அபிதான சிந்தாமணி

பூர்வகேசம் 1192 பூனை, எலி, கீரி, கழுகு பூர்வதேசம் - காந்தாரநாட்டின் ஒரு பகுதி. த்துத் தான் சாகசஞ்செய்வது. சிசுபாலன், இதற்கு அரசன் அத்திபதி. பூருவதேசம் பீஷ்மனை இப்பணிக்கு உவமித்தான். (பார- எனவும் படும். சபா.) பூர்வமீமாம்சகன்மதம் நாதமாகிற சத் பூலுசன் - ஒரு இருடி, சாமவேதி, இவன் தமே பாப்பிரமமாய் இருக்கும். சந்ததியான் சத்திய ஜநயன். சத்தம் விவர்த்தன மாயையால் பஞ்சபூதத் பூவார்கழர்த்தி - ஊழிகாலத்துப் பூமிவெள் தை யுண்டாக்கிப் பிரமாண்டத்தை ஆக்கு ளத்தால் அழுந்த வராகமாய்த் தாங்கி நிறு மெனவும், ஆத்மா அறிவள்ளவனாய் அநே த்திய விஷ்ணுமூர்த்தி. கனாய் வியாபியாய்ப் புத்தியைத் தனக்குக் பூவாடைக்காரி - குடும்பத்தில் சுமங்கலிக ளாயிறந்த பெண்கள் பொருட்டு குணமாகவுடையனாய்ப் புத்தியைப் பொறி ஆடை யில் உய்த்து விஷயங்களை அநுபவிக்கும் வைத்துப் பூசிக்கப்படும் தெய்வம் (உல- பொருட்டுப் பூதத்தைப் புத்தி முதலான வழ.) பூவாணியன் - இலை வாணியன். அரசகன் தத்துவங்களாகவும் தூலசூக்கும தேகங்க ளாகவும் கொண்டு நல்வினை சீவினைக் னியைப் புணரப் பிறந்தவன் கீடாக நரக சுவர்க்கங்களை அநுபவிப்ப பூவை. கலியாணசுந்தா முதலியார் - திரு தாய் இருப்பனென்றும், உடலையும் சுக வான்மியூர் புராணம் இயற்றியவர். துக்கங்களையும் கொடுப்பது கன்மம் அல் பூவைநிலை- ஆனிரையைக் காத்த மாயவன் : லாமல் வேறொரு தெய்வம் கொடுக்கிற திருவுருவோடு உவமித்துக் காட்டித் தல தில்லையென்றும், ஞானத்தால் வீடு இல்லை ரூம் காயம் பூவைப் புகழ்ந்தது. (பு வெ - யென்றும், வினை நீங்கா எனவும் பசுப்படு பாடாண்.) - கள்ளிக்கோடு. த்துயாகஞ் செய்து அந்த யாகத்தினால் பூழிநாடு உண்டான பலன்களைச் சவர்க்கத்தில் அனு. பூனை -1. புலியின் சாதியைச் சேர்ந்தது. பவித்து அந்தப் பலன் நசித்துத் திரும்பிப் புலிக்குரிய உடல் வரி கிடையாது. இது பூமியில் பிறப்பன் எனவும், சுருதி மந்திரங் குட்டையாய் ஒரு அடி உயரமும் இரண் களால் ஜபம் பண்ணினால் கருதிய பலன் டடி நீளமும் உள்ளது, இது வீட்டிலிருப் களைக் கொடுக்குமென்றும், இவற்றால் பதால் இற்புலி யெனப்படும். பலவித ஆத்மா பந்தப்பட்டு நிற்பன் எனவும் கூறு நிறம் பெற்றிருக்கும். இரவில் நன்றாய்ப் வர் இம்மதத்தில் சைமினி, சூத்திரம் பார்க்கும். எலி, பறவை முதலியவற்றை செய்தவர். (தத்துவநிஜா நுபோகசாரம்.) வேட்டையாடிக் கொல்லும். ஜலத்தில் பூர்வாகமம் - சைநாகமத்துள் ஒன்று. செல்லாது. இது மரமேறும். புலி இவ்விர பூர்வான்னுதி - பகலளவை (கூ) கூறாக்கிப் ண்டும் செய்யாது. பிராணிகளைப் பிடிப்ப பூர்வான்னம், மத்தியான்னம், அபரான் தற்கு அதன்வால் துணை செய்கிறது. னம் என்பர். பூர்வான்னத்தி தெய்வ 