அபிதான சிந்தாமணி

மகாமதி 1280 மகாலய் அமாவாசை ஜயன், மகாமாயை னாடு, மகாமதி ஆங்கீரசபுத்திரி, (பா. வன.) ரும், அவனும்சாருதேஷ்ணன், சக்ர. மகாமல்லன் பல்லவ அரசர்களில் ஒரு தேவன், சாத்தகி, பலராமன், கண்ணன் வன். இவனுக்கு மகாவலி யெனவும் ஒரு சாம்பன் முதலியவர். பெயர். இவன் காஞ்சியாண்டு பிறகு தன் (2) யுயசு எனப்பட்ட காணன், துச் பெயரால் மகாபலிபுரம் கண்டான். இது சாசனன், து ஸ் ஸ ஹன் துர்மருஷணன், ஆறாம் நூற்றாண்டு, (ஸ்வெல் - ஆன்டி விகர்ணன் சித்ரநேசன், விவிம்சதி, குயிடி.) ஸத்தியவிரதன், புருமித்திரன், மகாமது - மகாகாலன் குமரன். இவன் புத் துரியோ தனன், இவர்கள் பாரதரில் திரர் உசீநரன், திதிக்ஷன். மஹாரதராவர். மகாமாயன் அதலலோகாதிபதி. மகாரத்னங்கள் - முத்து, பொன், வைடூர் ஹிரீம் என்கிற அக்ஷரத்தை யம், பத்மராகம், புஷ்பராகம், கோமேத யும், பிரணவத்தையும் உருவமாக உடை கம், நீலம் (காருத்மதம்', பச்சை, பவளம், யவள். பகவானிடத்தினின்றும் அவதரித் (விஷ்ணு தர்மோத்ரம்.) தவள் பிரமாதிதேவர்களால் துதிக்கப் மகாராட்டிரம் - கூர்ச்சர்த்திற்குத் தென் பட்டவள், சராசரங்களுக்கு முதற்காரண மானவள், இவளுடைய தேஜசால் உல மகாராஜிகர் இரு நூற்றொருபதின்மரா கத்தை விளக்குபவள். நித்யகர்மங்களில் கிய கணதேவ பேதம். காலையில் பால்ய ரூபியாய்ப் பிரமனையும் மகாரோமன் - (சூ.) கீர்த்திராதன் குமான். மத்தியானத்தில் யௌவனரூபியாய் ருத் மகாரௌாவம் - ஒரு இராஜநாகம். தீமய திரமூர்த்தியையும், சாயங்காலத்தில்வார்த் மானது. ஒன்பது யோசனை விசாலமுள் திக ரூபியாய் விஷ்ணுவையும் அடைப ளது. தீயபிராணிகளால் இதில் பாபிகள் வள். (கல்கி புராணம்) துன்புறுவர். மகாமாரி இவள் கறுப்பு நிறத்துடன் மகாலட்சுமி - 1. ஒரு காலத்தில் மகிஷன் மூன்று சிரங்களுடன் கூடினவள், இவ கொடுமைகளைத் தேவராதியர் மும் மர்த்தி ளது முதற்சிரம் கிழக்கில் பகைவர் நடுங் களிடம் கூறத் திரிமூர்த்திகளுக்குக் கோப கத்தக்க கோர உருவுடன் இருக்கும், மற் முண்டாயிற்று. அக்கோபத்தீயினால் உண் சொருசிரம் தெற்கில் கோரப்பற்களுடன் டான தேஜோரூபமே மகிஷா சுரமர்த்தனி கூடிப் பிடுங்கித் தின்னும் ஆவலுடன் யாகிய மகாலக்ஷ்மி. (தேவி - பா.) இருக்கும். மேற்கிலுள்ள சிரம் சாந்த 2. திருமகளுக்கு ஒரு பெயர். குணத்துடன் இருக்கும். இதுவே வேண் மகாலய அமாவாசை-புரட்டாசி மாதத்திய டியவர் விரும்பிச் செய்யும் பூசைமுதலிய அபரபட்சத்தில் கன்யாராசியில் சூரியன் ஏற்றுப் பலன் தருவது. இம்முகங்களுள் பிரவேசிப்பது மகாலயமெனப்படும். அமா முதலிற் கூறிய முகம் தாமதமாகிய கரு வாசைக்குமுன் பதினைந்து