அபிதான சிந்தாமணி

பொருந்தாலி 1200 பெருமிழலைக்குறும்பநாயனார் இளங்கண்டீரக்கோவும், விச்சிக்கோவின் 3. வீரசோழிய மென்னும் இலக்கணத் தம்பி இளவிச்சிக்கோவும் ஓரிடத்து இருந்த திற்கு உரை இயற்றியவர். இவர் சைார். பொழுது அங்குச்சென்ற இப்புலவர் நள் 4. இவர் வண்மையாற் கல்வியால் ளியின் தம்பியை மட்டும் அணைத்து மகிழ் மாபலத்தால் நல்வினையால், உண்மையில் அளவளாவினர். இளவிச்சிக்கோ பாராளுமுரிமையால் - திண்மையால் தேர் என்னைத் தழுவாதது என்னென பெண் வேந்தர் வானேறத் தெள்ளாற்றில் வென் கொலை புரிந்தந் தநன்னன் மருகனாதலோடு ரானோ, டியார் வேந்தரென் பாரெதிர்'' பாடுவார்க்கு யாதுங் கொடாது கதவை இவர் நந்திபோத்தரையன் காலத்தவரே யடைக்கின்றனை யாதலால் தழுவுதற்கு னத் தாம் பாடிய ஷ வெண்பாவினால் உரியையில்லை'' யென்றிகழ்ந்து கூறினர். தெரிகிறது. ஆதலால் இவர் காலம் ஒன் மற்றொருகால் கோடைமலைத் தலைவனும், பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி யென்பர். பாண்டியன் சேனாபதியுமாகிய கடியநெடு 5. பெருந்தேவனாரெனப் பலருளர். வேட்டுவனிடஞ் சென்று பரிசில்வேண்ட இவரின் வேறென்பது தெரிய மற்றை அவன் கொடாது தாழ்ந்தனன், யோர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனாரென கண்டு புலவர் வெறுத்துக் கூறிப் பின்பு வும், கடுகுபெருந்தேவனாரெனவும் கவிசா அவனால் பரிசளிக்கப் பெற்றனர். பெற்ற காபெருந்தேவனாரெனவும், அடைமொழி தனால் பின்பு புகழ்ந்தனர். அப்பால் மூவ கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்களின் னென்பானிடஞ் சென்று அவனும் ஈயா வேறுபடுத்த அடைமொழிகொடாது இவர் னாக அவனையும் அங்கனமேகூறி மீண்ட பெயர் மாத்திரையாகவே கூறப்பட்டார். னர். இவர் பாலையையும், முல்லையையும் கூகையை நோக்கித் தலைவி கூறியதாக புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன இவர் பாடிய செய்யுள் மிக்கசுவையுடையது. வாக நற்றிணையில் ஒன்றும், அகத்தில் இவர் குறிஞ்சியையும், பாலையையும், புனை இரண்டும் புறத்தில் ஆறுமாக ஒன்பது ந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. றிணையிலொன்றும், அகத்தில் ஒன்று மாக பெருந்தாலி இடையரிலும் சைக்கோளரி இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன. லும் பெரிய தாலியைக் கட்டிக்கொண்டி பெருந்தேவனார் பாரதம் - வெண்பாவாகப் ருக்கும் வகை. பெருந்தேவனாரால் பாடப்பட்ட பாரதக் கதை. பெருந்திணை - இட்டவீரக்கழலினையும் மிக்க தலைமையினையு முடையவன் விரும்பாத பெருந்தேவி - திருக்காஞ்சியில் பூபிராட்டி யின் திருநாமம். புல்லுதலை வேட்டுமிக்க இருட்காலத்துப் போம் அவளது தன்மையைச் சொல்லி பெருந்தோட்தறுஞ்சாத்தன் - இவர் கடைச் சங்கமருவிய