அபிதான சிந்தாமணி

மங்கலாதேவி 1286 மச்சகந்தி -ஒரு பெண் மங்கலாதேவி தேவதை, சாங்காலத்தில் தருமஞ் செய்து நல்வழி வடநாட்டாரால் கொண்டாடப்படுபவள். யடைந்தவன். மங்கலை - உசத்தியன் தேவி. மங்கி-1. பண ஆசையுள்ள ஒருவேதியன், மங்கள சண்டிகை-1. மக்கள் சப்தம் சுபத் 2. ஒரு பிராமணர் இரண்டு கன்றுகளை திலும், சண்டிகை சப்தம் தக்ஷசப்தத்திலும் வளர்க்க அவற்றை ஒட்டகம் தூக்கிக்செல்ல வர்த்திக்கும் ஆதலாலிவளுக்கு இப்பெயர் விரக்தியடைந்து முத்தி யடைந்தவர். வந்தது. பின்னும் மங்கலமென்பது பூமி (-சாந்). புத்ரனிடத்தும் வர்த்திக்கும். எவள் பூபுத் மங்கிணி - கௌஷீதக புத்திரனாகிய ருஷி. ரனால் பூசிக்கப்பட்டவளோ அவள் மங்கள இவன் புத்திரப்பேறுவேண்டிச் சப்ததாரா சண்டிகை, பின்னுமங்களன் சூர்ய வம் தீர்த்தகரையில் ஒரு தீர்த்தங்கண்டு அவ்வி சத்து அரசன், அவனால் பூசிக்கப்பட்ட டம் தபஞ்செய்து இஷ்டசித்திபெற்றவன். வள். இவள் துர்க்கா தேவியின் மூர்த்தி (பதுமபுராணம்). பேதம். இவள் கச்யப முனிவரால் மான மங்கையர்க்கரசியார் - சோழராசன் பெண், ஸமாகப் பூசிக்கப்பட்டவளா தலால் மான நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்க்குத் திருத் ஜை யென்றும், திரிலோகத்தவர்களால் தேவியார். இவர் சைந சமயத்தினின்று பூசிக்கப் பெற்றவளும், சிவனுக்குத் தேவி சீங்கி உய்யத், திருஞான சம்பந்த சுவாமி யுமாதலின் சிவை யெனவும் படுவள், ஜன களைத் தமது பதியாகிய மதுரைக்கு எழுந் மேஜயன் யாகத்தில் நாகங்களைக் காத்தவ தருளச் செய்து சாத்தின் கொடுமையால் ளாதலின் நாகேச்வரி யெனப்படுவள், தமது நாயகர் வருந்தியது கண்டு திருஞான விஷத்தை ஹரிப்பவளாதலால் விஷஹரி. சம்பந்த சுவாமிகளைப் பாண்டியனை அடி நாராயணனது பூர்வ அம்சபாதலின் நாரா மைகொண்டு சுரநீக்க வேண்டியவர். (திரு யணி யெனப்படுவள். ஹானால் சித்தயோ விளையாடல் ) கங்களை யடைந்தவளாதலின் சித்தயோ மசூரிகைரோகம் - இதுவே அம்மை. இது கினி யெனப்படுவள். முதலில் சுரத்துடன் சிறுகடலை அளவு 2. பிரகிருதி தேவியின் முகத்தில் தேகமுழுதும் முத்துக்களைப்போல் கொப்பு தோன்றிய சத்தி. இவள் சிருஷ்டி காலத் ளங்களை யுண்டாக்கும். இதனால் வாயுவால், தில் மங்கள சுவரூபிணியாயும் சங்காரகாலத் சரீரநோய், அரோசகம், ரோமச்சிலிர்ப்பு, தில் கோபரூபிணியாயும் உள்ள வளா தலால் தலைநோய், கண்ணோய், மூக்கடைப்பு, இக் இப்பெயர்பெற்றனள், இவள் புத்திரபாக் குணங்களைத் தரும். இது கடலையினளவை வேண்டியவர்களால் மங்களவாரம் யும் உருவத்தையும் பெறு தலால் விசர்ப்பி தோறும் பூசிக்கப்படுபவள். இவள் மங் எனப்பட்டது. இதனை வசூரியென்பர். களன் எனும் மதுவம்சத்தரசனால் பூசிக் இது கொப்புள