அபிதான சிந்தாமணி

பூதகண்ணாடி 1185 பூதநந்தன் 12. பைசாச பூதம் - மனம் தீயவழியில் திணையைப் பலபடப் புனைந்து பாடியுள் செல்லல், நகைத்தல், அறிவுநீங்கு தல், நக ளார். தோழியாலே குறை மறுக்கப்பட்ட த்தால் கீறிக்கொள்ளுதல், எவரையும் மதி தலைமகன் தன்னெஞ்சை நோக்கி அவன க்காது பேசுதல், ஒளி நீங்கிச் சங்கையுள் ருளினும், அருளாது விடினும் என் நோய் ள்வர்களைப்போல் இருத்தல், தெரிந்தும் க்கு அவளன்றிப் பிறிதொரு மருந்தில்லை தெரியாத வார்த்தை, தனது துக்கத்தை யென்று கூறுவதாக இவர் பாடியது மகிழ்ச் ஒருவரோடு சொல்லுதல், தேகதுர்க்கந்தம், சிதருவதாகும். நற் (கசO.) இவர் பாடியன தலையிறக்கம், பயங்கரக் கூச்சல் அசுத்த வாக நற்றிணையில் மேற்காட்டிய பாட நடை, எச்சில், கள், மாமிசம், கீதம், நாட் லொன்றும் குறுந்தொகையில் ஒன்றுமாக டியம் பாழ்வீடு இவைகளில் இச்சை, கல் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. முள், பாம்பு இவைகளிருக்கும் இடங்களில் பூதங்கள் (8) இவை ஈச்வராக்னையால் ஓடுதல், தலைசுற்றியாடு தலாம். பின்னும் திக்குகளைக் காக்க நியமிக்கப்பட்டவை. சித்தர் முனிவர் குரவர், விருத்தர் முதலிய கிழக்கில் சம்வர்த்தன் வெள்ளை நிறமுள் நான்கு பூதங்களின் லகணம் அச்சித்தர் வது. தென் கிழக்கில் உன்மத்தன், பொன் முதலிய நால்வாது குணங்களைப் பெற்றி னிறமுடையது. தெற்கில் குண்டோத ருக்கும் பின்னும் ஈஸ்வரபூதம் சன், கறுப்புநிறமுள்ளது. தென்மேற்கில் பூதம், குபோபூதம், வருணபூதம், யாகசே தீர்க்க காயன், செந்நிறமுள்ளது. மேற்கில் னாபூதம், விரூபாக்ஷபூதம், வித்யுன் மாலி ஹிரஸ்வபா தன், பசுமைநிறமுள்ளது. வட பூதம், சுகபூதம், நிஸ்ததேசபூதம், சாகோர் மேற்கில் சிங்கரூபன், புகைரூபமுள்ளது. த்தபூதம், 15குபூதம், மணிமலபூதம், நிகட வடக்கில் கஜமுகன், அதிரக்தநிறமுள் பூதம், விசாகபூதம், பித்தபூதம், சுமலபூதம், ளது. வடகிழக்கில் பிரியம் முகன், நீலநிற முதலிய பூதங்களின் குணங்களை ஜீவரக்ஷா முள்ளது. இப்பூதங்கள் ஒவ்வொன்றும் மிர்தத்தில் காண்க. ஒரு முகம், இரண்டு அஸ்தம் உள்ளன பூதகண்ணாடி-1. இது உருவங்களைப் பெரி வாய்க் கையிற் றண்டம் தாங்கி நிற்கும். தாகக் காட்டும் கண்ணாடி. இந்தக் கண்ணா (ஸ்ரீ காரணம்.) டியால் உருக்களை நோக்குமிடத்துப் பொ பூதசதுக்கம் காவிரிப்பூம்பட்டினத் துள் ருளின் உருவம் நேராகக் குவிந்து சென்று ளது. இது தவவேடத்து மறைந்து நீமை கண்ணாடியில் திரும்புகையில் ஒளிவிரிந்து செய்வோரைக் கொன்று தின்னும் வாழ்க் தோன்றுகிறது. ஆதலால் பொருள் பெரி கையுடைய பூதநிற்கும் இடம், (மணிமே தாகக் காணப்படுகிற தென்கிறார்கள். கலை.) (சிலப்பதிகாரம்.) 