அபிதான சிந்தாமணி

பெருஞ்சீத்தனார் 1199 பெருந்தலைச் சாத்தனார் ணன், இளவெளிமான் முதலியவரையும் கள். உறையூர் செங்காட்டுக்கோட்டத்தி பாடி வறுமை போக்கிக் கொண்டவர். லுள்ளது. (புற நா.) பெருநற்கிள்ளி உறையூர்ச்சோழன்; கோ பெருஞ்சீத்தனர் - கடைச்சங்கப் புலவரில் வலன் காலத்துச் சோணாடு ஆண்டவன், ஒருவர். (திருவள்ளுவமாலை). இவனுக்குப் பெருங்கிள்ளி யெனவும் பெருஞ்சோலிரும்பொறை-1. தகடூர் எறிந் பெயர்.. தவன். அரிசில்கிழாரால் தகடூர்யாத்திரை பெருநாரை முதற்சங்கத்தவர் இயற்றிய பாடப்பெற்றவன், இசைத் தமிழ் நூல். 2. இவன் செல்வக் கடுங்கோ வாழியா பெருந்தலைச் சாத்தனார் -1 தம்பியால் நாடு தன் குமரன். இவன் அதியமான் தகடூர் கொள்ளப்பட்டுக் காட்டில் இருந்த கும மேற்படைகொண்டு சென்று அவ்வூரை ணனைக் கண்டு பாடி அவன் தன் தலை யும் அதியமானையு மழித்தனன். இப்போர் துணித்தற்கு வாள் கொடுப்ப அதனைக் ச்செயலைப் புகழ்ந்து பாடியது தகடூர் யாத் கொணர்ந்து இளங்குமணற்குக் காட்டி திரை ஆதலால் இவனுக்குத் தகடூர் எறிந்த அவன் மனத்தின் மாறுபாடு போக்கியவர். பெருஞ்சேரலிரும்பொறையெனப் பெயர். இவர் இளங்கண்டீ றக்கோவும், இளவிச் இவனைப் பதிற்றுப்பத்தில் குறுத்தண்ஞா சிக்கோவும் உடனிருந்தபோது சென்று, யில், உருத்தெழுவெள்ளம், நிறந்திகழ் இளவிச்சிக்கோவை மதியாது இளங்கண் பாசிறை, நலம்பெரு திருமணி, தீஞ்சேற் டீரக் கோவைத் தழுவி அதற்குக் காரண றியாணர், மாசிதறிருக்கை, வென்னாடு மும் கூறியவர். காரணம், இளவிச்சிக் துணங்கை, பிழைநோக்கியவர், நிறம்படு கோவின் மரபின் பெண்டிரும் பாடுவார்க் குருதி, புண்ணுடை யெறுழ்த்தோள், என குப் பரிசில் அளித்தல் காரணமாக அவ எட்டடாம்பத்தில் அரிசில்கிழார் புகழ்ந் னைப் புல்லினேன் உன் மரபினர் பாடு தனர். இவர்க்கு (9000) காணத்துடன் வார்க்குக் கதவடைத்தல் காரணமாக உன் அரசுகட்டிலையுங் கொடுக்கப் புலவர் கட் னைப் புல்லா தொழிந்தேன் என்றவர். டிலைகொடுத்துவிட்டு அமைச்சத்தொழில் (புறம்-164-காண்க.) (அகம்.) பூண்டிருந்தனர். இவன் மனைவி அந்து 2. இவர் ஆவூர் மூலங்கீழார் மகனார் வஞ்செள்ளை. இவன் குமான் இளஞ்சேர பெருந்தலைச் சாத்தனாரெனவும், மூலங் லிரும்பொறை. கீழார் மகனார் பெருந்தலைச்சாத்தனாரென பெருஞ்சோற்று நிலை பகைவர் வேற்றுபு வுங் கூறப்படுவர். வேளாண் மரபினர். லத்தைகமக்கு அழித்துத் தருவரிவரென்று ஏனைய வெளிப்படை. பெரிய தலையை சொல்லி மிக்கசோற்றை வீரர்கொள்ளும் யுடையரா தலிற் பெருந்தலைச்சாத்தனாரே வகையிலே கொடுத்தது. (பு-வெ). னப்பட்டார் போலும், இவர் வறுமை பெருநம்பி - 1. குலச்சிறை நாயனாருக்கு மேலீட்டினால் வருந்திக் கொடைவள்ள