அபிதான சிந்தாமணி

பூர்சகண்டகன் 1191 பூர்வசித்தி நான். - பூர்சகண்டகன் - விராத்திய வேதியனுக்கு அடைவன். கிராம புரோகிதன் கழுதை அவ்வி தஸ்திரியிடம் பிறந்தவன். இவனு ஜன்மம் அடைகிறான். ஸ்நானம் சந்தி க்கு ஆவந்தியன், வாடதாகன், புஷ்பதன், தேவாராதனை யின்றிப் புசிப்போன் காக் சைகள், எனப் பலதேசப் பெயர்களு கையாகிறான். வீட்டில் மறைவிடங்களில் ண்டு. (மது). அன்றி வெளியில் உண்டவன் குரல்காகி பூர்ச்சபத்திரம் - ஒருலித ஒலை. வங்க நாட் யாரும் அஞ்சு அதட்டிப் பேசி டார் முற்காலத்து வட நூல்களை எழுதி னவன் பூனைச் சன்மம் அடைகிறான். யிருந்த ஒலை, இது இமயமலை முதலிய செடிகளைக் கொளுத்தினவன் மின்மினிச் பிரதேசங்களிலுள்ளது. சன்மம் அடைகிறான். பிராமணனுக்குத் பூர்ணபத்ரன் - யக்ஷன், அரிகேசன் தந்தை. தீயபதார்த்தம் கொடுத்தவலும், சூத்திர பூர்ணபிரஞ்ஞர் - ஆகந்த தீர்த்தரைக் காண்க, ஸ்திரீயைப் புணர்ந்த வேதியனும் வண்டி இழுக்கும் எருதாவர். வேதியனுக்குப் பூர்ணன் - புத்தசிஷ்யன், பழஞ்சோறு அளித்தவன் கருங்குரங்கா பூர்ணிமா - மரூசிருஷியின் சமார், தாய் வன், காரணமின்றி விரோதித்தவன் குரு களை. இவருக்கு விரசை, விசுவகா, தேவ டனாய்ப் பிறக்கிறான். புஸ்தகம் திருடி குல்யா என்பவர்கள் குமரிகள். னவன் பிறந்து சிறிது நாள் கழித்துக் பூர்ணிமை - தாதைக்கு அநுபதியிடம் பிற குருடனாகிறான். பிராம்மண குடும்பத்தை ந்த குமரி. நசிக்கச் செய்தவன் பெறுகிற குழந் பூர்த்தகர்மங்கள் - குளம், குட்டை, கிணறு, தையை இழக்கிறவனாகிறான். பசிக்கிற தடாகம், தேவப்பிரதிஷ்டை, நந்தவனம் வற்கு அன்னம் கொடாதவன் மக்களைப் வைத்தல், முதலிய (ஏமாத்ரி ) பெறாதவனாகிறான். ஆடை திருடினவன் பூர்வசன்மத்தோற்றம் - பூர்வ ஜன்மத்தில் உடும்பு பிறப்பை அடைகிறான். பிறர் பாபம் செய்தவன், ஆசாரியனுக்கு அட மரிக்க விஷங்கொடுத்தவன் பாம்பாகிறான், வ் நடப்பனேல் ஆசாரியன் தண்டிப் சந்நியாசி ஆச்சிரமம் அடைந்தவன் மனை பன். அவ்வாறு இலனாயின் அரசன் தண் வியைப் புணர்ந்தவன், பிசாச சன்மம் டிப்பன். யாரும் உணராவண்ணம் பாபம் அடைகிறான். அன்னிய ஸ்திரீகளைப் செய்யின் யமன் தண்டிக்கின் தனன், பாபம் புணர்ந்தவன் சிறுவயதில் இறக்கிறான். செய்தவன் பிராயச்சித்தம் செய்யாமல் குரு பத்தினியைக் கூட விரும்பினவன் மரிப்பனேல் அவன் யமலோகத்தில் நெடு ஒணானாகிறான். தனக்குக் கீழ்ச் சாதிப் நாள் நாக வாசஞ்செய்து பின் நாய் நரி பெண்ணைக் கூடினவன் செந்நாயாகிமுன். முதலிய பிறப்படைந்து பின் மானிட குளம், கிணறு தூர்த்தவன் மீன் பிறப்பு சன்மம் அடைந்து பூர்வசன்மத்தில் செய்த அடைகிறான். நியாய விரோதஞ் சொன் பாபத்தை யாவரும் அறியத்தக்க