அபிதான சிந்தாமணி

மகாகௌரி 1228 மகாசித்தன் மகா களும் திருவுதர பந்தனத்தையும், அழகே இவர், நிவர்த்தி, பிரதிஷ்டை, வித்தை, சுழித்தது போலிருக்கிற திருவுந்தியையும், சாந்தி, சாந்தியா தீதை முதலிய அபர புலித்தோலையணிந்த தடிபோலும் இடை விந்து கலைகளானும், இந்திகை, தீபிகை, யையும், ஆகாசம் போன்ற திருவரையை சோசிகை, மோசிகை, ஊர்த்வ காமினி, யும், வாழைமரத்தை யொத்த திருத்தொ முதலிய அபரகாதகலைகளாலும், சூக்மை, டைகளையும், தாமரை நாளம்போல் கண் அதிசூக்மை, மிருதை, அமிருதை, வியா டகி தங்களான திருக்கணைக் கால்களையும், பினியென்னும் பரவிந்து கலைகளானும், சன்கா தாங்ககல் பாத்வாஜார விந்தாங்குச வியாபின், வியோமரூபை, அருந்தை, அநா வஜ்லாஞ்சனமாய் அடியவர்களுக்குப்பிரம் தை, அநாசிருதையெலும் பரநாதகலா மாநந்தத்தை விளைவிக்கும் மெல்லிய திரு ரூபத்தாலும் வியாபிக்கப்பட் டிருப்பர். வடிகளையும், இராவணனது பெருமிதத் மகாசத்தர் - பசுவின் வயிற்றிற் பிறந்த தைப் போக்கியாண்ட அலையி னொழுங் ருஷி. பரிச்சித்துப் பாம்புகடித் திறக்கச் கொத்த திருவிரல்களையும், பலகோடி சந் சாபம் அளித்தவர். திரர்களுக்கு அவ்விரலொழுங்கே பிறப்பிட மகாசமுத்திரங்கள் - 1. 6. பபிக் மென்னும்படி விளங்கும் திருநகங்களையும், சமுத்திரம், இது, உத்தா தக்ஷிண அமெ தரிசித்தபோதே எல்லாத் துன்பங்களும் ரிகா கண்டங்களின் மேற்கரைகளிலிருந்து குடிவிட்டோட விருண்டு குளிர்ந்த மனத் ஆசிய, ஆஸ்திரேலியாக்களின் கீழ்க் தையும், வேதநாயதியாகிய பிராட்டியாரின் கரையளவும் விசாலித்திருக்கிறது. அத் வடிக்கோல வாணொல் கண்களையும், லாந்திக் மகாசமுத்ரம், இது, உத்தர கொள்ளை கொள்ளும் அழகிய திருக்கோ தக்ஷிண அமெரிகாக்களின் கீழ்க்கரைகளி லத்தையும், அழகென்னும் பொருளும், னின்று, ஐரோப்பா ஆப்ரிகா கண்டங் எல்லா மங்களங்களும் பிறப்பிடமாகிய உலக களின் மேல்கரை வரையிலும் அகன்றிருக் நாயகியார் வாமபாகத்தில் எழுந்தருளுத கிறது. இந்துமகாசமுத்ரம், ஆசியாவின் லையும் உடையராய்ச், சுரிகையும் பிரம்பும் தென்பாகத்திலும், ஆப்ரிகாவின் கிழக்கி ஏந்தி நந்திமாதேவர் தேவர் கூட்டங்களை லும், அமெரிகாவின் மேல்பாகம் வரை விலக்கவும், வாணன் குடமுழா வாசிக்க யிலும் அகன்றிருக்கிறது. உத்தரமகா வும், பானுகம்பன் முதலியோர் சங்கத் சமுத்ரம், வட துருவத்தையும், தக்ஷிண தொனி முழக்கவும், தும்புரு நாரதர் இன் மகாசமுத்ரம் தென் துருவத்தையுஞ் சூழ்க் னிசை லீணை வாசிக்கவும், தெய்வகன்னி திருக்கிறது. (பூகோளம்.) யர் நடிக்கவும், விநாயகமூர்த்தியும் குமாரக் 2. பவபிக் மகாசமுத்திரம், அத்லாண் கடவுளும் வீரபத்திரரும் எவுஞ் சிறு தொ டிக் மகாசமுத்திரம், இந்துமகாசமுத்திரம், ழில்களைக் கேட்டு நிற்கவும், பிரமனும் (ஆர்க்டிக்) உத்தரமகா சமுத்திரம், தக்ஷிண