அபிதான சிந்தாமணி

பொம்மி 1207 பொய்கையாழ்வார் பொறை ஒள் பொம்மி மதுரைவீரனைக் காண்க. பாடியுள்ளார். புறம் + அ கானலந் தொ பொம்மையர் -1. இவர் பாவூரில் இருந்த ண்டி யஃதெம்மூ" சென்ற தனால் இவர் - சிவனடியவர். இவர் கல்லினை இடபமாக்கி மேலைக்கடற் கரையிலுள்ள தொண்டி மேயவிட்டுச் சோளத்தைச் சிவலிங்க உரு நகருக்கணித்தாகிய ஊரினசென் றூகிக்கப் வமாக்கித் தம்மை எதிர்த்து வந்த அர படுகின்றது. மற்றும் மூவனென்பானைப் சனது யானையால் சிவபூஜைக்கு எடுத்த போரில் வென்று அவனது பல்லைப் பிடு புட்பம் கெடாத விதம் யானையைச் சினத் ங்கித் தொண்டிக் கோட்டை வாயிற்கத தாற்கொன்று அரசன் வேண்டுகோளால் விலே தைத்த சேரலன் கணைக் காவிரும் அதை உயிர்ப்பித்தவர். இவர் வீரசைவர். யென அவனைச் சிறப்பித்துக் 2, சோவூரில் இருந்த சைவர். கூறுகின்றனர். "கிடங்கில்" என்னுமூரைச் சமணரிடம் வாதிட அவர்கள் பிரத்திய சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார். "ஆழியிழை க்ஷப் பிரமாணம் கேட்க அடியவர் என்ன ப்ப" என்ற பாட்டினால் தொண்டைமான் வேண்டுமென்னச் சமணர்கள் இதோ எதி இளந்திரையனைப் பாராட்டிக்கூறி யுள் ரில் இருக்கும் ஆலமரத்தைச் சுட்டெரிக் ளார். பாலையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் கிறோம் நீர் தளிர்க்கச் செய்க என அவ் னார் யாப்பருங்கல விருத்தியுரைக்காரர் வண்ணஞ் செய்து சமணர்களை அழித்த நாலாயிரப்பிரபந்தத்து இயற்பா முதற்றிரு சிவனடியவர். நெல் விதைக்காமலே அதி வந்தாதியில் வரும் பாடல்களுள் "பாலன் கம் விளைவித்தவர். இவர் பிராட்டி முலைப் தன துருவாய்," (சக) எளிதினிரண்டடி பாலருள வளர்ந்தவர். (அரிசமய தீபம்). யும்' (ருக) என்னும் வெண்பாக்களை எடுத் பொய்தைக் கதத்தயானைச் சூழாசிரியர் துக் காட்டி "இப்பொய்கையார் வாக்கி இவர் ஓர் தமிழாசிரியர். இவர் செய்யுள் என்று கூறியவ தனால் இவரே மூன்று யாப்பருங்கல விருத்தியுள் ஒற்றுப் வைஷ்ணவர்கள் துவாபா யுகத்திற் பிறந் பெயர்களுக்கு உதாரணம் எடுத்துக் காட் தவராகக் கூறும் பொய்கை யாழ்வாரென் டப்பட்டன. றறியப்படும். இவர் பாடியனவாக நற் பொய்கைத்தலையானைச்சூழாசிரியர் - இவர் றிணையில் (கஅ)ம் பாடலொன்றும், புறத் யாப்பருங்கல விருத்தியுள் கூறப்பட்ட தில் இரண்டும், யாப்பருங்கலவிருத்தியில் தொல்லாசிரியர்களில் ஒருவர். மேற்கோளாகக் காட்டப்படுஞ் சில பாடல் பொய்கையார்-1. இஃது ஊர்பற்றி வந்த களும், வைஷ்ணவாது நாலாயிரப் பிரபந் பெயர் ; பொய்கை - ஒரூர். இவர் சேரன் தத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இயற்பா முதற் கணைக்காலிரும்பொறையின் அவைக்களத் திருவந்தாதியும் களவழி நாற்பது என்னும் தில் சிறப்புற வீற்றிருந்த புலவர் பெரு நூலும் கிடைத்திருக்கின் றன. மான். 