குறி னவன் கோட்டானாகிறான் எகோதிஷ் யுடையவனாவன். வார்த்தை சொல்ல டம் உண்டவன் நாயாகிறான், தத்தாப வொண்ணா நெஞ்சடைப்புடையான் பொய் காரம் அடைந்தவன் நரியாகிறான், இராஜ பேசினவன் எனவும், படீமை, பசு விஷ ஸ்திரீயைப் புணர்ந்தவன் இழிபிறப்பு யத்தில் பொய்பேசினவன் எனவும், பிறன் அடைகிறான், வேதியருக்குத் தோஷம் இல்லத்தைக் கொளுத்தினவன் எனவும், கற்பித்தவன் ஆமைச் சன்மம் அடைகி குஷ்டரோகி, பிரம்ம அத்தி செய்தவன் முன், தக்ஷிணைபெற்று ஆராதனை வேதாத் எனவும், புழுக்குற்ற பல்லன், கட்குடி யயனம் செய்வித்தவன் சண்டாள சன்மம் த்தவன் எனவும், புழுக்குற்ற நகம் உடை அடைகிறான், கனிவிருஷங்களை வெட்டி யானைச் சுவர்ணம் திருடினான் எனவும், னவன் ஒரு கதியும் இல்லா தவனாகிறான் விகாரமான மேனியுடையான், குரு பத் வாசனைத் திரவியங்களைத் திருடினவன் தினியைப் புணர்ந்தான் எனவும், சண் நாற்ற சரீரி ஆகிறான், பிறன் பொருள் டான சன்மனைத் தன் சாதியில் வேறொரு வவ்வினான் புழுவாகிறான். (காருடம்.) த்தியைப் புணர்ந்தவன் எனவும், தரித் பூர்வசித்தி- அக்னியித்திரன் தேவி. இவள் திரனை ஒருவனுக்கும் ஒன் ஓம் கொடாத பிரமனால் அனுப்பப்பட்டு அரசனுக்கு வன் எனவம் அறிக. அசத் குத்திரனுக்குப் (9) குமாரைப் பெற்றுப் பிரமனையடைத் புரோகிதம் செய்தவன் பன்றி சன்மம் தனள்.
பூர்சகண்டகன் 1191 பூர்வசித்தி நான் . - பூர்சகண்டகன் - விராத்திய வேதியனுக்கு அடைவன் . கிராம புரோகிதன் கழுதை அவ்வி தஸ்திரியிடம் பிறந்தவன் . இவனு ஜன்மம் அடைகிறான் . ஸ்நானம் சந்தி க்கு ஆவந்தியன் வாடதாகன் புஷ்பதன் தேவாராதனை யின்றிப் புசிப்போன் காக் சைகள் எனப் பலதேசப் பெயர்களு கையாகிறான் . வீட்டில் மறைவிடங்களில் ண்டு . ( மது ) . அன்றி வெளியில் உண்டவன் குரல்காகி பூர்ச்சபத்திரம் - ஒருலித ஒலை . வங்க நாட் யாரும் அஞ்சு அதட்டிப் பேசி டார் முற்காலத்து வட நூல்களை எழுதி னவன் பூனைச் சன்மம் அடைகிறான் . யிருந்த ஒலை இது இமயமலை முதலிய செடிகளைக் கொளுத்தினவன் மின்மினிச் பிரதேசங்களிலுள்ளது . சன்மம் அடைகிறான் . பிராமணனுக்குத் பூர்ணபத்ரன் - யக்ஷன் அரிகேசன் தந்தை . தீயபதார்த்தம் கொடுத்தவலும் சூத்திர பூர்ணபிரஞ்ஞர் - ஆகந்த தீர்த்தரைக் காண்க ஸ்திரீயைப் புணர்ந்த வேதியனும் வண்டி இழுக்கும் எருதாவர் . வேதியனுக்குப் பூர்ணன் - புத்தசிஷ்யன் பழஞ்சோறு அளித்தவன் கருங்குரங்கா பூர்ணிமா - மரூசிருஷியின் சமார் தாய் வன் காரணமின்றி விரோதித்தவன் குரு களை . இவருக்கு விரசை விசுவகா தேவ டனாய்ப் பிறக்கிறான் . புஸ்தகம் திருடி குல்யா என்பவர்கள் குமரிகள் . னவன் பிறந்து சிறிது நாள் கழித்துக் பூர்ணிமை - தாதைக்கு அநுபதியிடம் பிற குருடனாகிறான் . பிராம்மண குடும்பத்தை ந்த குமரி . நசிக்கச் செய்தவன் பெறுகிற குழந் பூர்த்தகர்மங்கள் - குளம் குட்டை கிணறு தையை இழக்கிறவனாகிறான் . பசிக்கிற தடாகம் தேவப்பிரதிஷ்டை நந்தவனம் வற்கு அன்னம் கொடாதவன் மக்களைப் வைத்தல் முதலிய ( ஏமாத்ரி ) பெறாதவனாகிறான் . ஆடை திருடினவன் பூர்வசன்மத்தோற்றம் - பூர்வ ஜன்மத்தில் உடும்பு பிறப்பை அடைகிறான் . பிறர் பாபம் செய்தவன் ஆசாரியனுக்கு அட மரிக்க விஷங்கொடுத்தவன் பாம்பாகிறான் வ் நடப்பனேல் ஆசாரியன் தண்டிப் சந்நியாசி ஆச்சிரமம் அடைந்தவன் மனை பன் . அவ்வாறு இலனாயின் அரசன் தண் வியைப் புணர்ந்தவன் பிசாச சன்மம் டிப்பன் . யாரும் உணராவண்ணம் பாபம் அடைகிறான் . அன்னிய ஸ்திரீகளைப் செய்யின் யமன் தண்டிக்கின் தனன் பாபம் புணர்ந்தவன் சிறுவயதில் இறக்கிறான் . செய்தவன் பிராயச்சித்தம் செய்யாமல் குரு பத்தினியைக் கூட விரும்பினவன் மரிப்பனேல் அவன் யமலோகத்தில் நெடு ஒணானாகிறான் . தனக்குக் கீழ்ச் சாதிப் நாள் நாக வாசஞ்செய்து பின் நாய் நரி பெண்ணைக் கூடினவன் செந்நாயாகிமுன் . முதலிய பிறப்படைந்து பின் மானிட குளம் கிணறு தூர்த்தவன் மீன் பிறப்பு சன்மம் அடைந்து பூர்வசன்மத்தில் செய்த அடைகிறான் . நியாய விரோதஞ் சொன் பாபத்தை யாவரும் அறியத்தக்க குறி னவன் கோட்டானாகிறான் எகோதிஷ் யுடையவனாவன் . வார்த்தை சொல்ல டம் உண்டவன் நாயாகிறான் தத்தாப வொண்ணா நெஞ்சடைப்புடையான் பொய் காரம் அடைந்தவன் நரியாகிறான் இராஜ பேசினவன் எனவும் படீமை பசு விஷ ஸ்திரீயைப் புணர்ந்தவன் இழிபிறப்பு யத்தில் பொய்பேசினவன் எனவும் பிறன் அடைகிறான் வேதியருக்குத் தோஷம் இல்லத்தைக் கொளுத்தினவன் எனவும் கற்பித்தவன் ஆமைச் சன்மம் அடைகி குஷ்டரோகி பிரம்ம அத்தி செய்தவன் முன் தக்ஷிணைபெற்று ஆராதனை வேதாத் எனவும் புழுக்குற்ற பல்லன் கட்குடி யயனம் செய்வித்தவன் சண்டாள சன்மம் த்தவன் எனவும் புழுக்குற்ற நகம் உடை அடைகிறான் கனிவிருஷங்களை வெட்டி யானைச் சுவர்ணம் திருடினான் எனவும் னவன் ஒரு கதியும் இல்லா தவனாகிறான் விகாரமான மேனியுடையான் குரு பத் வாசனைத் திரவியங்களைத் திருடினவன் தினியைப் புணர்ந்தான் எனவும் சண் நாற்ற சரீரி ஆகிறான் பிறன் பொருள் டான சன்மனைத் தன் சாதியில் வேறொரு வவ்வினான் புழுவாகிறான் . ( காருடம் . ) த்தியைப் புணர்ந்தவன் எனவும் தரித் பூர்வசித்தி- அக்னியித்திரன் தேவி . இவள் திரனை ஒருவனுக்கும் ஒன் ஓம் கொடாத பிரமனால் அனுப்பப்பட்டு அரசனுக்கு வன் எனவம் அறிக . அசத் குத்திரனுக்குப் ( 9 ) குமாரைப் பெற்றுப் பிரமனையடைத் புரோகிதம் செய்தவன் பன்றி சன்மம் தனள் .