நாள் பிதுர் நிறமும், நடுவிற் கூறிய முகம் சோகுண சிரார்த்தத்திற்குரிய நாள்களாம். இதில் மாகிய செந்நிறமும், கடையிற் கூறிய பிரதமை, தனசம்பத்தும், த்விதியைப் வெண்ணிறமாகிய முகம் சத்துவகுண பிரஜாலாப்மும், த்விதியை வளர்ச்சி மும் உடைய தாம். இவளுக்குச் சதுர்ப் லாபமும், சதுர்த்தி, சத்துருசாசனமும், புஜம், ஒரு கரத்தில் வில், மற்றொன்றில் பஞ்சமி சம்பத்தும், ஷஷ்டி புகழும், கத்தி, மற்றொன்றில் கட்வாங்கம், மற் ஸப்தமி கணாதிபத்யமும், அஷ்டமி, றொன்றில் சூலம் பெற்றிருப்பள். (ஆக் சிறந்தபுத்தியும், நவமி ஸ்திரீசம்பத்தும், னேய புராணம்.) தசமி, இஷ்டசித்தியும், ஏகாதசி, வேத மகாராசன் - கேசுய தேசாதிபதி. குமரி சித்தியும், தவா தசி, பிரஜாவிருத்தி, மே பத்திரை. தை, பசு, புஷ்டி, சுவாதந்திரியம், தீர்க் மகாரதன் - 1. காமாதன் குமரன். இவன் காயுளும், உண்டு. சதுர்த்தசி, யந்திரம் குமான் விண்டுவன். களால் இறப்பார்க்குச் செயின் நலம். இந் 2. பிரசை குமான். தப் படிமுழுதும் சிராத்தஞ் செயின் மகாரதர்- (1)கிருதவர்மன் , அகாதிருஷ்டி சமீ வருஷமுழுதும் செய்த சிராத்த பல கன், சமிதிஞ்சயன், சங்கன் சங்கன், குந்தி, னுண்டு. இக்காலத்தில் யமபுரத்திலிரு பிரசேனசித்தெனும் அந்தக் போஜன் குமா ந்து பிதுர்க்கள் பூமியில் வந்து வசிப்பா
மகாமதி 1280 மகாலய் அமாவாசை ஜயன் மகாமாயை னாடு மகாமதி ஆங்கீரசபுத்திரி ( பா . வன . ) ரும் அவனும்சாருதேஷ்ணன் சக்ர . மகாமல்லன் பல்லவ அரசர்களில் ஒரு தேவன் சாத்தகி பலராமன் கண்ணன் வன் . இவனுக்கு மகாவலி யெனவும் ஒரு சாம்பன் முதலியவர் . பெயர் . இவன் காஞ்சியாண்டு பிறகு தன் ( 2 ) யுயசு எனப்பட்ட காணன் துச் பெயரால் மகாபலிபுரம் கண்டான் . இது சாசனன் து ஸ் ஹன் துர்மருஷணன் ஆறாம் நூற்றாண்டு ( ஸ்வெல் - ஆன்டி விகர்ணன் சித்ரநேசன் விவிம்சதி குயிடி . ) ஸத்தியவிரதன் புருமித்திரன் மகாமது - மகாகாலன் குமரன் . இவன் புத் துரியோ தனன் இவர்கள் பாரதரில் திரர் உசீநரன் திதிக்ஷன் . மஹாரதராவர் . மகாமாயன் அதலலோகாதிபதி . மகாரத்னங்கள் - முத்து பொன் வைடூர் ஹிரீம் என்கிற அக்ஷரத்தை யம் பத்மராகம் புஷ்பராகம் கோமேத யும் பிரணவத்தையும் உருவமாக உடை கம் நீலம் ( காருத்மதம் ' பச்சை பவளம் யவள் . பகவானிடத்தினின்றும் அவதரித் ( விஷ்ணு தர்மோத்ரம் . ) தவள் பிரமாதிதேவர்களால் துதிக்கப் மகாராட்டிரம் - கூர்ச்சர்த்திற்குத் தென் பட்டவள் சராசரங்களுக்கு முதற்காரண மானவள் இவளுடைய தேஜசால் உல மகாராஜிகர் இரு நூற்றொருபதின்மரா கத்தை விளக்குபவள் . நித்யகர்மங்களில் கிய கணதேவ பேதம் . காலையில் பால்ய