2. வீட்டில் வளர்க்கும் பிராணிவகைக் காரியமும், மத்தியான்னத்தில் மனுஷ்ய ளில் ஒன்று. இது காட்டுப்பூனையிலிருந்து காரியமும், அபரான்னத்தில் பிதுர்கர்ம திருந்தியது. சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, மும், காதுகுத்தலும் செய்யப்படும். (விதா முதலிய இவ் வினத்தவை. இவற்றின் கண்கள் இரவில் பார்க்க ஒளிதருவன. னமாலை.) பூர்வாலயன் -- ஒரு வேதியன். ஆனந்த இவற்றின் நகங்கள் கோபம் கொள்கையில் தீர்த்தர் குழந்தையா யிருக்கையில் பாற் வெளிவந்து மற்ற காலத்தில் மறையும். பசு கொடுத்தவன், சில தேச பூனைகளுக்கு உடம்பில் மயிர் பூர்ஜபத்ரம் - ஒருவித விருக்ஷத்தின் இலை, நீண்டுவளரும். இப்பிராணி கோபங்கொண் இதில் இருடிகள் முற்காலத்து யந்திரங்கள் டபோது வளர்த்தவர்களையும் கடிக்கும். எழுதி வழிபட்டனர். இது சத்தத்தை கூர்மையாய்க் கேட்டுப் பிராணிகளை பூலிங்கபக்ஷ - இது இமவத் பார்சவத்தி வேட்டையாடும். காட்டுப் விருப்பது. சிங்கத்துடன் நட்புக்கொண்டு பூனை காண்க, அதன் பற்களில் ஒட்டியிருக்கும் மாமிசத் பூனை, எலி, கீரி, கழகு - இவற்றின் கதை தைத் தின்று ஜீவிப்பது. இது, எப்போதும் சமயத்தில் பகைவனை சந்தி செய்ய வேண் தர்மவிருத்தமாகப் பேசுவது, தான் சாகசம் டும் என்பது. ஒருவேடன் பூனையுமெலியு செய்யக் கூடாதெனப் பிறருக்குப் போதி மிருந்த ஆலினடியில் வலை வைத்திருக்கப்
பூர்வகேசம் 1192 பூனை எலி கீரி கழுகு பூர்வதேசம் - காந்தாரநாட்டின் ஒரு பகுதி . த்துத் தான் சாகசஞ்செய்வது . சிசுபாலன் இதற்கு அரசன் அத்திபதி . பூருவதேசம் பீஷ்மனை இப்பணிக்கு உவமித்தான் . ( பார எனவும் படும் . சபா . ) பூர்வமீமாம்சகன்மதம் நாதமாகிற சத் பூலுசன் - ஒரு இருடி சாமவேதி இவன் தமே பாப்பிரமமாய் இருக்கும் . சந்ததியான் சத்திய ஜநயன் . சத்தம் விவர்த்தன மாயையால் பஞ்சபூதத் பூவார்கழர்த்தி - ஊழிகாலத்துப் பூமிவெள் தை யுண்டாக்கிப் பிரமாண்டத்தை ஆக்கு ளத்தால் அழுந்த வராகமாய்த் தாங்கி நிறு மெனவும் ஆத்மா அறிவள்ளவனாய் அநே த்திய விஷ்ணுமூர்த்தி . கனாய் வியாபியாய்ப் புத்தியைத் தனக்குக் பூவாடைக்காரி - குடும்பத்தில் சுமங்கலிக ளாயிறந்த பெண்கள் பொருட்டு குணமாகவுடையனாய்ப் புத்தியைப் பொறி ஆடை யில் உய்த்து விஷயங்களை அநுபவிக்கும் வைத்துப் பூசிக்கப்படும் தெய்வம் ( உல பொருட்டுப் பூதத்தைப் புத்தி முதலான வழ . ) பூவாணியன் - இலை வாணியன் . அரசகன் தத்துவங்களாகவும் தூலசூக்கும தேகங்க ளாகவும் கொண்டு நல்வினை சீவினைக் னியைப் புணரப் பிறந்தவன் கீடாக நரக சுவர்க்கங்களை அநுபவிப்ப பூவை . கலியாணசுந்தா முதலியார் - திரு தாய் இருப்பனென்றும் உடலையும் சுக வான்மியூர் புராணம் இயற்றியவர் . துக்கங்களையும் கொடுப்பது