அபிதான சிந்தாமணி

பொருத்தங்கள் 1212 பொருத்தம் மாயின் உத்தமம், அப்புவும் தேயுவுமாயின் திரா - திருவோ ரேவ . இந்த க-ம் பிங்களை அதமம், மற்றப் பூதங்களா யிருப்பின் மத் நாடி, ஸ்திரீநட்சத்திரமும், புருஷ நட்சத் திமம். திரமும், ஒரு நாடியி லிருந்தால் விவாகஞ் 14. வேதைப் பொருத்தம் - அசுவினி ; செய்யக்கூடாது. மாறியிருந்தால் உத்த மகம் மூலம், தம்மிற் பொருந்தாதென்க. மம். பிராமணருக்கு அதிபதிப் பொருத்த பரணிக்குக் கேட்டை, கார்த்திகைக்கு மும், க்ஷத்திரியருக்குக் கணப் பொருத்த அனுஷம், ரோகணிக்கு விசாகம், மிருக மும், வைசியருக்கு ஸ்திரீ தீர்க்கப் பொரு சீரிடத்திற்குச் சோதி, திருவாதிரைக்கு த்தமும், சூத்திரர், சங்கரசாதி முதலான அவிட்டம், புதர்பூசத்திற்குத் திருவோ வர்களுக்கு யோனிப் பொருத்தமும், பிர ணம், பூசத்திற்கு உத்திராடம், ஆயிலி தானமாக விருத்தல் வேண்டும். வத்திற்குப் பூராடம், பூரத்திற்கு ரேவதி, பொருத்தம் - - இது செய்யுள் செய்யவல்ல உத்திரத்திற்கு உத்திரட்டாதி, அஸ்தத் கவிகள் தலைமகனுக்குத் தீமைவாராது மல் திற்குப் பூரட்டாதி, சித்திரைக்குச் சதை கலம்பயப்பத் தலைமகன் பெயர்க்குத் தக்க யம் பகை ஆதலால் பொருந்தாது. மேற் வாறு எழுத்துச்சொல் முதலிய புணர்த்திப் சொன்ன நாட்களொழிய மற்றுள்ள நாட்க பொருந்தப்பாடும் பொருத்தமாம். ளெல்லாம் பொருந்தும், எழுத்து, சொல், தானம், பால், உணா, 15. இரஜ்ஜுப் பொருத்தம் -மிரு -சித் வருணம், நாள், கதி, கணமெனப் பிரிவு அவி இந்த கூ-ம், சிசோரஜ்ஜு, படும். அவற்றுள், எழுத்துப் பொருத்த திருவா-அஸ் சுவா - திருவோ -சத இந்தசு. - மாவது - ஒற்றுட்பட, கூ, ரு, எ, கண்டரஜ்ஜு, கார்-புன உத்திரம் - விசா - எழுத்துக்களால் முதன் மொழி வருவது உத்ரா-பூரட் இந்த சு-நாபிரஜ்ஜு, பா-பூ நன்று. ச, சு , அ , ஆகிய எழுத்துக்களால் சம்பூரம், அனு - பூரா-உத்திரட்-இந்தக-ம் வருவன தீது. சொற் பொருத்தம்-சீர், தொடைரஜ்ஜு, அசு . ஆயி - மக - கேட் - எழுத்து, பொன், பூ, திரு, மணி, நீர், திங் மூல-ரே இந்த சும் பாதாஜ்ஜு, வதூவ கள், சொல், கார், பரிதி, யானை, கடல், சர்களுடைய நட்சத்திரங்கள் ஒரு ரஜ்ஜுவி உலகம், தேர், மலை, மா, கங்கை, நிலம், விருந்தால் பொருந்தாவாம். முதலியவும் இவற்றின் பரியாயமுமாம். 16. கோத்திரப் பொருத்தம் -அச்சுவினி மேற்கூறிய மங்கல மொழிகள் முதன் முதல் ச.ம் மரீசியும், மிருகசீரிட முதல் மொழிக்கண் வருமிடத்து, வகையுளி சேர் ச-ம் அத்திரியும், ஆயிலிய முதல் ச-ம் தல், சிறப்பின்றி நிற்றல், பலபொரு வசிட்டரும், அத்தமுதல் ச-ம் அங்கிராவும், ளொரு சொல் பொருளில் சொல், தோன் அனுஷமுதல் ச-ம் புலத்தியரும், உத்தி நல், திரிதல், கெடுதல் பெற்றன குற்ற ராட முதல் ந-ம் புலகரும், சதய முதல் மாம். தானப் பொருத்தம் - குற்றெழுத் ச-ம் கிருதுவுமாம். ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒரு தைந்தோடும் தமக்கொத்த நெடிலைச் சேர் கோத்திர நக்ஷத்திரங்களாயின் கோத்திரம் த்து, இ உக்கள் நின்ற தானத்து முறையே பொருந்தாது. மாறிவரிற் பொருந்தும். ஐகார ஔகாரங்களைச் சேர்த்தால், உயி 17. வருணப் பொருத்தம் - கடக விருச் ரும் உயிர் மெய்யுமென்று சொல்லப்பட்ட செ மீனம் பிராமண வருணம். மேடசிங்க தொலை யெல்லாம் ஐந்து கூறா யடங்கும், தனுசுஷத்திரிய வருணம், இடபம் கன்னி இவற்றைப் பாட்டுடைத் தலைமகன் இயற் மகரம் வைசிய உருணம், மிதுனம் துலாம் பெயரின் முதலெழுத்தின் கூற்றைத் கும்பம் சூத்திர வருணம், ஸ்திரீ ராசி தாழ் தொடங்கிப், பாலன், குமான், இராசன், ந்தவருணம், புருஷராசி உயர்ந்த வருணமு மூப்பு, மரணமென வருவித்தல் ; அவற் மாயினும், உ-ம் ஒரு வருண மாயினும் வருண றுள், மூப்பும், மரணமும், ஆகா. அல்லன ம் பொருந்தும். மாறிவரிற் பொருந்தாது. முதற் சீரின் வருவன நன்று. பாற் பொ 18. நாடிப்பொருத்தம் - அசு - திருவா ருத்தம் - குறிலெல்லாம் ஆண்பால், செ புன-உத்திர அஸ் கேட் - மூல-சத - பூரட். டில் பெண்பால், ஒற்றும் ஆய்தமும் அலி இந்த க-நட்சத்திரங்கள் இடைநாடி, பா. யெழுத்தாம். பாலறிந்து எழுத்தியைக்க. மிரு-பூச பூரம்-சித்-அனு - பூரா-அவிட் உத் உணாப்பொருத்தம் க, ச, த, ந, ப, ம, திரட் இந்த கநட்சத்திரங்களும் சுழிமுனை வ, எனும் ஒற்றுக்களேழும், அ, இ, உ, எ, நாடி, கார் - ரோ - ஆயி-மக-சுவா-விசா-உத் எனும் நான்கு குற்றுயிரும் அமுத எழுத்
பொருத்தங்கள் 1212 பொருத்தம் மாயின் உத்தமம் அப்புவும் தேயுவுமாயின் திரா - திருவோ ரேவ . இந்த - ம் பிங்களை அதமம் மற்றப் பூதங்களா யிருப்பின் மத் நாடி ஸ்திரீநட்சத்திரமும் புருஷ நட்சத் திமம் . திரமும் ஒரு நாடியி லிருந்தால் விவாகஞ் 14. வேதைப் பொருத்தம் - அசுவினி ; செய்யக்கூடாது . மாறியிருந்தால் உத்த மகம் மூலம் தம்மிற் பொருந்தாதென்க . மம் . பிராமணருக்கு அதிபதிப் பொருத்த பரணிக்குக் கேட்டை கார்த்திகைக்கு மும் க்ஷத்திரியருக்குக் கணப் பொருத்த அனுஷம் ரோகணிக்கு விசாகம் மிருக மும் வைசியருக்கு ஸ்திரீ தீர்க்கப் பொரு சீரிடத்திற்குச் சோதி திருவாதிரைக்கு த்தமும் சூத்திரர் சங்கரசாதி முதலான அவிட்டம் புதர்பூசத்திற்குத் திருவோ வர்களுக்கு யோனிப் பொருத்தமும் பிர ணம் பூசத்திற்கு உத்திராடம் ஆயிலி தானமாக விருத்தல் வேண்டும் . வத்திற்குப் பூராடம் பூரத்திற்கு ரேவதி பொருத்தம் - - இது செய்யுள் செய்யவல்ல உத்திரத்திற்கு உத்திரட்டாதி அஸ்தத் கவிகள் தலைமகனுக்குத் தீமைவாராது மல் திற்குப் பூரட்டாதி சித்திரைக்குச் சதை கலம்பயப்பத் தலைமகன் பெயர்க்குத் தக்க யம் பகை ஆதலால் பொருந்தாது . மேற் வாறு எழுத்துச்சொல் முதலிய புணர்த்திப் சொன்ன நாட்களொழிய மற்றுள்ள நாட்க பொருந்தப்பாடும் பொருத்தமாம் . ளெல்லாம் பொருந்தும் எழுத்து