வேறுபாட்டால் பெரி கப்பட்டு சர்வசித்தியைத் தந்தமையாலும், யம்மை, சின்னம்மை, பனையேறி, தட்டை அங்காரகனால் பூசிக்கப்பட்டமையாலுமிப் யம்மை, பயறி, ராமக்கம் எனவழங்குவர். பெயாடைந்தனள், இவள் துர்க்காதேவியி (ஜீவ.) இதனை சௌமிய விரேசனங்களா னம்சம். (தேவி-பா). லும், வல்லாரை, செருப்படை, கருப்பூர மங்களபீடம் - சத்தி பீடங்களுள் ஒன்று. வல்லி, நிலவேம்பு முதலிய சுரஸகஷாயங் மங்களர் புத்தர் அவதாரங்களில் ஒருவர். களாலும், தயிர், வெங்காயம், இளநீர், மங்களன் - வங்கதேசத்திருந்த ஒரு இடை நெற்பொரி, பேயன் பழம், பனங்கற்கண்டு யன், இவனுக்கு (5000) தேவியர், இவர் முதலிய தின்பண்டங்களாலும் வசப்படுத்த களிடத்து இருஷிகள் கோபிகைகளாய்ப் வேண்டும். பிறந் தனர். மச்சகந்தி - இவள் பூர்வம் பரீஷத்துக்கள் மங்களாசாணை - வாழ்த்து, வணக்கம், என்னும் பித்ருக்களுக்குமானஸபுத்ரி, அச் செயப்படுபொருள். இதுவே தற்சிறப் சோத மெனும் தடாகத்திருந்து உண்டா புப்பாயிரம். னதால் இவளுக்கு அச்சோதை யென்று மங்களை -- பார்வதியின் தோழியரில் முன்பெயர், பாத அரசன் வளர்த்தபெண். இவள் ஓடக்கரையில் இருக்கையில் பரா மங்கள் - ஒரு வேதியன், பணத்தாசையால் சர் கண்டு இவளுக்குச் சுகந்தமளித்துப் பணத்தைப் பூமியில் புதைத்து வைத்துச் பனர்த் தனர். அதனால் இவளிடம் வியா யம் ஒருத்தி,
மங்கலாதேவி 1286 மச்சகந்தி -ஒரு பெண் மங்கலாதேவி தேவதை சாங்காலத்தில் தருமஞ் செய்து நல்வழி வடநாட்டாரால் கொண்டாடப்படுபவள் . யடைந்தவன் . மங்கலை - உசத்தியன் தேவி . மங்கி -1 . பண ஆசையுள்ள ஒருவேதியன் மங்கள சண்டிகை -1 . மக்கள் சப்தம் சுபத் 2. ஒரு பிராமணர் இரண்டு கன்றுகளை திலும் சண்டிகை சப்தம் தக்ஷசப்தத்திலும் வளர்க்க அவற்றை ஒட்டகம் தூக்கிக்செல்ல வர்த்திக்கும் ஆதலாலிவளுக்கு இப்பெயர் விரக்தியடைந்து முத்தி யடைந்தவர் . வந்தது . பின்னும் மங்கலமென்பது பூமி ( -சாந் ) . புத்ரனிடத்தும் வர்த்திக்கும் . எவள் பூபுத் மங்கிணி - கௌஷீதக புத்திரனாகிய ருஷி . ரனால் பூசிக்கப்பட்டவளோ அவள் மங்கள இவன் புத்திரப்பேறுவேண்டிச் சப்ததாரா சண்டிகை பின்னுமங்களன் சூர்ய வம் தீர்த்தகரையில் ஒரு தீர்த்தங்கண்டு அவ்வி சத்து அரசன் அவனால் பூசிக்கப்பட்ட டம் தபஞ்செய்து இஷ்டசித்திபெற்றவன் . வள் . இவள் துர்க்கா தேவியின் மூர்த்தி ( பதுமபுராணம் ) . பேதம் . இவள் கச்யப முனிவரால் மான மங்கையர்க்கரசியார் - சோழராசன் பெண் ஸமாகப் பூசிக்கப்பட்டவளா தலால் மான நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார்க்குத் திருத் ஜை யென்றும் திரிலோகத்தவர்களால் தேவியார் . இவர் சைந சமயத்தினின்று பூசிக்கப் பெற்றவளும் சிவனுக்குத் தேவி