அபிதான சிந்தாமணி

பௌத்தம் 1224 பௌஷியன் ரத்தில் அரசகுலத்தில் பிறந்த ஜைனமத னைக்கண்டு இன்றைக்கு என் மனம் எல் ஸ்தாபகரான வர்த்தமானர் என்னும் மகா லாரிடத்தும் தயையுள்ள தா யிருக்கிறது. வீரரும், கி. பி. ஆறாவது நூற்றாண்டில் இதற்குக் காரணம் தெரியவில்லை யெனச் பஸ்டி ஜில்லாவில் (U. P.) கபிலவாஸ்து சாந்தி நடந்தவைகளைக் கூறப் பூதி சந் என்னும் பட்டணத்தில் அரசாண்ட சாக் சோஷித்து மாணாக்கனுக்குச் சகல கலை கிய குலத்தவரான பௌத்தமத ஸ்தாபக களையும் கற்பித்துச் சில நாளில் பௌத்தி ராகிய சித்தார்த்தரும் பிறந்தார்கள், சித்தார் யன் என்னும் மனுவைப்பெற்றான். (மார்க் த்தர் போதித்ததாவது. 'யாவெனொருவன் கண்டேயம்.) தன்னை அடக்கி ஆளுகிறானோ அவன் துன் பௌமன் - 1. (சங்.) பாதன் குமான, பத்தினை ஒழித்து நற்கதி அடைவானென் 2. பூமிபுத்திரன் செவ்வாய். றும், மனோவ. க்குக் காயங்களில் சுத்த 3. விஸ்வகர்மனுக்கு ஒரு பெயர் (பா. மாக விருக்கவேண்டுமென்றும், தன்னுயிர் போல் மன்னுயிரைக் கருதவேண்டு மென் பௌமாசி - சிபி குமரி, இவள் நிதந்து றும், ஜாதிமத வித்தியாசங்கள் கூடாதென் வின் குமார் ஐவரை மணந்தனள், இவள் பதையும் முதல்முதல் காசிக்ஷேத்திரத்தை ஐவரை மணந்ததால் ஐந்து அரசர் குல அடுத்த சானாத் (Saranath) என்னு மூரி முண்டாயிற்று. நிதந்துவைக் காண்க. லுள்ள டீர் பார்க் (Deer Park) என்னு பௌாவர் பூருவம்சத்தவர். மிடத்தில் பிரசங்கித்தார். பிறகு 44 வரு பெளாவி- வசுதேவரின் தேவியரில் ஒருத்தி. ஷம் பேகார் அயோத்தியா முதலிய இடங் பௌரிகன் - புரிகையெனும் பட்டணத்த களில் இம்மதக் கொள்கையைப் பரவச் ரசன். இவன் தீய ஒழுக்கத்தால் மறுபிறவி செய்து (80)வது வயதில் கி.பி.477-இல்நீர் யில் நரியாய்ப் புலாலுணவு நீங்கி இனமா வாணமடைந்தார். புத்தமதம்காண்க கிய நரிகளால் விலக்கப்பட்டுப் புலிக்கு மக் பௌத்தம் புத்தனைக் காண்க. திரியாகி இருந்தனன். இவ்வாறிருக்கை பௌத்தர் - புத்தமதத்தவர். யில் நரிகள் புலியிடம் கோள் கூறப் புலி பௌத்திய மன்வந்தாம் ஆங்கீரசருக்குப் கொல்ல விருக்கையில் தாயால் விலக்கப் பூதியென்னும் புத்திரன் இருந்தான். பட்டுப் பிறகு நரியான தான் மற்றை நரி அவன் கடுங்கோபியா தலால் தேவர் பய களின் கபடத்தைத் தெரிவித்து மந்திரி ந்து அடங்கி நடந்துவந்தனர். இவன் பதவியை விட்டு நற்கதி யடைந்தனன். தனக்குப் புத்திரரில்லாமையால் நாம் (பார - சாங்.) தவஞ்செய்யினும் தேவர் நமக்குப் புத்திரப் பௌர்ணமாசம் பௌர்ணமியில் செய் பேறு அளியார் என்று தன் சகோதரன் யும் யாகம். சுவர்ச்சஸ் செய்யும் யாகத்திற்குக் கர்த்தா பௌர்ணமாசன் - ஸ்ரீ சாதகர்ணன் கும வாய் இருந்து