அபிதான சிந்தாமணி

மடக்கு 1289 மணக்கால் நம்பி வசவ அடியவர் என தோற்றுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் னைக் கொலைசெய்தனர். இதனை அறிந்த வேண்டுமென விஷ்ணுவை யழைத்துக் அரசன் யானைப்பாகரை எலி அவரை காசி விசுவேசரைத் தொழச்செய்தவர் அழைத்துவரக் கட்டளைதா இவர் யானைப் மஞ்சி தேவர் எனவும் பெயர். பாகரையும், யானையையுங் கொலைசெய்து மடக்கு - சொல்லணியில் ஒன்று, எழுத் அரசன் பணிய இருந்தனர். இவர் வசவ துக்களது தொகுதி, பிறவெழுத்தானுஞ் ரிடம் ஒருநாள் இருக்சையில் சொல்லானும், இடையிடாதும், இடையிட் தேவர் சிவனடியார் தம்மையொன்றும் டும், வந்து பெயர்த்தும் வேறு பொருளை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ள வில்லையென்று விளைவிப்பது, அம்மடக்கு ஆதிமடக்கு, விசனப்படுகையில் இவர் அவர் முன்பா இடைமடக்கு, கடைமடக்கு, ஆதியோடி கத் தாம் வெளுக்க வாங்கிய சிவனடியவ டைமடக்கு, ஆதியொடு கடைமடக்கு, ரின் ஆடையில் ஒன்றை நீரில் தோய்த்து இடையோடு கடைமடக்கு, முழுதுமடக்கு உதறினர். அதிலிருந்து தெறித்த நீர்த் என எழுவகைப்படும். பின்னும், இயமா துளி அனைத்தும் விலையுயர்ந்த நவமணி வியமகம், இரண்டடிப் பாடகமடக்கு, அங் களா யிருந்தன. இதனைக் கண்ட வசவர் தாதி மடக்கு, ஒரெழுத்து மடக்கு பிறவு பெருமை அளவிடுதற்கு அரி முள, இவற்றி னிலக்கணங்களைத் தண்டிய வியந்தனர். இவர் வசவரை லங்காரங் காண்க. (தண்டி ) க்ஷமை வேண்டினர். மடங்குதநவிற்சியணி ஒருவரொருபொ மடைத்தலைவன் - சுத்தா சுத்தபொருள்க ருளையறிவுறுத்தற்கு மற்றொருவர் சிலே ளின் பக்குவம், அறுசுவைகளின் கலப்பு ஷையினாலா தல் எடுத்தல், படுத்தல் முத வேறுபாடு, உணவப்பொருள்களின் குண லிய இசைவிகாரத்தினாதல் மற்றொருபொ வேறுபாடு முதலிய அறிந்தவன். (சுக்-நீ) ருளைக் கற்பித்தலாம். இதனை வடநூலார் மடைப்பள்ளிச்சாம்பல் திருஞானசம் வக்ரோக்தியலங்காரம் என்பர். பந்தமூர்த்திநாயனார் கூன்பாண்டியனுக்கு மடம வண்ணக்கன் பெரிசாத்தன் கடைச் வெப்பு தீர்த்தது. அது தொடங்கி இதுவே சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர். இத்தலத்தில் விபூதிப்பிரஸா தமாகக் கொ மடலூர்தல் - ஒன்றன்றியே பலவ வற்றை இக்கப்படும். (திரு) யும் சொல்லி மன்றின் நடுவே மடன் மாவை மட்டிப்பால் - இது சிங்களம், மலையாளம் ச்செலுத்தியது. (பு. வெ. பெருந்திணை) முதலிய இடங்களில் பயிராகும் ஒருவகை மடல் பாடியமாதங்கீரனார் - இது பாடலால் மரத்தின் பால், இது மணமுள்ளது. விசேடித்து வந்த பெயர், இவர் கூறிய மணக்கால்நம்பி உய்யக்கொண்டாருக் பாடல்களில் மடலேறு தலைப் பற்றிக்கூறா குப் பின் வந்த வைஷ்ணவாசாரியர். இவர் நிற்பர். (மடலேறித் தெருவில் வந்து அவ குமுதாம்சராய்க் கலி (ங க கூஉ) க்குமேல் மானப் படுவதினும் காமநோயாலிறந்து