அபிதான சிந்தாமணி

பேரருளாளனப்பை 1204 பேரிசாத்தனார் மயிர்த்திரண் முன்கை'' எனும் புறப்பாட் பேராண்முல்லை மனம்விரும்பச் சின டாகும். இச்செய்யுள் வஞ்சிவேந்தனாகிய மன்னன் போர்களத்தைக் கொண்ட மிகு சோன் வலியோ டெதிர்ந் தவருடைய புறக் தியைச் சொல்லியது. கொடையைப் பெற்றான். அப்புறக்கொ பேராண்வஞ்சி - 1. உறவல்லாதார் பொ டையைப் பெற்ற வலிய வேந்தனது வீரத் ரும் செருவைத் தொலைத்த தலைமையை தைப் பாடிய பாடினியும் பொன்னாற்செய்த யுடைய வீரர்கட்குப் பெரிதுங் கொடுத் இழை பல பெற்றாள். அவளுக்கேற்பப் பா தது. (புறவெண்பா.) டவல்லபாணனும் வெள்ளினாராற் றொடுக் 2 பெறுதற்கரிய பொருளைப் பகைவர் கப்பட்ட தாமரைப்பூப் பெற்றான். யா கொடுப்பத் தணிந்த கோபத்தோடுபோணி னொன்றும் பெறவில்லை யென்பதைத் தெ கலங்களையுடைய மன்னன் மீண்டு போத ரிவிக்கும் இவர் தம் மந்திர வலியாற் லும் அத்துறையாம். (புறவெண்பா.) பேயைத் தம் வயமாக்க வல்லவராதலின் பேராலவாயர் இவர் மதுரைப் பேரால பெற்ற பெயரா யிருக்கலாம். (புறநா). வாயரெனவுங் கூறப்படுவர். சிவபிரான் போருளாளனப்பை-பேரருளாள ஜீயரால் நக்கீரசோடு வாது தொடுக்க வேண்டி ஒரு தோல்வி செய்யப்பட்டு அவரை ஆசர புலவராக வந்தபொழுது நும் பெயர் யித்த வித்துவான். யாதென்றார்க்கு யாம் 'பேராலவாயர்'' போருளாளன் - திருக்காஞ்சியில் எழுந்தரு என்னும் பெயருடையோமென்று கூறிய ளியிருக்கும் பெருமாள். தாகப் பழைய திருவிளையாடல் கூறாநிற போருளாளஜீயர் பேரருளாளைய ரெனத் கும். இவர் மதுரையையும், அதனையாளும் பாண்டியன் தேசிகரிடம் ஆச்ரயித்தவர். பின்தேசிகரி செழியனையும், அவனது டம் சந்நியாசமடைந்து தேசிகரிடம் வாத கொற்கை நகரையும், வையை யாற்றையும் த்திற்கு வந்தவர்களைச் ஜெயித்துத் தேசிக சிறப்பித்துள்ளார். இவர் எல்லாத் திணை யிலும் பயின்றுளராதலின் அவ்வவற்றைப் பால் பிரமதந்திர சுவதந்திரர் எனப் பெயர் பெற்றுப் பலரை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ புனைந்து பாடியுள்ளார். ஒல்லையூர் தந்த சாக்கித் திருமலையில் பெருமாள் நியமனப் பூதப் பாண்டியன் காலத்தினர். அவன் படி கைங்கர்யங்களைச் செய்து கொண் இறந்ததாக அவன் மனைவி பெருங்கோப் பெண்டு தீப்பாயப் போதலும், இவர் அத டிருந்து திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளினவர். னைக்கண்டு பரிந்து ஆற்றாராய் வருந்திப் பேரையம் - இது அரையநகரத்தின் ஒரு பாகமாக உள்ளது, (புறநானூறு.) பாடியது மனத்தை நெகிழ்விக்கும். வெட் சித்திணையில் உண்டாட்டுக்கு இவர் கூறிய போளிப்பாக்கம் நயினார் - நயினாராசாரி பாட்டு ஆராயத்தக்கது. இவர் பாடியன யர் திருவடிசம்பந்தி. வாக நற்றிணையில் இரண்டு பாடல்களும், பேராசிரியர் - ஒரு உரையாசிரியர். இவ அகத்தில் இரண்டும், புறத்தில் இரண்டு ரது நாடு முதலிய புலப்படவில்லை. ஆயி மாக ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்ற ன்றன. னும் சிலர் மதுரை யென்பர். ஆதலால் போாவூர்ப் பிரபு - அரசனால் துரத்தப் இவரை மதுரையாசிரியர் என்றுக் கூறுப. பட்ட நந்தன் சாம்பானென்னும் புலையனு பழைய உரையாசிரியர்களில் ஒருவர் திருச் டன் உண்டு அவனைக் காத்தவர். தொண் சிற்றம்பலக் கோவையார்க்கும் டைநாட்டுப் பேராவூரில் இருந்த பிரபு. தொகையில் (40) செய்யுட்களுக்கும், வேளாளர். தொல்காப்பியத்திற்கும் உரைசெய்திருக் பேராறு சேரநாட்டுள்ள ஆறு, (சிலப்பதி இன்றனர். இவரை நச்சினார்க்கினியர், காரம்.) உரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் 'நல்லறிவு பேரிற்கிழத்தி - கோவலன் தாய். கோவல டைய தொல் பேராசான்'' என்றெடுத்துக் னிறந்த செய்தி மாடலனாலறிந்து உயிர் கூறியதனா னிவர் அவர் காலத்திற்கு முந் துறந்தவள். தியவர் எனத் தோற்று கிறது. இவர் காலம் பேரிசாத்தனார் இவர் வடவண்ணக்கன் இருக்கை முதலிய ஒன்றும் தெரியவில்லை. பேரிசாத்தனெனவும், வடம்வண்ணக்கன் இப்பெயர் கொண்ட மற்றொருவர் ஒட்டக் பேரிசாத்தனெனவுங் கூறப்படுவார். வட கூத்தர் காலத்திருந்ததாகத் தெரிகிறது. க்கிலிருந்து வந்த நாணயசோதகன் (நோட் அவர் இவரின் வேறு. டகாரன்) பேரிசாத்தனென்பது. பாண்டி
பேரருளாளனப்பை 1204 பேரிசாத்தனார் மயிர்த்திரண் முன்கை ' ' எனும் புறப்பாட் பேராண்முல்லை மனம்விரும்பச் சின டாகும் . இச்செய்யுள் வஞ்சிவேந்தனாகிய மன்னன் போர்களத்தைக் கொண்ட மிகு சோன் வலியோ டெதிர்ந் தவருடைய புறக் தியைச் சொல்லியது . கொடையைப் பெற்றான் . அப்புறக்கொ பேராண்வஞ்சி - 1. உறவல்லாதார் பொ டையைப் பெற்ற வலிய வேந்தனது வீரத் ரும் செருவைத் தொலைத்த தலைமையை தைப் பாடிய பாடினியும் பொன்னாற்செய்த யுடைய வீரர்கட்குப் பெரிதுங் கொடுத் இழை பல பெற்றாள் . அவளுக்கேற்பப் பா தது . ( புறவெண்பா . ) டவல்லபாணனும் வெள்ளினாராற் றொடுக் 2 பெறுதற்கரிய பொருளைப் பகைவர் கப்பட்ட தாமரைப்பூப் பெற்றான் . யா கொடுப்பத் தணிந்த கோபத்தோடுபோணி னொன்றும் பெறவில்லை யென்பதைத் தெ கலங்களையுடைய மன்னன் மீண்டு போத ரிவிக்கும் இவர் தம் மந்திர வலியாற் லும் அத்துறையாம் . ( புறவெண்பா . ) பேயைத் தம் வயமாக்க வல்லவராதலின் பேராலவாயர் இவர் மதுரைப் பேரால பெற்ற பெயரா யிருக்கலாம் . ( புறநா ) . வாயரெனவுங் கூறப்படுவர் . சிவபிரான் போருளாளனப்பை - பேரருளாள ஜீயரால் நக்கீரசோடு வாது தொடுக்க வேண்டி ஒரு தோல்வி செய்யப்பட்டு அவரை ஆசர புலவராக வந்தபொழுது நும் பெயர் யித்த வித்துவான் . யாதென்றார்க்கு யாம் ' பேராலவாயர் ' ' போருளாளன் - திருக்காஞ்சியில் எழுந்தரு