அபிதான சிந்தாமணி

புறத்துழிஞை 1177 புறாவின் வகை ஒன்று. புறத்துழிஞை - ஆகாயத்தைக்கிட்டும் காவற் வர்ணமும் உருவ வேறுபாடுகளும் கொண் காட்டைக் கடந்து ஆழ்ந்த இடங்கின் டுள்ளன.. காட்டுப் புறா, பச்சைப் புரு, கரையிலே விட்டது (பு-வெ.) மணிப்புறா, தவிட்டுப்புற முதலிய இவ் புறநாட்டுப்பெருங்கொற்றனர்- இவர்கடை வினத்தைச் சேர்ந்தவை. கரும்புறா, மாடப் ச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவர் புறா எனப் பலவகை உண்டு, இயற்பெயர் பெருங் கொற்றனார். இவர் 3. இவை, மற்றப் பறவை யினங்கள் நாடு புறநாடா யிருக்கலாம். (அக-உக) போலாது, உருவத்திலும் உறுப்புக்களி புறநானூறு இது எட்டுத் தொகையின் லும் ஒத்து இருக்கின்றன. இவ்வினத் இது கடைச்சங்கப் புலவர் பல தில் பலவகை உண்டு. அவற்றில் சில ராற் பாடப்பட்டது. இதனால் தமிழ்நாட் நிறத்தாலும் இ-த்தாலும் பேதப்பட்டு டுப் புலவர் அரசர் முதலியோரது சரிதை இருக்கின்றன. இவ்வகையில், மணிப்புறா விளங்கும். காட்டுப்புறா, தவிட்டுப்புறா, பச்சைப்புற புறநிலைவாழ்த்து - நீ வணங்கும் தெய்வம் என்பனவும், மணிப்புறா அழகிய நிற நின்னைப் பரிகரிப்ப நின்வழி வழிமிகுவ முள்ள தாய் மரங்களில் வாழ்வது. காட்டுப் தாகவெனச் சொல்லி உண்மை சொல்லி புறா - நீல நிறமாய்க் காட்டில் வாழ்வது, யது. (பு. வெ. பாடாண்). தவிட்டுப்புறா - தவிட்டினிறமாய் கழனிக புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 1. இது, ளில் தான்யங்களைப் பொறுக்குவது. பச் தமிழிலக்கணம் ஐந் தனுட் பொருளின் பகு சைப்புறா - பச்சை நிறமாய் மரங்களில் தியாகிய புறப்பொருளுக்கு இலக்கணமும், வாழ்வது. இப்புறாக்கள் சாதுவானவை, இலக்கியமுமாக அமைந்துள்ளது. பன்னி வல்லூறு முதலியவை இவற்றை வேட்டை ருபடலத்தின் வழி நூல். இதுவும் பன்னிரு யாடும். இவற்றில் வீட்டில் வளர்க்கும் படலங்களையுடையது. இதில் இலக்கிய மாடப்புறா நிலத்திலும், ஆகாயத்திலும் கா மாக அமைந்துள்ள வெண்பாக்கள் (கூசுக) ணம் முதலிய இட்டு உலவும். இவை நூலாசிரியர் ஐயனாரிதனாரென்பவர். இவர் தம்மை வளர்ப்பவனிருக்கும் இடமறிந்து சோகுலத்தவர். மிசச்சிறந்த நால் வெகு தூரம் கொண்டுபோய் விடினும் 2. ஐயனாரிதனாரால் இயற்றப்பட்ட வந்து சேரும். இவை ஆகாயத்தில் சூரிய புறப்பொருள் இலக்கணம், இது பன்னிரு மணடலம் வரையில் பறந்து இரக்கைகள் படலத்தை முதனூலாகக் கொண்டது. தீந்தும் வருவது முண்டு. இதிற் சில இந்நூற்கு மாகலூர்கிழார் ஓர் உரை செய் ஆகாயத்தில் பறந்து செல்கையில் காணம் திருக்கின்றனர். போடும். சில தம் பேடுகளை நோக்கி வாலை புறமலைநாடு கள்ளரில் ஒருவகை. விரித்து நடனம் செய்வதுண்டு, இவ்வினப் புறவம் - சீர்காழியின் திருநாமங்களில் புறாக்களின் உருவபேதங்களை நான் விரி ஒன்று, பிரசாபதியைக் காண்க. வஞ்சி யெழுதாது, பெயர்களை