அபிதான சிந்தாமணி

பெரிகசு 1195 பேரியபுராண் பெயர்கள், முதற்பெயர், சினைப்பெயர், தாதா என்று அழைத்து எனக்கு மிகத் சினை முதற்பெயர், தன்மைப்பெயர், முன் தாகமாயிருக்கிறது ஒரு சேரங்கை தீர்த்தம் னிலைப்பெயர், சுட்டுப்பெயர், வினாப் கொடுக்க வேண்டுமென்று இரந்து கேட்க பெயர், எண்ணுப்பெயர், ஆகுபெயர், நம்பி ஆசார்ய நியமனமில்லை யென்று எனப் பலவகைப்படும். போய்க்கொண்டிருக்க வில்லி பின்சென்று | பேரிகசு - சூ. பிரகத்துவாசன் குமரன். அவர் அறியாமல் குடத்தைத் தொளையிட்டு பெரிகிஷ்மதி-1. பிரியவிரதன் பாரி, விஸ் அதின் வழி யொழிகிய நீரை யுண்டுவிடத் வகர்மன் பெண். தீர்த்தக்குடம் பளுக்குறையக்கண்ட நம்பி 2. சுவாயம்பு மனுவின் பட்டணம். கள் இவ்வாறு திருமஞ்ன விக்ன காரி பெரிசாத்தன்- கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப் நீயன்றி வேறொருவரைக் கண்டதில்லை புலவன், யென்று திருவேங்கடத்தப்பனை நோக்கி பெரிய தம்பிரான் - தக்ஷ யாகம் அழிந்த நான் மீண்டும் தீர்த்தங்கொண்டு திரும்பு பின் தேவர்கள் ஒன்றுகூடி யாகத்தால் வதற்குள் அப்பனுக்குத் திருமஞ்சனகா ஏற்பட்ட தேவதைக்கு இட்ட பெயர், லம் தவறுமென்று திரும்புகையில் வில்லி இத்தேவரை வணங்குவோர் பெரிய யாக அவரை மடக்கிச் சிரித்துக் கொண்டே காரியம் போல் பலவித பண்டங்கள் சேக தாதா நீர் தினமும் அரைக்காதவழிபோய்த் ரித்து இத்தேவதையைப் பூசிப்பர். திரும்பும் சிரமத்தை யொழிக்க வன்றே பெரியதிருமலை நம்பி - ஆளவந்தார் திருவடி இவ்வாறு செய்தேன் என்று கையிலிருந்த சம்பந்தி. கிடாம்பியாச்சான் அத்தை புரு வில்லில் அம்பைப் பூட்டி அருகிருந்த ஷன். இவர் தம் பிதாவான தெய்வத்துக் மலைக்கூம்பின் உச்சியை நோக்கி யெய்ய கரசு நம்பிகளுடனும் இரண்டு தங்கை அவ்வம்பு அம்மலையைத் தொளைக்க அவ் மார்களுடனும் திருமலை சென்று தமது வழி ஒரு பெரும்பிரவாக முண்டாயிற்று. அரண்டு புதல்வியர்களாகிய காந்திமதி, இவ்வற்புதச் செயல்கண்ட நம்பி திருவேங் த்யுதிமதி யெனும் இருவர்களையும் ஆசூரி கடத்தப்பனென்று துணுக்குற்று நிற்க கேசவப் பெருமாள் வட்டமணிக்குலத்தவ வேடன் தன்னுருக்கரந்து உண்மையுருக் கமலநயனபட்டர், இவர்களுக்கு காட்டி இதுவே நமக்குவப்பென்று மறைந் விவாகஞ்செய்து கொடுத்து அத்வைதி தனர். இவருக்கு அன்று தொட்டுத் தாத யாயிருந்த கோவிந்த பட்டரை மீண்டும் தேசிகர் என்றும் தாதாசார்ய ரென்றும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவராக்கித் திருமலையில் இரு பெயர் உண்டாயிற்று. தீர்த்தத்திற்கு ந்து கைங்கர்யஞ்செய்து திருநாட்டிற்கு ஆகாச கங்கையென்று பெயர். எழுந்தருளினர். இவர் குமாரர் பிள்ளான். பெரியநம்பி குமுதாக்ஷசம்சரான இவர் இவர்க்கு வட்டமணி கோவிந்த பட்டர் கலி (சநஅ) க்கு மேல் ஏவிளம்பி வரு எனவும் பெயர். இவர் ஆளவந்தாரிடம் ஷம் மார்கழி