அபிதான சிந்தாமணி

மணவாளமாமுநிகள 1248 மணிகர்ணகை துடன் காண என்று த்து அவ்வகை புரிந்து பெரியஜீயர் தூப அதற்கு அழகிய மணவாளபுரம் என்று புற்குலமுடையார் தாசர், யதீந்திர பிர பெயரிட்டவர். இவர்க்கு வாவாமுனி வணர் என நயினாரால் பெயரடைந்து திரு யெனவும் பெயர். இவர் திருநகரியிலி அரங்கத்தில் (எங) திருநக்ஷத்திரம் எழுந் ருந்தபோது இவர் இருந்த மடத்தைச் ருளியிருந்து முப்பத்தாறாயிரப் பெருக் சிலர் கொளுத்திவிட அதினின்று பாம் கெனப் பெயரடைந்து திருவரங்கரைச் புருக்கொண்டு வெளிவந்தனர். இவர் ஒரு சேவித்து வருகையில் ஒருநாள் ஆசௌ நாள் யோகத்திருந்தபோது சடகோபக் சத்தால் திருக்கோயிலில் தரிசனம் தடை கொற்றி இவரை ஆதிசேஷ உருவத் யாக அது காரணமாக ஆச்ரம ஸ்வீகாரம் இவர் அவ்வுருவத்தை சடகோப ஜீயர் சந்நதியில் செய்துகொ யாருக்கும் தெரிவிக்கா திருக்கக் கட்டளை ண்டு தாமும் சடகோப ஜீயரென்றும், யிட்டுத் திருப்புல்லாணிக்குப் போய் வரு பெரியஜீயரென்றும் பெயரடைந்து கிரு மார்க்கத்தில் தமக்கு நிழல் செய்த புளிய ஷ்ணா நந்தனை வேடலப்பையால் வென்று மரத்திற்குப் பரமபதமளித்துச் சில நாளி இருந்தனரென வடகல்ை யார் கூறுப. ருந்து பாமபதத்தில் ஆர்த்தி பிறந்து ஆர் இவர் உடையவர் விஷயத்தில் அன்புள்ள த்திப் பிரபந்தம் செய்து தம் முதலிகளா வராய் யதிராஜவிம்சதி செய்தபடியால் கிய பிள்ளான், நஞ்ஜீயர் வேண்டுகோளின் இவர்க்கு ய தீந்திரப்பிரணவர் படி தம்மிடமிருந்த சொம்பைக் கொடு பெயா. இவருக்குத் திருமாலை தந்த பெரு த்து அர்ச்சாவிக்ரகம் பிரசாதித்துத் திரு மாள் முப்பத்தாறாயிரப்பெருக்கு என்று நாட்டிற்கெழுந்தருளினர். இவரை ஆச பெயரிட்டனர். இவர் பிரமதந்திர ஜீய சயித்த முதலிகள் அழகிய வரதர்கோன் ரிடமும், அழகிய மணவாள நயினாரிட முதலியாரண்ணர், பிரதிவாதி பயங்காம் மும் முறையே பாஷ்யமும் ரஹஸ்யம் அண்ணன், எறும்பி அப்பா, உத்தமநம்பி, களையும் கேட்டனர். பாண்டி தேசத்தான் அப்பிள்ளை, அப்பிள்ளான் தோழப்பர் ஒருவனுக்கு அருள் செய்து சடகோபதா முதலியவர். இவர் குமாரர் இராமாநுச சன் என்று பெயரிட்டுக் கந்தாடை முத சீயர். இது தென்கலை, வடகலை சாம்பிர லிய கோத்ரவகை யேற்படுத்தினவர். இவ தாய நூல்களில் இருந்து கலந்தெழுதப் ரைப் பெருமாள் உத்தமநம்பிக்குத் திரு பட்டது. வனந்தாழ்வானாகக் காட்டினார். இவர் மணி 1. (க) நவமணியைக் காண்க. பெருமாள் திருமுன்னர் ஈடு கூக,000 2. இது நாதப் பிரம சுவரூபம் தெரி முடிக்கையில் கந்தாடை அண்ணன், வான விப்பது. நல்ல ஓசையுடைய தா மாமலை ஜீயர், பாவஸ்துபட்டர், பிரான் யிருத்தல் வேண்டும். இதன் நாதம் எவ் ஜீயரும் தம்முட்கலந்து தனியன் கூறவி வளவு தூரம் கேட்கப்படுகிறதோ அவ்வ ருக்கையில் ஒரு சிறு பிள்ளை இவர்கள் ளவில் உள்ளவர் பாவத்தினின்று நீங்கு செய்திருந்த சுலோகமாகிய "ஸ்ரீசைலே கின்றனர். பூத பிசாசங்களும் நாதவொ சதயா" என்கிறதைக்கூறி மறைந்தது. லியால் நீங்கும். (சுப்பிரபேதம்) எறும்பியில் அப்பாவுக்கு அழகியமண 3. வெண்கலத்தால் கால முதலிய அறி வாள தாசரென்று பெயரிட்டுத் திருவேங் விக்கச் செய்யப்பட்டு நாவுடன்கூடிய குவி கடம் வந்து இளங்கேள் வியெம்பெருமா ந்தவுரு. இது, பெருமணி, சிறுமணி, கைம் ஜீயரை நியமித்துத் திருவரங்கம் மணி, றிெமணி, ஆராய்ச்சியணி முதலிய வந்து அழகிய வரதரான இராமா நுஜஜிய 4. ஒரு ரிஷி. (பா. சபா.) ரைப் பெருமாள் காரியத்தைச் சீர்திருத்த மணிகர்ணிகை- காசியில் கங்கையின் தர்த வானமாமலைக்கு அனுப்பினார். அது முதலவ தகட்டம். சிவமூர்த்தி தமது வாமபாகத் ர்க்கு வானமாமலை ஜீயர் என்று பெயருண் தில் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் படைத்துத் டாயிற்று. தமக்கு ஆண்டாள் பிரசாதம் திரு உருக்கரக்க விஷ்ணு மூர்த்தி தமது ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரிலிருந்து கொண்டு காத்திலிருந்த சக்கரத்தால் தடாகமொ வந்து தந்த கோவிந்தராசப்பருக்குப் பட் ன்று உண்டாக்கி அவ்விடம் தவஞ்செய்து டர்பிரான் தாசர் எனறு பெயர் தந்தவர். வந்தனர். இவர் செய்த தவத்திற்குக் களி மதுரை மஹாபலிவாணனுக்கு உபதே ப்படைந்த சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து, சித்து முத்தரசு எனுங் கிராமம் பெற்று சிரத்தினை யசைக்கச் செவியில் இருந்த
மணவாளமாமுநிகள 1248 மணிகர்ணகை துடன் காண என்று த்து அவ்வகை புரிந்து பெரியஜீயர் தூப அதற்கு அழகிய மணவாளபுரம் என்று புற்குலமுடையார் தாசர் யதீந்திர பிர பெயரிட்டவர் . இவர்க்கு வாவாமுனி வணர் என நயினாரால் பெயரடைந்து திரு யெனவும் பெயர் . இவர் திருநகரியிலி அரங்கத்தில் ( எங ) திருநக்ஷத்திரம் எழுந் ருந்தபோது இவர் இருந்த மடத்தைச் ருளியிருந்து முப்பத்தாறாயிரப் பெருக் சிலர் கொளுத்திவிட அதினின்று பாம் கெனப் பெயரடைந்து திருவரங்கரைச் புருக்கொண்டு வெளிவந்தனர் . இவர் ஒரு சேவித்து வருகையில் ஒருநாள் ஆசௌ நாள் யோகத்திருந்தபோது சடகோபக் சத்தால் திருக்கோயிலில் தரிசனம் தடை கொற்றி இவரை ஆதிசேஷ உருவத் யாக அது காரணமாக ஆச்ரம ஸ்வீகாரம் இவர் அவ்வுருவத்தை சடகோப ஜீயர் சந்நதியில் செய்துகொ யாருக்கும் தெரிவிக்கா திருக்கக் கட்டளை ண்டு தாமும் சடகோப ஜீயரென்றும் யிட்டுத் திருப்புல்லாணிக்குப் போய் வரு பெரியஜீயரென்றும் பெயரடைந்து கிரு மார்க்கத்தில் தமக்கு நிழல் செய்த புளிய ஷ்ணா நந்தனை வேடலப்பையால் வென்று மரத்திற்குப் பரமபதமளித்துச் சில நாளி இருந்தனரென வடகல்ை யார் கூறுப . ருந்து பாமபதத்தில் ஆர்த்தி பிறந்து ஆர் இவர் உடையவர் விஷயத்தில் அன்புள்ள த்திப் பிரபந்தம் செய்து தம் முதலிகளா வராய் யதிராஜவிம்சதி செய்தபடியால் கிய