அபிதான சிந்தாமணி

மச்சசம்மார மூர்த்தி 1286 பச்சியாவதாரமூர்த்தி சர் பிறந்தனர். இவள் இரண்டாவது, சந் திராவகம் (400) வைத்தியம் (அ00) இவ தனுவுக்குத் தேவியாயினள். இவள் ரைக் குலாலபுராணம் செம்படவர் என்று யோகசக்தியிழந்து தலைகீழாக விழுகையில் கூறும். பிதுர்க்களை நோக்கி முறையிட அவர்கள் மச்சம் ஒருதேசம். கூர்ச்சரத்திற் கருகி பயப்படாதே என அவ்விடமிருந்து அவர் லுள்ளது. கள் கட்டளையால் மீன் வயிற்றுப் பிறந்த மச்சயந்திரம் - ஒரு உயரமான கால் ஒன்று னள். இவளுக்குச் சத்தியவதி யெனவும், நாட்டி அதின் மீது பொன் மீன் ஒன்று காளியெனவும் பெயர். அத்திரிகைக் இருத்தி அதனடியில் ஒரு சக்கரத்தை காண்க. (பாரதம்.) தந்தை உபரிசரவசு, அந்தப் பொன்மீனுக்கு இடுக்கண்வராமல் மீன் வயிற்றிற் பிறந்த சகோதரன் மச்சி சுழலச்செய்து ஒரு வில்லையும் அம்பையும் யன். இவளுக்குச் சத்யவதி யோசனை வைத்து எவன் அச்சக்கரத்தைச் சுழல்கை கந்தியெனப் பெயருண்டாயிற்று, அச்சோ யில் நிறுத்திவில்லில் அம்பைப்பூட்டி ஒரே தையைக் காண்க. பாணத்தால் அதில் உள்ள மச்சத்தை மச்சசம்மாரழர்த்தி - (மச்சாரி) மச்சவுருக் அறுக்கிறானோ அவனுக்குப் பரிசு தருவது. கொண்ட விஷ்ணு மூர்த்தி தமது வெற்றி இவ்வகை யந்திரத்தை அருச்சுநன் அறுத் பெருமி தமடைய அதனையடக்கத் துத் திரௌபதிக்கு மாலை சூட்டினன். தேவர் வேண்டுகோளால் சிவமூர்த்தி இவ் மசீசியம் - ஒரு தேசம், Matsya-Desa, வுருக்கொண்டு ஒரு திருக்கரத்தில் திரு The Country around Jeypur inclu- மணி, ஒரு திருக்கரத்தில் வாள்கொண்டு ding A'wer. Formerly Virata. West கடற்கரை சென்று மணியினை யாட்டினர். of Surusena Dess. அதனால் கடல்மீன்கள் ஓசையின் மயங்கி மச்சியராசன் - உபரிசரவஸுவின் குமான். இவரை அடைய அதில் பெருமி தங்கொ மீனாயிருந்த அப்சரஸு வயிற்றிற் பிறந்த ண்ட விஷ்ணுமூர்த்தியின் கண்ணினை வன். இவனுக்கு மச்சியன் எனவும் பெயர், வானால் பேர்த்துத் தமது திருக்கரத்தில் மச்சியாவதாாழர்த்தி ஒரு கற்பத்தில் ஜாக் மோதிரமாக அணிந்தனர். இதுவுமன்றிச் மித்திகப் பிரளயம் உண்டாயிற்று. அக் சிவமூர்த்தி கொக்குப்போல் முகமுடைய காலையில் பிரமன் உறங்கினன். உறக்கம் வராய் விஷ்ணுமூர்த்தியைத் தமது வாயில் அறிந்த அயக்கிரீவன் என்னும் அசுரன் கௌவிக் கர்வம் அழியச் செய்தனர். (சிவ வேதங்களைத் திருடிக்கொண்டு கடலில் பராக்ரமம்.) ஒளித்தனன். இந்த ஏழாமன் வந்தரத்தில் மச்சபுராணம் இது (க1,000) கிரந்த விவசுவானுடைய புத்திரனும், சிரார்த்த முள்ளது. இது மச்சாவதாரத் தோற்றம், தேவன் என்னும் பெயருள்ள சத்தியவிர விஷ்ணு சலப்பிரளயத்தில் மனுவைக் காத் தன் எனும் இராஜருஷி, கிருதமாலா தமை, பிரமசிருட்டி, திரிபுரவதம், தாரகா நதிக்கு ஸ்நானத்தின் பொருட்டுச் சென்று