அபிதான சிந்தாமணி

பெருங்கண்ணனார் 1197 பெருகுன்றூர்க்கிழார் பெருங்கண்ணனார் - மதுரை மருதங்கிழார் கட்டி வர்த்தகர் பல நாடுகளுக்கனுப்புவர். மகனார் பெருங்கண்ணனாரெனவும் விழிக் இது நிறத்தில் செம்மை கலந்த சறுப்பு. கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனா செனவும் பெருங்கிராமம் சோமசுந்தரக் கடவுள் இருவருளர். அவரின் இவர் வேறென் விருத்த குமாரபாலராகியருளும்படி பத்தி பது தெரிய அடைமொழி கொடாது கூறப் புரிந்தொழுகிய மங்கை அவதரித்த ஊர். பட்டார். இவர் பாலையையும் நெய் தலையும் (திருவிளை) புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடியன பெருங்கிள்ளி பெருநற்கிள்ளிக்கு ஒரு வாக நற்றிணையில் கங எ-ம் பாடலொன் பெயர். இவன் கோவலன் காலத்து உறை றும் குறுந்தொகையி லிரண்டுமாக மூன்று யூர் ஆண்டவன். (சிலப்பதிகாரம்.) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. பெருங்குடியார் - செட்டிகள் பேதம், பெருங்கருணை - ஒரூர், பெருங்கிராமமாக பெருங்குருது முதற்சங்கத்தவர் இயற்றிய இருக்கலாமென்று நினைக்கின் றனர். இதில் இசைத் தமிழ் நூல். இறந்தது. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மிகுதியாக உளர். பெருங்குன் றூர்க்கிழார் - 1. குடக்கோ (திருவிளை.) இளஞ்சேரலிரும்பொறைமீது பதிற்றுப் பெருங்காஞ்சி - 1, எதிர்வரும் படையினைத் பத்தில் (9) பத்தைப் பாடி (32,000) தடுக்கும் வலியினையுடைய கொடுவினையா பொன் பெற்ற வேளாளர். வையாவிக் ளர் தத்தம் வலியைமிக்க பெருஞ்சேனையி கோப்பெரும் பேகனால் துறக்கப்பட்ட கண் டத்துத் தோற்றுவித்தது. (பு. வெ.) ணகி யென் பவளை அவனுடன் சேர்த்தற்கு 2. வரையுயர்ந்த பெரியகுவலயத்து அவனைப் பாடியவர். இவராற் பாடப்பட் நிலையில்லா நெறியைச் சொல்லியது. (பு. டோர் மேற்கூறிய இருவருடன் உருவப் வெ. பொதுவியல்.) பஃறேரிளஞ் சேட்சென்னி முதலியோர். பெருங்காப்பியம் வாழ்த்து, வணக்கம், (அகநானூறு ) (பதிற்றுப்பத்து). இவைகளில் ஒன்றை முன்னுடைத்தாய், 2. இஃது ஊர்பற்றி வந்த பெயர். அறம்பொருளின்பம் வீடென்று கூறும் இவர் வேளாண் மாபினர். இவர் தமிழ் நடை நெறித்தாய், தன்னிகரில்லா தானை பயின்று பெரும் புலமையுடையராய் வறு நாயகனாகக் கொண்ட தாய், மலை, கடல், மை மேலீட்டினால் வருந்திக் குடக்கோச் நாடு, நகரம், இருது, இரவி, மதி, ஆகிய லிரும்பொறை யென்பானிடஞ் வருணனைகளைப் பெற்று, திருமணம், சென்று பாடிப் பலநாள் காறும் அவன்பா முடி கவிப்பு, பொழிலாட்டு, நீராட்டு, புதல் லிருந்தும் அவன் யாதோ பரிசில் கொடுப் வர்ப்பேறு, புலத்தல், களித்தல், மந்திரம், பவன் போலக் காட்டிப் பின்பு கொடானாய் தூது, செலவு, இகல், வென்றி, சந்தி முத ஏமாற்றிவிட்டனன், புலவர் வருத்தமுற் லிய தந்திரங்கொண்டு சருக்கம், இலம்பகம் றுத் தமது