அபிதான சிந்தாமணி

அடிடகணபதிகள் - 113 அஷ்டதிக்குப்பால -- அஷ்டகணபதிகள் - ஆதிகணபதி, மகாகண அஷ்டகாதியர் - யயாதியின் குமரியின் வயி பதி, நடனகணபதி, சத்திகணபதி, வாலை ற்று தித்தவர். அஷ்டகன், பிரதர்த்தன், கணபதி, உச்சிட்டகணபதி, உக்ரகணபதி, வசுமன், அவுசீ, தரனான சிபி முதலி மூலகணபதி. (வைத்யம்). யோர். | அஷ்டகணம் - செய்யுட்குரிய வெண்கணம் அஷ்ட கீடபேதம் - இவை (சுஎ) வகைப் அவை, ஆகாயம், இயமானன், சூரியன், படும். அவை, ஒணான் (ச), தவளை (அ), தீ, நிலம், நீர், மதி, வாயு, காட்டீ (கூ), பல்லி (3), காட்டுக் கொசுகு அஷ்ட கணிதம் - கனமூலம், கனம, குண (ச), குளவி (சு), மலை எறும்பு (ச), னம், சங்கலிதம், பாகாரம் வருக்கமூலம், சிலந்தி (உஅ ) வருக்கம், விபகலிதம், | அஷ்டதலபர்வதம் - இமயம், மந்தாரம், சை அஷ்டகர்மம் - இது வசியம், மோகனம், லாசம், விந்தியம், நிடதம், ஏமகூடம் உச்சாடனம், தம்பனம், பேதனம், ஆக நீலம், கந்தமாதனம். (பிங்கலம்.) ருஷ்ணம், வித்வேஷணம், மாரணம் என | அஷ்டதற்றம் - அந்தராயம், ஆயு, கோத்தி எட்டு விதமாம். அவற்றுள் வசியம் பல 'ரம், ஞானாவாணியம், தரிசனாவாணியம் வித மூலிகைகள், கருக்கள், சேர்ந்தமையி | நாமம், மோகநீயம், வே தநீயம். னால் வசமாக்கல், அது லோகவசியம், அஷ்டதன்மம் - சூலைகுன்மம், வாதகுன்மம், ராஜவசியம், ஸ்திரீ வசியம், புருஷவசியம், பித்தகுன்மம், சிலேத்து மகுன்மம், எரி மிருகவசியம், பூதபிரே தவே தாளவசியம் குன்மம், சத்திகுன்மம், வன்னிகுன்மம், என்பன. இவை மந்திர தந்திரங்களால் சலிகுன்மம், வா தபித்தகுன்மம், வாத வேறுபடும். மோகனம் மனத்தைக் கவர் சிலே த்மகுன்மம், பித்த சிலேத்மகுன்மம், தல். இதுவும் அவ்வாறே கருக்கள் மூலி - திரிதோஷகுன்மம், ரத்தகுன்மம், வாத கைகள் சேர்ந்தமையினால் தேவர்களையும், - பித்த சிலேத்மகுன்மத்துடன் எட்டாக பூதபிரேத பைசாசங்களையும், மனுஷரை இவ்வாறுங்கூறுவர். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்.) யும் மோகிப்பச் செய்தல், உச்சாடனம், அஷ்டசத்திகள்-சயை, விசையை, சயந்தி, தூரத்தல். இது தன் வசப்பட்ட தேவதை அபராசிதை, சித்தை, இரத்தை, அலம் களைப் பகைவர் மீது துன்பப்படுத்த ஏவு புசை, உற்பலை (எ-ம்.) வாமை, சேஷ்டை , தல். தம்பனம் பகைவனையும், தானெண் ரௌத்திரி, காளி, கலவிகரிணி, பலவி ணிய பொருள்களையும், இருந்த நிலைபெய | கரிணி, பலப்பிரம தனி, சர்வபூத தமனி, ராது தம்பிக்கச் செய்தல். அது ஜலஸ்தம் (எ-ம்) கூறுவர். பம், அக்கினிஸ் தம்பம், வாயுஸ்தம்பம், | அஷ்டதயாவிருத்தி- பிறரையந் தீர்த்தல், தீ வாக்குஸ் தம்பம் முதலிய