புலவர்களுள் ஒருவர். இவர் யது. (4 வெ-பாடாண்). உருவத்திற் குறுகித் தோள் பருத்திருந்தத பெருந்துறை-சுகுண பாண்டியனைக்காண்க. னால் இவர்க்கு இப்பெயர் இருத்தல் கூடும். பெருந்தேவனார் - 1. கடைச்சங்கப் புலவ குறு கூ04). ருள் ஒருவர். இவர் பாரதத்தை வெண்பா பெருமகள் - கோவலனுக்குத் தாய், கோவ வாகப் பாடியவர். ஆதலின் இவர்க்குப் லன் இறந்ததை மாடலனாற் செவியுற்று பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் எனவும் இறந்தவள். இவளுக்குப் பெருமனைக் பெயர். இவர் புறநானூறு முதலிய நூல் கிழத்தி யெனவும் பேரிற்கிழத்தி யென களுக்குக் காப்புச் செய்யுள் கூறியிருக் வும் பெயர். (சிலப்பதிகாரம்) கின்றனர். இவர் தொண்டை நாட்டு வே பெருமலை-சேரநாட்டில் உள்ள மலை, (சிலப் ளாளர் எனத் தொண்டைமண்டல சதகம் பதிகாரம்) கூறும். திருவள்ளுவர் மாலையில் "எப் பெருமாக் கோதையர் - சேரமான் பெரு பொருளும் யாரும்" எனும் வெண்பா மாணாயனாருக்கு ஒரு பெயர். இயற்றினர். இவர் உக்கிரப்பெருவழுதி பெருமிழலைக்குறும்பநாயனார் இவர் பெ காலத்தவர். (பாரதம்) ருமிழலையென்னும் ஊரில் திருவவதரித் 2. இவர்க்குக் கவிசாகாப் பெருந்தேவ துச் சிவபக்தி, அடியவர் பக்தியால் சிறந்து னார் எனப் பெயர். இவரும் கடைச்சங் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் திருவடிக சத்தவருள் ஒருவர். ளின் தியானமே மோக்ஷசாதன மெனக்
பொருந்தாலி 1200 பெருமிழலைக்குறும்பநாயனார் இளங்கண்டீரக்கோவும் விச்சிக்கோவின் 3. வீரசோழிய மென்னும் இலக்கணத் தம்பி இளவிச்சிக்கோவும் ஓரிடத்து இருந்த திற்கு உரை இயற்றியவர் . இவர் சைார் . பொழுது அங்குச்சென்ற இப்புலவர் நள் 4. இவர் வண்மையாற் கல்வியால் ளியின் தம்பியை மட்டும் அணைத்து மகிழ் மாபலத்தால் நல்வினையால் உண்மையில் அளவளாவினர் . இளவிச்சிக்கோ பாராளுமுரிமையால் - திண்மையால் தேர் என்னைத் தழுவாதது என்னென பெண் வேந்தர் வானேறத் தெள்ளாற்றில் வென் கொலை புரிந்தந் தநன்னன் மருகனாதலோடு ரானோ டியார் வேந்தரென் பாரெதிர் ' ' பாடுவார்க்கு யாதுங் கொடாது கதவை இவர் நந்திபோத்தரையன் காலத்தவரே யடைக்கின்றனை யாதலால் தழுவுதற்கு னத் தாம் பாடிய வெண்பாவினால் உரியையில்லை ' ' யென்றிகழ்ந்து கூறினர் . தெரிகிறது . ஆதலால் இவர் காலம் ஒன் மற்றொருகால் கோடைமலைத் தலைவனும் பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி யென்பர் . பாண்டியன் சேனாபதியுமாகிய கடியநெடு 5. பெருந்தேவனாரெனப் பலருளர் . வேட்டுவனிடஞ் சென்று பரிசில்வேண்ட இவரின் வேறென்பது தெரிய மற்றை அவன் கொடாது தாழ்ந்தனன் யோர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனாரென கண்டு புலவர் வெறுத்துக் கூறிப் பின்பு வும் கடுகுபெருந்தேவனாரெனவும் கவிசா