விரோதிகிருது வருஷம் மாசிமீ திங்கட் போகேமோ) என்று இவர் கூறியது மிக்க கிழமை கோயிலுக்கடுத்த மணக்கால் நயமுடையதா யிருக்கும். (நற். கூ எஎ.) எனும் கிராமத்தில் அவதரித்தவர். இவ இவர் குறுந்தொசையிற் கூறியதும் பெரும் ரூக்கு ஸ்ரீ இராமமிஸ்ரர், என்று ஒருபெ பாலும், இதுவே கருத்துடையதாகும். யர். உய்யக்கொண்டார் வழிவிட்ட பெண் குறிஞ்சித்திணையைப் புனைந்து பாடியுள் களுக்கு வழியில் சேறாயிருந்தது பற்றி ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் அப்பெண்களை முதுகில் ஏறித் தாண்டச் கூ எஎ-ம் பாடலொன்றும், குறுந்தொகையி செய்தவர். யாமுநர்க்கு உய்யக்கொண் லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் டார் சொற்படி தூ துளங்கீரை பரிமாறி திருக்கின்றன. ஒருநாள் நிறுத்தி (அவர் வரலாறறிந்து மடவாலமாச்சையர் இவர் சிவனடியவ இவருடன் வார்த்தையாட) அவருக்கு ரின் ஆடைகளை வெளுத்து அவற்றையு ரகஸ்யங்களை உபதேசித்து அவருக்குத் லரும் டி விரித்து யாரும் வராமற்காத்து துரியாச்ரமம் கொடுத்து உய்யக்கொண் அடியவர்க்குத் தரும் நியமம் பூண்டவர். டாரின் சரமகைங்கர்யங்களைச் செய்து இவர் ஒருமுறை இவ்வாறு ஆடையை முடித்துச் சிலநாளிருந்து திருநாட்டுக் உலாவிட்டுக் காத்திருக்கையில், அசுத் கெழுந்தருளினவர். இவர் திருவடிகளை தன் ஒருவன் அவ்வழி வரக்கண்டு அவ ஆச்ரயித்தவர்கள், ஸ்ரீ ஆளவந்தார், திருவ
மடக்கு 1289 மணக்கால் நம்பி வசவ அடியவர் என தோற்றுப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் னைக் கொலைசெய்தனர் . இதனை அறிந்த வேண்டுமென விஷ்ணுவை யழைத்துக் அரசன் யானைப்பாகரை எலி அவரை காசி விசுவேசரைத் தொழச்செய்தவர் அழைத்துவரக் கட்டளைதா இவர் யானைப் மஞ்சி தேவர் எனவும் பெயர் . பாகரையும் யானையையுங் கொலைசெய்து மடக்கு - சொல்லணியில் ஒன்று எழுத் அரசன் பணிய இருந்தனர் . இவர் வசவ துக்களது தொகுதி பிறவெழுத்தானுஞ் ரிடம் ஒருநாள் இருக்சையில் சொல்லானும் இடையிடாதும் இடையிட் தேவர் சிவனடியார் தம்மையொன்றும் டும் வந்து பெயர்த்தும் வேறு பொருளை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ள வில்லையென்று விளைவிப்பது அம்மடக்கு ஆதிமடக்கு விசனப்படுகையில் இவர் அவர் முன்பா இடைமடக்கு கடைமடக்கு ஆதியோடி கத் தாம் வெளுக்க வாங்கிய சிவனடியவ டைமடக்கு ஆதியொடு கடைமடக்கு ரின் ஆடையில் ஒன்றை நீரில் தோய்த்து இடையோடு கடைமடக்கு முழுதுமடக்கு உதறினர் . அதிலிருந்து தெறித்த நீர்த் என எழுவகைப்படும் . பின்னும் இயமா துளி அனைத்தும் விலையுயர்ந்த நவமணி வியமகம் இரண்டடிப் பாடகமடக்கு அங் களா யிருந்தன . இதனைக் கண்ட வசவர் தாதி மடக்கு ஒரெழுத்து மடக்கு பிறவு பெருமை அளவிடுதற்கு அரி முள இவற்றி னிலக்கணங்களைத் தண்டிய