அபிதான சிந்தாமணி

புலத்துறைமுற்றியகூடலூர்கிழார் 1175 புலிப்பாணி கமகன். புலத்துறைழற்றிய கூடலூர் கிழார் -- இவர் 2. இயற் சொல்லாற் பொருள் தோன் யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ் சேரலிரும்பொ றச் செய்யப்படும் பாட்டு, (யாப்பு-வி). றையாரின் வேண்டுகோளின்படி ஐங்குறு புலி - இது சிவிங்கி, சிறுத்தையினத்தில் நூறு தொகுத்தவர், இவர் கடைச்சங்கப் பெரிது. இது நாலடி உயரமும் வால் புலவருள் ஒருவர். மலைநாட்டின தாகிய முதலிய 5- அடி நீளமும் இருக்கும். இதன் கூடலூரிற் பிறந்த வேளாளர். இவர்க்குக் உடல், பருத்து வளைந்த கருமையான பட் கூடலூர் கிழார் என்பது இயற் பெயர், டைகளைப் பெற்றிருக்கும். இதன் கண் மேற்கூறிய அரசரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர். கள் இரவில் அதிகம் பிரகாசிக்கும், ஆத அவரிறந்தபின் மிகவருந்திப் புலம்பியவர். லால் இதன் கண்களைக் கண்ட மிருகங்கள் சேரநாட்டின தாகிய மாந்தையெனும் நகரம் அஞ்சி மயங்கி இரையாகும். நகங்களும் பற் இவராற் பாடப்பெற்றது. முதுமொழிக் களும் உறுதியானவை. இது காட்டிலுள்ள காஞ்சி யியற்றிய கூடலூர்கிழார் இவரின் நீர்த்துறைகளில் பதுங்கியிருந்து தண்ணீர் வேறாயினவர். இவர்காலத்துப் புலவர்கள் குடிக்க வரும் பிராணிகளைக் கொல்லும். குறுங்கோழியூர்கிழார், பொருந்தி விளங்கீர இது மனிதர்க்குப் பயப்படும். ஒருமுறை னார். புலத்துறை முற்றிய என்பது இவர்க்கு இது மனித மாம்சத்தைத் தின்று ருசிகா அடைமொழி. (ஐங்குறு). ணின் பிறகு மனிதனையே கொல்ல எண் புலமையோர் (ச) கவி, கமகன், வாதி, ணும், புலி, சிறுத்தை, பூனை, புனுகுபூனை, வாக்கி இவர்களுள் ஆசு முதலிய நாற்கவி சிங்கத்தின் இனத்தைச் சேர்ந்தவை, பாடுவோன் கவி, அரும்பொருளைச் செம் தேக அமைப்பு ச அடி உயரம், 4 அடி பொருணடையாக் காட்டி விவகரிப்போன் நீளம், இது சிங்கத்தினினத்தது இராக் காரணமும் மேற்கோளும் எடுத் காலத்தில் இதற்குக் கண் நன்றாகத் தெரி துக்காட்டிப் பிறன் கோள் மறுத்துத் தன் யும், நிறம் மஞ்சள், தேகத்தில் கருமை கோள் நிறுத்துபவன்வாதி. அறம்பொருள் யான கோடுகள் உண்டு, அடிவயிறு வெண் இன்பம் வீடுகளைக் கேட்கக் கேட்க விரித் மை, முன்கால் வலிமையாய் நீட்டவும் துரைப்போன் வாக்கியாம். சுருக்கவுங் கூடிய நகங்களைப் பெற்றது. புலவராற்றுப்படை - பெரிய இடத்தினை மீசை உண்டு, உணவு - ஆடு, மாடு, மான் யுடைய வானத்துத் தேவர்களிடை மிக்க முதலிய. மனிதரையும் கொல்லும். வழக் அறிவாளனை நெறியிலே செலுத்தியது. கம் - இரவில் இரைதேடப் புறப்படும், (பு வெ. பாடாண்). அதிக குரூரமுடையது. இது தான் கொ ன்ற இரையைத் தின்னும். இதைப் போனி புலவரேத்தும் புத்தேணாடு --நுண்ணிதான அறிவுசென்ற குற்றமற்ற தரிசனத்தை