யாகஞ் செய்விக்கையில் ரன், இவன் குமான் லம்போ தகன். ஒரு அவசர நிமித்தமாகத் தனக்குப் பதில் பௌலஸ்தீ சூர்ப்பணகை. தன் மாணாக்கன் சாந்தியை யாகாக்னியை பௌலோமதீர்த்தம் - தென்கடற் கருகில் வளர்க்கக் கட்டளை யிட்டுச்சென்றனன் உள்ள தீர்த்தம். சாந்தி பூசைக்குப் புஷ்டமெடுக்கச் செல்ல பௌலோமம் - புலோமராற் செய்யப்பட்ட ஓமாக்னி சாந்தமாயிற்று. சாந்தி வந்து நீதி நூல் அக்னி சாந்தமாகக் கண்டு ஆசாரியர் கோ பௌலோமர் - வைச்வாநான் என்னும் பிப்பார் என்ற அச்சத்தால் நடுங்கி அக்னி அரக்கன் குமரியாகிய புலோமையிடம் தேவனைத் துதித்தனன். அக்னி தேவன் மரீசி ரிஷியாற் பிறந்த அரக்கர், இவர் தரிசனம் தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென் களை அருச்சுநன் கொன்றனன். னச் சாந்தி அக்னியை நோக்கி என் குரு பௌலோமன் - இந்திரன் குமரன், கடுங்கோபியா தலால் முன்போல் யாகா பௌலோமீ இந்திராணிக்கு ஒருபெயர். க்னி வளரவும் அவர்களுக்குச் சர்வபூதங்க பௌஷியன் உதங்கருக்குக் குண்டலமுத ளிடத்தும் தயையுண்டாகவும் அவருக்கு விய அரசன். இவன் மனைவி ஓர் இருடி ஒரு புத்திரன் உண்டாகவும் வரம் பெற்று புங்கவர் அநுக்கிரகத்தால் நாகரத்தின முன்போல் யாகாக்னி வளர்த்துக் கொண் குண்டலம் பெற்று உதங்கர் கேட்க நாய டிருக்கையில் ஆசாரியர் வந்து மாணாக்க கன் கட்டளைப்படி கொடுத்தனள்,
பௌத்தம் 1224 பௌஷியன் ரத்தில் அரசகுலத்தில் பிறந்த ஜைனமத னைக்கண்டு இன்றைக்கு என் மனம் எல் ஸ்தாபகரான வர்த்தமானர் என்னும் மகா லாரிடத்தும் தயையுள்ள தா யிருக்கிறது . வீரரும் கி . பி . ஆறாவது நூற்றாண்டில் இதற்குக் காரணம் தெரியவில்லை யெனச் பஸ்டி ஜில்லாவில் ( U. P. ) கபிலவாஸ்து சாந்தி நடந்தவைகளைக் கூறப் பூதி சந் என்னும் பட்டணத்தில் அரசாண்ட சாக் சோஷித்து மாணாக்கனுக்குச் சகல கலை கிய குலத்தவரான பௌத்தமத ஸ்தாபக களையும் கற்பித்துச் சில நாளில் பௌத்தி ராகிய சித்தார்த்தரும் பிறந்தார்கள் சித்தார் யன் என்னும் மனுவைப்பெற்றான் . ( மார்க் த்தர் போதித்ததாவது . ' யாவெனொருவன் கண்டேயம் . ) தன்னை அடக்கி ஆளுகிறானோ அவன் துன் பௌமன் - 1. ( சங் . ) பாதன் குமான பத்தினை ஒழித்து நற்கதி அடைவானென் 2. பூமிபுத்திரன் செவ்வாய் . றும் மனோவ . க்குக் காயங்களில் சுத்த 3. விஸ்வகர்மனுக்கு ஒரு பெயர் ( பா . மாக விருக்கவேண்டுமென்றும் தன்னுயிர் போல் மன்னுயிரைக் கருதவேண்டு மென் பௌமாசி - சிபி குமரி இவள் நிதந்து றும் ஜாதிமத வித்தியாசங்கள் கூடாதென் வின் குமார் ஐவரை மணந்தனள் இவள் பதையும் முதல்முதல் காசிக்ஷேத்திரத்தை ஐவரை மணந்ததால் ஐந்து அரசர் குல அடுத்த சானாத் ( Saranath ) என்னு மூரி முண்டாயிற்று . நிதந்துவைக் காண்க . லுள்ள டீர் பார்க் ( Deer Park ) என்னு பௌாவர் பூருவம்சத்தவர் . மிடத்தில் பிரசங்கித்தார் . பிறகு 44 வரு பெளாவி- வசுதேவரின் தேவியரில் ஒருத்தி . ஷம் பேகார் அயோத்தியா முதலிய இடங் பௌரிகன் - புரிகையெனும் பட்டணத்த களில் இம்மதக் கொள்கையைப் பரவச் ரசன் . இவன் தீய ஒழுக்கத்தால் மறுபிறவி செய்து ( 80 ) வது வயதில் கி.