அபிதான சிந்தாமணி

புலிமுகன் 1175 புல் இனம் கை, புலிழகள் -1, பிரமவிஷ்ணுக்கள் ஒருவர்க் புலோமை - 1. ஒரு அசுரன். தேவிகாள கொருவர் சண்டையிட்டு விஷ்ணு புலி இவர்கள் அறுபதினாயிரம் புத்திரர் முசனையும் பிரமன் மகிடனையும் சிருட் களைப் பெற்றனர். பிரமனையெண்ணித் டித்து ஏவ அவ்விருவரும் சண்டையிட தாய் தந்தையர் இருவரும் தவம்புரிந்து விஷ்ணு பிரமாதிகள் வெருவிக் கைலைய பலவரமும் பொன்மயமான கோட்டையும் டைந்தனர். பார்வதிதேவியார் சிவாஞ்ஞை பெற்றுப் புத்திரரைப் பாதுகாத்தவர். யால் அவ்விருவர் சிரத்தையும் அறுத் புத்திரர் காலகேயர். தனன். அவ்விருவருள் மடேன் தலை 2. கச்யபன் தேவி. பிராட்டியைத் துதித்ததால் அம்மகிடனுக் 3. பிருகுவின் பார்யை. இவர் பூலோ குச் சிவகணப்பேறு பிராட்டி அநுக்கிர மன் எனும் அசுரனால் கவாப்பட்டுப் இத்தனள். போங்காலத்தில் சியவனருஷி கர்ப்பத் 2. இவன் ஒரு அசரன். தேவரை வருத் திருந்து நழுவி விழுந்தனர். அதனால் அவ தித் திரிந்து சிவமூர்த்தியிடம் வாச் சிவ ருக்கு அப்பெயர் வந்தது. பிறகு சியவன மூர்த்தி இவன் தோலையுரித்து ஆடை ரால் அரக்கன் நீறானான். இவளை அரக்கன் யாக அணிந்தனர். கவர்ந்து சென்ற காலத்தழுத கண்ணீர் 3. ஒரு காந்தருவன். இவன் ஏகாதசி ஆறாய்ப் பெருக அதனால் வதூசரை என் விரதமிருந்து இவன் துவாதசியில் எண் கிற நதி உண்டாயிற்று. (பெண்ணுடன் ணெயிட்டு முழுகியதால் மறுபிறப்பில் புலி சென்றது.) இவள் துக்கித்துக் கொண் முகனாய்ப் பிறந்து பிறகு முனிவருபதேசத் டிருக்கப் பிருகு உன்னை அரக்கனுக்குக் தால் மகரமாதத்தில் புண்ணிய நீராடிச் காட்டிக்கொடுத்தது யார் என்ன புலோ சுத்தமடைந்தவன். (மகாபுராணம்) மை அக்னியென்று கூறப் பிருகு அக்னி யைச் சர்வபக்ஷகனாகச் சபித்தனர். புலையன் - 1. சூத்திரன் பார்ப்பினியைப் புணாப் பிறந்தவன். பறைகொட்டுபவன், புல் இனம் - இவ்வினத்தில் கொடிவகை யெனவும், செடிவகை யெனவும் இரண்டு 2. பறையனைக் காண்க. வகைகளுண்டு, புலோமசை - 1. இந்திராணி. புலோமன் புல் முதாலாக உற்றறியும் ஓரறியுயிர் வகைகளில் பனைமரம் வரை தங்கை அல்லது குமரி. யில் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்ததென 2. பிருகுவின் மனைவி, புலோமை ப கிக்கப் படுகிறது. இக் காரணத்தால் யெனவும் கூறுவர். தான் பனைக்குப் புற்பதியெனத் தமிழ் 3. பிருகு பத்தினி, இவள் ஒரு காலத் நூலார் பெயரிட்டிருக்கின்றனர். தில் இந்திரனிடம் கோபங்கொண்டு உல வகையில் கொடிப்புல், இலைப்புல், கொழு சத்தில் இந்திரன் இல்ல மற் செய்வேன் க்கட்டைப்புல், சுணைப்புல், அறுகம்புல், எனக்கற விஷ்ணுமூர்த்தி இவளைக் கொன் புளித்தப்புல், சோரைப்புல், வாசனைப்புல், றனர். (இரா-பால.) ஒட்டுப்புல், நெல், கோதுமை, வரகு, கேழ் புலோமன் - 1. நிதியின் புத்திரனாகிய வாகு, அளத்துப்புல், இரத்தகோமாரிப் அசுரன் ; இவன் விஷ்ணுவிற்குப் பயந்து புல், உப்பறுகம்புல், ஊர்ப்புல், கச்சற்புல், பிருகுவிடம் அடைக்கலம்புக விஷ்ணு கடுக்கன்புல், கணைப்புல், கதிர்ப்புல், கம அவனைக் கொடுக்கக் கேட்க இருடி மறுத் ரிப்புல், கம்பம்புல், கர்ப்பூாப்புல், கழிப் தமையால் விஷ்ணு இருவரையும் கொன் புல், கழிமுட்டான் புல், காவட்டம் புல், குசைப்புல், குச்சுப்புல், குஞ்சப்புல், குடை 2. விப்பிரசித்தியின் குமானாகிய அசு ப்புல், கோழிக் காற்புல், சீலைப்புல், சுக்கு என் ; இவன் இந்திரனால் கொல்லப்பட்ட நாறிப்புல், நாணற்புல், சோனைப்புல், தன் வன் இவன் தங்கையா கையால் இந்தி டையம்புல், விசுவாமித்திரப்புல், பிரப்பங் பௌலோமியெனப் பட்டனள். காய்ப்புல், விழற்புல், பீசைப்புல், மத்தங் இந்திராணியை இவன் குமரியெனவுங் காய்ப்புல், மருக்குப்புல், மாந்தப்புல், கூறுவர். முசறுப்புல், முயற்புல், மூங்கிற்புல் முத 3. ஒரு அகான், இவன் பிருகுபத்தினி விய. இவற்றுள் கொடி வகைப் புற்களிற் யாகிய புலோமையைக் கிரகித்துச் சிய சில (100) அடிகளுக்கு அதிகமாக வளரு வனரால் நீரானவன். கின்றன. செடி வகைப் புற்களில் சோ தனர்.
புலிமுகன் 1175 புல் இனம் கை புலிழகள் -1 பிரமவிஷ்ணுக்கள் ஒருவர்க் புலோமை - 1. ஒரு அசுரன் . தேவிகாள கொருவர் சண்டையிட்டு விஷ்ணு புலி இவர்கள் அறுபதினாயிரம் புத்திரர் முசனையும் பிரமன் மகிடனையும் சிருட் களைப் பெற்றனர் . பிரமனையெண்ணித் டித்து ஏவ அவ்விருவரும் சண்டையிட தாய் தந்தையர் இருவரும் தவம்புரிந்து விஷ்ணு பிரமாதிகள் வெருவிக் கைலைய பலவரமும் பொன்மயமான கோட்டையும் டைந்தனர் . பார்வதிதேவியார் சிவாஞ்ஞை பெற்றுப் புத்திரரைப் பாதுகாத்தவர் . யால் அவ்விருவர் சிரத்தையும் அறுத் புத்திரர் காலகேயர் . தனன் . அவ்விருவருள் மடேன் தலை 2. கச்யபன் தேவி . பிராட்டியைத் துதித்ததால் அம்மகிடனுக் 3. பிருகுவின் பார்யை . இவர் பூலோ குச் சிவகணப்பேறு பிராட்டி அநுக்கிர மன் எனும் அசுரனால் கவாப்பட்டுப் இத்தனள் . போங்காலத்தில் சியவனருஷி கர்ப்பத் 2. இவன் ஒரு அசரன் . தேவரை வருத் திருந்து நழுவி விழுந்தனர் . அதனால் அவ தித் திரிந்து சிவமூர்த்தியிடம் வாச் சிவ ருக்கு அப்பெயர் வந்தது . பிறகு சியவன மூர்த்தி இவன் தோலையுரித்து ஆடை ரால் அரக்கன் நீறானான் . இவளை அரக்கன் யாக அணிந்தனர் . கவர்ந்து சென்ற காலத்தழுத கண்ணீர் 3. ஒரு காந்தருவன் . இவன் ஏகாதசி ஆறாய்ப் பெருக அதனால் வதூசரை என் விரதமிருந்து