லும், ஒருவகைப் பிசினைத் தடவிய இலை களை இது போகும் வழியில் பாப்ப இது யுடையராய் இந்திரிய சயம் பண்ணினார் அதின் மீதோடுகையில் காலில் ஒட்டியதை விரும்பும் மேலுலகத்தைச் சொல்லியது. (4 வெ. பொது). கண்ணிலும் முகத்திலும் தேய்க்க ஒட்டிக் கொண்டு கண்மறைய தரையிற் புரளும் புலவி பொருளாகத் தோன்றிய பாடாண் அப்போது சுட்டுக்கொல்வர். உபயோகம் - பாட்டு - விற்போன்ற நெற்றியினை யுடை தோல், நகம், பல்- அணை, ஆபரணம், கத் யாள் வீரன் றன் அகலத்திடத்தை தழுவேம் திப்பிடிக்கு உபயோகம். யாமென்று சொல்லி ஊடிச் சொல்லியது . புலிகடிமால் இருங்கோவேளைக் காண்க. புலவியுட்புலம்பல் - அழகிய தொடியினை துவரையில் முனிவன் தடவினுட் டோன் யுடைய மடவாள் தலைவன் மார்பின் மாலை றியோர் வழித்தோன்றி அரயத்துக் கதி யை அறுத்து ஊடலாற்றாளாய்த் தனிமை பதியாய்த் தவத்திற்றங்கிய பெரியோரைப் யுற்றது. ( வெ. பெருந்திணை). பிழைப்பிப்பான் புலியைக் கடிந்தவன். புலனறிசிறப்பு வெவ்லிய வேற்றுப் புல புலிப்பாணி போகருஷியின் மாணாக்க த்தினது நிலைமையை அறிவித்தார்க்குத் ராகிய சித்தர். இவர் புலியை நட்பாக்கிக் தம்முடைய கூற்றிலும் பெருகச் சிறப்புக் கொண்டு ஜலத்தைத் திரட்டிக் கையிற் கொடுத்தது. (பு. வெ.) கொண்ட தால் இப்பெயர் பெற்றார் என் புலன் - 1. (இ) சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, பர். இவர் வைத்தியத்திலும், ஜாலத்தி காற்றம். லும் வல்லவர்.
புலத்துறைமுற்றியகூடலூர்கிழார் 1175 புலிப்பாணி கமகன் . புலத்துறைழற்றிய கூடலூர் கிழார் -- இவர் 2. இயற் சொல்லாற் பொருள் தோன் யானைக்கட்சேய் மாந்தாஞ் சேரலிரும்பொ றச் செய்யப்படும் பாட்டு ( யாப்பு - வி ) . றையாரின் வேண்டுகோளின்படி ஐங்குறு புலி - இது சிவிங்கி சிறுத்தையினத்தில் நூறு தொகுத்தவர் இவர் கடைச்சங்கப் பெரிது . இது நாலடி உயரமும் வால் புலவருள் ஒருவர் . மலைநாட்டின தாகிய முதலிய 5- அடி நீளமும் இருக்கும் . இதன் கூடலூரிற் பிறந்த வேளாளர் . இவர்க்குக் உடல் பருத்து வளைந்த கருமையான பட் கூடலூர் கிழார் என்பது இயற் பெயர் டைகளைப் பெற்றிருக்கும் . இதன் கண் மேற்கூறிய அரசரால் ஆதரிக்கப்பட்டவர் . கள் இரவில் அதிகம் பிரகாசிக்கும் ஆத அவரிறந்தபின் மிகவருந்திப் புலம்பியவர் . லால் இதன் கண்களைக் கண்ட மிருகங்கள் சேரநாட்டின தாகிய மாந்தையெனும் நகரம் அஞ்சி மயங்கி இரையாகும் . நகங்களும் பற் இவராற் பாடப்பெற்றது . முதுமொழிக் களும் உறுதியானவை . இது காட்டிலுள்ள காஞ்சி யியற்றிய கூடலூர்கிழார் இவரின் நீர்த்துறைகளில் பதுங்கியிருந்து தண்ணீர் வேறாயினவர் . இவர்காலத்துப் புலவர்கள் குடிக்க வரும் பிராணிகளைக் கொல்லும் . குறுங்கோழியூர்கிழார் பொருந்தி விளங்கீர இது மனிதர்க்குப் பயப்படும் . ஒருமுறை