என்னும் பெயருடையோமென்று கூறிய ளியிருக்கும் பெருமாள் . தாகப் பழைய திருவிளையாடல் கூறாநிற போருளாளஜீயர் பேரருளாளைய ரெனத் கும் . இவர் மதுரையையும் அதனையாளும் பாண்டியன் தேசிகரிடம் ஆச்ரயித்தவர் . பின்தேசிகரி செழியனையும் அவனது டம் சந்நியாசமடைந்து தேசிகரிடம் வாத கொற்கை நகரையும் வையை யாற்றையும் த்திற்கு வந்தவர்களைச் ஜெயித்துத் தேசிக சிறப்பித்துள்ளார் . இவர் எல்லாத் திணை யிலும் பயின்றுளராதலின் அவ்வவற்றைப் பால் பிரமதந்திர சுவதந்திரர் எனப் பெயர் பெற்றுப் பலரை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ புனைந்து பாடியுள்ளார் . ஒல்லையூர் தந்த சாக்கித் திருமலையில் பெருமாள் நியமனப் பூதப் பாண்டியன் காலத்தினர் . அவன் படி கைங்கர்யங்களைச் செய்து கொண் இறந்ததாக அவன் மனைவி பெருங்கோப் பெண்டு தீப்பாயப் போதலும் இவர் அத டிருந்து திருநாட்டிற்கு எழுந்தருளினவர் . னைக்கண்டு பரிந்து ஆற்றாராய் வருந்திப் பேரையம் - இது அரையநகரத்தின் ஒரு பாகமாக உள்ளது ( புறநானூறு . ) பாடியது மனத்தை நெகிழ்விக்கும் . வெட் சித்திணையில் உண்டாட்டுக்கு இவர் கூறிய போளிப்பாக்கம் நயினார் - நயினாராசாரி பாட்டு ஆராயத்தக்கது . இவர் பாடியன யர் திருவடிசம்பந்தி . வாக நற்றிணையில் இரண்டு பாடல்களும் பேராசிரியர் - ஒரு உரையாசிரியர் . இவ அகத்தில் இரண்டும் புறத்தில் இரண்டு ரது நாடு முதலிய புலப்படவில்லை . ஆயி மாக ஆறு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்ற ன்றன . னும் சிலர் மதுரை யென்பர் . ஆதலால் போாவூர்ப் பிரபு - அரசனால் துரத்தப் இவரை மதுரையாசிரியர் என்றுக் கூறுப . பட்ட நந்தன் சாம்பானென்னும் புலையனு பழைய உரையாசிரியர்களில் ஒருவர் திருச் டன் உண்டு அவனைக் காத்தவர் . தொண் சிற்றம்பலக் கோவையார்க்கும் டைநாட்டுப் பேராவூரில் இருந்த பிரபு . தொகையில் ( 40 ) செய்யுட்களுக்கும் வேளாளர் . தொல்காப்பியத்திற்கும் உரைசெய்திருக் பேராறு சேரநாட்டுள்ள ஆறு ( சிலப்பதி இன்றனர் . இவரை நச்சினார்க்கினியர் காரம் . ) உரைச் சிறப்புப்பாயிரத்தில் ' நல்லறிவு பேரிற்கிழத்தி - கோவலன் தாய் . கோவல டைய தொல் பேராசான் ' ' என்றெடுத்துக் னிறந்த செய்தி மாடலனாலறிந்து உயிர் கூறியதனா னிவர் அவர் காலத்திற்கு முந் துறந்தவள் . தியவர் எனத் தோற்று கிறது . இவர் காலம் பேரிசாத்தனார் இவர் வடவண்ணக்கன் இருக்கை முதலிய ஒன்றும் தெரியவில்லை . பேரிசாத்தனெனவும் வடம்வண்ணக்கன் இப்பெயர் கொண்ட மற்றொருவர் ஒட்டக் பேரிசாத்தனெனவுங் கூறப்படுவார் . வட கூத்தர் காலத்திருந்ததாகத் தெரிகிறது . க்கிலிருந்து வந்த நாணயசோதகன் ( நோட் அவர் இவரின் வேறு . டகாரன் ) பேரிசாத்தனென்பது . பாண்டி