அபிதான சிந்தாமணி

பூகோளம் 1188 பூசலநாயனார் வருஷத்தை யொழிந்த வருவாயேன் ஆஸ்டிரேலியாவும், மேற்குப் பாதியில் களிலுள்ளவர்களுடைய சம்பத்தானவை உத்தரதக்ஷிண, அமெரிகாக்களும் அடங்கி மானுஷ்மா யிருந்தபோதிலும் தேவதைக யுள்ளது. ளுடைய சம்பத்தாகவே இருப்பதாயும் பூக்கள் - 1. தாமரை, அல்வி, பலவகை கூறப்பட் டிருக்கிறது. பூப்பிரசரமாயும் கொன்றை, குங்குமப்பூ, ஆத்தி, சண்பகம், ஆகாயப்பிரசுர்மாயும் இருக்கும் கோனல் பாரிஜாதம், மல்லிகை, முல்லை, பாதிரி, கள் விளாம்பழங்கள் போல ஒன்றின் மேல் மந்தாரம், புன்னை, மகிழ், பன்னீர்ப்பூ, ஒன்றாய்க் கணக்கற்றிருக்கின் றனவாயும், குருக்கத்தி, குருந்து, செந்தாழை, செம் மாகபூமிக்கு மேரு இருக்கிறதைப்போல் பாத்தை, அலரி, நந்தியாவட்டம், செவ் இந்தப் பாரதவருஷத்திற்கும் ஒரு சிறிய வந்தி, கழுநீர், பிச்சி, வெட்சி, இவையன் மேருவும் நாபிஸ் தானமும் உண்டென் றிக் கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, நீர்ப்பூக்களில் றும், கைலாசாதி பர்வதங்களுடன் கூடிக் பலவகை உண்டு. இவை விருஷத்திற்கு குபோசங்காாதி தேவதைகளுக்கு வாசஸ் முதற்காரணமானவை. இவற்றில் ஆண் தானமா யிருக்கும் மகா ஹிமோத்பர்வதம் பூ, பெண் பூக்கள் உண்டு. நமக்குக் காணப்படமாட்டா தென்பதாக 2. புஷ்பவகைகளைக் காண்க. வும், காணப்படுகிற இமோத்பர்வதம் மேற் பூக்கொணிலை - மேகம் பொருந்திய கடல் சொன்ன மகாஹிமோத்பர்வதத்தினுடைய போல் ஒலிக்குஞ்சேனை, பூசலை ஏற்றுக் அம்சமாய் அங்குள்ள விசேஷங்களோடே கொள்வான் வேண்டி அரசன் கொடுத்த கூடிக்கொண்டிருக்கிற ஹிமவான் முதலிய பூவினைக் கொண்டது. (பு.வெ.) பேர்களுடைய ஓர் சிறு பர்வதமாகவும், பூங்கணுத்திரையார் - ஒரு செந்தமிழ்ப்புல லவண சமுத்திரத்திற்குச் சற்றுத் தூரத் வர். மகளிர் போலும். (புற-நா) (குறு தொ) திற்கப்பால் லங்கையும், அதற்கப்பால் பூங்கோதை - மதுரையில் இருந்த கல்வி பொன் வெள்ளி சிகரங்களோடு கூடிச் வல்ல ஒரு தாசி, இவள் சீதக்காதியென் சூரியன் தக்ஷணாயனத்தில் சுவர்ணசிருங் னும் காயலானாகிய பிரபுவிற்குக் காமக் கத்திற்குச் சரியாய்ச் சஞ்சரிக்கும்படி கிழத்தி யாயினமையால் இவளை இனத்த ஆகாசத்தை அளாவிப் புஷ்பிதகமென்று வர் நீக்கினர். இவள் ஒருமுறை கள்ள ஒரு மலையிருப்பதாகவும், அனந்தரம், குஞ் ரால் பறிக்கப்பட்டுப் பொருள் இழந்து சரபர்வதம், அகஸ்தியபவனம், போகாவதி, மீண்டும் அப்பிரபுவை நோக்கி யிரக்கமாய் ருஷ்யபர்வதாதிகள் இருக்கின்றனவாகவும் "தினங்கொடுக்கும் கொடையானே தென் அவை தேவதைகளுக்கன்றி மற்றவர்களுக் காயற் பதியானே சீதக்காதி யினங்கொடு குப் புலப்படாவென்றும், இராமாயணம் த்த வடைமையல்ல தாய்கொடுத்த வுடை கிட்கிந்தா காண்டத்தில் சொல்லியிருக்கி மையல்ல வெளியாளாசை, மனங்கொடு