பி .477 - இல்நீர் யில் நரியாய்ப் புலாலுணவு நீங்கி இனமா வாணமடைந்தார் . புத்தமதம்காண்க கிய நரிகளால் விலக்கப்பட்டுப் புலிக்கு மக் பௌத்தம் புத்தனைக் காண்க . திரியாகி இருந்தனன் . இவ்வாறிருக்கை பௌத்தர் - புத்தமதத்தவர் . யில் நரிகள் புலியிடம் கோள் கூறப் புலி பௌத்திய மன்வந்தாம் ஆங்கீரசருக்குப் கொல்ல விருக்கையில் தாயால் விலக்கப் பூதியென்னும் புத்திரன் இருந்தான் . பட்டுப் பிறகு நரியான தான் மற்றை நரி அவன் கடுங்கோபியா தலால் தேவர் பய களின் கபடத்தைத் தெரிவித்து மந்திரி ந்து அடங்கி நடந்துவந்தனர் . இவன் பதவியை விட்டு நற்கதி யடைந்தனன் . தனக்குப் புத்திரரில்லாமையால் நாம் ( பார - சாங் . ) தவஞ்செய்யினும் தேவர் நமக்குப் புத்திரப் பௌர்ணமாசம் பௌர்ணமியில் செய் பேறு அளியார் என்று தன் சகோதரன் யும் யாகம் . சுவர்ச்சஸ் செய்யும் யாகத்திற்குக் கர்த்தா பௌர்ணமாசன் - ஸ்ரீ சாதகர்ணன் கும வாய் இருந்து யாகஞ் செய்விக்கையில் ரன் இவன் குமான் லம்போ தகன் . ஒரு அவசர நிமித்தமாகத் தனக்குப் பதில் பௌலஸ்தீ சூர்ப்பணகை . தன் மாணாக்கன் சாந்தியை யாகாக்னியை பௌலோமதீர்த்தம் - தென்கடற் கருகில் வளர்க்கக் கட்டளை யிட்டுச்சென்றனன் உள்ள தீர்த்தம் . சாந்தி பூசைக்குப் புஷ்டமெடுக்கச் செல்ல பௌலோமம் - புலோமராற் செய்யப்பட்ட ஓமாக்னி சாந்தமாயிற்று . சாந்தி வந்து நீதி நூல் அக்னி சாந்தமாகக் கண்டு ஆசாரியர் கோ பௌலோமர் - வைச்வாநான் என்னும் பிப்பார் என்ற அச்சத்தால் நடுங்கி அக்னி அரக்கன் குமரியாகிய புலோமையிடம் தேவனைத் துதித்தனன் . அக்னி தேவன் மரீசி ரிஷியாற் பிறந்த அரக்கர் இவர் தரிசனம் தந்து என்ன வரம் வேண்டுமென் களை அருச்சுநன் கொன்றனன் . னச் சாந்தி அக்னியை நோக்கி என் குரு பௌலோமன் - இந்திரன் குமரன் கடுங்கோபியா தலால் முன்போல் யாகா பௌலோமீ இந்திராணிக்கு ஒருபெயர் . க்னி வளரவும் அவர்களுக்குச் சர்வபூதங்க பௌஷியன் உதங்கருக்குக் குண்டலமுத ளிடத்தும் தயையுண்டாகவும் அவருக்கு விய அரசன் . இவன் மனைவி ஓர் இருடி ஒரு புத்திரன் உண்டாகவும் வரம் பெற்று புங்கவர் அநுக்கிரகத்தால் நாகரத்தின முன்போல் யாகாக்னி வளர்த்துக் கொண் குண்டலம் பெற்று உதங்கர் கேட்க நாய டிருக்கையில் ஆசாரியர் வந்து மாணாக்க கன் கட்டளைப்படி கொடுத்தனள்