அபிதான சிந்தாமணி

பெருங்குன்றூர் கௌசிகனார் 1198 பெருஞ்சித்திரனார் இவர் தலை இனிய அதனை யறிந்த நமது புலவர் பெருமான் சுக 0-ம் சூத்திர வுரையிற் பெருங்குன் அவ்வாசனிடஞ் சென்று அவன் விச்சிரக் லூர்ப் பெருங்கௌசிகன் அந்தணர்க் குரி கோனை வென்றதும், பெருஞ்சோழனையும், யன்' என்று பேராசிரியர் கூறுமாற்றினு பழையன் மாறனையும், போர்தொலைத்ததும் மறிக. இவர் மலைபடுகடாத்தில் 'தீயி ஆகிய இன்னொன்ன சிறப்பெல்லாம் னன்னவொண் செங்காந்தள்' என்று பாடி அமைத்துப் பதிற்றுப்பத்தில் ஒன்பதாம் யதனை நன்னனென்றும் பெயர் தீயோ பத்தைப் பாடி. அவனால் அளவுகடந்த பரி டடுத்தமையின் ஆனந்தக் குற்றமாய்ப் சில் கொடுக்கப்பெற்று வாழ்ந்திருந்தனர் பாடினாரும், பாட்டுண்டாரும், இறந்தா இவர் பாடிய ஒன்பதாம்பத்தில் நல்லி ரென்று ஆளவந்த பிள்ளையாசிரியர் குற் சைக் கபிலன்பெற்றவூரினும் பல" என்று றங் கூறினாறோவெனின் அவர் அறியாது கபிலரைப் பாராட்டிக்கூறியது அறியத்தக் கூறினார் என்று நச்சினார்க்கினியர் தம் கது. இவர் குறிஞ்சித்திணையைப் பலபடி உரையகத்துக் கூறியுள்ளார். யாகச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். சந் ஆனந்தக் குற்றமாயினும், அன்றாயினும், தனமரத்து வேர் தனியே இருத்தலால் பாடினாரும், பாட்டுண்டாரும் ஒருகாலத்து மரத்தில் வாசனை அமையாதென்றும், பிற இறந்தனரென்ற தனை மறுத்திலாமையின் வேர்களோடு கலந்தால் மரம் நறுமணங் அங்ஙனமே இப்பெருங் கௌசிகனார் மல கமழுமென்றும் குறிப்பிக்கிறார். படுகடாம்பாடி அரங்கேற்றியவுடன் இறந் பாடியனவாக நற்றிணையில் நாலு பாடல்க தனராதல் வேண்டும். இவர் குறிஞ்சியை ளும், குறுந்தொகையி லொன்றும், அகத் யும், முல்லையையும், புனைந்து பாடியுள் தில் ஒன்றும், புறத்தில் ஐந்தும், பதிற்றுப் ளார். வினை முடித்து மீண்டுவந்து தலைவி பத்தில் பத்துமாக இருபத்தொரு பாடல் யின் பந்துய்த்து அவளுடனிருந்த கள் கிடைத்திருக்கின்றன. மகன் மழையை வாழ்த்துவது பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிகனார் சுவைபயவா நிற்கும். நற்றிணையில் இவர் பல்குன்றக் கோட்டத்துச் செங்கண்மாத்து பாடிய பாட்டு இரண்டு. வேள் நன்னன் சேய்நன்னனைப் பாடியவர். பெருச்சாளி - இது, எலியைப்போன்ற பெருங்குறிஞ்சி - ஒரு தமிழ் நூல். உருவமுடைய தாயினும்; பருத்த வுடலும், பெருங்கோப்பெண்டு பூதப்பாண்டியன் குறுகிய காலும், இரவில் நன்றாகப் பார்க் தேவியைக் காண்க. கக்கூடிய கண்களும், முன்னீண்ட மேல் பெருங்கோழிநாய்கன் மகன் கண்ணனார் வாய்ப் பற்களும், உரோமமற்ற வாலு ஒரு தமிழ்ப் புலவர். இவராற் பாடப் முடையது. இதன் தேசத்திலுள்ள உரோ பெற்றோன் சோழன் போர்வைக்கோப் மங்கள் முறடாய்ப் பன்றி மயிர்போ லிருக் பெருநற்கிள்ளி, பெருங்கோழி நாய்கன் கும். இது பன்றிச்சாதியைச் சேர்ந்தது. ஒருவன், ஒத்த அன்பினாற் காமமுறாத