அபிதான சிந்தாமணி

புராணலஷணம் 1170 புருசுண்டி முடையன. ஆக்னேயம் எண்ணாயிரம் ணம் - க, முக்குணம் - க, கலாதி பஞ்சகம் கிரந்த முடையது. பிரமகைவர்த்தம் பன் -க, பிரகிருதி - க, ஆக - அ. இது சூக்ஷ் னீராயிரங் கிரந்த முடையது. இப் புரா மசரீரம் எனவும்படும். ணங்கள், கிருதயுகத்துப் பிரமதேவரால் புரீசன் சுசாந்தி குமான். இவன் குமரன் பிரமமென வொன்றாகி நூறு கோடி கிரந் அரதன். தங்களாயும், திரேதாயுகத்து இருடிகளால் புரு - 1. சவ்வீரநாட்டில் இருந்த யாதவன். கோடி கிரந்தங்களடங்கிய நூற்றுப்பதி இவன் மனைவியைச் சிசுபாலன் கவர்ந்த னெட்டுச் சங்கிதைகளடங்கிய பதினெட்டு னன். வகையினவாகவும், துவாபரயுகத்து வியாச 2. ஒரு சக்கிரவர்த்தி ; தேவி ஜரை. பகவானால் நான்குலக்ஷத்து எண்ணாயிரங் காலகன்னிகையால் நினைத்த இடத்தில் கிரந்தங்களடங்கிய பதினெண்புராணங்க சஞ்சரிக்கச் சாபம் பெற்றவன். ளாயின. இப்புராணங்கள் வியாசர் வழி 3. உரோமபதன் குமரன். இவன் கு யாக ரோமகர்ஷணருக்கும் ரோமகர்ஷணர் என் கிருதி, சுமதி, அக்னிவர்ச்சஸ் முதலியோருக்கும் 4. தேவவிரதன் குமரன். கூற வெளிவந்தன. 5. (ச) யயாதிக்கு சன்மிஷ்டையிடம் புராணலக்ஷணம் - இவை சர்க்கம், பிரதி உதித்தவன். தந்தைக்கு இளமை தந்து சர்க்கம், மனுவந்தரம், வம்சம், வம்சா நுசரி முதுமையேற்றவன். தம், ஸ்திதி, ரக்ஷணம், சமுஸ்தை, ஏது, 6 வசுதேவனுக்குச் சகதேவியிடம் ஆசிரயம், இப்பத்து லக்ஷணங்களையுடை பிறந்தவன். யன. இது கிருதயுகத்தில் நூறு கோடி கிரந் புருககீர்த்தி - ஒரு இருடி. பிரகஸ்பதி அம் தங்களாகப் பிரமனாலும், திரேதாயுகத்தில் சம். கோடி கிரந்தங்களாய்ப் பதினெண்பாகங் புருதச்சன் மாந்தாதா புத்திரன், இவன் களாக இருடியராலும், துவாபரயுகத்தில் கஸ்யப்புத்திரர்களால் நாகர்களைப் வியாசரால் பதினெண்புராணங்களாகவும், முறுத்தியபடியால் நாகர் தங்கள் குமரியா வகுக்கப்பட்டது. பின்கூறிய ஐந்தையும் கிய நருமதையை இவனுக்கு அளித்தனர். நீக்கி ஐந்தெனவும் கூறுவர். இவன் காந்தருவரை வென்றான். இவன் புராணிகன் மதம் - திரிமூர்த்திகள், எழுவ குமரன் வஸுதன். கைத்தோற்றம், பிரமாண்டம் இவற்றின் புருகூதபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று, நிலைகளையறிவித்துத் தான் கெடாமல் புருகோதான் - அணு குமான். இருப்பதால் புராணமே பிரமம் என்பன். புருசன் - சுசாந்தி புத்திரன். இப்புராணங்கள் சொல்லியவற்றைத் தவறி புருசித் - 1. போஜவம்சத்தவன். தருமனு நடப்பதே பந்தம். இவை நீங்கிப் புராணம் க்கு அம்மான் சொன்னவழியில் நடப்பது மோக்ஷம். 