வியந்தனர் . இவர் வசவரை லங்காரங் காண்க . ( தண்டி ) க்ஷமை வேண்டினர் . மடங்குதநவிற்சியணி ஒருவரொருபொ மடைத்தலைவன் - சுத்தா சுத்தபொருள்க ருளையறிவுறுத்தற்கு மற்றொருவர் சிலே ளின் பக்குவம் அறுசுவைகளின் கலப்பு ஷையினாலா தல் எடுத்தல் படுத்தல் முத வேறுபாடு உணவப்பொருள்களின் குண லிய இசைவிகாரத்தினாதல் மற்றொருபொ வேறுபாடு முதலிய அறிந்தவன் . ( சுக் - நீ ) ருளைக் கற்பித்தலாம் . இதனை வடநூலார் மடைப்பள்ளிச்சாம்பல் திருஞானசம் வக்ரோக்தியலங்காரம் என்பர் . பந்தமூர்த்திநாயனார் கூன்பாண்டியனுக்கு மடம வண்ணக்கன் பெரிசாத்தன் கடைச் வெப்பு தீர்த்தது . அது தொடங்கி இதுவே சங்கமருவிய புலவருள் ஒருவர் . இத்தலத்தில் விபூதிப்பிரஸா தமாகக் கொ மடலூர்தல் - ஒன்றன்றியே பலவ வற்றை இக்கப்படும் . ( திரு ) யும் சொல்லி மன்றின் நடுவே மடன் மாவை மட்டிப்பால் - இது சிங்களம் மலையாளம் ச்செலுத்தியது . ( பு . வெ . பெருந்திணை ) முதலிய இடங்களில் பயிராகும் ஒருவகை மடல் பாடியமாதங்கீரனார் - இது பாடலால் மரத்தின் பால் இது மணமுள்ளது . விசேடித்து வந்த பெயர் இவர் கூறிய மணக்கால்நம்பி உய்யக்கொண்டாருக் பாடல்களில் மடலேறு தலைப் பற்றிக்கூறா குப் பின் வந்த வைஷ்ணவாசாரியர் . இவர் நிற்பர் . ( மடலேறித் தெருவில் வந்து அவ குமுதாம்சராய்க் கலி ( கூஉ ) க்குமேல் மானப் படுவதினும் காமநோயாலிறந்து விரோதிகிருது வருஷம் மாசிமீ திங்கட் போகேமோ ) என்று இவர் கூறியது மிக்க கிழமை கோயிலுக்கடுத்த மணக்கால் நயமுடையதா யிருக்கும் . ( நற் . கூ எஎ . ) எனும் கிராமத்தில் அவதரித்தவர் . இவ இவர் குறுந்தொசையிற் கூறியதும் பெரும் ரூக்கு ஸ்ரீ இராமமிஸ்ரர் என்று ஒருபெ பாலும் இதுவே கருத்துடையதாகும் . யர் . உய்யக்கொண்டார் வழிவிட்ட பெண் குறிஞ்சித்திணையைப் புனைந்து பாடியுள் களுக்கு வழியில் சேறாயிருந்தது பற்றி ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் அப்பெண்களை முதுகில் ஏறித் தாண்டச் கூ எஎ - ம் பாடலொன்றும் குறுந்தொகையி செய்தவர் . யாமுநர்க்கு உய்யக்கொண் லொன்றுமாக இரண்டு பாடல்கள் கிடைத் டார் சொற்படி தூ துளங்கீரை பரிமாறி திருக்கின்றன . ஒருநாள் நிறுத்தி ( அவர் வரலாறறிந்து மடவாலமாச்சையர் இவர் சிவனடியவ இவருடன் வார்த்தையாட ) அவருக்கு ரின் ஆடைகளை வெளுத்து அவற்றையு ரகஸ்யங்களை உபதேசித்து அவருக்குத் லரும் டி விரித்து யாரும் வராமற்காத்து துரியாச்ரமம் கொடுத்து உய்யக்கொண் அடியவர்க்குத் தரும் நியமம் பூண்டவர் . டாரின் சரமகைங்கர்யங்களைச் செய்து இவர் ஒருமுறை இவ்வாறு ஆடையை முடித்துச் சிலநாளிருந்து திருநாட்டுக் உலாவிட்டுக் காத்திருக்கையில் அசுத் கெழுந்தருளினவர் . இவர் திருவடிகளை தன் ஒருவன் அவ்வழி வரக்கண்டு அவ ஆச்ரயித்தவர்கள் ஸ்ரீ ஆளவந்தார் திருவ