அபிதான சிந்தாமணி

பணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியார் 1242 மணவாளமாமுநிகள் னன். காக மணப்பிள்ளைக்குக் கங்கணந் தரித்தல் மணலூாம் - (மணிபுரம்) பாண்டிய நாட்டி வேண்டும், அவ்வகை பெண்ணிற்குந் லுள்ள பட்டணம். அரசன் சித்திரவாக தரிப்பித்தல் வேண்டும். பின் வேதியர் தீர்த்த யாத்திரையின் பொருட்டு கூறைவஸ்திரத்தை ஆசீர்வதித்து மணமக சென்ற அர்ச்சுனன், பப்புருவாகனனுடன் னுக்கும் மணப்பெண்ணுக்கும் உடுத்துக் யுத்தம் செய்தான். (பா. ஆதி.) கொள்ளக் கொடுக்க வேண்டியது. விவா மணலூர் - பாண்டியர்களின் பழைய இரா கலக்ன சமீபத்தில் வேதியர் தாலியைப் சதானி ; மணற்புரமெனவும் வழங்கும் ; பூசித்து எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்க முக்காலி மதுரைக்குக் கிழக்கேயுள்ளது ; பாரதசம்பு யின்மீது தாம்பாளத்தில் இருத்த வேண்டி முதலியவற்றிற் கூறப்பெற்றதும் இதுவே. பின் மாமன் மாமியார் இருவரும் (திருவிளை.) மணமகனுக்கு முன்னும் சகலசங்களுக்கு மணலூர் ஆசிரியர் புளியங்காய்ப் பெருஞ் முன்னும் இன்ன கோத்ர சூத்ரமுள்ள இன் சேந்தனார் - செல்வத்தாசிரியரிடம் னவனுக்கு இன்ன கோத்ரசூத்ரமுள்ள நாங் பொருளதிகாரங் கேட்ட தமிழ்ப்புலவருள் கள் எங்கள் கன்னிகையைக் கொடுத்தோ ஒருவர். மென்ன மணமகன் பெற்றுக் கொண்டதா மணலூர்பதி -1. பாண்டிநாட்டில் ஒருபட் கக் கூறித் தான் மணப்பெண்ணுக்கு முன் டினம், இதற்கு மணலூர்புரம் எனவும் னிட்டிருக்கும் முக்காலியின் மீது தாம்பாள பெயர் சித்திரவாகன் பட்டணம். த்திருந்த மாங்கல்யத்தை யெடுத்துத் தான் 2. சோணாட்டுச் சிற்றூர், முக்காலி மீதிருந்து தங்கை தமக்கையார் மணலூர்பதிபெண் - அருச்சுநன் தேவி, மங்கல தீபங்காட்ட மங்கலவாத்திய முழங் குமரன் பப்புருவாகன், கப் பந்துமித்ரர்வாழ்த்தப் புரோகிதர்கூறிய மணவாளதாசர் - பிள்ளைப் பெருமாளையங் "நான் என்னுடைய தேகாக்ஷணார்த்தமும் காருக்கு ஒரு பெயர். பிள்ளைப்பெருமாளை சந்ததி விருத்தியின் பொருட்டும் உன்னை யங்கார் காண்க.. மணக்கிறேன்" என்னும் பொருளுள்ள மணவாளநாராயணன் ஓமலூர் வேங்கை மந்திரத்தைக்கூறி மங்கல நாண் தரித்து பூபன் குமான். நாணைத் திரிமூர்த்தி மந்திரத்தால் மூன்று மணவாளமாமுநிகள் இவர் கலி (சசஎஉ) முடியிடல் வேண்டும். பின் வேதியர்கள் இல் சாதாரண ஐப்பசியா சுக்லபக்ஷ ஓமம் செய்ய அந்த ஓமத்தைப் பூசித்து அர சதுர்த்தசி வியாழக்கிழமை மூல நக்ஷத் சாணிக்காலை வலஞ்செய்து அம்மி மிதித்து திரத்தில் பாண்டி நாட்டில் சிக்கில் கிடார ஓமாக்னியிற் பொரி சொரிந்து பூர்ணாகுதி மென்னுங் கிராமத்தில் திருமான் மன செய்து மாலை முதலிய மாற்றி மீண்டும் த்த அண்ணர் என்பவருக்குத்திருக் அட்டமங்கலங்களுடன் மணவறையில் தா குமாரராய் அவதரித்து அழகிய மணவா பித்திருக்கும் தேவதைகளை