2. (சூ.) அசன்குமான். புராந்தக சோழன் ஒளவை காலத்திருந்து 3. ருசகன் குமரன். அவளால் பாடல் பெற்ற சோழன். 4. வசுதேவன் தம்பியாகிய கங்கிசனுக் புரி - (எ) அயோத்தி, மதுரை, மாயை, குக் கங்கனிடம் உதித்த குமான். காசி, காஞ்சி, அவந்தி, துவாரகை. புருசுண்டி- இவர் முதலில் விப்பிராதனென் புரிசைக்கிழார் - குன்றத்தூரில் இருந்த னும் வேடன், தண்டகவனத்து வழிப்பறித் வேளாண் குலத்தவர். முதுமொழிக்காஞ்சி துத் திரிந்து ஒருநாள் அவ்வழிவந்த முத் செய்தவர். சோழனால் குடியேற்றப்பட்ட கலமுனிவரைக் கொல்லப்போக அவாது நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒரு குடி. பார்வையால் ஞானமுண்டாகி வேண்ட புரிமணை - பானை முதலிய தாங்க வைக்கோற் இவருக்கு மந்திரமுபதேசித்து ஒருமரத் புரி, பனை நார் முதலியவற்றால் செய்யப் தைக் காட்டி இதை நீர் விட்டு முக்கால பட்டது. மும் பூசிக்கவென, அவ்வாறு பலநாள் புரிமான் - கோமதி குமான்; இவன் குமரன் செய்தல் கண்டு முத்கலர் ஆங்கு அடைந்து சாதகர்ணன். பக்திக்கு மகிழ்ந்து இவரிடம் கருணையால் புரியஷ்டகசரீரம் பூதமைந்து - க, தன் விநாயக மந்திரம் உபதேசிக்க அதனால் மாத்திரைஐந்து - க, ஞானேந்திரியமைந்து தவி மேற்கொண்டு விநாயக சாரூபமும் 5, கன்மேந்திரியம் ஐந்து - க, அந்தக்கர புருசுண்டி யென்னும் பெயரும் பெற்ற
புராணலஷணம் 1170 புருசுண்டி முடையன . ஆக்னேயம் எண்ணாயிரம் ணம் - முக்குணம் - கலாதி பஞ்சகம் கிரந்த முடையது . பிரமகைவர்த்தம் பன் -க பிரகிருதி - ஆக - . இது சூக்ஷ் னீராயிரங் கிரந்த முடையது . இப் புரா மசரீரம் எனவும்படும் . ணங்கள் கிருதயுகத்துப் பிரமதேவரால் புரீசன் சுசாந்தி குமான் . இவன் குமரன் பிரமமென வொன்றாகி நூறு கோடி கிரந் அரதன் . தங்களாயும் திரேதாயுகத்து இருடிகளால் புரு - 1. சவ்வீரநாட்டில் இருந்த யாதவன் . கோடி கிரந்தங்களடங்கிய நூற்றுப்பதி இவன் மனைவியைச் சிசுபாலன் கவர்ந்த னெட்டுச் சங்கிதைகளடங்கிய பதினெட்டு னன் . வகையினவாகவும் துவாபரயுகத்து வியாச 2. ஒரு சக்கிரவர்த்தி ; தேவி ஜரை . பகவானால் நான்குலக்ஷத்து எண்ணாயிரங் காலகன்னிகையால் நினைத்த இடத்தில் கிரந்தங்களடங்கிய பதினெண்புராணங்க சஞ்சரிக்கச் சாபம் பெற்றவன் . ளாயின . இப்புராணங்கள் வியாசர் வழி 3. உரோமபதன் குமரன் . இவன் கு யாக ரோமகர்ஷணருக்கும் ரோமகர்ஷணர் என் கிருதி சுமதி அக்னிவர்ச்சஸ் முதலியோருக்கும் 4. தேவவிரதன் குமரன் . கூற வெளிவந்தன . 