றது. காலதேச வைபரீத்தியாதிகளால் த்து மிதழ் கொடுத்து மபிமானந்தனைக் இப்பொழுது இங்குள்ள கிருகக்ஷேத்திரா கொடுத்து மருவிரண்டு, தனங்கொடுத்த திகள் அடிக்கடி பூர்வகாமரூபங்களை யிழ வுடைமை யெல்லாங் கள்வர்கையிற் பறி து வேறுநாமங்களை அடைவதைப்போ கொடுத்துத் தவிக்கின்றேனே." லக் கஸ்யப்பிரஜாபதி முதலியவர்களால் பாடி மீண்டும் பொருள் பெற்றனள். பகுக்கப்பட்டிருந்த தேச, நதி, வாவி, பூசந்தி இரண்டு பெரிய பூபாகங்களை கூப, பர்வத, அரண்யாதி பிரதேசங்களும் ஒன்று சேர்த்து இரண்டு ஜலபாகங்களைப் முன்னெழிந்த பேரொழிந்து புதுப்பெயர் பிரிக்கும்; அதற்குப் பூசந்தி என்று பெயர். களைப் பெற்றிருக்கின்றன. இதை அறி (பூகோளம்) யா தார் குற்றம் கூறுவர். பூசல்நாயனார் - திருநின்ற ஊரில் இருந்த பூகோளம் - இது, (2) பகுதிகளாக வகுக் வேதியர். இவர் சிவாலயஞ் சமைக்க ஆயத் கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று கிழக்கிலும், தங்கொண்டு பொருள் இல்லாமையால் மற்றொன்று மேற்கிலும் இருக்கிறன, மனத்தால் சிவாலயம் ஒன்று இயற்றிக் கிழக்குப் பாதியுருண்டை குணகோளார்த் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள் வைத்தனர். தமெனவும், மேற்குப் பாதியுருண்டை குட காடவர்கோன் என்னும் அரசன் தான் கோளார்த்தமெனவும் கூறப்படும். கிழக் சிவாலயத்திருப்பணி முடித்துக் கும்பாபி குப்பா தியில் ஆசியா, ஐரோப்பா, ஆப்ரிகா, ஷேகஞ் செய்வதற்கு நாயனார் வைத்த எனப்
பூகோளம் 1188 பூசலநாயனார் வருஷத்தை யொழிந்த வருவாயேன் ஆஸ்டிரேலியாவும் மேற்குப் பாதியில் களிலுள்ளவர்களுடைய சம்பத்தானவை உத்தரதக்ஷிண அமெரிகாக்களும் அடங்கி மானுஷ்மா யிருந்தபோதிலும் தேவதைக யுள்ளது . ளுடைய சம்பத்தாகவே இருப்பதாயும் பூக்கள் - 1. தாமரை அல்வி பலவகை கூறப்பட் டிருக்கிறது . பூப்பிரசரமாயும் கொன்றை குங்குமப்பூ ஆத்தி சண்பகம் ஆகாயப்பிரசுர்மாயும் இருக்கும் கோனல் பாரிஜாதம் மல்லிகை முல்லை பாதிரி கள் விளாம்பழங்கள் போல ஒன்றின் மேல் மந்தாரம் புன்னை மகிழ் பன்னீர்ப்பூ ஒன்றாய்க் கணக்கற்றிருக்கின் றனவாயும் குருக்கத்தி குருந்து செந்தாழை செம் மாகபூமிக்கு மேரு இருக்கிறதைப்போல் பாத்தை அலரி நந்தியாவட்டம் செவ் இந்தப் பாரதவருஷத்திற்கும் ஒரு சிறிய வந்தி கழுநீர் பிச்சி வெட்சி இவையன் மேருவும் நாபிஸ் தானமும் உண்டென் றிக் கோட்டுப்பூ கொடிப்பூ நீர்ப்பூக்களில் றும் கைலாசாதி பர்வதங்களுடன் கூடிக் பலவகை உண்டு . இவை விருஷத்திற்கு குபோசங்காாதி தேவதைகளுக்கு வாசஸ் முதற்காரணமானவை . இவற்றில் ஆண் தானமா யிருக்கும் மகா ஹிமோத்பர்வதம் பூ பெண் பூக்கள் உண்டு . நமக்குக் காணப்படமாட்டா தென்பதாக 2. புஷ்பவகைகளைக் காண்க . வும் காணப்படுகிற இமோத்பர்வதம் மேற் பூக்கொணிலை - மேகம் பொருந்திய கடல் சொன்ன மகாஹிமோத்பர்வதத்தினுடைய போல் ஒலிக்குஞ்சேனை பூசலை ஏற்றுக் அம்சமாய் அங்குள்ள விசேஷங்களோடே கொள்வான் வேண்டி அரசன் கொடுத்த கூடிக்கொண்டிருக்கிற ஹிமவான் முதலிய பூவினைக் கொண்டது . ( பு.