'சேரன் கணைக்கா லிரும்பொறைக் 2. சோழன் செங்கணானுஞ் சேரமான் கும் சோழன் செங்கணா (கோச்செங்கட் கணைக்காலிரும் பொறையும் போர்ப்பறத் சோழன்) னுக்கும் பகைமை மேலிட்ட துப் பொருதழிச் சேரமான் கணைக்கா தனால் இருவரும் வெண்ணிப் பறந்தலை லிரும் பொறையைப் பற்றிச் சோழன் (கோயில் வெண்ணி வெளி)யில் பெரும் செங்கணான் சிறைவைத்துழி இவர் கள போர் செய்தார்கள். அப்போரிலே சோ வழி (சO) பாடி வீடுகொண்டனர். மான் தோற்கச் சோழன் வென்று அச் ஊர் தொண்டி, இவர் கோக்கோதை மார் சேரனைப் பிடித்துக் குடவாயிற் சோட்டத் பனையும் பாடினர். (புற. நா.) திற் சிறையிட்டனன். இதை யறிந்த பொய்கையாழ்வார் - இவர் துவாபர யுகத் பொய்கையார் சோழனது வெற்றியைச் தில் (அ, லக்ஷத்து சு உகக) ஆவதான சித் சிறப்பித்துக் களவழி நாற்பது என்னும் தார்த்திவருஷம் ஐப்பசி மாசம் சுக்லாஷ்டமி ஒரு நூலியற்றிச் சோழனவைக்களத்துப் திருவோணம் செவ்வாய்க் கிழமையில் பிரசங்கம் பண்ணித் தம் அரசனை மீட்டுக் திருக்காஞ்சியில் சொன்ன வண்ணஞ் கொண்டார். இதனைக் "களவழிக் கவிதை செய்தான் சந்நிதியை அடுத்த தடாகத் பொய்கை யுரை செய்ய உதியன், கால் தில் மலர்ந்த பொற்றாமரையில் அவதரித் வழித் தளையை வெட்டி யாசிட்ட பரிசும்! தனர். பாஞ்சசன்னியாம்சம், இவர் திருக் (கலிங்கத்துப்பரணி) என்பதனாலறிக, சோ குருகூருக்கு எழுந்தருளிப் பெருமாளை ன் கோக்கோதைமார்பனைச் சிறப்பித்துப் சேவித்து ஒரு பாகவதர் வீட்டு இடைய
பொம்மி 1207 பொய்கையாழ்வார் பொறை ஒள் பொம்மி மதுரைவீரனைக் காண்க . பாடியுள்ளார் . புறம் + கானலந் தொ பொம்மையர் -1 . இவர் பாவூரில் இருந்த ண்டி யஃதெம்மூ சென்ற தனால் இவர் - சிவனடியவர் . இவர் கல்லினை இடபமாக்கி மேலைக்கடற் கரையிலுள்ள தொண்டி மேயவிட்டுச் சோளத்தைச் சிவலிங்க உரு நகருக்கணித்தாகிய ஊரினசென் றூகிக்கப் வமாக்கித் தம்மை எதிர்த்து வந்த அர படுகின்றது . மற்றும் மூவனென்பானைப் சனது யானையால் சிவபூஜைக்கு எடுத்த போரில் வென்று அவனது பல்லைப் பிடு புட்பம் கெடாத விதம் யானையைச் சினத் ங்கித் தொண்டிக் கோட்டை வாயிற்கத தாற்கொன்று அரசன் வேண்டுகோளால் விலே தைத்த சேரலன் கணைக் காவிரும் அதை உயிர்ப்பித்தவர் . இவர் வீரசைவர் . யென அவனைச் சிறப்பித்துக் 2 சோவூரில் இருந்த சைவர் . கூறுகின்றனர் . கிடங்கில் என்னுமூரைச் சமணரிடம் வாதிட அவர்கள் பிரத்திய சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார் . ஆழியிழை க்ஷப் பிரமாணம் கேட்க அடியவர் என்ன ப்ப என்ற பாட்டினால் தொண்டைமான் வேண்டுமென்னச் சமணர்கள் இதோ எதி இளந்திரையனைப் பாராட்டிக்கூறி யுள் ரில் இருக்கும் ஆலமரத்தைச் சுட்டெரிக் ளார் . பாலையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள் கிறோம் நீர் தளிர்க்கச் செய்க என அவ் னார் யாப்பருங்கல விருத்தியுரைக்காரர் வண்ணஞ் செய்து சமணர்களை அழித்த நாலாயிரப்பிரபந்தத்து