சீங்கி உய்யத் திருஞான சம்பந்த சுவாமி யுமாதலின் சிவை யெனவும் படுவள் ஜன களைத் தமது பதியாகிய மதுரைக்கு எழுந் மேஜயன் யாகத்தில் நாகங்களைக் காத்தவ தருளச் செய்து சாத்தின் கொடுமையால் ளாதலின் நாகேச்வரி யெனப்படுவள் தமது நாயகர் வருந்தியது கண்டு திருஞான விஷத்தை ஹரிப்பவளாதலால் விஷஹரி . சம்பந்த சுவாமிகளைப் பாண்டியனை அடி நாராயணனது பூர்வ அம்சபாதலின் நாரா மைகொண்டு சுரநீக்க வேண்டியவர் . ( திரு யணி யெனப்படுவள் . ஹானால் சித்தயோ விளையாடல் ) கங்களை யடைந்தவளாதலின் சித்தயோ மசூரிகைரோகம் - இதுவே அம்மை . இது கினி யெனப்படுவள் . முதலில் சுரத்துடன் சிறுகடலை அளவு 2. பிரகிருதி தேவியின் முகத்தில் தேகமுழுதும் முத்துக்களைப்போல் கொப்பு தோன்றிய சத்தி . இவள் சிருஷ்டி காலத் ளங்களை யுண்டாக்கும் . இதனால் வாயுவால் தில் மங்கள சுவரூபிணியாயும் சங்காரகாலத் சரீரநோய் அரோசகம் ரோமச்சிலிர்ப்பு தில் கோபரூபிணியாயும் உள்ள வளா தலால் தலைநோய் கண்ணோய் மூக்கடைப்பு இக் இப்பெயர்பெற்றனள் இவள் புத்திரபாக் குணங்களைத் தரும் . இது கடலையினளவை வேண்டியவர்களால் மங்களவாரம் யும் உருவத்தையும் பெறு தலால் விசர்ப்பி தோறும் பூசிக்கப்படுபவள் . இவள் மங் எனப்பட்டது . இதனை வசூரியென்பர் . களன் எனும் மதுவம்சத்தரசனால் பூசிக் இது கொப்புள வேறுபாட்டால் பெரி கப்பட்டு சர்வசித்தியைத் தந்தமையாலும் யம்மை சின்னம்மை பனையேறி தட்டை அங்காரகனால் பூசிக்கப்பட்டமையாலுமிப் யம்மை பயறி ராமக்கம் எனவழங்குவர் . பெயாடைந்தனள் இவள் துர்க்காதேவியி ( ஜீவ . ) இதனை சௌமிய விரேசனங்களா னம்சம் . ( தேவி - பா ) . லும் வல்லாரை செருப்படை கருப்பூர மங்களபீடம் - சத்தி பீடங்களுள் ஒன்று . வல்லி நிலவேம்பு முதலிய சுரஸகஷாயங் மங்களர் புத்தர் அவதாரங்களில் ஒருவர் . களாலும் தயிர் வெங்காயம் இளநீர் மங்களன் - வங்கதேசத்திருந்த ஒரு இடை நெற்பொரி பேயன் பழம் பனங்கற்கண்டு யன் இவனுக்கு ( 5000 ) தேவியர் இவர் முதலிய தின்பண்டங்களாலும் வசப்படுத்த களிடத்து இருஷிகள் கோபிகைகளாய்ப் வேண்டும் . பிறந் தனர் . மச்சகந்தி - இவள் பூர்வம் பரீஷத்துக்கள் மங்களாசாணை - வாழ்த்து வணக்கம் என்னும் பித்ருக்களுக்குமானஸபுத்ரி அச் செயப்படுபொருள் . இதுவே தற்சிறப் சோத மெனும் தடாகத்திருந்து உண்டா புப்பாயிரம் . னதால் இவளுக்கு அச்சோதை யென்று மங்களை -- பார்வதியின் தோழியரில் முன்பெயர் பாத அரசன் வளர்த்தபெண் . இவள் ஓடக்கரையில் இருக்கையில் பரா மங்கள் - ஒரு வேதியன் பணத்தாசையால் சர் கண்டு இவளுக்குச் சுகந்தமளித்துப் பணத்தைப் பூமியில் புதைத்து வைத்துச் பனர்த் தனர் . அதனால் இவளிடம் வியா யம் ஒருத்தி