அபிதான சிந்தாமணி

பூதனார் 1187 பூதேவி வன். பூதனார் - இவர் பாலைத்திணையைப் புனைந்து பூதாகான் - இவன் தேவரை இடுக்கண் பாடியுள்ளார். மகட்போக்கிய தாய் பாலை படுத்தச் சிவமூர்த்தி இவன் முன் வெகு யை வருணிப்பதாக இவர் கூறியது மிக்க கோடி அற்புதமூர்த்தியாக எழுந்தருளிக் சுவையுடையதாகும் இவர் பாடியது. நற் கொன் றனர். உ-ம் க-பாட்டு. பூதார்த்தவாதம் - தன தர்த்தத்தில் பிரமாண பூதன் - 1. பூதாவைக் காண்க. முள்ள தாய் இலக்ஷணையால் விதேய அர்த் 2. வசுதேவருக்குப் பௌ ரவியிடம் உதி தத்தின் மேன்மையை யறிவிக்கும் வாக் யம், (தரு.) த்த குமரன். பூதி - 1. ஆங்கீரசர் மாணாக்கன், பௌத் 3. தொண்டமண்டலத்துப் புள்வேளூர் தியன் தந்தை. பௌத்திய மன்வந்தரத் என்னும் ஊரிலிருந்து தன்னை யாசித்த தைக் காண்க, வித்துவான்களுக்குப் பொருள் உதவிப் புகழ் அடைந்த பிரப். இவன் ஒருமுறை 2. ஓர் அந்தணன், வயனங்கோடென்னு மூரிலுள்ள வன், ஆபுத்திரனை வளர்த்த ஒளவைக்கு உணவளித்து வரகரிசிச் சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும், முரமு இளம்பூதியெனப் பெயர் பெற்ற செனவே புளித்த மோரும் - திரமுடனே, வன், (மணிமேகலை.) 3. யூகியின் புதல்வன். (பெ.கதை.) புள்வேளூர்ப் பூதன் புகழ்ந்து பரிந் திட்ட பூதிபீடம் சோ, றெல்லா வுலகும் பெறும்" எனப் சத்திபீடங்களில் ஒன்று, இது பாடல் பெற்றவன். இவன் ஒளவையின் பாாபூதியி லுள்ளது. பூதேவி - 1. திருப்பாற்கடலிற் பிறந்து அருளால் கிணற்று நீர்மேலெழுந்து பாய விஷ்ணுவைச் சேர்ந்தவள். இவள் வரா அருள் பெற்றவன். காவதாரத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தியைக்கூடி பூதன் தேவனார் கடைச்சங்கப் புலவருள் நரகாசுரனைப் பெற்றவள். பூதேவி விஷ் ஒருவர். இவர், அகநானூறு, குறுந்தொ ணுமூர்த்தியை நோக்கித் தன் புத்திரனா கை, நற்றிணை முதலிய தொகை நூல்களில் கிய நரகாசுரன் சாகாதிருக்க வரம்வேண்ட சிற்சில கவிகள் பாடி இருக்கின்றனர். விஷ்ணு மூர்த்தி அவனது குற்றத்தை இவர் ஈழநாட்டிலிருந்து மதுரையடைந் உனக்கு அறிவித்து அவனைக் கொல்லு தவரென்பது சிலர் கொள்கை. கிறேனென்று கூறினர். பகதத்தனுக்கு பூதன்றேவனர் ஈழத்துப் புதன்றேவனா அபயம் கொடுக்கும்படி கண்ணனைப் பிரா ரென்பவரொருவர் காணப்படுகிறார். அவர் ர்த்தித்தவள். உதங்கர் குண்டலமிழந்தகா தாமோ இவரென்றைய மெய்துமாயினும் லத்து நாகலோகத்திற்கு வழியளித்தவள். இவர் மருதத்திணையைச் சிறப்பித்துப்பாடி சீதாபிராட்டி இராமமூர்த்தியை விட்டுப் அத்திணையிலே களவு நிகழ்ந்ததாகவும் கூறி பிரிய எண்ணிய காலத்துச் சீதையைக் யிருப்ப, ஈழத்துப் பூதன்றேவனார் பாடியி கையால் தழுவித் தன்னிடம் இருக்கச்செய் ருப்பதெல்லாம் குறிஞ்சித்திணையே