அபிதான சிந்தாமணி

அறவணவடிகள 109 அறுபத்துநாலுகலை மந்திரி. ஞானப்பிரகாசசுவாமிகளுக்கு தினைப்புனல் காவலோம்புமாறு தோழி முதலில் மடம் உண்டாக்கி வேளாள கூற்றாக இவர் பாடியது இனிமை தரும், ருக்கு அவரைக் குருவாக்கினவர். இம் அகம் (உ.அ) இவர் நெய்தலையுங், குறிஞ் மடம் நாட்டு மடம் எனனப்படும். முதலி சியையும் புனைந்து பாடியுள்ளார். இவர் யாரிடம் பகைகொண்ட சிலர், வேளாளப் பாடியனவாக நற்றிணையில் (கரு)ம் பாட பெண்கள் போல் வேடமிட்டு நடிக்கச் செய் லொன்றும், குறுந்தொகையில் ஒன்றும், தனர். முதலியார் அவர்களைத் தண்டித்து அகத்திலொன்றும் புறத்திலொன்றுமாக ஒட்டினார். இவர் பல புலவர்களாலும் (ச) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. புகழப்பட்டவர். (நற்றிணை) | அறவணவடிகள் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தி அறுகு - ஒருவிதமான பூண்டு, இதைக் கஷா லிருந்த புத்த சங்கத்திலுள்ள ஒரு முனி யம் செய்து மிகவும் விருப்பமான உருசி வர். கோவலன் சொலையுண்டது கேட்டு யுள்ள, குளிர்ச்சியுண்டாக்குகிற குடிநீராக வருந்தியடைந்த மாதவிக்குத் தருமோப உபயோகப் படுத்துகின்றனர். இது உப் தேசஞ் செய்து துறவுபூணச் செய்தவர். 'பறுகு, கூந்தலறுகு, சிற்றறுகு, புல்ல பாதபங்கயமலையைத் தாம் தரிசித்த தன் றுகு, போறுகு, பானையறுகு, வெள்ள றித் துச்சயன் எனும் அரசனைத் தன் அகு எனபேதப்பட்டுக் குணங்களும் மாறு மனைவியுடன் தரிசிக்கச் செய்தவர், மணி படும். இது, தேவர்கள் பொருட்டு அருலா மேகலைக்கு ஆபுத்திரன் வரலாறு அமுத சுரனை விநாயகர் விழுங்கியகாலத்து வெப் சுரபியின் பெருமை, உணவளித்தலின் பந் தணிவுற முனிவர் பூசித்தலாலும், விசேஷம், போதித்துப்பலருக்கும் உண விரோசனையால் விநாயகமூர்த்தி பசியாக வளிக்கச் செய்து தருமோபதேசஞ் செய் வந்தகாலத்திற்பசி தணியநிவேதிக்க இட்ட வர். தீவதிலகையாலும், கந்திற்பாவை மையாலும், ஆசிரியையெனும் ரிஷிபத் பாலும் புகழப்பட்டவர். காவிரிப்பூம் பட் தினியால் தேவேந்திரனிடம் துலையேறப் டினம் கடல் கொண்ட பின்னை, வஞ்சிநக பெற்றுத் துலையில் தேவேந்திரன் செல் ரடைந்து அவ்விடம் துறவு பூண்டிருந்த வத்தினும் உயர்ந்தமையாலும், தருப்பை கோவலன் தந்தையுடன் அளவளாவி அப் களில் ஒன்று தலாலும் ஏற்றமுடைத்தாம். பாற் காஞ்சிநகரஞ் சென்று தவஞ் செய் (விநாயக புராணம்) திருந்தவர். (மணிமேகலை.) அறுகை - மோரிய வம்சத்தரசன். இவன் அறிவனூர்- பஞ்சமாபு என்னும் நூலியற் 'மோகூர் அரசனாகிய பழையனுக்குப் பகை றிய தமிழாசிரியர். வன். இவன் பொருட்டுச் சேரன் செங் அறிவன்வாகை - தன் கீர்த்தியைச் சொல்ல குட்டுவன் பழையனுடன் போர்புரிந்தான். மூன்று கால நிகழ்ச்சியையும் அறியுமவன் இவ்வறுகை செங்குட்டுவனுக்கு நண்ப தன்மையைச் சொல்லியது. (பு. வெ). னாக