விஷ்ணுமூர்த்தியும் வாய் பொத்தி நிற்க மகா சமுத்திரம், (அண்டார்டிக்) வும், இந்திரன் முதலிய திக்குப் பாலகர் மகாசமுத்திரங்களின் பகுதிகள் - வளைகு காவலிற் குறைகள் சொல்லவும், பூதகண டாக்கள், விரிகுடாக்கள், கடற்கால்கள், ங்களும் சிவகணங்களும் தேவர், சித்தர், ஜலசந்திகள் முதலியன. வளைகுடா என் அசுரர், சாரணர், விஞ்சையர், கின்னரர், பது பூமிக்குள் சென்று இரண்டு பூபாகல் மாதவர், இயக்கர், உரகர், கருடர், பாதாள களைக் கரையாக்கொண்ட நீர்ப்பகுதி, விரி வாசிகள் சுத்த யோகிகள் முதலியோர் குடா என்பது விரிந்து பூமிக்குள் சென்ற நின்று துதிக்கவும், திருவோலக்கங் கொ நீர்ப்பகுதி இதுவே கடல். கடற்கால் என் ண்டு அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி அருள் பது கடல் பூமிக்குள் சென்றிருப்பது. ஜல சுரந்து எழுந்தருளி யிருக்கும் திருவுலக சந்தி என்பது இரண்டு நீர்ப்பாகங்கள் மாம். இரண்டு பூமிகளால் நெருக்குண்டு சந்திக் மகாகௌரி ஒரு நதி. (பா. பீஷ்.) கும் இடங்கள், மகாசங்கன் பாதாள வாசியாகிய நாகன், மகாசாத்தா - அரிகரப்புத்திரரைக் காண்க. காசண்டன் யமபடன். மகாசாலன் ஜகமேசயன் குமரன். இவன் மகாசதாசிவன் - இவர் இருபத்தைந்து திரு குமான் மகா மனசு. முகத்தோடு கூடிச் சதாசிவருக்கு மேற் மகாசித்தன் - இவன் கைலாயத்தின் கிழக் பட்டுப் பரசிவாபேக்ஷையுள்ள சிவமூர்த்தி இன் கணுள்ள ஸ்ரீ துவாரத்தின் காவலாளி
மகாகௌரி 1228 மகாசித்தன் மகா களும் திருவுதர பந்தனத்தையும் அழகே இவர் நிவர்த்தி பிரதிஷ்டை வித்தை சுழித்தது போலிருக்கிற திருவுந்தியையும் சாந்தி சாந்தியா தீதை முதலிய அபர புலித்தோலையணிந்த தடிபோலும் இடை விந்து கலைகளானும் இந்திகை தீபிகை யையும் ஆகாசம் போன்ற திருவரையை சோசிகை மோசிகை ஊர்த்வ காமினி யும் வாழைமரத்தை யொத்த திருத்தொ முதலிய அபரகாதகலைகளாலும் சூக்மை டைகளையும் தாமரை நாளம்போல் கண் அதிசூக்மை மிருதை அமிருதை வியா டகி தங்களான திருக்கணைக் கால்களையும் பினியென்னும் பரவிந்து கலைகளானும் சன்கா தாங்ககல் பாத்வாஜார விந்தாங்குச வியாபின் வியோமரூபை அருந்தை அநா வஜ்லாஞ்சனமாய் அடியவர்களுக்குப்பிரம் தை அநாசிருதையெலும் பரநாதகலா மாநந்தத்தை விளைவிக்கும் மெல்லிய திரு ரூபத்தாலும் வியாபிக்கப்பட் டிருப்பர் . வடிகளையும் இராவணனது பெருமிதத் மகாசத்தர் - பசுவின் வயிற்றிற் பிறந்த தைப் போக்கியாண்ட அலையி னொழுங் ருஷி . பரிச்சித்துப் பாம்புகடித் திறக்கச் கொத்த திருவிரல்களையும் பலகோடி சந் சாபம் அளித்தவர் . திரர்களுக்கு அவ்விரலொழுங்கே பிறப்பிட மகாசமுத்திரங்கள் - 1. 