தவள். சீதாபிராட்டி தனனிடம் ஒளித்த லால் இருவரும் வெவ்வேறாவரென்று கரு காரணத்தால் இராமபிரானால் பயமுறுத் தலாயிற்று. வைகறையில் எருமையை தப்பெற்றவள், பூபாரத்தின் பொருட்டுப் மேய்க்கக்கொண்டு செல்லுஞ் சிறுவர் அம் பிரமனிடம் முறையிட்டுப் பாரதம் காரண மாட்டின் முதுகில் ஏறியிருந்து நடத்தா மாகப் பூபாரந் தீர்த்துக் கொண்டவள். நிற்பரென்று கூறுகிறார். தலைமகன் நெஞ் 2. பிரகிருதி தேவியின் பிரதான அம்ச சினை நெருங்கி ததைந் நீராடும் அத்தலை மானவள். எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான மகனல்லது யானுற்ற நோய்க்குப் பிறி வள். எல்லா ஓஷதிரூபிணி, ரத்ன கர்ப்பிணி, தொருமருந்தில்லை யென்று கூறுவதாக பிராணிகளுக்கு ஜீவனாதாரமான சத்திஸ்வ இவர் மொழியா நிற்பர். நற் அ0. இவர் ரூபிணி (தேவி-பா.) பாடியனவாக நற்றிணையில் அ0 ம் பாட 3. வராஹவுருக்கொண்ட திருமால் இர லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றுமாக ணியாக்ஷன் கவர்ந்து சென்ற பூமியை நிறுத் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன, தினபின் பூதேவி பெண்ணுருக்கொண்டு பூதா - தக்ஷன் இரண்டு பெண்களை மண நிற்க அவளிடம் மயல்கொண்டு புணர்ந்து ந்த இருடி. பாரி சரூபா, இவனுக்குப் கடேசன் எனும் குமரனைப்பெற்று என் தேனெனவும் பெயர், மனைவியுடனீயும் ஒரு பத்தினியாக. நீ இந்
பூதனார் 1187 பூதேவி வன் . பூதனார் - இவர் பாலைத்திணையைப் புனைந்து பூதாகான் - இவன் தேவரை இடுக்கண் பாடியுள்ளார் . மகட்போக்கிய தாய் பாலை படுத்தச் சிவமூர்த்தி இவன் முன் வெகு யை வருணிப்பதாக இவர் கூறியது மிக்க கோடி அற்புதமூர்த்தியாக எழுந்தருளிக் சுவையுடையதாகும் இவர் பாடியது . நற் கொன் றனர் . - ம் - பாட்டு . பூதார்த்தவாதம் - தன தர்த்தத்தில் பிரமாண பூதன் - 1. பூதாவைக் காண்க . முள்ள தாய் இலக்ஷணையால் விதேய அர்த் 2. வசுதேவருக்குப் பௌ ரவியிடம் உதி தத்தின் மேன்மையை யறிவிக்கும் வாக் யம் ( தரு . ) த்த குமரன் . பூதி - 1. ஆங்கீரசர் மாணாக்கன் பௌத் 3. தொண்டமண்டலத்துப் புள்வேளூர் தியன் தந்தை . பௌத்திய மன்வந்தரத் என்னும் ஊரிலிருந்து தன்னை யாசித்த தைக் காண்க வித்துவான்களுக்குப் பொருள் உதவிப் புகழ் அடைந்த பிரப் . இவன் ஒருமுறை 2. ஓர் அந்தணன் வயனங்கோடென்னு மூரிலுள்ள வன் ஆபுத்திரனை வளர்த்த ஒளவைக்கு உணவளித்து வரகரிசிச் சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முரமு இளம்பூதியெனப் பெயர் பெற்ற செனவே புளித்த மோரும் - திரமுடனே வன் ( மணிமேகலை . ) 3. யூகியின் புதல்வன் . ( பெ.