இருக்கலாம். அறிவானந்தசித்தீ- வலங்கை மீகாமனியற் அறுசமயம்-சைவம், வைணவம், சாத்தம் றிய தமிழ்த் தத்துவ நூல், சௌரம், காணபத்தியம், கௌமாரம். அறிவின் வேறு பாடு -(ரு) புத்தி தற்காலோ அறு சுவை-கைப்பு, இனிப்பு, புளிப்பு, சிதமான பொருளைக் கிரகிப்பது, மதிமேல் வரும் காரியத்தைக் கிரகிப்பது. ஸ்மிருதி ' உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு. (நாலடியார்) யாதாமொருவன் முன் சொன்ன விஷயத் அறு நாட்டார்-இவர்கள் மொட்டை வேளா ளர் எனப்படுவர். இவர்கள் மீசையை தை யறிவது. பிரஞ்ஞை முற்காலத் துண் 'யெடுத்துவிட்டுச் சிறு குடுமி வைத்திருத்த டாகிய வியாபாரத்தை யறியு மறிவு. பிர! லால் வந்த பெயராம். இவர்களுக்கு ஆறு திமை பிரஞ்ஞையின் மிகுந்த அறிவு. நாடுகள். அவற்றில் மூன்று ஆறு கொள்ளப் அறிவுடை நம்பி - பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி யென்பவரிவரே. புதல்வரில்லார்க்கு பட்டன. இப்பொழுதுள்ளவை இரண்டு. இருமைப்பயனுமில்லை யென இவர் ஒன்று சீர்குடிநாடு, மற்றது ஓமாண்டூர் நாடு. (தர்ஸ்ட ன்) புறம் (கஅ அ ) ஆம் பாடலில் விளங்கக் கூறியுள்ளார். இவர் பிசிராந்தையாராற் அறுபகை- காமம், குரோதம், உலோபம், பொருண்மொழிக்காஞ்சி பாடப் பெற்ற மோகம், மதம், மாற்சரியம். வர்; புறம் (ச அச) தலைவியை அச்சுறுத்திக் அறுபத்து நாலுகலை-கலைஞானம் காண்க,
அறவணவடிகள 109 அறுபத்துநாலுகலை மந்திரி . ஞானப்பிரகாசசுவாமிகளுக்கு தினைப்புனல் காவலோம்புமாறு தோழி முதலில் மடம் உண்டாக்கி வேளாள கூற்றாக இவர் பாடியது இனிமை தரும் ருக்கு அவரைக் குருவாக்கினவர் . இம் அகம் ( . ) இவர் நெய்தலையுங் குறிஞ் மடம் நாட்டு மடம் எனனப்படும் . முதலி சியையும் புனைந்து பாடியுள்ளார் . இவர் யாரிடம் பகைகொண்ட சிலர் வேளாளப் பாடியனவாக நற்றிணையில் ( கரு ) ம் பாட பெண்கள் போல் வேடமிட்டு நடிக்கச் செய் லொன்றும் குறுந்தொகையில் ஒன்றும் தனர் . முதலியார் அவர்களைத் தண்டித்து அகத்திலொன்றும் புறத்திலொன்றுமாக ஒட்டினார் . இவர் பல புலவர்களாலும் ( ) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . புகழப்பட்டவர் . ( நற்றிணை ) | அறவணவடிகள் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்தி அறுகு - ஒருவிதமான பூண்டு இதைக் கஷா லிருந்த புத்த சங்கத்திலுள்ள ஒரு முனி யம் செய்து மிகவும் விருப்பமான உருசி வர் . கோவலன் சொலையுண்டது கேட்டு யுள்ள குளிர்ச்சியுண்டாக்குகிற குடிநீராக வருந்தியடைந்த மாதவிக்குத் தருமோப உபயோகப் படுத்துகின்றனர் . இது உப் தேசஞ் செய்து துறவுபூணச் செய்தவர் . ' பறுகு கூந்தலறுகு சிற்றறுகு புல்ல பாதபங்கயமலையைத் தாம் தரிசித்த தன் றுகு போறுகு பானையறுகு வெள்ள றித் துச்சயன் எனும் அரசனைத் தன் அகு