அபிதான சிந்தாமணி

புஷ்கராரண்யம் 1179 புஷ்பவகைகள் தவர். மண கானக. காட்டிற் கனுப்பி மீண்டும் அவன் செயிக் 2. (சைகர்) ஒன்பதாவது தீர்த்தங்கரர்' கக் கொடுத்தவன். இவரது பட்டணம் காகந்திபுரம், இடிவாகு 4. வருணபுத்திரன். வம்சத்தவர். தந்தை சுக்கிரீவமகாராஜா, 5. பரதனது இரண்டாம் புத்திரன் தாய் சயராமை, இவர் மார்கழி மாசம் பூர்வ இவன் தாபித்த நகரம் புஷ்கரம். பக்ஷ பிரதமை மூலகக்ஷத்திரத்தில் பிறந் புஷ்கராரன்யம் - புஷ்கரத்தீவிற் 'கருகி உன்னதம் (க00) வில்வெள்ளைவர் லுள்ள காடு, ணம், ஆயுஷ்யம் இரண்டுலக்ஷம் பூர்வம், புஷ்கராருணி - புருவம்சத்து ருக்ஷயன் கும் புத்ரன்சுமதி, விதர்ப்பர் முதலிய எண்பத் ரன். தெட்டுக் கணதரர், புஷ்கரிணி - 1. வியுஷ்டிக்குத் தேவி. ஸர் புஷ்பதந்தன் - விஷ்ணுபடன். வதேஜஸ் என்பவனுடைய தாய். புஷ்பபத்திரை - மார்க்கண்டர் தவம்புரிந்த 2, உல்முகன் தேவி, அங்கன் தாய், நதி தீரம். புஷ்கரேக்ஷணிபீடம் அறுபத்துநான்கு புஷ்பம் - இதற்கு சுமனஸ் என்று ஒரு சத்திபீடங்களுள் ஒன்று. இது பிரபாசக் பெயர். தேவர்களுக்கும் சுமனஸ் என்று கரைக்கணுள்ளது. பெயர். சந்திரன் ஒஷதிநாயகன் ஓஷதி புஷ்கலயோகம் அமாவாசை, கள் அமிர் தமயமானவை. எவன் இவ்வித கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, வியாழக்கிழ மான புஷ்பத்தினால் தேவதைகளைப் பூசிக் மைகளில் கூடி வருவது. கிறானோ அவன் இஷ்ட சித்திகளை அடை புஷ்கலாருணி- ருக்ஷயன் குமரன். இவன் வான். தேவாகள் வாசனை களால் திருப்தி வம்சத்தவர் பிராமணராயினர். அடைகின்றனர். இது பலிக்கு சுக்ரர் கூறி புஷ்கலாவதி - காந்தாரநகரத்தில் பரதரால் யது. (பார - அநுசா.) நியமிக்கப்பட்ட பட்டணம். புஷ்பவகைகள் இவற்றிற் சில புஷ்கலாவருத்தம் புட்கலா வருத்தம் முள்ளன, சில அழகுள்ளன, சில மணமில் லன குங்குமப்பூ, கொன்றை, மைக் புஷ்டி -1. தருமன் என்னும் மனுவின் கொன்றை, காட்டாத்தி, சண்பகம் பாதிரி, தேவி. மந்தாரம், பாரிசாதம், புன்னை, மகிழ், பன் 2, தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த னீர்பூ, குருக்கத்தி, செந்தாழை செம்பாத் குமரி, யமன் தேவி. தை, அலரி, செம்பருத்தி, நந்தியாவர்த்தம், 3. கணபதியின் தேவி, உலகத்தில் செவ்வந்தி, தும்பை, தாமரை, அல்வி, பூசிக்கப்பெற்றவள். (பிரம்மகைவர்த்த. குவளை, செங்கழுநீர், நீலோற்பலம், பிச்சி, புராணம்). பலவகை மல்லிகை, முல்லை, வெட்சி, புஷ்பகம் இது குபேரன் விமானம்; பிர ரோஜா எனும் பலவகைப்பூ, புல், நிலசம் மனால் குபோனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. பங்கி, கொடிசம்பங்கி, குருந்து, கோங்கு