அபிதான சிந்தாமணி

பூமி f189 பூமியின் வேறுபாடுகள் சிறந்தன. பிசாச, ராக்ஷத, அசுரபூமிகள் கிறது. மற்ற கிரகங்களிலிருந்து இதைப் அந்திமர்க் குரியதாம். பின்னும் பூமியா பார்த்தாலி துபிரகாச முள்ள தாகத் தெரி னது ஜாங்கலம், அநூபம், சாதாரணம் கிறதாம். இது ஒரு காலத்தில் திரவவுரு என மூவகைப்படும். அவற்றுள் ஜாங்கல வாக இருந்ததென்றும் சாலக்ரமத்தில் உஷ் பூமியாவது - ஸ்திரமாயும், மிகப் பெரிதா ணம் தணிய இறுகி உறுதியாயிற்றென்று யும் மிக்க பருக்கைக்கற்களை யுடையதா பூமி சாஸ்திர நிபுணர்கள் கூறுகின் றனர். யும், அதி ஆழமாக வெட்டப்படினும் உப்பு பூமி உருண்டையாய்த் தன்னைத்தானே ருேடைய தாயும் உள்ளது. அபபூமியா சுற்றுகிறது. பூமியின் அடிப்பாகம் அதிக வது - ஆம்பற்புஷ்பங்கள் நிறைந்திருப்ப உஷ்ணமான தென்பதற்கு அக்னிமலை தும், செங்கழுநீர், நெய்தற் புஷ்பங்களை களே சாசதியாம். பூமியை அகழுங்கால் யுடையதும், குக்ஷ்மமான மணல்களை யுடை அந்நில வேறுபாடுகளால் அவை பூர்வத்தி யதும், கிருஷிசெய்யப்படுவதும், உயர லிருந்த நிலை தெரிகிறது. இதற்குச் சந்தி வெழும்பும் ஜலத்தின் சுரப்புடையதுமாம். ரன் உபக்கிரகம். சில தூரம், அகழ்ந்தால் சாதாரணபூமியாவது - மேற்கூறிய இரு ஒருவித மண்ணும் அதற்கப்பால் வேறுவித வகைக் குணங்களுள்ள தாம். ஜாங்கலபூமி, மண்ணும் வருதலால் இது படிப்படியாய் வாழை, பனை. பலா முதலிய விருக்ஷங்க வேறுபட்டதென்பது தெற்றென விளங் ளும் பலவகைப் பயிர்களுக் குரியதுமாம், குகிறது. (இ பொ.) அரப்பூமி சமஸ்த ருதுக்களிலும் சுகத் பூமிசந்திரன்-- நாகபுரத்தரசன். தேவி அமா தைத் தருவதும் எல்லா அநுகூலங்களைத் சுந்தரி, புண்ணியராசனை வளர்த்தவன், தருவதுமாம். சாதாரணபூமி மேற்கூறிய (மணிமேகலை) இருவகையுங் கொண்டது. பூமிதேவி - 1. கறுத்த நிறமும், கமலங்க 2, இது, சூரியனுக்கு மூன்றாவது வட் ளொத்த இரண்டு கண்களும், பொன் பூணு டத்திலுள்ள கிரகம். இது, சூரியனுக்கு (9) லும், இரண்டு கையும், சர்வாபாண கோடியே (20) லக்ஷம் மைல் தூரத்திற்கப் பூஷிதையாய், காண்டக ரூபமான கிரீட பாலிருந்து சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது. மும், சிவப்புப் புடவையும், வலக்கையில் இதன் சுற்றளவு சுமார் (24,902) மைல் கருநெய்தற்புஷ்ப முடையளா யிருப்பள். குறுக்களவு (79265) மைல், வடக்குத் 2, இவள் கூதரியவம்சம் பரசிராமரா தெற்குத் துருவ முனை களின் நேரளவு லழிந்தபின் அவரிடம் தானம் பெற்ற சச்ய (78997) மைல் நீளம், கோளப்பாப்பின் பரை க்ஷத்திரியரைக் காக்கவேண்டிப் புரு விரிவு (19) கோடியே (69) லக்ஷத்து, (40) வம்சத்தவனான வி தூரதன் புத்ரனாகிய ஆயிரம் சதுரமைல், கனம் சுமார் (600000 ரிகூ வான் காடிகளால் காக்கப்பட்டிருக் 000000000000000)டன் எடை என்றும் கிறான், சௌதாச