லாகிய குமணனிடஞ் சென்றனர். அவன் 2. சாத்தனாரின் வம்சத்தவன். சாத்த தம்பியால் நாடு கொள்ளப்பட்டுக் காடு னார் முத்தமிழாசிரியர் எனப்படுகிறார். சென்றனனென்ப தறிந்து அவனிருக்கும் இவர் மணிமேகலை யியற்றிய சாத்தனாரா காட்டை யடைந்து தாம் வறுமையாற் அன்றி அவரின் வேறா என ஊகிக்கப்படு படுந் துன்பமெல்லாங் கூறினர். அதனைக் கிறது. இவர் இருந்தவூர் செங்கல்பட்டு கேட்ட குமணன் என் தலை கொணர்தற்கு ஜில்லாவிலுள்ள பொய்யாமொழிமங்கலம். இவ்வளவு பொருள் கொடுப்பேனென்று பொய்யாமொழிப் புலவர் இருந்த உறை தம்பி புலப்படுத்தியுள னாதலின், அவ் யூரும் ஒருகால் இந்தப் பொய்யாமொழி வாறே என் தலையைக் கொய்து கொண்டு மங்கலத்தினிடை யிருத்தல் கூடும். பொய் போய்க் கொடுத்து நின் வறுமையைப் யாமொழிமங்கலத்தில் கடிகையென ஒரு போக்கிக்கொள்ளென்று தன் வாளை அவர் தமிழ்ச்சங்க மிருந்ததெனத் தெரிகிறது. கையிற் கொடுத்தனன். அதனைப்பெற்ற (திருக்கச்சூர்சாசனம்) இந்தவூர் தமிழாசிரி புலவர் உடனே இளங் குமணனிடஞ் யர்களால் பெயர் பெற்றது. மணிமேகலை சென்று நிகழ்ந்ததுகூறி அவனுள்ளத்திரு யாசிரியர் சாத்தனார் கல்விபயின்ற இட ந்த குறையைப் போக்கி நட்பாக்கிவித்த மிதுவாக இருக்கலாம் என எண்ணுகிறார் னர். ஒருகால் நள்ளியென்பவனது தம்பி ஒரு பெயர்..
பெருஞ்சீத்தனார் 1199 பெருந்தலைச் சாத்தனார் ணன் இளவெளிமான் முதலியவரையும் கள் . உறையூர் செங்காட்டுக்கோட்டத்தி பாடி வறுமை போக்கிக் கொண்டவர் . லுள்ளது . ( புற நா . ) பெருநற்கிள்ளி உறையூர்ச்சோழன் ; கோ பெருஞ்சீத்தனர் - கடைச்சங்கப் புலவரில் வலன் காலத்துச் சோணாடு ஆண்டவன் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) . இவனுக்குப் பெருங்கிள்ளி யெனவும் பெருஞ்சோலிரும்பொறை -1 . தகடூர் எறிந் பெயர் .. தவன் . அரிசில்கிழாரால் தகடூர்யாத்திரை பெருநாரை முதற்சங்கத்தவர் இயற்றிய பாடப்பெற்றவன் இசைத் தமிழ் நூல் . 2. இவன் செல்வக் கடுங்கோ வாழியா பெருந்தலைச் சாத்தனார் -1 தம்பியால் நாடு தன் குமரன் . இவன் அதியமான் தகடூர் கொள்ளப்பட்டுக் காட்டில் இருந்த கும மேற்படைகொண்டு சென்று அவ்வூரை ணனைக் கண்டு பாடி அவன் தன் தலை யும் அதியமானையு மழித்தனன் . இப்போர் துணித்தற்கு வாள் கொடுப்ப அதனைக் ச்செயலைப் புகழ்ந்து பாடியது தகடூர் யாத் கொணர்ந்து இளங்குமணற்குக் காட்டி திரை ஆதலால் இவனுக்குத் தகடூர் எறிந்த அவன் மனத்தின் மாறுபாடு போக்கியவர் . பெருஞ்சேரலிரும்பொறையெனப் பெயர் . இவர் இளங்கண்டீ றக்கோவும் இளவிச் இவனைப் பதிற்றுப்பத்தில் குறுத்தண்ஞா சிக்கோவும் உடனிருந்தபோது சென்று யில் உருத்தெழுவெள்ளம் நிறந்திகழ் இளவிச்சிக்கோவை