மாதம் புதன் கிழமை திரு காலக்ஷேபஞ் சேவித்துக் கொண்டிருக்கை வரங்கத்தில் அவதரித்தவர். திருக்கோட் யில் ஆளவந்தார் திருவேங்கடத் தெந்தை டியூர் நம்பிக்குப்பின் வந்தவர். ஆளவந்தார் க்கு நித்யம் ஒருகுடந் தீர்த்த கைங்கர்யம் திருவடி சம்பந்தி. பெருமாள் நியமனத் செய்வார் இத்திகளில் உண்டோ? என்ன தால் இளையாழ்வாரைக் காண வருகையில் இவர் எழுந்து அவ்வாறு செய்வதாகக் மதுராந்தகத்தில் இளையாழ்வாரைக்கண்டு கட்டளை பெற்றுச் சென்று கைங்கர்யம் பஞ்ச சமஸ்காரஞ்செய்து சிலநாள் அவருட செய்து வருகையில் ஒருநாள் இரண்டு னிருந்து திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினவர். கோசு தூரத்திலுள்ள பாபவிநாசனியில் பெரிய பிராட்டி - 1. திருமாலின் தேவி. தீர்த்தங்கொண்டு திரும்புகையில் திரு 2. தெய்வத்துக்காசுநம்பிகளின் பெண். வேங்கடமுடையான் ஒரு வில்லிபோல் பெரியபுராணம் - இது சிவனடியவர் மகாத் தனுர்ப்பாணியாய் இவர்க்கு முன் உலாவிக் மியஞ்சொன்ன நூல். இதனை இரண்டு கொண்டு விந்தைகள் செய்யா நிற்க நமமி காண்டம் பத்துச்சருக்கம் கொண்ட விருத் கள் கண்டு ஒருவில்லிக்கு இவ்வரிய அங்க தச் செய்யுட்களால் சேக்கிழார் சுவாமிகள் -கணமுண்டோ வென்று அவன் திரு விரித்தருளிச் செய்தனர். இது ஸ்ரீ சுந்தர யெனியைப் பார்த்துக் கொண்டே சமீபத மூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருத் - வருகையில் வேடுவன் எதிரில் வந்து தொண்டத் தொகையை முதனூலாகவும் ரான
பெரிகசு 1195 பேரியபுராண் பெயர்கள் முதற்பெயர் சினைப்பெயர் தாதா என்று அழைத்து எனக்கு மிகத் சினை முதற்பெயர் தன்மைப்பெயர் முன் தாகமாயிருக்கிறது ஒரு சேரங்கை தீர்த்தம் னிலைப்பெயர் சுட்டுப்பெயர் வினாப் கொடுக்க வேண்டுமென்று இரந்து கேட்க பெயர் எண்ணுப்பெயர் ஆகுபெயர் நம்பி ஆசார்ய நியமனமில்லை யென்று எனப் பலவகைப்படும் . போய்க்கொண்டிருக்க வில்லி பின்சென்று | பேரிகசு - சூ . பிரகத்துவாசன் குமரன் . அவர் அறியாமல் குடத்தைத் தொளையிட்டு பெரிகிஷ்மதி -1 . பிரியவிரதன் பாரி விஸ் அதின் வழி யொழிகிய நீரை யுண்டுவிடத் வகர்மன் பெண் . தீர்த்தக்குடம் பளுக்குறையக்கண்ட நம்பி 2. சுவாயம்பு மனுவின் பட்டணம் . கள் இவ்வாறு திருமஞ்ன விக்ன காரி பெரிசாத்தன்- கடைச்சங்க மருவிய தமிழ்ப் நீயன்றி வேறொருவரைக் கண்டதில்லை புலவன் யென்று திருவேங்கடத்தப்பனை நோக்கி பெரிய தம்பிரான் - தக்ஷ யாகம் அழிந்த நான் மீண்டும் தீர்த்தங்கொண்டு திரும்பு பின் தேவர்கள் ஒன்றுகூடி யாகத்தால் வதற்குள் அப்பனுக்குத் திருமஞ்சனகா ஏற்பட்ட தேவதைக்கு இட்ட பெயர் லம் தவறுமென்று திரும்புகையில் வில்லி இத்தேவரை வணங்குவோர் பெரிய யாக அவரை மடக்கிச் சிரித்துக் கொண்டே காரியம் போல் பலவித பண்டங்கள் சேக தாதா நீர் தினமும் அரைக்காதவழிபோய்த் ரித்து இத்தேவதையைப் பூசிப்பர் . திரும்பும் சிரமத்தை