சுரயுத்தம், பார்வதியார் திருமணம், கந்தர் தர்ப்பணாதிகள் முடிக்கையில் சிறுமீன் தோற்றம் முதலியவை யுணர்த்தும். ஒன்று அரசனை நோக்கி அரசனே நான் மச்சமனிதன் - இது, மீன்வகையில் திருந்திய சலசந்துக்களால் துன்பமடைகின்றேன், வரு, இது மன்னாத்தி திமிங்கிலத்திலிருந்து என்னை வேறு ஒரு நல்ல இடம் சேர்க்க திருந்திய வுருவமென எண்ணுகின்றனர். என்றது. அரசன் அம்மீனைத் தன் கமண் இதன் ஆணைமெர்மென் எனவும் பெண்ணை டலத்துள் விட்டனன். அம்மீன் கமண் மெர்மெய்ட் என்பர் ஆணுக்குக் கழுத்திற் டல முழுதும் தன் உடலை வளர்த்து அர குமேற்பாகம் மனிதவுரு. பெண்ணிற்கு, சனை வேறிடம் கேட்க, அரசன் வேறொரு இப்பிற்கு மேற்பட்ட பாகம் மனிதவுரு பெருங்கொப்பரையில் விட்டனன். அம் மற்றவை மீனுரு. இது பூனை போல கத்து கும் அவ்வகை செய்ய அரசன் ஒருமடுவில் மாம். மீன் முதலியவற்றைத்தின்று ஜீவிக் அம்மீன் ஒரு பெருமீனாய் கும். பெண்ணுக்குத் தலையில் மயிரும் மார் அரசனை நோக்க, அரசன் அதனை காராய பில் பால்தரும் உறுப்பும் உண்டு. இது அழு ணன் என்று அறிந்து துதித்துக் கடலில் கையில் கண்களில் தண்ணீர் ஒழுகுமாம். விட்டனன். அம்மீன் அரச்னை நோக்கி எச்சழனி - இவர் வாகா மாணாக்கருள் ஒரு அரசனே உன்னைக் காக்கும் வண்ணம் இவ் பரில் தேர் இயர் கொத சங்கள், விடம் அப்பாதான். இன்றைக்கு எழாம் D கட
மச்சசம்மார மூர்த்தி 1286 பச்சியாவதாரமூர்த்தி சர் பிறந்தனர் . இவள் இரண்டாவது சந் திராவகம் ( 400 ) வைத்தியம் ( 00 ) இவ தனுவுக்குத் தேவியாயினள் . இவள் ரைக் குலாலபுராணம் செம்படவர் என்று யோகசக்தியிழந்து தலைகீழாக விழுகையில் கூறும் . பிதுர்க்களை நோக்கி முறையிட அவர்கள் மச்சம் ஒருதேசம் . கூர்ச்சரத்திற் கருகி பயப்படாதே என அவ்விடமிருந்து அவர் லுள்ளது . கள் கட்டளையால் மீன் வயிற்றுப் பிறந்த மச்சயந்திரம் - ஒரு உயரமான கால் ஒன்று னள் . இவளுக்குச் சத்தியவதி யெனவும் நாட்டி அதின் மீது பொன் மீன் ஒன்று காளியெனவும் பெயர் . அத்திரிகைக் இருத்தி அதனடியில் ஒரு சக்கரத்தை காண்க . ( பாரதம் . ) தந்தை உபரிசரவசு அந்தப் பொன்மீனுக்கு இடுக்கண்வராமல் மீன் வயிற்றிற் பிறந்த சகோதரன் மச்சி சுழலச்செய்து ஒரு வில்லையும் அம்பையும் யன் . இவளுக்குச் சத்யவதி யோசனை வைத்து எவன் அச்சக்கரத்தைச் சுழல்கை கந்தியெனப் பெயருண்டாயிற்று அச்சோ யில் நிறுத்திவில்லில் அம்பைப்பூட்டி ஒரே தையைக் காண்க . பாணத்தால் அதில் உள்ள மச்சத்தை மச்சசம்மாரழர்த்தி - ( மச்சாரி ) மச்சவுருக் அறுக்கிறானோ அவனுக்குப் பரிசு தருவது . கொண்ட விஷ்ணு மூர்த்தி தமது வெற்றி இவ்வகை யந்திரத்தை அருச்சுநன் அறுத் பெருமி தமடைய அதனையடக்கத் துத் திரௌபதிக்கு மாலை சூட்டினன் . தேவர் வேண்டுகோளால் சிவமூர்த்தி