அபிதான சிந்தாமணி

பும்சவனம் 1169 புராணம் பும்சவனம் - 1. இது கர்ப்பிணிகள் ஆண் புரதை- சோமன் என்னும் வசுவின் குமரி; சிசு பெறும்படி செய்யுங்கிரியை ; கர்ப்பம் இவளுக்குப் பதினொரு கந்தருவர் பிறந்த வியக்தமாவதற்கு முன் முதல் மாசத்தில் னர், பூசநக்ஷத்திரத்தில் பொன், வெள்ளி, இரு புாந்தாசித்பாண்டியன் வங்கிய தீப பாண் ம்பு இவை முதலியவற்றால் சிறு புருஷ டியன் குமான், இவனது குமரன் வங்கிய உருச்செய்து அக்னியிற் சிவக்கக் காய்ச்சி பதாகன், நான்குபலம் பாலில் தோய்த்து அப் பாலைக் புரந்தான் - 1. வைவச்சுத மன்வந்தரத்து கர்ப்பிணிக்கு அருத்துவது. வெளுத்த இந்திரன் தண்டோடுகூடிய நாயுருவி வேர், ஜீவகம், 2. அக்னி. ரிஷபகம், முள் ஐவனம் இவைகளை அரை 3. மாதவன் தந்தை. த்துத் தண்ணீரிற் கலக்கி அருந்தச் செய் 4. ஒரு வேதியன் விஷ்ணுபூசாபலத் யுங் கிரியை, தால் சித்திபெற்றவன். 2. ஒரு விரதம், மார்கழியாச சுக்லபக்ஷ பு:மீடன் - அசமீடன் தம்பி. அஸ்திகன் பிரதமையில் அநுட்டிப்பது. குமரன். புரகதன் காலபுத்திராம்சமாகிய பாரத புரம் - (கூ) இருப்புமதில், வெள்ளிமதில், வீரன். பொன்மதில்களையுடைய அரண்கள். பாக்ஞயன் - 1. (சூ ) விகுக்ஷி குமரன், இவ இவையே திரிபுாம், னைத் தேவேந்திரன் அசுரருக்கு அஞ்சிச் புரவிசுாதன் சகதேவி குமான். சரண்புக இவன் இந்திரனை நோக்கி புராணம் - ஸ்ரீ சிவமூர்த்தியினிடம் இவை எனக்கு வாகனமாயின் அசுரரை வென்று களைக் கேட்ட நந்திமாதேவர், சநற்குமார பயமகற்றுவேன் என இந்திரன் அவ்வகை முனிவருக்கு உபதேசிக்க அவர் வியாச இசைந்து எருதாகித் தாங்கின்ன். இவன் ருக்கு உபதேசிக்க வியாசபகவான் சூத அதனால் அசுரரை வென்று இந்திரனது ருக்கு உபதேசித்தனர். இப்புராணங்கள் பதவியை அவனுக்கு அளித்தனன். இவ பதினெண் வகைப்படும். அவை சைவ.. னுக்கு இந்திரவர்கன் எனவும், ககுத்தன், பவிஷ்யம், மார்க்கண்டம், இலிங்கம், காந் புரஞ்சயன் எனவும் பெயர். இவன் கும தம், வராகம், வாமனம், மச்சம், கூர்மம், ரன் பரணன். (பாகவதம்.) பிரமாண்டம், காருடம், நாரதீயம், விஷ் 2. பூருவம்சத்து சுவீரன் குமரன். இவ ணு, பாகவதம், பிரமம், பதுமம், ஆக்னே னுக்கு நிருபஞ்சயன் எனவும் பெயர். யம், பிரமகைவர்த்தம் முதலியன. இவை 3. அணுவம்சத்து சுருஞ்சயன் குமான். யன்றி உபபுராணம் பதினெட்டுள. அவை புரஞ்சகன் - கத்ரு குமரன். நாகன். உசனம், கபிலம், காளி, சநற்குமாரம், சாம் புரஞ்சயன் -1. பிரகலா தவம்சத்து அரசன், பவம், சிவதர்மம், சௌரம், தூர்வாசம், இவன் மந்திரியாகிய சுநகன் என்பவனால் நந்தி, நாரசிங்கம், நாரதீயம், பாராசரீயம், கொலை செய்யப்பட்டவன். பார்க்கவம், ஆங்கிரம், மாரீசம், மானவம், 2, விச்வபூர்த்திக்கு ஒரு பெயர். வாசிட்டம், இலைங்கம், வாருணம் முதலிய. 3. அவிவேகத்தால் நஷ்டமடைந்த இப்புராணங்களுள் சைவம், பௌஷிகம், ஒருவன். மார்க்கண்டம், லிங்கம், காந்தம், வராகம், புரஞ்சனன் - ஒரு அரசன், தவஞ்செய்யச் வாமாம், மச்சம், கூர்மம், பிரமாண்டம் சென்று ஒரு பெண்ணிடத்தில் மோகங் இவை சிவபுராணங்களாம். காருடம், நார கொண்டு நூறு வருடம் அவளிடம் கூடி தீயம், விண்டு, பாகவதம், விஷ்ணு புரா யிருந்தனன். இவன் தேவியர் புரஞ்சனி, ணங்கள்.. பிரமபுராணம், பதுமபுராண வைதற்பி, இவன் பட்டணத்தைப் பயன், மிரண்டும் பிரமபுராணங்கள், ஆக்னேயம், காலகன்னிகை யென்பவர்கள், அபகரித் அக்னிபுராணம், பிரமகைவர்த்தம், சூரிய இவன் பட்டணத்தை ஒரு நாகம் புராணம், சைவ முதலிய பத்துப்புராணங் காத்திருந்தது. இவன் ஜீவ இம்சைக்கு களும், இரண்டுலக்ஷத் தறுபத்தெண்ணாயி அஞ்சா தவன். இவன் தன் மனையாளையே ரங் கிரந்த முடையன. காருட முதலிய மனத்தில் வைத்து உயிர்விட்டவனாதலால் விஷ்ணு புராணங்கள் நான்கும் ஐம்பத்தை விதர்ப்பநாட்டில் பெண்ணாகப் பிறந்து மல யாயிரம் கிரந்த முடையன. பிரமமுதலிய யத்துவசனை மணக்கப் பெற்றான். இரண்டும் அறுபத்தையாயிரங் 147 தனர்.