வலஞ்செய்து ளர் என்கிற பிள்ளைத் திருநாமம் அடை அம்மியின் வரலாற்றை மணப்பெண்ணுக் ந்து திருவாய்மொழிப் பிள்ளையிடம் சமா குக்கூறி வலம் வந்து நல்ல சுபமுகூர்த்தங் ச்ரயணம் பெற்று அரச காரியகாரராய் கழிவதற்கு முன் தமக்கென நியமித்த இருந்து அரசன் திரவியங்களை அறவழி இடத்தை அடைதல் வேண்டும். இவ்வகை யில் செலவிட்டனர். அரசன் பொருள்க எத்தனை நாள் விருப்பமோ அத்தனை நாள் ளைக் கேட்கையில் பயந்து சந்யாசித்துக் ஓமாதிகளை முடித்துக் கங்கண விசர்ஜனஞ் கொண்டு மணவாள மாமுங்கள் அழகிய செய்தபின் அந்த மணவறையில் தாபித்த ஜீயரென்கிற பெயர்பெற்று தேவதைகளை யதாஸ் தாகம் எழுந்தருளச் ஆசாரியர் சொற்படி மடங்கள் கட்டி செய்து சாந்தி ஓமம் செய்வித்து அரசாணிக் முப்பத்தாறாயிரப் படியைப் பிரவர்பம் காலை அசைத்து விடல் வேண்டும், இந்த த்து வந்தனர். இவர் திருமேனியில் மணச்சடங்குகள் அவ்வவர்மதக்கொள்கைக் சோகை சண்டு தபிக்க உடையவரும் கும் தேசத்திற்கு மேற்றபடியு மிருக்கும். தேசிகரும், சுவப்பனத்தில் எழுந்தருளி மணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியார் - இவர் பாகவத சம்பிரதாய பேதஞ்செய் சென்னையிலிருந்த வேளாண்பிரபு. இரா வித்ததால் இவ்வகை நோய்கண்டது. மாயண கீர்த்தனை பாடிய அருணாசல கவி இனி நீர் கிடாம்பி நயினாரை ஆச்ரயிக்க.) க்கு உபகரித்தவர், இந்நோய் நீங்குமென மறைய இவர் விழி மணவாள
பணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியார் 1242 மணவாளமாமுநிகள் னன் . காக மணப்பிள்ளைக்குக் கங்கணந் தரித்தல் மணலூாம் - ( மணிபுரம் ) பாண்டிய நாட்டி வேண்டும் அவ்வகை பெண்ணிற்குந் லுள்ள பட்டணம் . அரசன் சித்திரவாக தரிப்பித்தல் வேண்டும் . பின் வேதியர் தீர்த்த யாத்திரையின் பொருட்டு கூறைவஸ்திரத்தை ஆசீர்வதித்து மணமக சென்ற அர்ச்சுனன் பப்புருவாகனனுடன் னுக்கும் மணப்பெண்ணுக்கும் உடுத்துக் யுத்தம் செய்தான் . ( பா . ஆதி . ) கொள்ளக் கொடுக்க வேண்டியது . விவா மணலூர் - பாண்டியர்களின் பழைய இரா கலக்ன சமீபத்தில் வேதியர் தாலியைப் சதானி ; மணற்புரமெனவும் வழங்கும் ; பூசித்து எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்க முக்காலி மதுரைக்குக் கிழக்கேயுள்ளது ; பாரதசம்பு யின்மீது தாம்பாளத்தில் இருத்த வேண்டி முதலியவற்றிற் கூறப்பெற்றதும் இதுவே . பின் மாமன் மாமியார் இருவரும் ( திருவிளை . ) மணமகனுக்கு முன்னும் சகலசங்களுக்கு மணலூர் ஆசிரியர் புளியங்காய்ப் பெருஞ் முன்னும் இன்ன கோத்ர சூத்ரமுள்ள இன் சேந்தனார் - செல்வத்தாசிரியரிடம் னவனுக்கு இன்ன கோத்ரசூத்ரமுள்ள நாங் பொருளதிகாரங் கேட்ட தமிழ்ப்புலவருள் கள் எங்கள் கன்னிகையைக் கொடுத்தோ ஒருவர் . மென்ன மணமகன் பெற்றுக் கொண்டதா மணலூர்பதி -1 . பாண்டிநாட்டில் ஒருபட் கக் கூறித் தான் மணப்பெண்ணுக்கு முன் டினம் இதற்கு மணலூர்புரம் எனவும் னிட்டிருக்கும் முக்காலியின் மீது தாம்பாள பெயர் சித்திரவாகன் பட்டணம் . த்திருந்த மாங்கல்யத்தை யெடுத்துத் தான் 2. சோணாட்டுச் சிற்றூர் முக்காலி மீதிருந்து தங்கை தமக்கையார் மணலூர்பதிபெண் - அருச்சுநன் தேவி மங்கல தீபங்காட்ட மங்கலவாத்திய முழங் குமரன் பப்புருவாகன் கப் பந்துமித்ரர்வாழ்த்தப் புரோகிதர்கூறிய மணவாளதாசர் - பிள்ளைப் பெருமாளையங் நான் என்னுடைய தேகாக்ஷணார்த்தமும் காருக்கு ஒரு பெயர் . பிள்ளைப்பெருமாளை சந்ததி விருத்தியின் பொருட்டும் உன்னை யங்கார் காண்க .. மணக்கிறேன் என்னும் பொருளுள்ள மணவாளநாராயணன் ஓமலூர் வேங்கை மந்திரத்தைக்கூறி மங்கல நாண் தரித்து பூபன் குமான் . நாணைத் திரிமூர்த்தி மந்திரத்தால் மூன்று மணவாளமாமுநிகள் இவர் கலி ( சசஎஉ ) முடியிடல் வேண்டும் . பின் வேதியர்கள் இல் சாதாரண ஐப்பசியா சுக்லபக்ஷ ஓமம் செய்ய அந்த ஓமத்தைப் பூசித்து அர சதுர்த்தசி வியாழக்கிழமை மூல நக்ஷத் சாணிக்காலை வலஞ்செய்து அம்மி மிதித்து திரத்தில் பாண்டி நாட்டில் சிக்கில் கிடார ஓமாக்னியிற் பொரி சொரிந்து பூர்ணாகுதி மென்னுங் கிராமத்தில் திருமான் மன செய்து மாலை முதலிய மாற்றி மீண்டும் த்த அண்ணர் என்பவருக்குத்திருக் அட்டமங்கலங்களுடன் மணவறையில் தா குமாரராய் அவதரித்து அழகிய மணவா பித்திருக்கும் தேவதைகளை வலஞ்செய்து ளர் என்கிற பிள்ளைத் திருநாமம் அடை அம்மியின் வரலாற்றை மணப்பெண்ணுக் ந்து திருவாய்மொழிப் பிள்ளையிடம் சமா குக்கூறி வலம் வந்து நல்ல சுபமுகூர்த்தங் ச்ரயணம் பெற்று அரச காரியகாரராய் கழிவதற்கு முன் தமக்கென நியமித்த இருந்து அரசன் திரவியங்களை அறவழி இடத்தை அடைதல் வேண்டும் . இவ்வகை யில் செலவிட்டனர் . அரசன் பொருள்க எத்தனை நாள் விருப்பமோ அத்தனை நாள் ளைக் கேட்கையில் பயந்து சந்யாசித்துக் ஓமாதிகளை முடித்துக் கங்கண விசர்ஜனஞ் கொண்டு மணவாள மாமுங்கள் அழகிய செய்தபின் அந்த மணவறையில் தாபித்த ஜீயரென்கிற பெயர்பெற்று தேவதைகளை யதாஸ் தாகம் எழுந்தருளச் ஆசாரியர் சொற்படி மடங்கள் கட்டி செய்து சாந்தி ஓமம் செய்வித்து அரசாணிக் முப்பத்தாறாயிரப் படியைப் பிரவர்பம் காலை அசைத்து விடல் வேண்டும் இந்த த்து வந்தனர் . இவர் திருமேனியில் மணச்சடங்குகள் அவ்வவர்மதக்கொள்கைக் சோகை சண்டு தபிக்க உடையவரும் கும் தேசத்திற்கு மேற்றபடியு மிருக்கும் . தேசிகரும் சுவப்பனத்தில் எழுந்தருளி மணலி முத்துகிருஷ்ண முதலியார் - இவர் பாகவத சம்பிரதாய பேதஞ்செய் சென்னையிலிருந்த வேளாண்பிரபு . இரா வித்ததால் இவ்வகை நோய்கண்டது . மாயண கீர்த்தனை பாடிய அருணாசல கவி இனி நீர் கிடாம்பி நயினாரை ஆச்ரயிக்க . ) க்கு உபகரித்தவர் இந்நோய் நீங்குமென மறைய இவர் விழி மணவாள