அவனால் பரிசளிக்கப் பெற்றனர் . பெற்ற காபெருந்தேவனாரெனவும் அடைமொழி தனால் பின்பு புகழ்ந்தனர் . அப்பால் மூவ கொடுக்கப்பட்டுள்ளார்கள் . அவர்களின் னென்பானிடஞ் சென்று அவனும் ஈயா வேறுபடுத்த அடைமொழிகொடாது இவர் னாக அவனையும் அங்கனமேகூறி மீண்ட பெயர் மாத்திரையாகவே கூறப்பட்டார் . னர் . இவர் பாலையையும் முல்லையையும் கூகையை நோக்கித் தலைவி கூறியதாக புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன இவர் பாடிய செய்யுள் மிக்கசுவையுடையது . வாக நற்றிணையில் ஒன்றும் அகத்தில் இவர் குறிஞ்சியையும் பாலையையும் புனை இரண்டும் புறத்தில் ஆறுமாக ஒன்பது ந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . றிணையிலொன்றும் அகத்தில் ஒன்று மாக பெருந்தாலி இடையரிலும் சைக்கோளரி இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன . லும் பெரிய தாலியைக் கட்டிக்கொண்டி பெருந்தேவனார் பாரதம் - வெண்பாவாகப் ருக்கும் வகை . பெருந்தேவனாரால் பாடப்பட்ட பாரதக் கதை . பெருந்திணை - இட்டவீரக்கழலினையும் மிக்க தலைமையினையு முடையவன் விரும்பாத பெருந்தேவி - திருக்காஞ்சியில் பூபிராட்டி யின் திருநாமம் . புல்லுதலை வேட்டுமிக்க இருட்காலத்துப் போம் அவளது தன்மையைச் சொல்லி பெருந்தோட்தறுஞ்சாத்தன் - இவர் கடைச் சங்கமருவிய புலவர்களுள் ஒருவர் . இவர் யது . ( 4 வெ - பாடாண் ) . உருவத்திற் குறுகித் தோள் பருத்திருந்தத பெருந்துறை - சுகுண பாண்டியனைக்காண்க . னால் இவர்க்கு இப்பெயர் இருத்தல் கூடும் . பெருந்தேவனார் - 1. கடைச்சங்கப் புலவ குறு கூ 04 ) . ருள் ஒருவர் . இவர் பாரதத்தை வெண்பா பெருமகள் - கோவலனுக்குத் தாய் கோவ வாகப் பாடியவர் . ஆதலின் இவர்க்குப் லன் இறந்ததை மாடலனாற் செவியுற்று பாரதம்பாடிய பெருந்தேவனார் எனவும் இறந்தவள் . இவளுக்குப் பெருமனைக் பெயர் . இவர் புறநானூறு முதலிய நூல் கிழத்தி யெனவும் பேரிற்கிழத்தி யென களுக்குக் காப்புச் செய்யுள் கூறியிருக் வும் பெயர் . ( சிலப்பதிகாரம் ) கின்றனர் . இவர் தொண்டை நாட்டு வே பெருமலை - சேரநாட்டில் உள்ள மலை ( சிலப் ளாளர் எனத் தொண்டைமண்டல சதகம் பதிகாரம் ) கூறும் . திருவள்ளுவர் மாலையில் எப் பெருமாக் கோதையர் - சேரமான் பெரு பொருளும் யாரும் எனும் வெண்பா மாணாயனாருக்கு ஒரு பெயர் . இயற்றினர் . இவர் உக்கிரப்பெருவழுதி பெருமிழலைக்குறும்பநாயனார் இவர் பெ காலத்தவர் . ( பாரதம் ) ருமிழலையென்னும் ஊரில் திருவவதரித் 2. இவர்க்குக் கவிசாகாப் பெருந்தேவ துச் சிவபக்தி அடியவர் பக்தியால் சிறந்து னார் எனப் பெயர் . இவரும் கடைச்சங் ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் திருவடிக சத்தவருள் ஒருவர் . ளின் தியானமே மோக்ஷசாதன மெனக்