எனபேதப்பட்டுக் குணங்களும் மாறு மனைவியுடன் தரிசிக்கச் செய்தவர் மணி படும் . இது தேவர்கள் பொருட்டு அருலா மேகலைக்கு ஆபுத்திரன் வரலாறு அமுத சுரனை விநாயகர் விழுங்கியகாலத்து வெப் சுரபியின் பெருமை உணவளித்தலின் பந் தணிவுற முனிவர் பூசித்தலாலும் விசேஷம் போதித்துப்பலருக்கும் உண விரோசனையால் விநாயகமூர்த்தி பசியாக வளிக்கச் செய்து தருமோபதேசஞ் செய் வந்தகாலத்திற்பசி தணியநிவேதிக்க இட்ட வர் . தீவதிலகையாலும் கந்திற்பாவை மையாலும் ஆசிரியையெனும் ரிஷிபத் பாலும் புகழப்பட்டவர் . காவிரிப்பூம் பட் தினியால் தேவேந்திரனிடம் துலையேறப் டினம் கடல் கொண்ட பின்னை வஞ்சிநக பெற்றுத் துலையில் தேவேந்திரன் செல் ரடைந்து அவ்விடம் துறவு பூண்டிருந்த வத்தினும் உயர்ந்தமையாலும் தருப்பை கோவலன் தந்தையுடன் அளவளாவி அப் களில் ஒன்று தலாலும் ஏற்றமுடைத்தாம் . பாற் காஞ்சிநகரஞ் சென்று தவஞ் செய் ( விநாயக புராணம் ) திருந்தவர் . ( மணிமேகலை . ) அறுகை - மோரிய வம்சத்தரசன் . இவன் அறிவனூர் - பஞ்சமாபு என்னும் நூலியற் ' மோகூர் அரசனாகிய பழையனுக்குப் பகை றிய தமிழாசிரியர் . வன் . இவன் பொருட்டுச் சேரன் செங் அறிவன்வாகை - தன் கீர்த்தியைச் சொல்ல குட்டுவன் பழையனுடன் போர்புரிந்தான் . மூன்று கால நிகழ்ச்சியையும் அறியுமவன் இவ்வறுகை செங்குட்டுவனுக்கு நண்ப தன்மையைச் சொல்லியது . ( பு . வெ ) . னாக இருக்கலாம் . அறிவானந்தசித்தீ - வலங்கை மீகாமனியற் அறுசமயம் - சைவம் வைணவம் சாத்தம் றிய தமிழ்த் தத்துவ நூல் சௌரம் காணபத்தியம் கௌமாரம் . அறிவின் வேறு பாடு - ( ரு ) புத்தி தற்காலோ அறு சுவை - கைப்பு இனிப்பு புளிப்பு சிதமான பொருளைக் கிரகிப்பது மதிமேல் வரும் காரியத்தைக் கிரகிப்பது . ஸ்மிருதி ' உவர்ப்பு துவர்ப்பு கார்ப்பு . ( நாலடியார் ) யாதாமொருவன் முன் சொன்ன விஷயத் அறு நாட்டார் - இவர்கள் மொட்டை வேளா ளர் எனப்படுவர் . இவர்கள் மீசையை தை யறிவது . பிரஞ்ஞை முற்காலத் துண் ' யெடுத்துவிட்டுச் சிறு குடுமி வைத்திருத்த டாகிய வியாபாரத்தை யறியு மறிவு . பிர ! லால் வந்த பெயராம் . இவர்களுக்கு ஆறு திமை பிரஞ்ஞையின் மிகுந்த அறிவு . நாடுகள் . அவற்றில் மூன்று ஆறு கொள்ளப் அறிவுடை நம்பி - பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி யென்பவரிவரே . புதல்வரில்லார்க்கு பட்டன . இப்பொழுதுள்ளவை இரண்டு . இருமைப்பயனுமில்லை யென இவர் ஒன்று சீர்குடிநாடு மற்றது ஓமாண்டூர் நாடு . ( தர்ஸ்ட ன் ) புறம் ( கஅ ) ஆம் பாடலில் விளங்கக் கூறியுள்ளார் . இவர் பிசிராந்தையாராற் அறுபகை - காமம் குரோதம் உலோபம் பொருண்மொழிக்காஞ்சி பாடப் பெற்ற மோகம் மதம் மாற்சரியம் . வர் ; புறம் ( அச ) தலைவியை அச்சுறுத்திக் அறுபத்து நாலுகலை - கலைஞானம் காண்க