கன்மம் அல் பூவைநிலை- ஆனிரையைக் காத்த மாயவன் : லாமல் வேறொரு தெய்வம் கொடுக்கிற திருவுருவோடு உவமித்துக் காட்டித் தல தில்லையென்றும் ஞானத்தால் வீடு இல்லை ரூம் காயம் பூவைப் புகழ்ந்தது . ( பு வெ - யென்றும் வினை நீங்கா எனவும் பசுப்படு பாடாண் . ) - கள்ளிக்கோடு . த்துயாகஞ் செய்து அந்த யாகத்தினால் பூழிநாடு உண்டான பலன்களைச் சவர்க்கத்தில் அனு . பூனை -1 . புலியின் சாதியைச் சேர்ந்தது . பவித்து அந்தப் பலன் நசித்துத் திரும்பிப் புலிக்குரிய உடல் வரி கிடையாது . இது பூமியில் பிறப்பன் எனவும் சுருதி மந்திரங் குட்டையாய் ஒரு அடி உயரமும் இரண் களால் ஜபம் பண்ணினால் கருதிய பலன் டடி நீளமும் உள்ளது இது வீட்டிலிருப் களைக் கொடுக்குமென்றும் இவற்றால் பதால் இற்புலி யெனப்படும் . பலவித ஆத்மா பந்தப்பட்டு நிற்பன் எனவும் கூறு நிறம் பெற்றிருக்கும் . இரவில் நன்றாய்ப் வர் இம்மதத்தில் சைமினி சூத்திரம் பார்க்கும் . எலி பறவை முதலியவற்றை செய்தவர் . ( தத்துவநிஜா நுபோகசாரம் . ) வேட்டையாடிக் கொல்லும் . ஜலத்தில் பூர்வாகமம் - சைநாகமத்துள் ஒன்று . செல்லாது . இது மரமேறும் . புலி இவ்விர பூர்வான்னுதி - பகலளவை ( கூ ) கூறாக்கிப் ண்டும் செய்யாது . பிராணிகளைப் பிடிப்ப பூர்வான்னம் மத்தியான்னம் அபரான் தற்கு அதன்வால் துணை செய்கிறது . னம் என்பர் . பூர்வான்னத்தி தெய்வ 2. வீட்டில் வளர்க்கும் பிராணிவகைக் காரியமும் மத்தியான்னத்தில் மனுஷ்ய ளில் ஒன்று . இது காட்டுப்பூனையிலிருந்து காரியமும் அபரான்னத்தில் பிதுர்கர்ம திருந்தியது . சிங்கம் புலி சிறுத்தை மும் காதுகுத்தலும் செய்யப்படும் . ( விதா முதலிய இவ் வினத்தவை . இவற்றின் கண்கள் இரவில் பார்க்க ஒளிதருவன . னமாலை . ) பூர்வாலயன் -- ஒரு வேதியன் . ஆனந்த இவற்றின் நகங்கள் கோபம் கொள்கையில் தீர்த்தர் குழந்தையா யிருக்கையில் பாற் வெளிவந்து மற்ற காலத்தில் மறையும் . பசு கொடுத்தவன் சில தேச பூனைகளுக்கு உடம்பில் மயிர் பூர்ஜபத்ரம் - ஒருவித விருக்ஷத்தின் இலை நீண்டுவளரும் . இப்பிராணி கோபங்கொண் இதில் இருடிகள் முற்காலத்து யந்திரங்கள் டபோது வளர்த்தவர்களையும் கடிக்கும் . எழுதி வழிபட்டனர் . இது சத்தத்தை கூர்மையாய்க் கேட்டுப் பிராணிகளை பூலிங்கபக்ஷ - இது இமவத் பார்சவத்தி வேட்டையாடும் . காட்டுப் விருப்பது . சிங்கத்துடன் நட்புக்கொண்டு பூனை காண்க அதன் பற்களில் ஒட்டியிருக்கும் மாமிசத் பூனை எலி கீரி கழகு - இவற்றின் கதை தைத் தின்று ஜீவிப்பது . இது எப்போதும் சமயத்தில் பகைவனை சந்தி செய்ய வேண் தர்மவிருத்தமாகப் பேசுவது தான் சாகசம் டும் என்பது . ஒருவேடன் பூனையுமெலியு செய்யக் கூடாதெனப் பிறருக்குப் போதி மிருந்த ஆலினடியில் வலை வைத்திருக்கப்