மதியாது இளங்கண் பாசிறை நலம்பெரு திருமணி தீஞ்சேற் டீரக் கோவைத் தழுவி அதற்குக் காரண றியாணர் மாசிதறிருக்கை வென்னாடு மும் கூறியவர் . காரணம் இளவிச்சிக் துணங்கை பிழைநோக்கியவர் நிறம்படு கோவின் மரபின் பெண்டிரும் பாடுவார்க் குருதி புண்ணுடை யெறுழ்த்தோள் என குப் பரிசில் அளித்தல் காரணமாக அவ எட்டடாம்பத்தில் அரிசில்கிழார் புகழ்ந் னைப் புல்லினேன் உன் மரபினர் பாடு தனர் . இவர்க்கு ( 9000 ) காணத்துடன் வார்க்குக் கதவடைத்தல் காரணமாக உன் அரசுகட்டிலையுங் கொடுக்கப் புலவர் கட் னைப் புல்லா தொழிந்தேன் என்றவர் . டிலைகொடுத்துவிட்டு அமைச்சத்தொழில் ( புறம் - 164 - காண்க . ) ( அகம் . ) பூண்டிருந்தனர் . இவன் மனைவி அந்து 2. இவர் ஆவூர் மூலங்கீழார் மகனார் வஞ்செள்ளை . இவன் குமான் இளஞ்சேர பெருந்தலைச் சாத்தனாரெனவும் மூலங் லிரும்பொறை . கீழார் மகனார் பெருந்தலைச்சாத்தனாரென பெருஞ்சோற்று நிலை பகைவர் வேற்றுபு வுங் கூறப்படுவர் . வேளாண் மரபினர் . லத்தைகமக்கு அழித்துத் தருவரிவரென்று ஏனைய வெளிப்படை . பெரிய தலையை சொல்லி மிக்கசோற்றை வீரர்கொள்ளும் யுடையரா தலிற் பெருந்தலைச்சாத்தனாரே வகையிலே கொடுத்தது . ( பு - வெ ) . னப்பட்டார் போலும் இவர் வறுமை பெருநம்பி - 1. குலச்சிறை நாயனாருக்கு மேலீட்டினால் வருந்திக் கொடைவள்ள லாகிய குமணனிடஞ் சென்றனர் . அவன் 2. சாத்தனாரின் வம்சத்தவன் . சாத்த தம்பியால் நாடு கொள்ளப்பட்டுக் காடு னார் முத்தமிழாசிரியர் எனப்படுகிறார் . சென்றனனென்ப தறிந்து அவனிருக்கும் இவர் மணிமேகலை யியற்றிய சாத்தனாரா காட்டை யடைந்து தாம் வறுமையாற் அன்றி அவரின் வேறா என ஊகிக்கப்படு படுந் துன்பமெல்லாங் கூறினர் . அதனைக் கிறது . இவர் இருந்தவூர் செங்கல்பட்டு கேட்ட குமணன் என் தலை கொணர்தற்கு ஜில்லாவிலுள்ள பொய்யாமொழிமங்கலம் . இவ்வளவு பொருள் கொடுப்பேனென்று பொய்யாமொழிப் புலவர் இருந்த உறை தம்பி புலப்படுத்தியுள னாதலின் அவ் யூரும் ஒருகால் இந்தப் பொய்யாமொழி வாறே என் தலையைக் கொய்து கொண்டு மங்கலத்தினிடை யிருத்தல் கூடும் . பொய் போய்க் கொடுத்து நின் வறுமையைப் யாமொழிமங்கலத்தில் கடிகையென ஒரு போக்கிக்கொள்ளென்று தன் வாளை அவர் தமிழ்ச்சங்க மிருந்ததெனத் தெரிகிறது . கையிற் கொடுத்தனன் . அதனைப்பெற்ற ( திருக்கச்சூர்சாசனம் ) இந்தவூர் தமிழாசிரி புலவர் உடனே இளங் குமணனிடஞ் யர்களால் பெயர் பெற்றது . மணிமேகலை சென்று நிகழ்ந்ததுகூறி அவனுள்ளத்திரு யாசிரியர் சாத்தனார் கல்விபயின்ற இட ந்த குறையைப் போக்கி நட்பாக்கிவித்த மிதுவாக இருக்கலாம் என எண்ணுகிறார் னர் . ஒருகால் நள்ளியென்பவனது தம்பி ஒரு பெயர் ..