இதில் எவ்வளவினர் இருக்கினும் இடங் முதலிய, இவை கோட்டுப்பூ, கொடிப்பூ, கொடுக்கும். இதைக் குபோனிட மிருந்து நீர்ப்பூ எனப் பிரிக்கப்படும் இராவணன் கவர்ந்தனன். இராவணசங்கா இவை தாவரவர்க்கங்களைச் சேர்ந்த ரத்திற்குப்பிறகு இது இராமமூர்த்தியைச் புல் பூண்டு வகைகளின் வித்திற்காதார சேனையுடன் தாங்கித் திரு அயோத்தி மானவை. இவை அகவிதழ் புறவிதழ் சேர்ந்தது. புட்பகோசம் அண்டகோசமெனும் பிரிவு புஷ்பதந்தம் - மேற்றிசையானை. களைப் பெற்றிருக்கின்றன. இம்மலர்க் புஷ்பதந்தர் - 1. சிவகணங்களில் ஒருவர், ளினிதழ்கள் ஓரிதழ்முதல் ஆயிரமிதழ்கள் இவர் தெய்வமில்லையென இகழ்ந்த பாவ பெற்றும் அணு முதல் பல அடிப் பிர மேலீட்டால் தம்மால் பூசிக்கப்பட்ட ஆன் மாண நீளமுடையவையாகவும் சில மண மார்த்தமூர்த்தி மறைய அஞ்சி நாத்திகம் முள்ளவையாகவும் சில மண மற்றும் பல பேசிய வாயின் தந்தங்களை யொவ்வொன் நிறங்களும் பெற்றுத் தனித் தனியாகவும் சாகக்கழற்றிப் புஷ்பங்களாக அருச்சித்து கொத்துக்களாகவும், சில புட்பங்கள் கருச் மஹிம் கஸ்துதி கூறச் சிவபெருமான் களிப் சின்னங்களுடன் கூடியும் சில அவையின் புற்றுப் புஷ்பதந்த திருகாம மளிக்கவேண் றியும், சில எலும்பை யொத்த புறப்புற டிய சித்திபெற்றவர். விதங்களாகிய பாளைகளுடன் கூடியும் உள்
புஷ்கராரண்யம் 1179 புஷ்பவகைகள் தவர் . மண கானக . காட்டிற் கனுப்பி மீண்டும் அவன் செயிக் 2. ( சைகர் ) ஒன்பதாவது தீர்த்தங்கரர் ' கக் கொடுத்தவன் . இவரது பட்டணம் காகந்திபுரம் இடிவாகு 4. வருணபுத்திரன் . வம்சத்தவர் . தந்தை சுக்கிரீவமகாராஜா 5. பரதனது இரண்டாம் புத்திரன் தாய் சயராமை இவர் மார்கழி மாசம் பூர்வ இவன் தாபித்த நகரம் புஷ்கரம் . பக்ஷ பிரதமை மூலகக்ஷத்திரத்தில் பிறந் புஷ்கராரன்யம் - புஷ்கரத்தீவிற் ' கருகி உன்னதம் ( 00 ) வில்வெள்ளைவர் லுள்ள காடு ணம் ஆயுஷ்யம் இரண்டுலக்ஷம் பூர்வம் புஷ்கராருணி - புருவம்சத்து ருக்ஷயன் கும் புத்ரன்சுமதி விதர்ப்பர் முதலிய எண்பத் ரன் . தெட்டுக் கணதரர் புஷ்கரிணி - 1. வியுஷ்டிக்குத் தேவி . ஸர் புஷ்பதந்தன் - விஷ்ணுபடன் . வதேஜஸ் என்பவனுடைய தாய் . புஷ்பபத்திரை - மார்க்கண்டர் தவம்புரிந்த 2 உல்முகன் தேவி அங்கன் தாய் நதி தீரம் . புஷ்கரேக்ஷணிபீடம் அறுபத்துநான்கு புஷ்பம் - இதற்கு சுமனஸ் என்று ஒரு சத்திபீடங்களுள் ஒன்று . இது பிரபாசக் பெயர் . தேவர்களுக்கும் சுமனஸ் என்று கரைக்கணுள்ளது . பெயர் . சந்திரன் ஒஷதிநாயகன் ஓஷதி புஷ்கலயோகம் அமாவாசை கள் அமிர் தமயமானவை . எவன் இவ்வித கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை வியாழக்கிழ மான புஷ்பத்தினால் தேவதைகளைப் பூசிக் மைகளில் கூடி வருவது . கிறானோ அவன் இஷ்ட சித்திகளை அடை புஷ்கலாருணி- ருக்ஷயன் குமரன் . இவன் வான் . தேவாகள் வாசனை களால் திருப்தி வம்சத்தவர் பிராமணராயினர் . அடைகின்றனர் . இது பலிக்கு சுக்ரர் கூறி புஷ்கலாவதி - காந்தாரநகரத்தில் பரதரால் யது . ( பார - அநுசா . ) நியமிக்கப்பட்ட பட்டணம் . புஷ்பவகைகள் இவற்றிற் சில புஷ்கலாவருத்தம் புட்கலா வருத்தம் முள்ளன சில அழகுள்ளன சில மணமில் லன குங்குமப்பூ கொன்றை மைக் புஷ்டி -1 . தருமன் என்னும் மனுவின் கொன்றை காட்டாத்தி சண்பகம் பாதிரி தேவி . மந்தாரம் பாரிசாதம் புன்னை மகிழ் பன் 2 தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த னீர்பூ குருக்கத்தி செந்தாழை செம்பாத் குமரி யமன் தேவி . தை அலரி செம்பருத்தி நந்தியாவர்த்தம் 3. கணபதியின் தேவி உலகத்தில் செவ்வந்தி தும்பை தாமரை அல்வி பூசிக்கப்பெற்றவள் . ( பிரம்மகைவர்த்த . குவளை செங்கழுநீர் நீலோற்பலம் பிச்சி புராணம் ) . பலவகை மல்லிகை முல்லை வெட்சி புஷ்பகம் இது குபேரன் விமானம் ; பிர ரோஜா எனும் பலவகைப்பூ புல் நிலசம் மனால் குபோனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது . பங்கி கொடிசம்பங்கி குருந்து கோங்கு இதில் எவ்வளவினர் இருக்கினும் இடங் முதலிய இவை கோட்டுப்பூ கொடிப்பூ கொடுக்கும் . இதைக் குபோனிட மிருந்து நீர்ப்பூ எனப் பிரிக்கப்படும் இராவணன் கவர்ந்தனன் . இராவணசங்கா இவை தாவரவர்க்கங்களைச் சேர்ந்த ரத்திற்குப்பிறகு இது இராமமூர்த்தியைச் புல் பூண்டு வகைகளின் வித்திற்காதார சேனையுடன் தாங்கித் திரு அயோத்தி மானவை . இவை அகவிதழ் புறவிதழ் சேர்ந்தது . புட்பகோசம் அண்டகோசமெனும் பிரிவு புஷ்பதந்தம் - மேற்றிசையானை . களைப் பெற்றிருக்கின்றன . இம்மலர்க் புஷ்பதந்தர் - 1. சிவகணங்களில் ஒருவர் ளினிதழ்கள் ஓரிதழ்முதல் ஆயிரமிதழ்கள் இவர் தெய்வமில்லையென இகழ்ந்த பாவ பெற்றும் அணு முதல் பல அடிப் பிர மேலீட்டால் தம்மால் பூசிக்கப்பட்ட ஆன் மாண நீளமுடையவையாகவும் சில மண மார்த்தமூர்த்தி மறைய அஞ்சி நாத்திகம் முள்ளவையாகவும் சில மண மற்றும் பல பேசிய வாயின் தந்தங்களை யொவ்வொன் நிறங்களும் பெற்றுத் தனித் தனியாகவும் சாகக்கழற்றிப் புஷ்பங்களாக அருச்சித்து கொத்துக்களாகவும் சில புட்பங்கள் கருச் மஹிம் கஸ்துதி கூறச் சிவபெருமான் களிப் சின்னங்களுடன் கூடியும் சில அவையின் புற்றுப் புஷ்பதந்த திருகாம மளிக்கவேண் றியும் சில எலும்பை யொத்த புறப்புற டிய சித்திபெற்றவர் . விதங்களாகிய பாளைகளுடன் கூடியும் உள்