மாத்திரம் புற -1, இது தன் மனைவியைப் பிடித்துக் எழுதினேன். இவை தம் பெடைகளைத் கொண்ட வேடன் பொருட்டு அதிதிபூசை தவிரவேறு பெடைகளை விரும்புவதில்லை. செய்யக் கூறிய பெண் புறா சொற்கேட்டு புறவின் வகை -- இவைகளில் தற்காலம் வேடனுக்கு ஆதித்யம் செய்து மழையால் தெரிந்தவரையில் (40) வகைகளுக்கு மேல் வருந்திய அவனைத் தீக்காயச்செய்து மனை பர்லண்ட் சூலஜி (Zology) யில் கூறப் வியினீக்கத்தால் அத் தீயில் வீழ்ந்து சுவர்க்க பட்டிருக்கிறது. இவற்றின் பெயர் ஆங்கி மடைந்தது. வேடனும் புறாவின் செய்கை லத்திலுள்ள படி எழுதுகிறேன். காரியர், யாலறிவடைந்து காட்டுத்தீயில் மாய்ந்து பௌடர், ஆமண்ட்டம்ளர், டர்ம்படர், சித்தி பெற்றான். (பரா-கார்.) பார்ப், பான் டெயில், ஜாசொபின் காபௌ 2. இது, ஒரு வானப்பறவை. தான்யத் சின், டிராகூன், மொடீனா, ஸ்காண்டரூன், தால் ஜீவிப்பது. இதற்குக் குறுகிய அலகும் டர்பிட், இங்கிலிஷ் அவுல், நன், மோடில், சிறிய தலையும் பவழம்போல் சிவந்தகால் மாக்பி, ஷோ ஒமர், ஆர்கேஞ்சில், ஒரியா களுமுண்டு. இது மூச்சைப்பிடித்து மோ ண்டில் ரோலர், நார்விச்கிராபர், டம்பளர், மண்டலம் வரையில் பறக்கும் சக்தியுண்டு சாடில்டம்பளர், இங்கிலிஷ்பியர்ட் பால்ட் இது தன்னின த்தைப் பிரியாது கூட்டமாய் எட், ரண்ட், குயுமுலெட், டிப்லர், ஆபிரி வாழும், இவ்வகையில் பல பல நிறமுள்ள கன் அவுல், ஒர்கிங் ஓமர்மேன், டொ 148
புறத்துழிஞை 1177 புறாவின் வகை ஒன்று . புறத்துழிஞை - ஆகாயத்தைக்கிட்டும் காவற் வர்ணமும் உருவ வேறுபாடுகளும் கொண் காட்டைக் கடந்து ஆழ்ந்த இடங்கின் டுள்ளன .. காட்டுப் புறா பச்சைப் புரு கரையிலே விட்டது ( பு - வெ . ) மணிப்புறா தவிட்டுப்புற முதலிய இவ் புறநாட்டுப்பெருங்கொற்றனர்- இவர்கடை வினத்தைச் சேர்ந்தவை . கரும்புறா மாடப் ச்சங்க மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவர் புறா எனப் பலவகை உண்டு இயற்பெயர் பெருங் கொற்றனார் . இவர் 3. இவை மற்றப் பறவை யினங்கள் நாடு புறநாடா யிருக்கலாம் . ( அக - உக ) போலாது உருவத்திலும் உறுப்புக்களி புறநானூறு இது எட்டுத் தொகையின் லும் ஒத்து இருக்கின்றன . இவ்வினத் இது கடைச்சங்கப் புலவர் பல தில் பலவகை உண்டு . அவற்றில் சில ராற் பாடப்பட்டது . இதனால் தமிழ்நாட் நிறத்தாலும் - த்தாலும் பேதப்பட்டு டுப் புலவர் அரசர் முதலியோரது சரிதை இருக்கின்றன . இவ்வகையில் மணிப்புறா விளங்கும் . காட்டுப்புறா தவிட்டுப்புறா பச்சைப்புற புறநிலைவாழ்த்து - நீ வணங்கும் தெய்வம் என்பனவும் மணிப்புறா அழகிய நிற நின்னைப் பரிகரிப்ப நின்வழி வழிமிகுவ முள்ள தாய் மரங்களில் வாழ்வது . காட்டுப் தாகவெனச் சொல்லி உண்மை சொல்லி புறா - நீல நிறமாய்க் காட்டில் வாழ்வது யது . ( பு . வெ . பாடாண் ) . தவிட்டுப்புறா - தவிட்டினிறமாய் கழனிக