இயற்பா முதற்றிரு சிவனடியவர் . நெல் விதைக்காமலே அதி வந்தாதியில் வரும் பாடல்களுள் பாலன் கம் விளைவித்தவர் . இவர் பிராட்டி முலைப் தன துருவாய் ( சக ) எளிதினிரண்டடி பாலருள வளர்ந்தவர் . ( அரிசமய தீபம் ) . யும் ' ( ருக ) என்னும் வெண்பாக்களை எடுத் பொய்தைக் கதத்தயானைச் சூழாசிரியர் துக் காட்டி இப்பொய்கையார் வாக்கி இவர் ஓர் தமிழாசிரியர் . இவர் செய்யுள் என்று கூறியவ தனால் இவரே மூன்று யாப்பருங்கல விருத்தியுள் ஒற்றுப் வைஷ்ணவர்கள் துவாபா யுகத்திற் பிறந் பெயர்களுக்கு உதாரணம் எடுத்துக் காட் தவராகக் கூறும் பொய்கை யாழ்வாரென் டப்பட்டன . றறியப்படும் . இவர் பாடியனவாக நற் பொய்கைத்தலையானைச்சூழாசிரியர் - இவர் றிணையில் ( கஅ ) ம் பாடலொன்றும் புறத் யாப்பருங்கல விருத்தியுள் கூறப்பட்ட தில் இரண்டும் யாப்பருங்கலவிருத்தியில் தொல்லாசிரியர்களில் ஒருவர் . மேற்கோளாகக் காட்டப்படுஞ் சில பாடல் பொய்கையார் -1 . இஃது ஊர்பற்றி வந்த களும் வைஷ்ணவாது நாலாயிரப் பிரபந் பெயர் ; பொய்கை - ஒரூர் . இவர் சேரன் தத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள இயற்பா முதற் கணைக்காலிரும்பொறையின் அவைக்களத் திருவந்தாதியும் களவழி நாற்பது என்னும் தில் சிறப்புற வீற்றிருந்த புலவர் பெரு நூலும் கிடைத்திருக்கின் றன . மான் . ' சேரன் கணைக்கா லிரும்பொறைக் 2. சோழன் செங்கணானுஞ் சேரமான் கும் சோழன் செங்கணா ( கோச்செங்கட் கணைக்காலிரும் பொறையும் போர்ப்பறத் சோழன் ) னுக்கும் பகைமை மேலிட்ட துப் பொருதழிச் சேரமான் கணைக்கா தனால் இருவரும் வெண்ணிப் பறந்தலை லிரும் பொறையைப் பற்றிச் சோழன் ( கோயில் வெண்ணி வெளி ) யில் பெரும் செங்கணான் சிறைவைத்துழி இவர் கள போர் செய்தார்கள் . அப்போரிலே சோ வழி ( O ) பாடி வீடுகொண்டனர் . மான் தோற்கச் சோழன் வென்று அச் ஊர் தொண்டி இவர் கோக்கோதை மார் சேரனைப் பிடித்துக் குடவாயிற் சோட்டத் பனையும் பாடினர் . ( புற . நா . ) திற் சிறையிட்டனன் . இதை யறிந்த பொய்கையாழ்வார் - இவர் துவாபர யுகத் பொய்கையார் சோழனது வெற்றியைச் தில் ( லக்ஷத்து சு உகக ) ஆவதான சித் சிறப்பித்துக் களவழி நாற்பது என்னும் தார்த்திவருஷம் ஐப்பசி மாசம் சுக்லாஷ்டமி ஒரு நூலியற்றிச் சோழனவைக்களத்துப் திருவோணம் செவ்வாய்க் கிழமையில் பிரசங்கம் பண்ணித் தம் அரசனை மீட்டுக் திருக்காஞ்சியில் சொன்ன வண்ணஞ் கொண்டார் . இதனைக் களவழிக் கவிதை செய்தான் சந்நிதியை அடுத்த தடாகத் பொய்கை யுரை செய்ய உதியன் கால் தில் மலர்ந்த பொற்றாமரையில் அவதரித் வழித் தளையை வெட்டி யாசிட்ட பரிசும் ! தனர் . பாஞ்சசன்னியாம்சம் இவர் திருக் ( கலிங்கத்துப்பரணி ) என்பதனாலறிக சோ குருகூருக்கு எழுந்தருளிப் பெருமாளை ன் கோக்கோதைமார்பனைச் சிறப்பித்துப் சேவித்து ஒரு பாகவதர் வீட்டு இடைய