இவ் மசீசியம் - ஒரு தேசம் Matsya - Desa வுருக்கொண்டு ஒரு திருக்கரத்தில் திரு The Country around Jeypur inclu மணி ஒரு திருக்கரத்தில் வாள்கொண்டு ding A'wer . Formerly Virata . West கடற்கரை சென்று மணியினை யாட்டினர் . of Surusena Dess . அதனால் கடல்மீன்கள் ஓசையின் மயங்கி மச்சியராசன் - உபரிசரவஸுவின் குமான் . இவரை அடைய அதில் பெருமி தங்கொ மீனாயிருந்த அப்சரஸு வயிற்றிற் பிறந்த ண்ட விஷ்ணுமூர்த்தியின் கண்ணினை வன் . இவனுக்கு மச்சியன் எனவும் பெயர் வானால் பேர்த்துத் தமது திருக்கரத்தில் மச்சியாவதாாழர்த்தி ஒரு கற்பத்தில் ஜாக் மோதிரமாக அணிந்தனர் . இதுவுமன்றிச் மித்திகப் பிரளயம் உண்டாயிற்று . அக் சிவமூர்த்தி கொக்குப்போல் முகமுடைய காலையில் பிரமன் உறங்கினன் . உறக்கம் வராய் விஷ்ணுமூர்த்தியைத் தமது வாயில் அறிந்த அயக்கிரீவன் என்னும் அசுரன் கௌவிக் கர்வம் அழியச் செய்தனர் . ( சிவ வேதங்களைத் திருடிக்கொண்டு கடலில் பராக்ரமம் . ) ஒளித்தனன் . இந்த ஏழாமன் வந்தரத்தில் மச்சபுராணம் இது ( 1 ) கிரந்த விவசுவானுடைய புத்திரனும் சிரார்த்த முள்ளது . இது மச்சாவதாரத் தோற்றம் தேவன் என்னும் பெயருள்ள சத்தியவிர விஷ்ணு சலப்பிரளயத்தில் மனுவைக் காத் தன் எனும் இராஜருஷி கிருதமாலா தமை பிரமசிருட்டி திரிபுரவதம் தாரகா நதிக்கு ஸ்நானத்தின் பொருட்டுச் சென்று சுரயுத்தம் பார்வதியார் திருமணம் கந்தர் தர்ப்பணாதிகள் முடிக்கையில் சிறுமீன் தோற்றம் முதலியவை யுணர்த்தும் . ஒன்று அரசனை நோக்கி அரசனே நான் மச்சமனிதன் - இது மீன்வகையில் திருந்திய சலசந்துக்களால் துன்பமடைகின்றேன் வரு இது மன்னாத்தி திமிங்கிலத்திலிருந்து என்னை வேறு ஒரு நல்ல இடம் சேர்க்க திருந்திய வுருவமென எண்ணுகின்றனர் . என்றது . அரசன் அம்மீனைத் தன் கமண் இதன் ஆணைமெர்மென் எனவும் பெண்ணை டலத்துள் விட்டனன் . அம்மீன் கமண் மெர்மெய்ட் என்பர் ஆணுக்குக் கழுத்திற் டல முழுதும் தன் உடலை வளர்த்து அர குமேற்பாகம் மனிதவுரு . பெண்ணிற்கு சனை வேறிடம் கேட்க அரசன் வேறொரு இப்பிற்கு மேற்பட்ட பாகம் மனிதவுரு பெருங்கொப்பரையில் விட்டனன் . அம் மற்றவை மீனுரு . இது பூனை போல கத்து கும் அவ்வகை செய்ய அரசன் ஒருமடுவில் மாம் . மீன் முதலியவற்றைத்தின்று ஜீவிக் அம்மீன் ஒரு பெருமீனாய் கும் . பெண்ணுக்குத் தலையில் மயிரும் மார் அரசனை நோக்க அரசன் அதனை காராய பில் பால்தரும் உறுப்பும் உண்டு . இது அழு ணன் என்று அறிந்து துதித்துக் கடலில் கையில் கண்களில் தண்ணீர் ஒழுகுமாம் . விட்டனன் . அம்மீன் அரச்னை நோக்கி எச்சழனி - இவர் வாகா மாணாக்கருள் ஒரு அரசனே உன்னைக் காக்கும் வண்ணம் இவ் பரில் தேர் இயர் கொத சங்கள் விடம் அப்பாதான் . இன்றைக்கு எழாம் D கட