பலவற்றைச் மைக்கஞ்சல், பிறர் துயர்க்கிரங்கல், நன்மை செய்யும். பேதனம் நட்புக்கொண்ட இரு கடைப்பிடித்தல், பிறர்கருமத்திற் குடன் வரைப்பிரித்தல், ஆகருஷணம் தான் நினை படல், பிறர்கருமமுடிக்க விரைதல், பிறர் த்தபொருள் எவ்விடத்து இருக்கினும், க்குப் பொருள்வரவையுவத்தல், பிறர்செல் காண்போர் முன்வரச் செய்வது. வித் வம் பொறுத்தல். வேஷணம் இது ஒருவர்க் கொருவரை அஷ்டதனம்-- அழகு, குண்ம், ஆயுள, குலம், விரோதிகளாக்குங் கருமம். மாரணம், | சம்பத்து, வித்தை , விவேகம், தனம். தான் எண்ணினவனுக்கு மரணத்தை அஷ்டதாது - பொன், வெள்ளி, செம்பு, உண்டாக்கல். | இரும்பு, வெண்கலம், தரா, வங்கம், துத்த அஷ்டகல்யாணி- கால், முகம், தலை, வால், மார்பு, இவை வெளுத்தகுதிரை (அசுவசா.) அஷ்டதானபரீக்ஷை - இதனை அஷ்டவித அஷ்டகன்-1. யயாதி வம்சத் தாசன். பரீக்ஷையிற் காண்க. '_ 2. விசுவாமித்திரன் குமான். அஷ்டதிக்கஜம் - அட்டதிக்கஜம் காண்க. அஷ்டகாசிரார்த்தம் - மார்க்கசிரம், புஷ்யம், மாட்ட, எனு மாதங்களில் அபாபக்ஷத்தில், அஷ்டதிக்கு - கிழக்கு, தென்கிழக்கு, தெற் சப்தமி, அஷ்டமி, நவமி, எனும் (கூ) கு, தென்மேல், மேற்கு, வடமேல, வட நாட்களிலும் செய்யத்தக்க காமிய பலத் க்கு, வடகிழ. தைத்தரும் (கூ) நாளைய சிரார்த்தம். இது அ க்கப்பாலகர் - அட்ட திக்குப் பால் சிலராஷ்டகம் எனவும்படும். ' கா கான். நாகம்.
அடிடகணபதிகள் - 113 அஷ்டதிக்குப்பால - - அஷ்டகணபதிகள் - ஆதிகணபதி மகாகண அஷ்டகாதியர் - யயாதியின் குமரியின் வயி பதி நடனகணபதி சத்திகணபதி வாலை ற்று தித்தவர் . அஷ்டகன் பிரதர்த்தன் கணபதி உச்சிட்டகணபதி உக்ரகணபதி வசுமன் அவுசீ தரனான சிபி முதலி மூலகணபதி . ( வைத்யம் ) . யோர் . | அஷ்டகணம் - செய்யுட்குரிய வெண்கணம் அஷ்ட கீடபேதம் - இவை ( சுஎ ) வகைப் அவை ஆகாயம் இயமானன் சூரியன் படும் . அவை ஒணான் ( ) தவளை ( ) தீ நிலம் நீர் மதி வாயு காட்டீ ( கூ ) பல்லி ( 3 ) காட்டுக் கொசுகு அஷ்ட கணிதம் - கனமூலம் கனம குண ( ) குளவி ( சு ) மலை எறும்பு ( ) னம் சங்கலிதம் பாகாரம் வருக்கமூலம் சிலந்தி ( உஅ ) வருக்கம் விபகலிதம் | அஷ்டதலபர்வதம் - இமயம் மந்தாரம் சை அஷ்டகர்மம் - இது வசியம் மோகனம் லாசம் விந்தியம் நிடதம் ஏமகூடம் உச்சாடனம் தம்பனம் பேதனம் ஆக நீலம் கந்தமாதனம் . ( பிங்கலம் . ) ருஷ்ணம் வித்வேஷணம் மாரணம் என | அஷ்டதற்றம் - அந்தராயம் ஆயு கோத்தி எட்டு விதமாம் . அவற்றுள் வசியம் பல ' ரம் ஞானாவாணியம் தரிசனாவாணியம் வித மூலிகைகள் கருக்கள் சேர்ந்தமையி | நாமம் மோகநீயம் வே தநீயம் . னால் வசமாக்கல் அது லோகவசியம் அஷ்டதன்மம் - சூலைகுன்மம் வாதகுன்மம் ராஜவசியம் ஸ்திரீ வசியம் புருஷவசியம் பித்தகுன்மம் சிலேத்து மகுன்மம் எரி மிருகவசியம் பூதபிரே தவே தாளவசியம் குன்மம் சத்திகுன்மம் வன்னிகுன்மம் என்பன . இவை மந்திர தந்திரங்களால் சலிகுன்மம் வா தபித்தகுன்மம் வாத வேறுபடும் . மோகனம் மனத்தைக் கவர் சிலே த்மகுன்மம் பித்த சிலேத்மகுன்மம் தல் . இதுவும் அவ்வாறே கருக்கள் மூலி - திரிதோஷகுன்மம் ரத்தகுன்மம் வாத கைகள் சேர்ந்தமையினால் தேவர்களையும் - பித்த சிலேத்மகுன்மத்துடன் எட்டாக பூதபிரேத பைசாசங்களையும் மனுஷரை இவ்வாறுங்கூறுவர் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் . ) யும் மோகிப்பச் செய்தல் உச்சாடனம் அஷ்டசத்திகள் - சயை விசையை சயந்தி தூரத்தல் . இது தன் வசப்பட்ட தேவதை அபராசிதை சித்தை இரத்தை அலம் களைப் பகைவர் மீது துன்பப்படுத்த ஏவு புசை உற்பலை ( - ம் . ) வாமை சேஷ்டை தல் . தம்பனம் பகைவனையும் தானெண் ரௌத்திரி காளி கலவிகரிணி பலவி ணிய பொருள்களையும் இருந்த நிலைபெய | கரிணி பலப்பிரம தனி சர்வபூத தமனி ராது தம்பிக்கச் செய்தல் . அது ஜலஸ்தம் ( - ம் ) கூறுவர் . பம் அக்கினிஸ் தம்பம் வாயுஸ்தம்பம் | அஷ்டதயாவிருத்தி - பிறரையந் தீர்த்தல் தீ வாக்குஸ் தம்பம் முதலிய பலவற்றைச் மைக்கஞ்சல் பிறர் துயர்க்கிரங்கல் நன்மை செய்யும் . பேதனம் நட்புக்கொண்ட இரு கடைப்பிடித்தல் பிறர்கருமத்திற் குடன் வரைப்பிரித்தல் ஆகருஷணம் தான் நினை படல் பிறர்கருமமுடிக்க விரைதல் பிறர் த்தபொருள் எவ்விடத்து இருக்கினும் க்குப் பொருள்வரவையுவத்தல் பிறர்செல் காண்போர் முன்வரச் செய்வது . வித் வம் பொறுத்தல் . வேஷணம் இது ஒருவர்க் கொருவரை அஷ்டதனம் - - அழகு குண்ம் ஆயுள குலம் விரோதிகளாக்குங் கருமம் . மாரணம் | சம்பத்து வித்தை விவேகம் தனம் . தான் எண்ணினவனுக்கு மரணத்தை அஷ்டதாது - பொன் வெள்ளி செம்பு உண்டாக்கல் . | இரும்பு வெண்கலம் தரா வங்கம் துத்த அஷ்டகல்யாணி - கால் முகம் தலை வால் மார்பு இவை வெளுத்தகுதிரை ( அசுவசா . ) அஷ்டதானபரீக்ஷை - இதனை அஷ்டவித அஷ்டகன் - 1 . யயாதி வம்சத் தாசன் . பரீக்ஷையிற் காண்க . ' _ 2 . விசுவாமித்திரன் குமான் . அஷ்டதிக்கஜம் - அட்டதிக்கஜம் காண்க . அஷ்டகாசிரார்த்தம் - மார்க்கசிரம் புஷ்யம் மாட்ட எனு மாதங்களில் அபாபக்ஷத்தில் அஷ்டதிக்கு - கிழக்கு தென்கிழக்கு தெற் சப்தமி அஷ்டமி நவமி எனும் ( கூ ) கு தென்மேல் மேற்கு வடமேல வட நாட்களிலும் செய்யத்தக்க காமிய பலத் க்கு வடகிழ . தைத்தரும் ( கூ ) நாளைய சிரார்த்தம் . இது க்கப்பாலகர் - அட்ட திக்குப் பால் சிலராஷ்டகம் எனவும்படும் . ' கா கான் . நாகம் .