வறுமையி னிலைமையும், அத பரிச்சேதமெனும் பிரிவின தாய், சுவை, னாலே தம் மனைவியும் புதல்வனும் படுந் பாவம் கூடிய தாய்ப் புலவனால் பாடப்படு துன்பமும் விரித்துக்கூறி அவனையும் வது. (தண்டி.) நீ பொய்ம்மையுடையையென்று குறிப்பா பெருங்காயம் - 1. இது ஒருவித மரத்தின் கப் பலவாறு மொழிந்து இகழ்ந்துவிட்டு வேரிலிருந்து சித்தஞ்செய்யப்பட்ட பால், வையாவிக்கோப்பெரும் பேகனிடஞ் சென் இது ஜலத்தில் கரைவதில்லை. ஆனால், றார். அங்கு அவன் தன் மனைவி கண்ணகி சாராயத்தில் கரையும், இது பர்மா, துர்க்கி, யென்பாளைத் துறந்தமை யறிந்து அவ ஆப்கனிஸ்தானம் முதலிய இடங்களிலுண் னைப் பாடி நீ நின் மனைவியை மீட்டுக் டாகிறது. இதனை இந்துக்கள் விசேஷ கொள்வதே எமக்குப் பரிசில் கொடுத்த மாக மருந்துகளுக்கும் போஜனாதிகளுக்கும் தாகுமென்று கூறி, மீண்டு சோழன் உரு உபயோகிக்கின்றனர் வப்பஃறேர் இளஞ்சேட் சென்னியிடஞ் 2. இந்தியாவின் வடமேற்கு பாகம் முத சென்று தம் வறுமை புலப்படக்கூறி அவ லிய இடங்களில் உண்டாம் சரக்கு. இது, னால் ஆதரிக்கப்பெற் றிருந்தனர். அங்கன ஒருவித மரத்தின் பால், இது மருந்திற்கி மிருக்கு நாளில் சேரமான் குடக்கோச்சோ யைந்தது, வெள்ளுள்ளி வாசனையுள்ளது. லிரும்பொறை இறந்துவிட அவன் தம்பி சிறப்பானது இதனை வாசனைபோகாது குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும்பொறை என் பாய் முதலியவைகளில் சிப்பம் சிப்பமாகக் அரசாட்சி கைக்கொண்டனன். பான்
பெருங்கண்ணனார் 1197 பெருகுன்றூர்க்கிழார் பெருங்கண்ணனார் - மதுரை மருதங்கிழார் கட்டி வர்த்தகர் பல நாடுகளுக்கனுப்புவர் . மகனார் பெருங்கண்ணனாரெனவும் விழிக் இது நிறத்தில் செம்மை கலந்த சறுப்பு . கட்பேதைப் பெருங்கண்ணனா செனவும் பெருங்கிராமம் சோமசுந்தரக் கடவுள் இருவருளர் . அவரின் இவர் வேறென் விருத்த குமாரபாலராகியருளும்படி பத்தி பது தெரிய அடைமொழி கொடாது கூறப் புரிந்தொழுகிய மங்கை அவதரித்த ஊர் . பட்டார் . இவர் பாலையையும் நெய் தலையும் ( திருவிளை ) புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடியன பெருங்கிள்ளி பெருநற்கிள்ளிக்கு ஒரு வாக நற்றிணையில் கங - ம் பாடலொன் பெயர் . இவன் கோவலன் காலத்து உறை றும் குறுந்தொகையி லிரண்டுமாக மூன்று யூர் ஆண்டவன் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . பெருங்குடியார் - செட்டிகள் பேதம் பெருங்கருணை - ஒரூர் பெருங்கிராமமாக பெருங்குருது முதற்சங்கத்தவர் இயற்றிய இருக்கலாமென்று நினைக்கின் றனர் . இதில் இசைத் தமிழ் நூல் . இறந்தது . ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் மிகுதியாக உளர் . பெருங்குன் றூர்க்கிழார் - 1. குடக்கோ ( திருவிளை . ) இளஞ்சேரலிரும்பொறைமீது பதிற்றுப் பெருங்காஞ்சி - 1 எதிர்வரும் படையினைத் பத்தில் ( 9 ) பத்தைப் பாடி ( 32 ) தடுக்கும் வலியினையுடைய கொடுவினையா பொன் பெற்ற வேளாளர் . வையாவிக் ளர் தத்தம் வலியைமிக்க பெருஞ்சேனையி கோப்பெரும் பேகனால் துறக்கப்பட்ட கண் டத்துத் தோற்றுவித்தது . ( பு . வெ . ) ணகி யென் பவளை அவனுடன் சேர்த்தற்கு 2. வரையுயர்ந்த பெரியகுவலயத்து அவனைப் பாடியவர் . இவராற் பாடப்பட் நிலையில்லா நெறியைச் சொல்லியது . ( பு . டோர் மேற்கூறிய இருவருடன் உருவப் வெ . பொதுவியல் . ) பஃறேரிளஞ் சேட்சென்னி முதலியோர் . பெருங்காப்பியம் வாழ்த்து வணக்கம் ( அகநானூறு ) ( பதிற்றுப்பத்து ) . இவைகளில் ஒன்றை முன்னுடைத்தாய் 2. இஃது ஊர்பற்றி வந்த பெயர் . அறம்பொருளின்பம் வீடென்று கூறும் இவர் வேளாண் மாபினர் . இவர் தமிழ் நடை நெறித்தாய் தன்னிகரில்லா தானை பயின்று பெரும் புலமையுடையராய் வறு நாயகனாகக் கொண்ட தாய் மலை கடல் மை மேலீட்டினால் வருந்திக் குடக்கோச் நாடு நகரம் இருது இரவி மதி ஆகிய லிரும்பொறை யென்பானிடஞ் வருணனைகளைப் பெற்று திருமணம் சென்று பாடிப் பலநாள் காறும் அவன்பா முடி கவிப்பு பொழிலாட்டு நீராட்டு புதல் லிருந்தும் அவன் யாதோ பரிசில் கொடுப் வர்ப்பேறு புலத்தல் களித்தல் மந்திரம் பவன் போலக் காட்டிப் பின்பு கொடானாய் தூது செலவு இகல் வென்றி சந்தி முத ஏமாற்றிவிட்டனன் புலவர் வருத்தமுற் லிய தந்திரங்கொண்டு சருக்கம் இலம்பகம் றுத் தமது வறுமையி னிலைமையும் அத பரிச்சேதமெனும் பிரிவின தாய் சுவை னாலே தம் மனைவியும் புதல்வனும் படுந் பாவம் கூடிய தாய்ப் புலவனால் பாடப்படு துன்பமும் விரித்துக்கூறி அவனையும் வது . ( தண்டி . ) நீ பொய்ம்மையுடையையென்று குறிப்பா பெருங்காயம் - 1. இது ஒருவித மரத்தின் கப் பலவாறு மொழிந்து இகழ்ந்துவிட்டு வேரிலிருந்து சித்தஞ்செய்யப்பட்ட பால் வையாவிக்கோப்பெரும் பேகனிடஞ் சென் இது ஜலத்தில் கரைவதில்லை . ஆனால் றார் . அங்கு அவன் தன் மனைவி கண்ணகி சாராயத்தில் கரையும் இது பர்மா துர்க்கி யென்பாளைத் துறந்தமை யறிந்து அவ ஆப்கனிஸ்தானம் முதலிய இடங்களிலுண் னைப் பாடி நீ நின் மனைவியை மீட்டுக் டாகிறது . இதனை இந்துக்கள் விசேஷ கொள்வதே எமக்குப் பரிசில் கொடுத்த மாக மருந்துகளுக்கும் போஜனாதிகளுக்கும் தாகுமென்று கூறி மீண்டு சோழன் உரு உபயோகிக்கின்றனர் வப்பஃறேர் இளஞ்சேட் சென்னியிடஞ் 2. இந்தியாவின் வடமேற்கு பாகம் முத சென்று தம் வறுமை புலப்படக்கூறி அவ லிய இடங்களில் உண்டாம் சரக்கு . இது னால் ஆதரிக்கப்பெற் றிருந்தனர் . அங்கன ஒருவித மரத்தின் பால் இது மருந்திற்கி மிருக்கு நாளில் சேரமான் குடக்கோச்சோ யைந்தது வெள்ளுள்ளி வாசனையுள்ளது . லிரும்பொறை இறந்துவிட அவன் தம்பி சிறப்பானது இதனை வாசனைபோகாது குடக்கோ இளஞ்சேரலிரும்பொறை என் பாய் முதலியவைகளில் சிப்பம் சிப்பமாகக் அரசாட்சி கைக்கொண்டனன் . பான்