ.) செய்து அதை அடையாமையால் இந்திர மதலகருசம் - இந்திரன் பழிபோக்கிய கங் னால் சண்டதேவன் எனப்பட்டுக் கிராமத் கைக்கு அருகில் உள்ள இடம். தாரால் பூசிக்க வரம் பெற்றவன். மதலேகை - காதம்பரியின் தோழி. 2. மதங்ககுலத்திற் பிறந்தவன். இவன் மதன சிகாமணி 'பரத்தையர்மாலை' யியற் தவத்தால் சத்தியைப் பெண்ணாகப் பெற்று றிய புலவன். இவன் பாத்தையருடன் மாதங்கியெனப் பெயரிட்டு வளர்த்தவன். கூடிக் கண்ட சுகத்தை வெறுத்து இந் 3. துந்துமிக்கு ஒரு பெயர். தூல் செய்தனன் போலும், 4. பிரமரிஷி. (பா. அது.) மதனமஞ்சிகை- இவள் கலிங்க சேனை என் மதங்காச்சிரமம் - இராமலக்ஷமணர் கவந் பவளுடைய புதல்வி. நாவாண தத்தனு தனைக் கொன்ற பிறகு தங்கிய இடம், டைய மனைவி. மிக்க அழகுடையவள். மதசந்தன் பிரகஸ்பதி சந்ததியானாகிய மானசவேகனென்னும் வித்தியா தானால் ஒரு இருடி. விரும்பி எடுத்துச் செல்லப்பட்டுத் தன் மதநன் 1. கட்டியங்காரனுக்கு மைத்து கணவனால் மீட்கப்பெற்றவள். (பெருங் நன், கதை) 2. துர்த்தமனைக் காண்க, மதனன் - கட்டியங்காரனுக்கு மைத்துனன். மததாசுரன் தேவாசுரயுத்தத்தில் விஷ்ணு மதனாபிராமன் பாஞ்சாலாதிபதி மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்ட அசுரன், மதன் - 1. சிவகிங்கரரில் ஒருவன். மதநிகை சூடாலையைக் காண்க. 2. மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர், மதம் - 1, பலர்கொண்ட கொள்கை. நமது 3. சவனரால் நிருமிக்கப்பட்ட இந்திர பரதகண்டத்தில் பலம் தங்கள் வழங்கி வரு கத்தரு. சவனரைக் காண்க. (பா-அறு.) கின்றன. அவற்றுள் பலவற்றைச் சுருக் மதாத்யயரோகம் இது சுக்கிலத்தை கிக் கூறினேன். கூசாதுள்ள சிலமதங்க rணம் செய்வதால் உண்டாவது. என் பெயர்.ளைக் கூறுகின்றேன். சூரிய சோர்வு, மலம் நழுவல், விடாத்தாகம், வாதி, சந்திரவாதி, நவக்கிரகவாதி, பஞ்ச சுரம், அரோசகம், மார்பு, சிரம், தோள், கோசவாதி, ஊழ்வாதி, காலவாதி, மந்திர விலாக்களில் நோய், நடுக்கல், கண்புகைச் வாதி, யந்திரவாதி, அவவி தவாதி எனப் சல், வீக்கம், சித்தபிரமை இவைகளைப் பலமதத்தவர் இருந்ததாகத் தெரிகிறது. பூர்வரூபமாகக் கொண்டுவரும். இது வாத,
மண்ணுமங்கலம் 1248 மதாத்யயரோகம் மண்ணுமங்கலம்- 1. பணியாதாராணாகிய இம்மதத்தவர் சூரிய சந்திராதிகளையே கன்னியுடன் வதுவை பொருந்திய மிகுதி தெய்வமாகக் கொண்டவர் . தற்காலம் யைச் சொல்லியது . ( பு வெ . ) இல்லை இம்மதங்களின் பந்தமோக்ஷங்களை 2. எண்ணுதற்கரிய மிக்க புகழினை விரிவஞ்சி விடுத்தனன் அரசன் பொருந்தி மஞ்சனம் பண்ணும் 2. ( ) உடன்படல் மறுத்தல் பிறர் மங்கலத்தினது மிகுதியைச் சொல்லியது . தம்ம தமேற்கொண்டு களை தல் தாஅனாட் ( பு . வெ . பாடாண் . ) டித்தனாது நிறுப்பு இருவர் மாறுகோள் மண்ழகன் தவளமலையில் இருந்து தவஞ் ஒருதலை துணிவு பிறர் நூற்குற்றம் சாட் செய்த ஒரு முனிவன் . இவனிடம் இரு டல் பிறிதொபெடான் றன் மதங்கொளல் ந்த பசுவின் வயிற்றில் புண்ணியராசன் ஆம் . மிறந்தான் . ( மணிமேகலை ) மதயந்தி கல்மாஷபா தன் தேவி . இவள் மதங்கருஷி துந்துபி உடலைத் தூக்கித் கணவன் கட்டளையால் வசிட்டரைப் தன் மலையில் எறிந்த வாலியை அம்மலை புணர்ந்து எழு வருஷம் கருவுற்று அஸ்த யை மிதிக்கின் தலைவெடிக்கச் சாபமளித்த மகனைப் பெற்றாள் . வர் . பிரியம்பதன் என்கிற காந்தருவனை மதரோகம் - மதத்தை யுண்டாக்குவது யானையாகச் சபித்தவர் . சூரியனிடமிரு இது ஈன த்வனி பிதற்றல் தகாநடக்கை ந்து இந்திரத்தநுப்பெற்றுப் பரசுராமனுக் கலகப்பிரியம் முதலிய குணங்களை யுடை குக் கொடுத்தவர் . யது . இது வாத பித்த சிலேத்ம சந்தி மதங்கபுரம் சயமுகாசுரன் பட்டணம் . பாத ரத்த மித்யப்ரன விஷமென்னும் மதங்கள் - 1. ஒரு பார்ப்பினியிடம் சண் பேதத்தால் எழுவி தமாம் . இது விரேச டாளனுக்குப் பிறந்தவன் . இவன் பிராம னம் கார்ப்பாசச்சூரண முதலியவற்றால் ணத்துவத்தை விரும்பி அநேகநாள் தபஞ் வசமாம் . ( ஜீவ . ) செய்து அதை அடையாமையால் இந்திர மதலகருசம் - இந்திரன் பழிபோக்கிய கங் னால் சண்டதேவன் எனப்பட்டுக் கிராமத் கைக்கு அருகில் உள்ள இடம் . தாரால் பூசிக்க வரம் பெற்றவன் . மதலேகை - காதம்பரியின் தோழி . 2. மதங்ககுலத்திற் பிறந்தவன் . இவன் மதன சிகாமணி ' பரத்தையர்மாலை ' யியற் தவத்தால் சத்தியைப் பெண்ணாகப் பெற்று றிய புலவன் . இவன் பாத்தையருடன் மாதங்கியெனப் பெயரிட்டு வளர்த்தவன் . கூடிக் கண்ட சுகத்தை வெறுத்து இந் 3. துந்துமிக்கு ஒரு பெயர் . தூல் செய்தனன் போலும் 4. பிரமரிஷி . ( பா . அது . ) மதனமஞ்சிகை- இவள் கலிங்க சேனை என் மதங்காச்சிரமம் - இராமலக்ஷமணர் கவந் பவளுடைய புதல்வி . நாவாண தத்தனு தனைக் கொன்ற பிறகு தங்கிய இடம் டைய மனைவி . மிக்க அழகுடையவள் . மதசந்தன் பிரகஸ்பதி சந்ததியானாகிய மானசவேகனென்னும் வித்தியா தானால் ஒரு இருடி . விரும்பி எடுத்துச் செல்லப்பட்டுத் தன் மதநன் 1. கட்டியங்காரனுக்கு மைத்து கணவனால் மீட்கப்பெற்றவள் . ( பெருங் நன் கதை ) 2. துர்த்தமனைக் காண்க மதனன் - கட்டியங்காரனுக்கு மைத்துனன் . மததாசுரன் தேவாசுரயுத்தத்தில் விஷ்ணு மதனாபிராமன் பாஞ்சாலாதிபதி மூர்த்தியால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் மதன் - 1. சிவகிங்கரரில் ஒருவன் . மதநிகை சூடாலையைக் காண்க . 2. மன்மதனுக்கு ஒரு பெயர் மதம் - 1 பலர்கொண்ட கொள்கை . நமது 3. சவனரால் நிருமிக்கப்பட்ட இந்திர பரதகண்டத்தில் பலம் தங்கள் வழங்கி வரு கத்தரு . சவனரைக் காண்க . ( பா - அறு . ) கின்றன . அவற்றுள் பலவற்றைச் சுருக் மதாத்யயரோகம் இது சுக்கிலத்தை கிக் கூறினேன் . கூசாதுள்ள சிலமதங்க r ணம் செய்வதால் உண்டாவது . என் பெயர்.ளைக் கூறுகின்றேன் . சூரிய சோர்வு மலம் நழுவல் விடாத்தாகம் வாதி சந்திரவாதி நவக்கிரகவாதி பஞ்ச சுரம் அரோசகம் மார்பு சிரம் தோள் கோசவாதி ஊழ்வாதி காலவாதி மந்திர விலாக்களில் நோய் நடுக்கல் கண்புகைச் வாதி யந்திரவாதி அவவி தவாதி எனப் சல் வீக்கம் சித்தபிரமை இவைகளைப் பலமதத்தவர் இருந்ததாகத் தெரிகிறது . பூர்வரூபமாகக் கொண்டுவரும் . இது வாத