யொழிக்க வன்றே பெரியதிருமலை நம்பி - ஆளவந்தார் திருவடி இவ்வாறு செய்தேன் என்று கையிலிருந்த சம்பந்தி . கிடாம்பியாச்சான் அத்தை புரு வில்லில் அம்பைப் பூட்டி அருகிருந்த ஷன் . இவர் தம் பிதாவான தெய்வத்துக் மலைக்கூம்பின் உச்சியை நோக்கி யெய்ய கரசு நம்பிகளுடனும் இரண்டு தங்கை அவ்வம்பு அம்மலையைத் தொளைக்க அவ் மார்களுடனும் திருமலை சென்று தமது வழி ஒரு பெரும்பிரவாக முண்டாயிற்று . அரண்டு புதல்வியர்களாகிய காந்திமதி இவ்வற்புதச் செயல்கண்ட நம்பி திருவேங் த்யுதிமதி யெனும் இருவர்களையும் ஆசூரி கடத்தப்பனென்று துணுக்குற்று நிற்க கேசவப் பெருமாள் வட்டமணிக்குலத்தவ வேடன் தன்னுருக்கரந்து உண்மையுருக் கமலநயனபட்டர் இவர்களுக்கு காட்டி இதுவே நமக்குவப்பென்று மறைந் விவாகஞ்செய்து கொடுத்து அத்வைதி தனர் . இவருக்கு அன்று தொட்டுத் தாத யாயிருந்த கோவிந்த பட்டரை மீண்டும் தேசிகர் என்றும் தாதாசார்ய ரென்றும் ஸ்ரீ வைஷ்ணவராக்கித் திருமலையில் இரு பெயர் உண்டாயிற்று . தீர்த்தத்திற்கு ந்து கைங்கர்யஞ்செய்து திருநாட்டிற்கு ஆகாச கங்கையென்று பெயர் . எழுந்தருளினர் . இவர் குமாரர் பிள்ளான் . பெரியநம்பி குமுதாக்ஷசம்சரான இவர் இவர்க்கு வட்டமணி கோவிந்த பட்டர் கலி ( சநஅ ) க்கு மேல் ஏவிளம்பி வரு எனவும் பெயர் . இவர் ஆளவந்தாரிடம் ஷம் மார்கழி மாதம் புதன் கிழமை திரு காலக்ஷேபஞ் சேவித்துக் கொண்டிருக்கை வரங்கத்தில் அவதரித்தவர் . திருக்கோட் யில் ஆளவந்தார் திருவேங்கடத் தெந்தை டியூர் நம்பிக்குப்பின் வந்தவர் . ஆளவந்தார் க்கு நித்யம் ஒருகுடந் தீர்த்த கைங்கர்யம் திருவடி சம்பந்தி . பெருமாள் நியமனத் செய்வார் இத்திகளில் உண்டோ ? என்ன தால் இளையாழ்வாரைக் காண வருகையில் இவர் எழுந்து அவ்வாறு செய்வதாகக் மதுராந்தகத்தில் இளையாழ்வாரைக்கண்டு கட்டளை பெற்றுச் சென்று கைங்கர்யம் பஞ்ச சமஸ்காரஞ்செய்து சிலநாள் அவருட செய்து வருகையில் ஒருநாள் இரண்டு னிருந்து திருநாட்டுக்கு எழுந்தருளினவர் . கோசு தூரத்திலுள்ள பாபவிநாசனியில் பெரிய பிராட்டி - 1. திருமாலின் தேவி . தீர்த்தங்கொண்டு திரும்புகையில் திரு 2. தெய்வத்துக்காசுநம்பிகளின் பெண் . வேங்கடமுடையான் ஒரு வில்லிபோல் பெரியபுராணம் - இது சிவனடியவர் மகாத் தனுர்ப்பாணியாய் இவர்க்கு முன் உலாவிக் மியஞ்சொன்ன நூல் . இதனை இரண்டு கொண்டு விந்தைகள் செய்யா நிற்க நமமி காண்டம் பத்துச்சருக்கம் கொண்ட விருத் கள் கண்டு ஒருவில்லிக்கு இவ்வரிய அங்க தச் செய்யுட்களால் சேக்கிழார் சுவாமிகள் -கணமுண்டோ வென்று அவன் திரு விரித்தருளிச் செய்தனர் . இது ஸ்ரீ சுந்தர யெனியைப் பார்த்துக் கொண்டே சமீபத மூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிச்செய்த திருத் - வருகையில் வேடுவன் எதிரில் வந்து தொண்டத் தொகையை முதனூலாகவும் ரான