அபிதான சிந்தாமணி

போஜன் 1223 பௌத்தமதம் வேண்டும். இரவில் புசிக்கையில் தீபம் இவன் தன்சவைக்கண் கவிரத்னங்கள் பல அவியின் அவ்வன்ன த்தை வலக்கையால் ரைப்பெற்று ஆனந்தித்து வந்தானாயினும் போஜனஞ்செய்யாது மூடியிருந்து விளக்கு அவர்களில் காளிதாசன், பவபூதி, தண் வந்தபின் இலையிலுள்ள அன்னத்தை மாத் டியே சிறந்தவராயினர். அம்மூவருள்ளும் திரம் புசித்து எழுந்திருத்தல் வேண்டும். காளிதாசனே சிறந்தானாயினான். இக்காளி உண்டு முடிந்த பின் எழுந்து புறத்திற் தாசனை நான்குமுறை இவனுடனிருந்த சென்று (கசு) முறை வாய்கொப்புளித்து புலவர் சூழ்ச்சியால் அரசன் பிரிய நேரிடி இடப்புறத்தி லுமிழ்ந்து கைகால்களைச் சுத் னும் கடையில் போஜன் காளிதாசனிருந்த திசெய்து ஆசமனஞ் செய்தல் வேண்டும். ஊர்க்கண் வேற்றுருக் கொண்டடைந்து போஜன் - 1, சிரி குமரன், இவன் கும் போஜனிறந்தன னெனக்கூறக் காளிதா என் இருதிகன், கிருதவர்மன் பாட்டன், சன் போஜனையெண்ணி விசனமடைந்து 2. அங்கநாட்டாசன், குமரி இந்துமதி, சரமகவிகறப் போஜன் மரணமூர்ச்சை 3. குந்தியை வளர்த்தவன். இவனுக் யடையக் காளிதாசன் அரசனெனவறிந்து குக் குந்திபோஜன் எனவும் பெயர், கவியை மாற்றிப்பாடி உயிர்ப்பிக்கக் களி குலத்துச் சாத்தவன் புத்திரன் த்து நகரமடைந்து களித்துப் பலநாள் புல 4. க்ஷத்திரியப் பெண் சோரத்தால் வனுடன் களித்திருந்தவன். வேற்றாசனைப் புணரப் பிறந்தவன். 6. திரிமதியென்பாள் குமரன். 5. விதர்ப்பதேசத்தரசன். இவன் தந் போஜை - சௌவீர தேசத்தாசன் பெண், தை இறந்த பிறகு சிறிய தந்தையாகிய சாத்தகியின் தேவி. முஞ்சன் அரசாளுகையில் சிறிய தந்தை யுடன் அரசாட்சியில் கொலுவிருக்கை பௌ யில் ஒரு சோதிடன் இக் குமானாகிய போஜனைப்பார்த்து இவன் மகாபுகழுடன் பௌண்டாகவாஸுதேவன் இவன் காசி அரசாளுவன் என, அதைக்கேட்டு முஞ் ராசன். மகா மாயா வி. விஷ்ணுவைப் சன் சகியாது கொலையாளிகளை அழைத்து போல் பஞ்சாயுதமும் கருடனும் மாயை அண்ணன் பிள்ளையைக் கொலைபுரியச் யாற் பெற்றுப் போகங்களை யநுபவித்த செய்தனன். கொலையாளிகள் அவ்வகை வன். (இவன் சகோதான் இறுதி) இவன் கொலைக்களத்திற்குப் பிள்ளையை அழைத் கிருஷ்ண மூர்த்தியுடன் சண்டையிட்டு துச் செல்லுகையில் குமரன், "மாந்தாதாச இறந்தவன். இவன் குமரன் சுதக்ஷணன், மஹீபதி கிருதயு காலங்கார பூதோகத : இவனைக் கொன்ற கண்ணனைக் கொல்லச் ஸே துர்யேன மஹோ ததென் விரசித : சுதக்ஷணன் ஆபிசாரயாகஞ் செய்து பூத க்வாஸௌ த சாஸ்யாந்தக : அந்யேசாபி முண்டாக்கிக் கண்ணன் மீதேவ அப்பூதம் யுதிஷ்டிர ப்ரபுருதயோயா தா திவம்பூபதே கண்ணனைவிட்டு