புத்திரன் பராசரால் கணித்திருக்கின்றனர். இப்பெருங்கோளம் காக்கப்பட்டிருக்கிறான். சிபியின் புத்திரனா (23) மணி, (56) நிமிஷம், (4-19) விநாடி கிய கோபதி பசுக்களால் காக்கப்பட்டிருக் யில் தன்னை தானே ஒருமுறை சுற்றிக் கிறான். வத்சனென்பவன் பசுங்கன்றுக கொள்ளுகிறது. இதனால் பூமிக்கு இரவு ளால் காக்கப்பட்டிருக்கிறான், பிருஹத்ர பகல் உண்டாகிறது. இது, சூரியனை தன் என்பவன் குரங்குகளால் காக்கப்பட் (365) நாள், (5) மணி (43) விநாடியில் ஒரு டிருக்கிறான். இவர்கள் என்னைக் காக்க தாம் சுற்றி வருகிறது. அது ஒரு வருஷம். வென இரந்து மீண்டு கூத்ரியரை நிலைக் பூமி சூரியனைச் சுற்றிவரும் வட்டம் சுமார் கச் செய்தவள். (58) கோடியே (60) லக்ஷம் மைல் தூரம் பூமித்திரன் - வாசுதேவன் அல்லது கண்ணு இருக்கலாம் என எண்ணுகின்றனர். இது வன் குமரன், இவன் குமரன் நாராயணன். நமக்கு ஒளியற்றதாகத்தோன்றினும் மற்ற பூமீபியாட்டி தெய்வத்துக்கரசு,நம்பிக்குக் கிரகங்களிலிருந்து நோக்கின் ஒளியுள்ள குமரி. தாகக் காணப்படும் என எண்ணுகின்ற பூமிமாதிலகம் - பவணமாதேவன் நகர், னர். இதனைச் சந்திரன் ஒன்று மாத்திரம் பூமியின் சீதோஷண வேறுபாடுகள் சுற்றிவருகிறது. பூமி (5) மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 3. இது, ஒரு கிரகம். இது சூரியனை ள்ளது. (1) உத்தர சீதமண்டலம், (2) உத் (366) நாட்களில் ஒரு தடவை சுற்றிவரு தாசம சீதோஷ்ணமண்டலம், (3) உஷ்ண
பூமி f189 பூமியின் வேறுபாடுகள் சிறந்தன . பிசாச ராக்ஷத அசுரபூமிகள் கிறது . மற்ற கிரகங்களிலிருந்து இதைப் அந்திமர்க் குரியதாம் . பின்னும் பூமியா பார்த்தாலி துபிரகாச முள்ள தாகத் தெரி னது ஜாங்கலம் அநூபம் சாதாரணம் கிறதாம் . இது ஒரு காலத்தில் திரவவுரு என மூவகைப்படும் . அவற்றுள் ஜாங்கல வாக இருந்ததென்றும் சாலக்ரமத்தில் உஷ் பூமியாவது - ஸ்திரமாயும் மிகப் பெரிதா ணம் தணிய இறுகி உறுதியாயிற்றென்று யும் மிக்க பருக்கைக்கற்களை யுடையதா பூமி சாஸ்திர நிபுணர்கள் கூறுகின் றனர் . யும் அதி ஆழமாக வெட்டப்படினும் உப்பு பூமி உருண்டையாய்த் தன்னைத்தானே ருேடைய தாயும் உள்ளது . அபபூமியா சுற்றுகிறது . பூமியின் அடிப்பாகம் அதிக வது - ஆம்பற்புஷ்பங்கள் நிறைந்திருப்ப உஷ்ணமான தென்பதற்கு அக்னிமலை தும் செங்கழுநீர் நெய்தற் புஷ்பங்களை களே சாசதியாம் . பூமியை அகழுங்கால் யுடையதும் குக்ஷ்மமான மணல்களை யுடை அந்நில வேறுபாடுகளால் அவை பூர்வத்தி யதும் கிருஷிசெய்யப்படுவதும் உயர லிருந்த நிலை தெரிகிறது . இதற்குச் சந்தி வெழும்பும் ஜலத்தின் சுரப்புடையதுமாம் . ரன் உபக்கிரகம் . சில தூரம் அகழ்ந்தால் சாதாரணபூமியாவது - மேற்கூறிய இரு ஒருவித மண்ணும் அதற்கப்பால் வேறுவித வகைக் குணங்களுள்ள தாம் . ஜாங்கலபூமி மண்ணும் வருதலால் இது படிப்படியாய் வாழை பனை . பலா முதலிய விருக்ஷங்க வேறுபட்டதென்பது