பூமியையும், சுவர்களையும், கூரிய பற்களா வழிச் சிறப்பின்மை நோக்கித் தாமே லும் நகங்களாலும் தோண்டும் வலிமை காமுற்றுப் பாடல் கூறினவர். இவர்க்குப் யுள்ளது. இது கருநிறம் பெற்றது. இச் பெருங்கோழி நாய்கன் மகன் நக்கண்ணை சாதியில் வெள்ளையுமுண்டு. அது வெள்ளை யார் எனவும் பெயர் கூறுப. (புற -நா). நிறமானது. இதைப்போல் குரூரமுடைய பெருங்கௌசிகனர் - 1. இரணிய முட்டத் தன்று. பன்றியைப்போ லுறு மும். துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிக பெருஞ் சாகான் - அகத்தியர்க்கும் சமுத் னார்க்கு ஒருபெயர். இவர் நன்னன் சேய் திர கன்னிகைக்கும் பிறந்தவன். இவன் நன்னனைப் பாடியவர். திருவாரூர்ப் புலைச்சியைப் புணர்ந்து பக 2. இவர் தொண்டை நாட்டு இரணிய வன் என்பவனைப் பெற்றான். முட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் பெருஞ்சாத்தனூர் - 1. ஒல்லையூர் கிழான் கௌசிகனார் எனப்படுவார். தொண்டை மகன், குடிவாயில் நல்லாதனாசாற் பாடப் நாட்டுப் பல்குன்றக் கோட்டத்துச் செங் பெற்றவன். கண், மாத்துவேள், நன்னன் சேய், நன் 2. பிடவூர் கிழான் மகன். கடைச்சங் னனை மலைபடுகடாம் (கூத்தராற்றுப்படை) கத்தவருள் ஒருவன், பாடியவர் இவரே. அந்தணர் மரபினர், பெருஞ்சித்திரனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர், “ஊரும் பெயரும்” என்ற தொல், பொரு. இவர் கடையெழு வள்ளல்களையும்,
பெருங்குன்றூர் கௌசிகனார் 1198 பெருஞ்சித்திரனார் இவர் தலை இனிய அதனை யறிந்த நமது புலவர் பெருமான் சுக 0 - ம் சூத்திர வுரையிற் பெருங்குன் அவ்வாசனிடஞ் சென்று அவன் விச்சிரக் லூர்ப் பெருங்கௌசிகன் அந்தணர்க் குரி கோனை வென்றதும் பெருஞ்சோழனையும் யன் ' என்று பேராசிரியர் கூறுமாற்றினு பழையன் மாறனையும் போர்தொலைத்ததும் மறிக . இவர் மலைபடுகடாத்தில் ' தீயி ஆகிய இன்னொன்ன சிறப்பெல்லாம் னன்னவொண் செங்காந்தள் ' என்று பாடி அமைத்துப் பதிற்றுப்பத்தில் ஒன்பதாம் யதனை நன்னனென்றும் பெயர் தீயோ பத்தைப் பாடி . அவனால் அளவுகடந்த பரி டடுத்தமையின் ஆனந்தக் குற்றமாய்ப் சில் கொடுக்கப்பெற்று வாழ்ந்திருந்தனர் பாடினாரும் பாட்டுண்டாரும் இறந்தா இவர் பாடிய ஒன்பதாம்பத்தில் நல்லி ரென்று ஆளவந்த பிள்ளையாசிரியர் குற் சைக் கபிலன்பெற்றவூரினும் பல என்று றங் கூறினாறோவெனின் அவர் அறியாது கபிலரைப் பாராட்டிக்கூறியது அறியத்தக் கூறினார் என்று நச்சினார்க்கினியர் தம் கது . இவர் குறிஞ்சித்திணையைப் பலபடி உரையகத்துக் கூறியுள்ளார் . யாகச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . சந் ஆனந்தக் குற்றமாயினும் அன்றாயினும் தனமரத்து வேர் தனியே இருத்தலால் பாடினாரும் பாட்டுண்டாரும் ஒருகாலத்து மரத்தில் வாசனை அமையாதென்றும் பிற இறந்தனரென்ற தனை மறுத்திலாமையின் வேர்களோடு கலந்தால் மரம் நறுமணங் அங்ஙனமே