மீண்டும் சு தக்ஷணனையே நைகேனா பிஸமங்க தா வஸு மதி நூ நம்த் கொன்றது, (பார - சபா. வயா யாஸ்யதி." "மாந்தாதா முதல் இது பௌண்டாம் - 1. தெலுங்க நாட்டிற்கு வரை அரசாண்ட சக்கிரவர்த்திகள் தாமா வடக்கில் உள்ள நாடு, புண்டான் ஆண்டது. ண்ட பூமியை யுடன் கொண்டு போனா 2. பீமன் சங்கிற்கு ஒரு பெயர். ரில்லை' எனும் கருத்தடங்கிய மேற்படி 3. ஒரு யாகம், செய்யுளை யெழுதி அக்கொலையாளிகளி பெளண்டிரமச்சன் பாரதவீரன், டம் கொடுத்தனுப்ப, அவ்வகை கொலை பெளதிக சாத்திரம் - பூதங்களின் நிலைமை யாளிகள் அதை அரசனுக்குக் காட்டினர். களைக்கூறும் நூல், அரசன், கொலையாளிகளை அழைத்துப் பௌதிகம் - பிரமனிடத்து உதித்த அக்னி . பிள்ளையைக் கொலை புரியாது கொண்டு பௌத்தமதம் - பூர்வகாலத்து ஆரியர்கள் வரச்செய்து அவனுக்குப்பட்டம் அளித் கடவுளின் பேரருளால் இறந்த பின்னும் துத் தான் துறவு பூண்டனன். இப்போ ஆன்மா சுகத்துட னிருக்கு மென்னும் ஜன் சகல சாம்பிராஜ்யங்களையும் அநுப கொள்கையை உடையவர்களா யிருந்தார் வித்து மகாகவியாகிய காளிதாசனுடன் கள். இக்கொள்கையை மாற்ற இரண்டு நண்பு பூண்டிருந்தனன். இவன் (க)வது மத போதகர்கள் தோன்றினர். அவர்களில் நூற்றாண்டில் இருந்ததாகப் பிரசித்தி, ஒருவர் விதேக நாட்டிலுள்ள வைசலை நக
போஜன் 1223 பௌத்தமதம் வேண்டும் . இரவில் புசிக்கையில் தீபம் இவன் தன்சவைக்கண் கவிரத்னங்கள் பல அவியின் அவ்வன்ன த்தை வலக்கையால் ரைப்பெற்று ஆனந்தித்து வந்தானாயினும் போஜனஞ்செய்யாது மூடியிருந்து விளக்கு அவர்களில் காளிதாசன் பவபூதி தண் வந்தபின் இலையிலுள்ள அன்னத்தை மாத் டியே சிறந்தவராயினர் . அம்மூவருள்ளும் திரம் புசித்து எழுந்திருத்தல் வேண்டும் . காளிதாசனே சிறந்தானாயினான் . இக்காளி உண்டு முடிந்த பின் எழுந்து புறத்திற் தாசனை நான்குமுறை இவனுடனிருந்த சென்று ( கசு ) முறை வாய்கொப்புளித்து புலவர் சூழ்ச்சியால் அரசன் பிரிய நேரிடி இடப்புறத்தி லுமிழ்ந்து கைகால்களைச் சுத் னும் கடையில் போஜன் காளிதாசனிருந்த திசெய்து ஆசமனஞ் செய்தல் வேண்டும் . ஊர்க்கண் வேற்றுருக் கொண்டடைந்து போஜன் - 1 சிரி குமரன் இவன் கும் போஜனிறந்தன னெனக்கூறக் காளிதா என் இருதிகன் கிருதவர்மன் பாட்டன் சன் போஜனையெண்ணி விசனமடைந்து 2. அங்கநாட்டாசன் குமரி இந்துமதி சரமகவிகறப் போஜன் மரணமூர்ச்சை 3. குந்தியை வளர்த்தவன் . இவனுக் யடையக் காளிதாசன் அரசனெனவறிந்து குக் குந்திபோஜன் எனவும் பெயர் கவியை மாற்றிப்பாடி உயிர்ப்பிக்கக் களி குலத்துச் சாத்தவன் புத்திரன் த்து நகரமடைந்து களித்துப் பலநாள் புல 4. க்ஷத்திரியப் பெண் சோரத்தால் வனுடன் களித்திருந்தவன் . வேற்றாசனைப் புணரப் பிறந்தவன் . 