புறப்பொருள் வெண்பாமாலை - 1. இது ளில் தான்யங்களைப் பொறுக்குவது . பச் தமிழிலக்கணம் ஐந் தனுட் பொருளின் பகு சைப்புறா - பச்சை நிறமாய் மரங்களில் தியாகிய புறப்பொருளுக்கு இலக்கணமும் வாழ்வது . இப்புறாக்கள் சாதுவானவை இலக்கியமுமாக அமைந்துள்ளது . பன்னி வல்லூறு முதலியவை இவற்றை வேட்டை ருபடலத்தின் வழி நூல் . இதுவும் பன்னிரு யாடும் . இவற்றில் வீட்டில் வளர்க்கும் படலங்களையுடையது . இதில் இலக்கிய மாடப்புறா நிலத்திலும் ஆகாயத்திலும் கா மாக அமைந்துள்ள வெண்பாக்கள் ( கூசுக ) ணம் முதலிய இட்டு உலவும் . இவை நூலாசிரியர் ஐயனாரிதனாரென்பவர் . இவர் தம்மை வளர்ப்பவனிருக்கும் இடமறிந்து சோகுலத்தவர் . மிசச்சிறந்த நால் வெகு தூரம் கொண்டுபோய் விடினும் 2. ஐயனாரிதனாரால் இயற்றப்பட்ட வந்து சேரும் . இவை ஆகாயத்தில் சூரிய புறப்பொருள் இலக்கணம் இது பன்னிரு மணடலம் வரையில் பறந்து இரக்கைகள் படலத்தை முதனூலாகக் கொண்டது . தீந்தும் வருவது முண்டு . இதிற் சில இந்நூற்கு மாகலூர்கிழார் ஓர் உரை செய் ஆகாயத்தில் பறந்து செல்கையில் காணம் திருக்கின்றனர் . போடும் . சில தம் பேடுகளை நோக்கி வாலை புறமலைநாடு கள்ளரில் ஒருவகை . விரித்து நடனம் செய்வதுண்டு இவ்வினப் புறவம் - சீர்காழியின் திருநாமங்களில் புறாக்களின் உருவபேதங்களை நான் விரி ஒன்று பிரசாபதியைக் காண்க . வஞ்சி யெழுதாது பெயர்களை மாத்திரம் புற -1 இது தன் மனைவியைப் பிடித்துக் எழுதினேன் . இவை தம் பெடைகளைத் கொண்ட வேடன் பொருட்டு அதிதிபூசை தவிரவேறு பெடைகளை விரும்புவதில்லை . செய்யக் கூறிய பெண் புறா சொற்கேட்டு புறவின் வகை -- இவைகளில் தற்காலம் வேடனுக்கு ஆதித்யம் செய்து மழையால் தெரிந்தவரையில் ( 40 ) வகைகளுக்கு மேல் வருந்திய அவனைத் தீக்காயச்செய்து மனை பர்லண்ட் சூலஜி ( Zology ) யில் கூறப் வியினீக்கத்தால் அத் தீயில் வீழ்ந்து சுவர்க்க பட்டிருக்கிறது . இவற்றின் பெயர் ஆங்கி மடைந்தது . வேடனும் புறாவின் செய்கை லத்திலுள்ள படி எழுதுகிறேன் . காரியர் யாலறிவடைந்து காட்டுத்தீயில் மாய்ந்து பௌடர் ஆமண்ட்டம்ளர் டர்ம்படர் சித்தி பெற்றான் . ( பரா - கார் . ) பார்ப் பான் டெயில் ஜாசொபின் காபௌ 2. இது ஒரு வானப்பறவை . தான்யத் சின் டிராகூன் மொடீனா ஸ்காண்டரூன் தால் ஜீவிப்பது . இதற்குக் குறுகிய அலகும் டர்பிட் இங்கிலிஷ் அவுல் நன் மோடில் சிறிய தலையும் பவழம்போல் சிவந்தகால் மாக்பி ஷோ ஒமர் ஆர்கேஞ்சில் ஒரியா களுமுண்டு . இது மூச்சைப்பிடித்து மோ ண்டில் ரோலர் நார்விச்கிராபர் டம்பளர் மண்டலம் வரையில் பறக்கும் சக்தியுண்டு சாடில்டம்பளர் இங்கிலிஷ்பியர்ட் பால்ட் இது தன்னின த்தைப் பிரியாது கூட்டமாய் எட் ரண்ட் குயுமுலெட் டிப்லர் ஆபிரி வாழும் இவ்வகையில் பல பல நிறமுள்ள கன் அவுல் ஒர்கிங் ஓமர்மேன் டொ 148