தெற்றென விளங் ளும் பலவகைப் பயிர்களுக் குரியதுமாம் குகிறது . ( பொ . ) அரப்பூமி சமஸ்த ருதுக்களிலும் சுகத் பூமிசந்திரன்-- நாகபுரத்தரசன் . தேவி அமா தைத் தருவதும் எல்லா அநுகூலங்களைத் சுந்தரி புண்ணியராசனை வளர்த்தவன் தருவதுமாம் . சாதாரணபூமி மேற்கூறிய ( மணிமேகலை ) இருவகையுங் கொண்டது . பூமிதேவி - 1. கறுத்த நிறமும் கமலங்க 2 இது சூரியனுக்கு மூன்றாவது வட் ளொத்த இரண்டு கண்களும் பொன் பூணு டத்திலுள்ள கிரகம் . இது சூரியனுக்கு ( 9 ) லும் இரண்டு கையும் சர்வாபாண கோடியே ( 20 ) லக்ஷம் மைல் தூரத்திற்கப் பூஷிதையாய் காண்டக ரூபமான கிரீட பாலிருந்து சூரியனைச் சுற்றிவருகிறது . மும் சிவப்புப் புடவையும் வலக்கையில் இதன் சுற்றளவு சுமார் ( 24 ) மைல் கருநெய்தற்புஷ்ப முடையளா யிருப்பள் . குறுக்களவு ( 79265 ) மைல் வடக்குத் 2 இவள் கூதரியவம்சம் பரசிராமரா தெற்குத் துருவ முனை களின் நேரளவு லழிந்தபின் அவரிடம் தானம் பெற்ற சச்ய ( 78997 ) மைல் நீளம் கோளப்பாப்பின் பரை க்ஷத்திரியரைக் காக்கவேண்டிப் புரு விரிவு ( 19 ) கோடியே ( 69 ) லக்ஷத்து ( 40 ) வம்சத்தவனான வி தூரதன் புத்ரனாகிய ஆயிரம் சதுரமைல் கனம் சுமார் ( 600000 ரிகூ வான் காடிகளால் காக்கப்பட்டிருக் 000000000000000 ) டன் எடை என்றும் கிறான் சௌதாச புத்திரன் பராசரால் கணித்திருக்கின்றனர் . இப்பெருங்கோளம் காக்கப்பட்டிருக்கிறான் . சிபியின் புத்திரனா ( 23 ) மணி ( 56 ) நிமிஷம் ( 4-19 ) விநாடி கிய கோபதி பசுக்களால் காக்கப்பட்டிருக் யில் தன்னை தானே ஒருமுறை சுற்றிக் கிறான் . வத்சனென்பவன் பசுங்கன்றுக கொள்ளுகிறது . இதனால் பூமிக்கு இரவு ளால் காக்கப்பட்டிருக்கிறான் பிருஹத்ர பகல் உண்டாகிறது . இது சூரியனை தன் என்பவன் குரங்குகளால் காக்கப்பட் ( 365 ) நாள் ( 5 ) மணி ( 43 ) விநாடியில் ஒரு டிருக்கிறான் . இவர்கள் என்னைக் காக்க தாம் சுற்றி வருகிறது . அது ஒரு வருஷம் . வென இரந்து மீண்டு கூத்ரியரை நிலைக் பூமி சூரியனைச் சுற்றிவரும் வட்டம் சுமார் கச் செய்தவள் . ( 58 ) கோடியே ( 60 ) லக்ஷம் மைல் தூரம் பூமித்திரன் - வாசுதேவன் அல்லது கண்ணு இருக்கலாம் என எண்ணுகின்றனர் . இது வன் குமரன் இவன் குமரன் நாராயணன் . நமக்கு ஒளியற்றதாகத்தோன்றினும் மற்ற பூமீபியாட்டி தெய்வத்துக்கரசு நம்பிக்குக் கிரகங்களிலிருந்து நோக்கின் ஒளியுள்ள குமரி . தாகக் காணப்படும் என எண்ணுகின்ற பூமிமாதிலகம் - பவணமாதேவன் நகர் னர் . இதனைச் சந்திரன் ஒன்று மாத்திரம் பூமியின் சீதோஷண வேறுபாடுகள் சுற்றிவருகிறது . பூமி ( 5 ) மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 3. இது ஒரு கிரகம் . இது சூரியனை ள்ளது . ( 1 ) உத்தர சீதமண்டலம் ( 2 ) உத் ( 366 ) நாட்களில் ஒரு தடவை சுற்றிவரு தாசம சீதோஷ்ணமண்டலம் ( 3 ) உஷ்ண