னார் . புலத்துறை முற்றிய என்பது இவர்க்கு இது மனித மாம்சத்தைத் தின்று ருசிகா அடைமொழி . ( ஐங்குறு ) . ணின் பிறகு மனிதனையே கொல்ல எண் புலமையோர் ( ) கவி கமகன் வாதி ணும் புலி சிறுத்தை பூனை புனுகுபூனை வாக்கி இவர்களுள் ஆசு முதலிய நாற்கவி சிங்கத்தின் இனத்தைச் சேர்ந்தவை பாடுவோன் கவி அரும்பொருளைச் செம் தேக அமைப்பு அடி உயரம் 4 அடி பொருணடையாக் காட்டி விவகரிப்போன் நீளம் இது சிங்கத்தினினத்தது இராக் காரணமும் மேற்கோளும் எடுத் காலத்தில் இதற்குக் கண் நன்றாகத் தெரி துக்காட்டிப் பிறன் கோள் மறுத்துத் தன் யும் நிறம் மஞ்சள் தேகத்தில் கருமை கோள் நிறுத்துபவன்வாதி . அறம்பொருள் யான கோடுகள் உண்டு அடிவயிறு வெண் இன்பம் வீடுகளைக் கேட்கக் கேட்க விரித் மை முன்கால் வலிமையாய் நீட்டவும் துரைப்போன் வாக்கியாம் . சுருக்கவுங் கூடிய நகங்களைப் பெற்றது . புலவராற்றுப்படை - பெரிய இடத்தினை மீசை உண்டு உணவு - ஆடு மாடு மான் யுடைய வானத்துத் தேவர்களிடை மிக்க முதலிய . மனிதரையும் கொல்லும் . வழக் அறிவாளனை நெறியிலே செலுத்தியது . கம் - இரவில் இரைதேடப் புறப்படும் ( பு வெ . பாடாண் ) . அதிக குரூரமுடையது . இது தான் கொ ன்ற இரையைத் தின்னும் . இதைப் போனி புலவரேத்தும் புத்தேணாடு --நுண்ணிதான அறிவுசென்ற குற்றமற்ற தரிசனத்தை லும் ஒருவகைப் பிசினைத் தடவிய இலை களை இது போகும் வழியில் பாப்ப இது யுடையராய் இந்திரிய சயம் பண்ணினார் அதின் மீதோடுகையில் காலில் ஒட்டியதை விரும்பும் மேலுலகத்தைச் சொல்லியது . ( 4 வெ . பொது ) . கண்ணிலும் முகத்திலும் தேய்க்க ஒட்டிக் கொண்டு கண்மறைய தரையிற் புரளும் புலவி பொருளாகத் தோன்றிய பாடாண் அப்போது சுட்டுக்கொல்வர் . உபயோகம் - பாட்டு - விற்போன்ற நெற்றியினை யுடை தோல் நகம் பல்- அணை ஆபரணம் கத் யாள் வீரன் றன் அகலத்திடத்தை தழுவேம் திப்பிடிக்கு உபயோகம் . யாமென்று சொல்லி ஊடிச் சொல்லியது . புலிகடிமால் இருங்கோவேளைக் காண்க . புலவியுட்புலம்பல் - அழகிய தொடியினை துவரையில் முனிவன் தடவினுட் டோன் யுடைய மடவாள் தலைவன் மார்பின் மாலை றியோர் வழித்தோன்றி அரயத்துக் கதி யை அறுத்து ஊடலாற்றாளாய்த் தனிமை பதியாய்த் தவத்திற்றங்கிய பெரியோரைப் யுற்றது . ( வெ . பெருந்திணை ) . பிழைப்பிப்பான் புலியைக் கடிந்தவன் . புலனறிசிறப்பு வெவ்லிய வேற்றுப் புல புலிப்பாணி போகருஷியின் மாணாக்க த்தினது நிலைமையை அறிவித்தார்க்குத் ராகிய சித்தர் . இவர் புலியை நட்பாக்கிக் தம்முடைய கூற்றிலும் பெருகச் சிறப்புக் கொண்டு ஜலத்தைத் திரட்டிக் கையிற் கொடுத்தது . ( பு . வெ . ) கொண்ட தால் இப்பெயர் பெற்றார் என் புலன் - 1. ( ) சுவை ஒளி ஊறு ஓசை பர் . இவர் வைத்தியத்திலும் ஜாலத்தி காற்றம் . லும் வல்லவர் .