கதை . ) புள்வேளூர்ப் பூதன் புகழ்ந்து பரிந் திட்ட பூதிபீடம் சோ றெல்லா வுலகும் பெறும் எனப் சத்திபீடங்களில் ஒன்று இது பாடல் பெற்றவன் . இவன் ஒளவையின் பாாபூதியி லுள்ளது . பூதேவி - 1. திருப்பாற்கடலிற் பிறந்து அருளால் கிணற்று நீர்மேலெழுந்து பாய விஷ்ணுவைச் சேர்ந்தவள் . இவள் வரா அருள் பெற்றவன் . காவதாரத்தில் விஷ்ணு மூர்த்தியைக்கூடி பூதன் தேவனார் கடைச்சங்கப் புலவருள் நரகாசுரனைப் பெற்றவள் . பூதேவி விஷ் ஒருவர் . இவர் அகநானூறு குறுந்தொ ணுமூர்த்தியை நோக்கித் தன் புத்திரனா கை நற்றிணை முதலிய தொகை நூல்களில் கிய நரகாசுரன் சாகாதிருக்க வரம்வேண்ட சிற்சில கவிகள் பாடி இருக்கின்றனர் . விஷ்ணு மூர்த்தி அவனது குற்றத்தை இவர் ஈழநாட்டிலிருந்து மதுரையடைந் உனக்கு அறிவித்து அவனைக் கொல்லு தவரென்பது சிலர் கொள்கை . கிறேனென்று கூறினர் . பகதத்தனுக்கு பூதன்றேவனர் ஈழத்துப் புதன்றேவனா அபயம் கொடுக்கும்படி கண்ணனைப் பிரா ரென்பவரொருவர் காணப்படுகிறார் . அவர் ர்த்தித்தவள் . உதங்கர் குண்டலமிழந்தகா தாமோ இவரென்றைய மெய்துமாயினும் லத்து நாகலோகத்திற்கு வழியளித்தவள் . இவர் மருதத்திணையைச் சிறப்பித்துப்பாடி சீதாபிராட்டி இராமமூர்த்தியை விட்டுப் அத்திணையிலே களவு நிகழ்ந்ததாகவும் கூறி பிரிய எண்ணிய காலத்துச் சீதையைக் யிருப்ப ஈழத்துப் பூதன்றேவனார் பாடியி கையால் தழுவித் தன்னிடம் இருக்கச்செய் ருப்பதெல்லாம் குறிஞ்சித்திணையே தவள் . சீதாபிராட்டி தனனிடம் ஒளித்த லால் இருவரும் வெவ்வேறாவரென்று கரு காரணத்தால் இராமபிரானால் பயமுறுத் தலாயிற்று . வைகறையில் எருமையை தப்பெற்றவள் பூபாரத்தின் பொருட்டுப் மேய்க்கக்கொண்டு செல்லுஞ் சிறுவர் அம் பிரமனிடம் முறையிட்டுப் பாரதம் காரண மாட்டின் முதுகில் ஏறியிருந்து நடத்தா மாகப் பூபாரந் தீர்த்துக் கொண்டவள் . நிற்பரென்று கூறுகிறார் . தலைமகன் நெஞ் 2. பிரகிருதி தேவியின் பிரதான அம்ச சினை நெருங்கி ததைந் நீராடும் அத்தலை மானவள் . எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமான மகனல்லது யானுற்ற நோய்க்குப் பிறி வள் . எல்லா ஓஷதிரூபிணி ரத்ன கர்ப்பிணி தொருமருந்தில்லை யென்று கூறுவதாக பிராணிகளுக்கு ஜீவனாதாரமான சத்திஸ்வ இவர் மொழியா நிற்பர் . நற் 0 . இவர் ரூபிணி ( தேவி - பா . ) பாடியனவாக நற்றிணையில் 0 ம் பாட 3. வராஹவுருக்கொண்ட திருமால் இர லொன்றும் குறுந்தொகையி லொன்றுமாக ணியாக்ஷன் கவர்ந்து சென்ற பூமியை நிறுத் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன தினபின் பூதேவி பெண்ணுருக்கொண்டு பூதா - தக்ஷன் இரண்டு பெண்களை மண நிற்க அவளிடம் மயல்கொண்டு புணர்ந்து ந்த இருடி . பாரி சரூபா இவனுக்குப் கடேசன் எனும் குமரனைப்பெற்று என் தேனெனவும் பெயர் மனைவியுடனீயும் ஒரு பத்தினியாக . நீ இந்