6. பபிக் மென்னும்படி விளங்கும் திருநகங்களையும் சமுத்திரம் இது உத்தா தக்ஷிண அமெ தரிசித்தபோதே எல்லாத் துன்பங்களும் ரிகா கண்டங்களின் மேற்கரைகளிலிருந்து குடிவிட்டோட விருண்டு குளிர்ந்த மனத் ஆசிய ஆஸ்திரேலியாக்களின் கீழ்க் தையும் வேதநாயதியாகிய பிராட்டியாரின் கரையளவும் விசாலித்திருக்கிறது . அத் வடிக்கோல வாணொல் கண்களையும் லாந்திக் மகாசமுத்ரம் இது உத்தர கொள்ளை கொள்ளும் அழகிய திருக்கோ தக்ஷிண அமெரிகாக்களின் கீழ்க்கரைகளி லத்தையும் அழகென்னும் பொருளும் னின்று ஐரோப்பா ஆப்ரிகா கண்டங் எல்லா மங்களங்களும் பிறப்பிடமாகிய உலக களின் மேல்கரை வரையிலும் அகன்றிருக் நாயகியார் வாமபாகத்தில் எழுந்தருளுத கிறது . இந்துமகாசமுத்ரம் ஆசியாவின் லையும் உடையராய்ச் சுரிகையும் பிரம்பும் தென்பாகத்திலும் ஆப்ரிகாவின் கிழக்கி ஏந்தி நந்திமாதேவர் தேவர் கூட்டங்களை லும் அமெரிகாவின் மேல்பாகம் வரை விலக்கவும் வாணன் குடமுழா வாசிக்க யிலும் அகன்றிருக்கிறது . உத்தரமகா வும் பானுகம்பன் முதலியோர் சங்கத் சமுத்ரம் வட துருவத்தையும் தக்ஷிண தொனி முழக்கவும் தும்புரு நாரதர் இன் மகாசமுத்ரம் தென் துருவத்தையுஞ் சூழ்க் னிசை லீணை வாசிக்கவும் தெய்வகன்னி திருக்கிறது . ( பூகோளம் . ) யர் நடிக்கவும் விநாயகமூர்த்தியும் குமாரக் 2. பவபிக் மகாசமுத்திரம் அத்லாண் கடவுளும் வீரபத்திரரும் எவுஞ் சிறு தொ டிக் மகாசமுத்திரம் இந்துமகாசமுத்திரம் ழில்களைக் கேட்டு நிற்கவும் பிரமனும் ( ஆர்க்டிக் ) உத்தரமகா சமுத்திரம் தக்ஷிண விஷ்ணுமூர்த்தியும் வாய் பொத்தி நிற்க மகா சமுத்திரம் ( அண்டார்டிக் ) வும் இந்திரன் முதலிய திக்குப் பாலகர் மகாசமுத்திரங்களின் பகுதிகள் - வளைகு காவலிற் குறைகள் சொல்லவும் பூதகண டாக்கள் விரிகுடாக்கள் கடற்கால்கள் ங்களும் சிவகணங்களும் தேவர் சித்தர் ஜலசந்திகள் முதலியன . வளைகுடா என் அசுரர் சாரணர் விஞ்சையர் கின்னரர் பது பூமிக்குள் சென்று இரண்டு பூபாகல் மாதவர் இயக்கர் உரகர் கருடர் பாதாள களைக் கரையாக்கொண்ட நீர்ப்பகுதி விரி வாசிகள் சுத்த யோகிகள் முதலியோர் குடா என்பது விரிந்து பூமிக்குள் சென்ற நின்று துதிக்கவும் திருவோலக்கங் கொ நீர்ப்பகுதி இதுவே கடல் . கடற்கால் என் ண்டு அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி அருள் பது கடல் பூமிக்குள் சென்றிருப்பது . ஜல சுரந்து எழுந்தருளி யிருக்கும் திருவுலக சந்தி என்பது இரண்டு நீர்ப்பாகங்கள் மாம் . இரண்டு பூமிகளால் நெருக்குண்டு சந்திக் மகாகௌரி ஒரு நதி . ( பா . பீஷ் . ) கும் இடங்கள் மகாசங்கன் பாதாள வாசியாகிய நாகன் மகாசாத்தா - அரிகரப்புத்திரரைக் காண்க . காசண்டன் யமபடன் . மகாசாலன் ஜகமேசயன் குமரன் . இவன் மகாசதாசிவன் - இவர் இருபத்தைந்து திரு குமான் மகா மனசு . முகத்தோடு கூடிச் சதாசிவருக்கு மேற் மகாசித்தன் - இவன் கைலாயத்தின் கிழக் பட்டுப் பரசிவாபேக்ஷையுள்ள சிவமூர்த்தி இன் கணுள்ள ஸ்ரீ துவாரத்தின் காவலாளி