6. திரிமதியென்பாள் குமரன் . 5. விதர்ப்பதேசத்தரசன் . இவன் தந் போஜை - சௌவீர தேசத்தாசன் பெண் தை இறந்த பிறகு சிறிய தந்தையாகிய சாத்தகியின் தேவி . முஞ்சன் அரசாளுகையில் சிறிய தந்தை யுடன் அரசாட்சியில் கொலுவிருக்கை பௌ யில் ஒரு சோதிடன் இக் குமானாகிய போஜனைப்பார்த்து இவன் மகாபுகழுடன் பௌண்டாகவாஸுதேவன் இவன் காசி அரசாளுவன் என அதைக்கேட்டு முஞ் ராசன் . மகா மாயா வி . விஷ்ணுவைப் சன் சகியாது கொலையாளிகளை அழைத்து போல் பஞ்சாயுதமும் கருடனும் மாயை அண்ணன் பிள்ளையைக் கொலைபுரியச் யாற் பெற்றுப் போகங்களை யநுபவித்த செய்தனன் . கொலையாளிகள் அவ்வகை வன் . ( இவன் சகோதான் இறுதி ) இவன் கொலைக்களத்திற்குப் பிள்ளையை அழைத் கிருஷ்ண மூர்த்தியுடன் சண்டையிட்டு துச் செல்லுகையில் குமரன் மாந்தாதாச இறந்தவன் . இவன் குமரன் சுதக்ஷணன் மஹீபதி கிருதயு காலங்கார பூதோகத : இவனைக் கொன்ற கண்ணனைக் கொல்லச் ஸே துர்யேன மஹோ ததென் விரசித : சுதக்ஷணன் ஆபிசாரயாகஞ் செய்து பூத க்வாஸௌ சாஸ்யாந்தக : அந்யேசாபி முண்டாக்கிக் கண்ணன் மீதேவ அப்பூதம் யுதிஷ்டிர ப்ரபுருதயோயா தா திவம்பூபதே கண்ணனைவிட்டு மீண்டும் சு தக்ஷணனையே நைகேனா பிஸமங்க தா வஸு மதி நூ நம்த் கொன்றது ( பார - சபா . வயா யாஸ்யதி . மாந்தாதா முதல் இது பௌண்டாம் - 1. தெலுங்க நாட்டிற்கு வரை அரசாண்ட சக்கிரவர்த்திகள் தாமா வடக்கில் உள்ள நாடு புண்டான் ஆண்டது . ண்ட பூமியை யுடன் கொண்டு போனா 2. பீமன் சங்கிற்கு ஒரு பெயர் . ரில்லை ' எனும் கருத்தடங்கிய மேற்படி 3. ஒரு யாகம் செய்யுளை யெழுதி அக்கொலையாளிகளி பெளண்டிரமச்சன் பாரதவீரன் டம் கொடுத்தனுப்ப அவ்வகை கொலை பெளதிக சாத்திரம் - பூதங்களின் நிலைமை யாளிகள் அதை அரசனுக்குக் காட்டினர் . களைக்கூறும் நூல் அரசன் கொலையாளிகளை அழைத்துப் பௌதிகம் - பிரமனிடத்து உதித்த அக்னி . பிள்ளையைக் கொலை புரியாது கொண்டு பௌத்தமதம் - பூர்வகாலத்து ஆரியர்கள் வரச்செய்து அவனுக்குப்பட்டம் அளித் கடவுளின் பேரருளால் இறந்த பின்னும் துத் தான் துறவு பூண்டனன் . இப்போ ஆன்மா சுகத்துட னிருக்கு மென்னும் ஜன் சகல சாம்பிராஜ்யங்களையும் அநுப கொள்கையை உடையவர்களா யிருந்தார் வித்து மகாகவியாகிய காளிதாசனுடன் கள் . இக்கொள்கையை மாற்ற இரண்டு நண்பு பூண்டிருந்தனன் . இவன் ( ) வது மத போதகர்கள் தோன்றினர் . அவர்களில் நூற்றாண்டில் இருந்ததாகப் பிரசித்தி ஒருவர் விதேக நாட்டிலுள்ள வைசலை நக