சொல் தானம் பால் உணா 15. இரஜ்ஜுப் பொருத்தம் -மிரு -சித் வருணம் நாள் கதி கணமெனப் பிரிவு அவி இந்த கூ - ம் சிசோரஜ்ஜு படும் . அவற்றுள் எழுத்துப் பொருத்த திருவா - அஸ் சுவா - திருவோ -சத இந்தசு . - மாவது - ஒற்றுட்பட கூ ரு கண்டரஜ்ஜு கார் - புன உத்திரம் - விசா - எழுத்துக்களால் முதன் மொழி வருவது உத்ரா - பூரட் இந்த சு - நாபிரஜ்ஜு பா - பூ நன்று . சு ஆகிய எழுத்துக்களால் சம்பூரம் அனு - பூரா - உத்திரட் - இந்தக - ம் வருவன தீது . சொற் பொருத்தம் - சீர் தொடைரஜ்ஜு அசு . ஆயி - மக - கேட் - எழுத்து பொன் பூ திரு மணி நீர் திங் மூல - ரே இந்த சும் பாதாஜ்ஜு வதூவ கள் சொல் கார் பரிதி யானை கடல் சர்களுடைய நட்சத்திரங்கள் ஒரு ரஜ்ஜுவி உலகம் தேர் மலை மா கங்கை நிலம் விருந்தால் பொருந்தாவாம் . முதலியவும் இவற்றின் பரியாயமுமாம் . 16. கோத்திரப் பொருத்தம் -அச்சுவினி மேற்கூறிய மங்கல மொழிகள் முதன் முதல் ச.ம் மரீசியும் மிருகசீரிட முதல் மொழிக்கண் வருமிடத்து வகையுளி சேர் - ம் அத்திரியும் ஆயிலிய முதல் - ம் தல் சிறப்பின்றி நிற்றல் பலபொரு வசிட்டரும் அத்தமுதல் - ம் அங்கிராவும் ளொரு சொல் பொருளில் சொல் தோன் அனுஷமுதல் - ம் புலத்தியரும் உத்தி நல் திரிதல் கெடுதல் பெற்றன குற்ற ராட முதல் - ம் புலகரும் சதய முதல் மாம் . தானப் பொருத்தம் - குற்றெழுத் - ம் கிருதுவுமாம் . ஸ்திரீ புருஷர்கள் ஒரு தைந்தோடும் தமக்கொத்த நெடிலைச் சேர் கோத்திர நக்ஷத்திரங்களாயின் கோத்திரம் த்து உக்கள் நின்ற தானத்து முறையே பொருந்தாது . மாறிவரிற் பொருந்தும் . ஐகார ஔகாரங்களைச் சேர்த்தால் உயி 17. வருணப் பொருத்தம் - கடக விருச் ரும் உயிர் மெய்யுமென்று சொல்லப்பட்ட செ மீனம் பிராமண வருணம் . மேடசிங்க தொலை யெல்லாம் ஐந்து கூறா யடங்கும் தனுசுஷத்திரிய வருணம் இடபம் கன்னி இவற்றைப் பாட்டுடைத் தலைமகன் இயற் மகரம் வைசிய உருணம் மிதுனம் துலாம் பெயரின் முதலெழுத்தின் கூற்றைத் கும்பம் சூத்திர வருணம் ஸ்திரீ ராசி தாழ் தொடங்கிப் பாலன் குமான் இராசன் ந்தவருணம் புருஷராசி உயர்ந்த வருணமு மூப்பு மரணமென வருவித்தல் ; அவற் மாயினும் - ம் ஒரு வருண மாயினும் வருண றுள் மூப்பும் மரணமும் ஆகா . அல்லன ம் பொருந்தும் . மாறிவரிற் பொருந்தாது . முதற் சீரின் வருவன நன்று . பாற் பொ 18. நாடிப்பொருத்தம் - அசு - திருவா ருத்தம் - குறிலெல்லாம் ஆண்பால் செ புன - உத்திர அஸ் கேட் - மூல - சத - பூரட் . டில் பெண்பால் ஒற்றும் ஆய்தமும் அலி இந்த - நட்சத்திரங்கள் இடைநாடி பா . யெழுத்தாம் . பாலறிந்து எழுத்தியைக்க . மிரு - பூச பூரம் - சித் - அனு - பூரா - அவிட் உத் உணாப்பொருத்தம் திரட் இந்த கநட்சத்திரங்களும் சுழிமுனை எனும் ஒற்றுக்களேழும் நாடி கார் - ரோ - ஆயி - மக - சுவா - விசா - உத் எனும் நான்கு குற்றுயிரும் அமுத எழுத்