பிள்ளான் நஞ்ஜீயர் வேண்டுகோளின் இவர்க்கு தீந்திரப்பிரணவர் படி தம்மிடமிருந்த சொம்பைக் கொடு பெயா . இவருக்குத் திருமாலை தந்த பெரு த்து அர்ச்சாவிக்ரகம் பிரசாதித்துத் திரு மாள் முப்பத்தாறாயிரப்பெருக்கு என்று நாட்டிற்கெழுந்தருளினர் . இவரை ஆச பெயரிட்டனர் . இவர் பிரமதந்திர ஜீய சயித்த முதலிகள் அழகிய வரதர்கோன் ரிடமும் அழகிய மணவாள நயினாரிட முதலியாரண்ணர் பிரதிவாதி பயங்காம் மும் முறையே பாஷ்யமும் ரஹஸ்யம் அண்ணன் எறும்பி அப்பா உத்தமநம்பி களையும் கேட்டனர் . பாண்டி தேசத்தான் அப்பிள்ளை அப்பிள்ளான் தோழப்பர் ஒருவனுக்கு அருள் செய்து சடகோபதா முதலியவர் . இவர் குமாரர் இராமாநுச சன் என்று பெயரிட்டுக் கந்தாடை முத சீயர் . இது தென்கலை வடகலை சாம்பிர லிய கோத்ரவகை யேற்படுத்தினவர் . இவ தாய நூல்களில் இருந்து கலந்தெழுதப் ரைப் பெருமாள் உத்தமநம்பிக்குத் திரு பட்டது . வனந்தாழ்வானாகக் காட்டினார் . இவர் மணி 1. ( ) நவமணியைக் காண்க . பெருமாள் திருமுன்னர் ஈடு கூக 000 2. இது நாதப் பிரம சுவரூபம் தெரி முடிக்கையில் கந்தாடை அண்ணன் வான விப்பது . நல்ல ஓசையுடைய தா மாமலை ஜீயர் பாவஸ்துபட்டர் பிரான் யிருத்தல் வேண்டும் . இதன் நாதம் எவ் ஜீயரும் தம்முட்கலந்து தனியன் கூறவி வளவு தூரம் கேட்கப்படுகிறதோ அவ்வ ருக்கையில் ஒரு சிறு பிள்ளை இவர்கள் ளவில் உள்ளவர் பாவத்தினின்று நீங்கு செய்திருந்த சுலோகமாகிய ஸ்ரீசைலே கின்றனர் . பூத பிசாசங்களும் நாதவொ சதயா என்கிறதைக்கூறி மறைந்தது . லியால் நீங்கும் . ( சுப்பிரபேதம் ) எறும்பியில் அப்பாவுக்கு அழகியமண 3. வெண்கலத்தால் கால முதலிய அறி வாள தாசரென்று பெயரிட்டுத் திருவேங் விக்கச் செய்யப்பட்டு நாவுடன்கூடிய குவி கடம் வந்து இளங்கேள் வியெம்பெருமா ந்தவுரு . இது பெருமணி சிறுமணி கைம் ஜீயரை நியமித்துத் திருவரங்கம் மணி றிெமணி ஆராய்ச்சியணி முதலிய வந்து அழகிய வரதரான இராமா நுஜஜிய 4. ஒரு ரிஷி . ( பா . சபா . ) ரைப் பெருமாள் காரியத்தைச் சீர்திருத்த மணிகர்ணிகை- காசியில் கங்கையின் தர்த வானமாமலைக்கு அனுப்பினார் . அது முதலவ தகட்டம் . சிவமூர்த்தி தமது வாமபாகத் ர்க்கு வானமாமலை ஜீயர் என்று பெயருண் தில் விஷ்ணு மூர்த்தியைப் படைத்துத் டாயிற்று . தமக்கு ஆண்டாள் பிரசாதம் திரு உருக்கரக்க விஷ்ணு மூர்த்தி தமது ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரிலிருந்து கொண்டு காத்திலிருந்த சக்கரத்தால் தடாகமொ வந்து தந்த கோவிந்தராசப்பருக்குப் பட் ன்று உண்டாக்கி அவ்விடம் தவஞ்செய்து டர்பிரான் தாசர் எனறு பெயர் தந்தவர் . வந்தனர் . இவர் செய்த தவத்திற்குக் களி மதுரை மஹாபலிவாணனுக்கு உபதே ப்படைந்த சிவமூர்த்தி தரிசனம் தந்து சித்து முத்தரசு எனுங் கிராமம் பெற்று சிரத்தினை யசைக்கச் செவியில் இருந்த