5. ( ) யயாதிக்கு சன்மிஷ்டையிடம் புராணலக்ஷணம் - இவை சர்க்கம் பிரதி உதித்தவன் . தந்தைக்கு இளமை தந்து சர்க்கம் மனுவந்தரம் வம்சம் வம்சா நுசரி முதுமையேற்றவன் . தம் ஸ்திதி ரக்ஷணம் சமுஸ்தை ஏது 6 வசுதேவனுக்குச் சகதேவியிடம் ஆசிரயம் இப்பத்து லக்ஷணங்களையுடை பிறந்தவன் . யன . இது கிருதயுகத்தில் நூறு கோடி கிரந் புருககீர்த்தி - ஒரு இருடி . பிரகஸ்பதி அம் தங்களாகப் பிரமனாலும் திரேதாயுகத்தில் சம் . கோடி கிரந்தங்களாய்ப் பதினெண்பாகங் புருதச்சன் மாந்தாதா புத்திரன் இவன் களாக இருடியராலும் துவாபரயுகத்தில் கஸ்யப்புத்திரர்களால் நாகர்களைப் வியாசரால் பதினெண்புராணங்களாகவும் முறுத்தியபடியால் நாகர் தங்கள் குமரியா வகுக்கப்பட்டது . பின்கூறிய ஐந்தையும் கிய நருமதையை இவனுக்கு அளித்தனர் . நீக்கி ஐந்தெனவும் கூறுவர் . இவன் காந்தருவரை வென்றான் . இவன் புராணிகன் மதம் - திரிமூர்த்திகள் எழுவ குமரன் வஸுதன் . கைத்தோற்றம் பிரமாண்டம் இவற்றின் புருகூதபீடம் - சத்திபீடங்களில் ஒன்று நிலைகளையறிவித்துத் தான் கெடாமல் புருகோதான் - அணு குமான் . இருப்பதால் புராணமே பிரமம் என்பன் . புருசன் - சுசாந்தி புத்திரன் . இப்புராணங்கள் சொல்லியவற்றைத் தவறி புருசித் - 1. போஜவம்சத்தவன் . தருமனு நடப்பதே பந்தம் . இவை நீங்கிப் புராணம் க்கு அம்மான் சொன்னவழியில் நடப்பது மோக்ஷம் . 2. ( சூ . ) அசன்குமான் . புராந்தக சோழன் ஒளவை காலத்திருந்து 3. ருசகன் குமரன் . அவளால் பாடல் பெற்ற சோழன் . 4. வசுதேவன் தம்பியாகிய கங்கிசனுக் புரி - ( ) அயோத்தி மதுரை மாயை குக் கங்கனிடம் உதித்த குமான் . காசி காஞ்சி அவந்தி துவாரகை . புருசுண்டி- இவர் முதலில் விப்பிராதனென் புரிசைக்கிழார் - குன்றத்தூரில் இருந்த னும் வேடன் தண்டகவனத்து வழிப்பறித் வேளாண் குலத்தவர் . முதுமொழிக்காஞ்சி துத் திரிந்து ஒருநாள் அவ்வழிவந்த முத் செய்தவர் . சோழனால் குடியேற்றப்பட்ட கலமுனிவரைக் கொல்லப்போக அவாது நாற்பத்தெண்ணாயிரவரில் ஒரு குடி . பார்வையால் ஞானமுண்டாகி வேண்ட புரிமணை - பானை முதலிய தாங்க வைக்கோற் இவருக்கு மந்திரமுபதேசித்து ஒருமரத் புரி பனை நார் முதலியவற்றால் செய்யப் தைக் காட்டி இதை நீர் விட்டு முக்கால பட்டது . மும் பூசிக்கவென அவ்வாறு பலநாள் புரிமான் - கோமதி குமான் ; இவன் குமரன் செய்தல் கண்டு முத்கலர் ஆங்கு அடைந்து சாதகர்ணன் . பக்திக்கு மகிழ்ந்து இவரிடம் கருணையால் புரியஷ்டகசரீரம் பூதமைந்து - தன் விநாயக மந்திரம் உபதேசிக்க அதனால் மாத்திரைஐந்து - ஞானேந்திரியமைந்து தவி மேற்கொண்டு விநாயக சாரூபமும் 5 கன்மேந்திரியம் ஐந்து - அந்தக்கர புருசுண்டி யென்னும் பெயரும் பெற்ற