வெ. ) பேர்களுடைய ஓர் சிறு பர்வதமாகவும் பூங்கணுத்திரையார் - ஒரு செந்தமிழ்ப்புல லவண சமுத்திரத்திற்குச் சற்றுத் தூரத் வர் . மகளிர் போலும் . ( புற - நா ) ( குறு தொ ) திற்கப்பால் லங்கையும் அதற்கப்பால் பூங்கோதை - மதுரையில் இருந்த கல்வி பொன் வெள்ளி சிகரங்களோடு கூடிச் வல்ல ஒரு தாசி இவள் சீதக்காதியென் சூரியன் தக்ஷணாயனத்தில் சுவர்ணசிருங் னும் காயலானாகிய பிரபுவிற்குக் காமக் கத்திற்குச் சரியாய்ச் சஞ்சரிக்கும்படி கிழத்தி யாயினமையால் இவளை இனத்த ஆகாசத்தை அளாவிப் புஷ்பிதகமென்று வர் நீக்கினர் . இவள் ஒருமுறை கள்ள ஒரு மலையிருப்பதாகவும் அனந்தரம் குஞ் ரால் பறிக்கப்பட்டுப் பொருள் இழந்து சரபர்வதம் அகஸ்தியபவனம் போகாவதி மீண்டும் அப்பிரபுவை நோக்கி யிரக்கமாய் ருஷ்யபர்வதாதிகள் இருக்கின்றனவாகவும் தினங்கொடுக்கும் கொடையானே தென் அவை தேவதைகளுக்கன்றி மற்றவர்களுக் காயற் பதியானே சீதக்காதி யினங்கொடு குப் புலப்படாவென்றும் இராமாயணம் த்த வடைமையல்ல தாய்கொடுத்த வுடை கிட்கிந்தா காண்டத்தில் சொல்லியிருக்கி மையல்ல வெளியாளாசை மனங்கொடு றது . காலதேச வைபரீத்தியாதிகளால் த்து மிதழ் கொடுத்து மபிமானந்தனைக் இப்பொழுது இங்குள்ள கிருகக்ஷேத்திரா கொடுத்து மருவிரண்டு தனங்கொடுத்த திகள் அடிக்கடி பூர்வகாமரூபங்களை யிழ வுடைமை யெல்லாங் கள்வர்கையிற் பறி து வேறுநாமங்களை அடைவதைப்போ கொடுத்துத் தவிக்கின்றேனே . லக் கஸ்யப்பிரஜாபதி முதலியவர்களால் பாடி மீண்டும் பொருள் பெற்றனள் . பகுக்கப்பட்டிருந்த தேச நதி வாவி பூசந்தி இரண்டு பெரிய பூபாகங்களை கூப பர்வத அரண்யாதி பிரதேசங்களும் ஒன்று சேர்த்து இரண்டு ஜலபாகங்களைப் முன்னெழிந்த பேரொழிந்து புதுப்பெயர் பிரிக்கும் ; அதற்குப் பூசந்தி என்று பெயர் . களைப் பெற்றிருக்கின்றன . இதை அறி ( பூகோளம் ) யா தார் குற்றம் கூறுவர் . பூசல்நாயனார் - திருநின்ற ஊரில் இருந்த பூகோளம் - இது ( 2 ) பகுதிகளாக வகுக் வேதியர் . இவர் சிவாலயஞ் சமைக்க ஆயத் கப்பட்டிருக்கிறது . ஒன்று கிழக்கிலும் தங்கொண்டு பொருள் இல்லாமையால் மற்றொன்று மேற்கிலும் இருக்கிறன மனத்தால் சிவாலயம் ஒன்று இயற்றிக் கிழக்குப் பாதியுருண்டை குணகோளார்த் கும்பாபிஷேகத்திற்கு நாள் வைத்தனர் . தமெனவும் மேற்குப் பாதியுருண்டை குட காடவர்கோன் என்னும் அரசன் தான் கோளார்த்தமெனவும் கூறப்படும் . கிழக் சிவாலயத்திருப்பணி முடித்துக் கும்பாபி குப்பா தியில் ஆசியா ஐரோப்பா ஆப்ரிகா ஷேகஞ் செய்வதற்கு நாயனார் வைத்த எனப்