இப்பெருங் கௌசிகனார் மல கமழுமென்றும் குறிப்பிக்கிறார் . படுகடாம்பாடி அரங்கேற்றியவுடன் இறந் பாடியனவாக நற்றிணையில் நாலு பாடல்க தனராதல் வேண்டும் . இவர் குறிஞ்சியை ளும் குறுந்தொகையி லொன்றும் அகத் யும் முல்லையையும் புனைந்து பாடியுள் தில் ஒன்றும் புறத்தில் ஐந்தும் பதிற்றுப் ளார் . வினை முடித்து மீண்டுவந்து தலைவி பத்தில் பத்துமாக இருபத்தொரு பாடல் யின் பந்துய்த்து அவளுடனிருந்த கள் கிடைத்திருக்கின்றன . மகன் மழையை வாழ்த்துவது பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிகனார் சுவைபயவா நிற்கும் . நற்றிணையில் இவர் பல்குன்றக் கோட்டத்துச் செங்கண்மாத்து பாடிய பாட்டு இரண்டு . வேள் நன்னன் சேய்நன்னனைப் பாடியவர் . பெருச்சாளி - இது எலியைப்போன்ற பெருங்குறிஞ்சி - ஒரு தமிழ் நூல் . உருவமுடைய தாயினும் ; பருத்த வுடலும் பெருங்கோப்பெண்டு பூதப்பாண்டியன் குறுகிய காலும் இரவில் நன்றாகப் பார்க் தேவியைக் காண்க . கக்கூடிய கண்களும் முன்னீண்ட மேல் பெருங்கோழிநாய்கன் மகன் கண்ணனார் வாய்ப் பற்களும் உரோமமற்ற வாலு ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . இவராற் பாடப் முடையது . இதன் தேசத்திலுள்ள உரோ பெற்றோன் சோழன் போர்வைக்கோப் மங்கள் முறடாய்ப் பன்றி மயிர்போ லிருக் பெருநற்கிள்ளி பெருங்கோழி நாய்கன் கும் . இது பன்றிச்சாதியைச் சேர்ந்தது . ஒருவன் ஒத்த அன்பினாற் காமமுறாத பூமியையும் சுவர்களையும் கூரிய பற்களா வழிச் சிறப்பின்மை நோக்கித் தாமே லும் நகங்களாலும் தோண்டும் வலிமை காமுற்றுப் பாடல் கூறினவர் . இவர்க்குப் யுள்ளது . இது கருநிறம் பெற்றது . இச் பெருங்கோழி நாய்கன் மகன் நக்கண்ணை சாதியில் வெள்ளையுமுண்டு . அது வெள்ளை யார் எனவும் பெயர் கூறுப . ( புற -நா ) . நிறமானது . இதைப்போல் குரூரமுடைய பெருங்கௌசிகனர் - 1. இரணிய முட்டத் தன்று . பன்றியைப்போ லுறு மும் . துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் கௌசிக பெருஞ் சாகான் - அகத்தியர்க்கும் சமுத் னார்க்கு ஒருபெயர் . இவர் நன்னன் சேய் திர கன்னிகைக்கும் பிறந்தவன் . இவன் நன்னனைப் பாடியவர் . திருவாரூர்ப் புலைச்சியைப் புணர்ந்து பக 2. இவர் தொண்டை நாட்டு இரணிய வன் என்பவனைப் பெற்றான் . முட்டத்துப் பெருங்குன்றூர்ப் பெருங் பெருஞ்சாத்தனூர் - 1. ஒல்லையூர் கிழான் கௌசிகனார் எனப்படுவார் . தொண்டை மகன் குடிவாயில் நல்லாதனாசாற் பாடப் நாட்டுப் பல்குன்றக் கோட்டத்துச் செங் பெற்றவன் . கண் மாத்துவேள் நன்னன் சேய் நன் 2. பிடவூர் கிழான் மகன் . கடைச்சங் னனை மலைபடுகடாம் ( கூத்தராற்றுப்படை ) கத்தவருள் ஒருவன் பாடியவர் இவரே . அந்தணர் மரபினர் பெருஞ்சித்திரனார் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் ஊரும் பெயரும் என்ற தொல் பொரு . இவர் கடையெழு வள்ளல்களையும்