2. கனத்த வடிவான பளிங்கு. இது தன் பூதசந்தானன் இரண்யாக்ஷன் குமான். னையடைந்த பொருளைப் பெரிதாகக் காட் பூதச்சோதி - பிருகன் போன். பூதசீசோதிசு - சுமதியின் புத்திரன் பூதகுடி- காவனூர்க்கு மேற்கே ஒ நாழிகை பூதஞ்சேந்தனார் - செங்குன்றூர்க்கிழார் புத் வழித் தூரத்திலுள்ளது ; குண்டோதரரால் திரர், இனியவை (40) செய்தவர். இது இப்பெயர் பெற்றதென்பர். (திருவி.) ரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் எனவுங் கூறு பூதங்கண்டதளம் இது திருப்பரங்குன் வர். இவர் சைவவேளாளர். றத்திற்கு வடக்குள்ளதோசேரி “தென் பூதத்தாழ்வார் துவாபரயுகம் எட்டுலக்ஷ காற்கம்வாய்" என வழங்கும் ; குண்டோ த்து அறுபத்தீராயிரத்துத் தொள்ளாயிரத் தானாகிய பூதத்தால் வெட்டப்பட்டது ; திரண்டாவதான சித்தார்த்தி வருஷம் ஐப் இதன் கரை பூதங்கண்டகரையென இக் பரி மாதம் நவமி அவிட்டத்தில் மாவலி காலத்தும் வழங்கும்; இதற்குச் சமீபத்தில் புாத்தில் நந்தவனத்தில் உள்ள குருக்கத்தி தட்டிப் பறம்பெனச் சிறியமலை மலரில் திருவவதரித்தனர். இவர் கதாம் யொன்றுண்டு. வெட்டிய மண்ணை யெடுத் சம் "அன்பேதகளியா" என்றெடுத்து துக் கரையிற் கொட்டிய கூடையை குண் நூறு செய்யுட்களால் திருமாலைப் பாடின டோதானாகிய பூதம் இதில் தட்டியதென் இவரது மற்ற சரிதம் பொய்கையா பர். (திருவிளையாடல்) ரைக் காண்க. (குருபரம்பரை.) பூதங்கண்ணனார் இவர் பூங்கண்ணனா பூதநந்தன் கலிங்கலைதேசத்து அரசன். செனவும் கூறப்படுவர். இவர் குறிஞ்சித் இவன் குமார் பாகுபலியர் பதின்மூவர். 149 வெது. கூடை
பூதகண்ணாடி 1185 பூதநந்தன் 12. பைசாச பூதம் - மனம் தீயவழியில் திணையைப் பலபடப் புனைந்து பாடியுள் செல்லல் நகைத்தல் அறிவுநீங்கு தல் நக ளார் . தோழியாலே குறை மறுக்கப்பட்ட த்தால் கீறிக்கொள்ளுதல் எவரையும் மதி தலைமகன் தன்னெஞ்சை நோக்கி அவன க்காது பேசுதல் ஒளி நீங்கிச் சங்கையுள் ருளினும் அருளாது விடினும் என் நோய் ள்வர்களைப்போல் இருத்தல் தெரிந்தும் க்கு அவளன்றிப் பிறிதொரு மருந்தில்லை தெரியாத வார்த்தை தனது துக்கத்தை யென்று கூறுவதாக இவர் பாடியது மகிழ்ச் ஒருவரோடு சொல்லுதல் தேகதுர்க்கந்தம் சிதருவதாகும் . நற் ( கச O. ) இவர் பாடியன தலையிறக்கம் பயங்கரக் கூச்சல் அசுத்த வாக நற்றிணையில் மேற்காட்டிய பாட நடை எச்சில் கள் மாமிசம் கீதம் நாட் லொன்றும் குறுந்தொகையில் ஒன்றுமாக டியம் பாழ்வீடு இவைகளில் இச்சை கல் இரண்டு பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . முள் பாம்பு இவைகளிருக்கும் இடங்களில் பூதங்கள் ( 8 ) இவை ஈச்வராக்னையால் ஓடுதல் தலைசுற்றியாடு தலாம் . பின்னும் திக்குகளைக் காக்க நியமிக்கப்பட்டவை . சித்தர் முனிவர் குரவர் விருத்தர் முதலிய கிழக்கில் சம்வர்த்தன் வெள்ளை நிறமுள் நான்கு பூதங்களின் லகணம் அச்சித்தர் வது . தென் கிழக்கில் உன்மத்தன் பொன் முதலிய நால்வாது குணங்களைப் பெற்றி னிறமுடையது . தெற்கில் குண்டோத ருக்கும் பின்னும் ஈஸ்வரபூதம் சன் கறுப்புநிறமுள்ளது . தென்மேற்கில் பூதம் குபோபூதம் வருணபூதம் யாகசே தீர்க்க காயன் செந்நிறமுள்ளது . மேற்கில் னாபூதம் விரூபாக்ஷபூதம் வித்யுன் மாலி ஹிரஸ்வபா தன் பசுமைநிறமுள்ளது . வட பூதம் சுகபூதம் நிஸ்ததேசபூதம் சாகோர் மேற்கில் சிங்கரூபன் புகைரூபமுள்ளது . த்தபூதம் 15 குபூதம் மணிமலபூதம் நிகட வடக்கில் கஜமுகன் அதிரக்தநிறமுள் பூதம் விசாகபூதம் பித்தபூதம் சுமலபூதம் ளது . வடகிழக்கில் பிரியம் முகன் நீலநிற முதலிய பூதங்களின் குணங்களை ஜீவரக்ஷா முள்ளது . இப்பூதங்கள் ஒவ்வொன்றும் மிர்தத்தில் காண்க . ஒரு முகம் இரண்டு அஸ்தம் உள்ளன பூதகண்ணாடி -1 . இது உருவங்களைப் பெரி வாய்க் கையிற் றண்டம் தாங்கி நிற்கும் . தாகக் காட்டும் கண்ணாடி . இந்தக் கண்ணா ( ஸ்ரீ காரணம் . ) டியால் உருக்களை நோக்குமிடத்துப் பொ பூதசதுக்கம் காவிரிப்பூம்பட்டினத் துள் ருளின் உருவம் நேராகக் குவிந்து சென்று ளது . இது தவவேடத்து மறைந்து நீமை கண்ணாடியில் திரும்புகையில் ஒளிவிரிந்து செய்வோரைக் கொன்று தின்னும் வாழ்க் தோன்றுகிறது . ஆதலால் பொருள் பெரி கையுடைய பூதநிற்கும் இடம் ( மணிமே தாகக் காணப்படுகிற தென்கிறார்கள் . கலை . ) ( சிலப்பதிகாரம் . ) 2. கனத்த வடிவான பளிங்கு . இது தன் பூதசந்தானன் இரண்யாக்ஷன் குமான் . னையடைந்த பொருளைப் பெரிதாகக் காட் பூதச்சோதி - பிருகன் போன் . பூதசீசோதிசு - சுமதியின் புத்திரன் பூதகுடி- காவனூர்க்கு மேற்கே நாழிகை பூதஞ்சேந்தனார் - செங்குன்றூர்க்கிழார் புத் வழித் தூரத்திலுள்ளது ; குண்டோதரரால் திரர் இனியவை ( 40 ) செய்தவர் . இது இப்பெயர் பெற்றதென்பர் . ( திருவி . ) ரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் எனவுங் கூறு பூதங்கண்டதளம் இது திருப்பரங்குன் வர் . இவர் சைவவேளாளர் . றத்திற்கு வடக்குள்ளதோசேரி தென் பூதத்தாழ்வார் துவாபரயுகம் எட்டுலக்ஷ காற்கம்வாய் என வழங்கும் ; குண்டோ த்து அறுபத்தீராயிரத்துத் தொள்ளாயிரத் தானாகிய பூதத்தால் வெட்டப்பட்டது ; திரண்டாவதான சித்தார்த்தி வருஷம் ஐப் இதன் கரை பூதங்கண்டகரையென இக் பரி மாதம் நவமி அவிட்டத்தில் மாவலி காலத்தும் வழங்கும் ; இதற்குச் சமீபத்தில் புாத்தில் நந்தவனத்தில் உள்ள குருக்கத்தி தட்டிப் பறம்பெனச் சிறியமலை மலரில் திருவவதரித்தனர் . இவர் கதாம் யொன்றுண்டு . வெட்டிய மண்ணை யெடுத் சம் அன்பேதகளியா என்றெடுத்து துக் கரையிற் கொட்டிய கூடையை குண் நூறு செய்யுட்களால் திருமாலைப் பாடின டோதானாகிய பூதம் இதில் தட்டியதென் இவரது மற்ற சரிதம் பொய்கையா பர் . ( திருவிளையாடல் ) ரைக் காண்க . ( குருபரம்பரை . ) பூதங்கண்ணனார் இவர் பூங்கண்ணனா பூதநந்தன் கலிங்கலைதேசத்து அரசன் . செனவும் கூறப்படுவர் . இவர் குறிஞ்சித் இவன் குமார் பாகுபலியர் பதின்மூவர் . 149 வெது . கூடை