ரூபியாய்ப் பிரமனையும் மகாரோமன் - ( சூ . ) கீர்த்திராதன் குமான் . மத்தியானத்தில் யௌவனரூபியாய் ருத் மகாரௌாவம் - ஒரு இராஜநாகம் . தீமய திரமூர்த்தியையும் சாயங்காலத்தில்வார்த் மானது . ஒன்பது யோசனை விசாலமுள் திக ரூபியாய் விஷ்ணுவையும் அடைப ளது . தீயபிராணிகளால் இதில் பாபிகள் வள் . ( கல்கி புராணம் ) துன்புறுவர் . மகாமாரி இவள் கறுப்பு நிறத்துடன் மகாலட்சுமி - 1. ஒரு காலத்தில் மகிஷன் மூன்று சிரங்களுடன் கூடினவள் இவ கொடுமைகளைத் தேவராதியர் மும் மர்த்தி ளது முதற்சிரம் கிழக்கில் பகைவர் நடுங் களிடம் கூறத் திரிமூர்த்திகளுக்குக் கோப கத்தக்க கோர உருவுடன் இருக்கும் மற் முண்டாயிற்று . அக்கோபத்தீயினால் உண் சொருசிரம் தெற்கில் கோரப்பற்களுடன் டான தேஜோரூபமே மகிஷா சுரமர்த்தனி கூடிப் பிடுங்கித் தின்னும் ஆவலுடன் யாகிய மகாலக்ஷ்மி . ( தேவி - பா . ) இருக்கும் . மேற்கிலுள்ள சிரம் சாந்த 2. திருமகளுக்கு ஒரு பெயர் . குணத்துடன் இருக்கும் . இதுவே வேண் மகாலய அமாவாசை - புரட்டாசி மாதத்திய டியவர் விரும்பிச் செய்யும் பூசைமுதலிய அபரபட்சத்தில் கன்யாராசியில் சூரியன் ஏற்றுப் பலன் தருவது . இம்முகங்களுள் பிரவேசிப்பது மகாலயமெனப்படும் . அமா முதலிற் கூறிய முகம் தாமதமாகிய கரு வாசைக்குமுன் பதினைந்து நாள் பிதுர் நிறமும் நடுவிற் கூறிய முகம் சோகுண சிரார்த்தத்திற்குரிய நாள்களாம் . இதில் மாகிய செந்நிறமும் கடையிற் கூறிய பிரதமை தனசம்பத்தும் த்விதியைப் வெண்ணிறமாகிய முகம் சத்துவகுண பிரஜாலாப்மும் த்விதியை வளர்ச்சி மும் உடைய தாம் . இவளுக்குச் சதுர்ப் லாபமும் சதுர்த்தி சத்துருசாசனமும் புஜம் ஒரு கரத்தில் வில் மற்றொன்றில் பஞ்சமி சம்பத்தும் ஷஷ்டி புகழும் கத்தி மற்றொன்றில் கட்வாங்கம் மற் ஸப்தமி கணாதிபத்யமும் அஷ்டமி றொன்றில் சூலம் பெற்றிருப்பள் . ( ஆக் சிறந்தபுத்தியும் நவமி ஸ்திரீசம்பத்தும் னேய புராணம் . ) தசமி இஷ்டசித்தியும் ஏகாதசி வேத மகாராசன் - கேசுய தேசாதிபதி . குமரி சித்தியும் தவா தசி பிரஜாவிருத்தி மே பத்திரை . தை பசு புஷ்டி சுவாதந்திரியம் தீர்க் மகாரதன் - 1. காமாதன் குமரன் . இவன் காயுளும் உண்டு . சதுர்த்தசி யந்திரம் குமான் விண்டுவன் . களால் இறப்பார்க்குச் செயின் நலம் . இந் 2. பிரசை குமான் . தப் படிமுழுதும் சிராத்தஞ் செயின் மகாரதர்- ( 1 ) கிருதவர்மன் அகாதிருஷ்டி சமீ வருஷமுழுதும் செய்த சிராத்த பல கன் சமிதிஞ்சயன் சங்கன் சங்கன் குந்தி னுண்டு . இக்காலத்தில் யமபுரத்திலிரு பிரசேனசித்தெனும் அந்தக் போஜன் குமா ந்து பிதுர்க்கள் பூமியில் வந்து வசிப்பா