இவன் துவாதசியில் எண் கிற நதி உண்டாயிற்று . ( பெண்ணுடன் ணெயிட்டு முழுகியதால் மறுபிறப்பில் புலி சென்றது . ) இவள் துக்கித்துக் கொண் முகனாய்ப் பிறந்து பிறகு முனிவருபதேசத் டிருக்கப் பிருகு உன்னை அரக்கனுக்குக் தால் மகரமாதத்தில் புண்ணிய நீராடிச் காட்டிக்கொடுத்தது யார் என்ன புலோ சுத்தமடைந்தவன் . ( மகாபுராணம் ) மை அக்னியென்று கூறப் பிருகு அக்னி யைச் சர்வபக்ஷகனாகச் சபித்தனர் . புலையன் - 1. சூத்திரன் பார்ப்பினியைப் புணாப் பிறந்தவன் . பறைகொட்டுபவன் புல் இனம் - இவ்வினத்தில் கொடிவகை யெனவும் செடிவகை யெனவும் இரண்டு 2. பறையனைக் காண்க . வகைகளுண்டு புலோமசை - 1. இந்திராணி . புலோமன் புல் முதாலாக உற்றறியும் ஓரறியுயிர் வகைகளில் பனைமரம் வரை தங்கை அல்லது குமரி . யில் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்ததென 2. பிருகுவின் மனைவி புலோமை கிக்கப் படுகிறது . இக் காரணத்தால் யெனவும் கூறுவர் . தான் பனைக்குப் புற்பதியெனத் தமிழ் 3. பிருகு பத்தினி இவள் ஒரு காலத் நூலார் பெயரிட்டிருக்கின்றனர் . தில் இந்திரனிடம் கோபங்கொண்டு உல வகையில் கொடிப்புல் இலைப்புல் கொழு சத்தில் இந்திரன் இல்ல மற் செய்வேன் க்கட்டைப்புல் சுணைப்புல் அறுகம்புல் எனக்கற விஷ்ணுமூர்த்தி இவளைக் கொன் புளித்தப்புல் சோரைப்புல் வாசனைப்புல் றனர் . ( இரா - பால . ) ஒட்டுப்புல் நெல் கோதுமை வரகு கேழ் புலோமன் - 1. நிதியின் புத்திரனாகிய வாகு அளத்துப்புல் இரத்தகோமாரிப் அசுரன் ; இவன் விஷ்ணுவிற்குப் பயந்து புல் உப்பறுகம்புல் ஊர்ப்புல் கச்சற்புல் பிருகுவிடம் அடைக்கலம்புக விஷ்ணு கடுக்கன்புல் கணைப்புல் கதிர்ப்புல் கம அவனைக் கொடுக்கக் கேட்க இருடி மறுத் ரிப்புல் கம்பம்புல் கர்ப்பூாப்புல் கழிப் தமையால் விஷ்ணு இருவரையும் கொன் புல் கழிமுட்டான் புல் காவட்டம் புல் குசைப்புல் குச்சுப்புல் குஞ்சப்புல் குடை 2. விப்பிரசித்தியின் குமானாகிய அசு ப்புல் கோழிக் காற்புல் சீலைப்புல் சுக்கு என் ; இவன் இந்திரனால் கொல்லப்பட்ட நாறிப்புல் நாணற்புல் சோனைப்புல் தன் வன் இவன் தங்கையா கையால் இந்தி டையம்புல் விசுவாமித்திரப்புல் பிரப்பங் பௌலோமியெனப் பட்டனள் . காய்ப்புல் விழற்புல் பீசைப்புல் மத்தங் இந்திராணியை இவன் குமரியெனவுங் காய்ப்புல் மருக்குப்புல் மாந்தப்புல் கூறுவர் . முசறுப்புல் முயற்புல் மூங்கிற்புல் முத 3. ஒரு அகான் இவன் பிருகுபத்தினி விய . இவற்றுள் கொடி வகைப் புற்களிற் யாகிய புலோமையைக் கிரகித்துச் சிய சில ( 100 ) அடிகளுக்கு அதிகமாக வளரு வனரால் நீரானவன் . கின்றன . செடி வகைப் புற்களில் சோ தனர் .