பும்சவனம் 1169 புராணம் பும்சவனம் - 1. இது கர்ப்பிணிகள் ஆண் புரதை- சோமன் என்னும் வசுவின் குமரி ; சிசு பெறும்படி செய்யுங்கிரியை ; கர்ப்பம் இவளுக்குப் பதினொரு கந்தருவர் பிறந்த வியக்தமாவதற்கு முன் முதல் மாசத்தில் னர் பூசநக்ஷத்திரத்தில் பொன் வெள்ளி இரு புாந்தாசித்பாண்டியன் வங்கிய தீப பாண் ம்பு இவை முதலியவற்றால் சிறு புருஷ டியன் குமான் இவனது குமரன் வங்கிய உருச்செய்து அக்னியிற் சிவக்கக் காய்ச்சி பதாகன் நான்குபலம் பாலில் தோய்த்து அப் பாலைக் புரந்தான் - 1. வைவச்சுத மன்வந்தரத்து கர்ப்பிணிக்கு அருத்துவது . வெளுத்த இந்திரன் தண்டோடுகூடிய நாயுருவி வேர் ஜீவகம் 2. அக்னி . ரிஷபகம் முள் ஐவனம் இவைகளை அரை 3. மாதவன் தந்தை . த்துத் தண்ணீரிற் கலக்கி அருந்தச் செய் 4. ஒரு வேதியன் விஷ்ணுபூசாபலத் யுங் கிரியை தால் சித்திபெற்றவன் . 2. ஒரு விரதம் மார்கழியாச சுக்லபக்ஷ பு : மீடன் - அசமீடன் தம்பி . அஸ்திகன் பிரதமையில் அநுட்டிப்பது . குமரன் . புரகதன் காலபுத்திராம்சமாகிய பாரத புரம் - ( கூ ) இருப்புமதில் வெள்ளிமதில் வீரன் . பொன்மதில்களையுடைய அரண்கள் . பாக்ஞயன் - 1. ( சூ ) விகுக்ஷி குமரன் இவ இவையே திரிபுாம் னைத் தேவேந்திரன் அசுரருக்கு அஞ்சிச் புரவிசுாதன் சகதேவி குமான் . சரண்புக இவன் இந்திரனை நோக்கி புராணம் - ஸ்ரீ சிவமூர்த்தியினிடம் இவை எனக்கு வாகனமாயின் அசுரரை வென்று களைக் கேட்ட நந்திமாதேவர் சநற்குமார பயமகற்றுவேன் என இந்திரன் அவ்வகை முனிவருக்கு உபதேசிக்க அவர் வியாச இசைந்து எருதாகித் தாங்கின்ன் . இவன் ருக்கு உபதேசிக்க வியாசபகவான் சூத அதனால் அசுரரை வென்று இந்திரனது ருக்கு உபதேசித்தனர் . இப்புராணங்கள் பதவியை அவனுக்கு அளித்தனன் . இவ பதினெண் வகைப்படும் . அவை சைவ .. னுக்கு இந்திரவர்கன் எனவும் ககுத்தன் பவிஷ்யம் மார்க்கண்டம் இலிங்கம் காந் புரஞ்சயன் எனவும் பெயர் . இவன் கும தம் வராகம் வாமனம் மச்சம் கூர்மம் ரன் பரணன் . ( பாகவதம் . ) பிரமாண்டம் காருடம் நாரதீயம் விஷ் 2. பூருவம்சத்து சுவீரன் குமரன் . இவ ணு பாகவதம் பிரமம் பதுமம் ஆக்னே னுக்கு நிருபஞ்சயன் எனவும் பெயர் . யம் பிரமகைவர்த்தம் முதலியன . இவை 3. அணுவம்சத்து சுருஞ்சயன் குமான் . யன்றி உபபுராணம் பதினெட்டுள . அவை புரஞ்சகன் - கத்ரு குமரன் . நாகன் . உசனம் கபிலம் காளி சநற்குமாரம் சாம் புரஞ்சயன் -1 . பிரகலா தவம்சத்து அரசன் பவம் சிவதர்மம் சௌரம் தூர்வாசம் இவன் மந்திரியாகிய சுநகன் என்பவனால் நந்தி நாரசிங்கம் நாரதீயம் பாராசரீயம் கொலை செய்யப்பட்டவன் . பார்க்கவம் ஆங்கிரம் மாரீசம் மானவம் 2 விச்வபூர்த்திக்கு ஒரு பெயர் . வாசிட்டம் இலைங்கம் வாருணம் முதலிய . 3. அவிவேகத்தால் நஷ்டமடைந்த இப்புராணங்களுள் சைவம் பௌஷிகம் ஒருவன் . மார்க்கண்டம் லிங்கம் காந்தம் வராகம் புரஞ்சனன் - ஒரு அரசன் தவஞ்செய்யச் வாமாம் மச்சம் கூர்மம் பிரமாண்டம் சென்று ஒரு பெண்ணிடத்தில் மோகங் இவை சிவபுராணங்களாம் . காருடம் நார கொண்டு நூறு வருடம் அவளிடம் கூடி தீயம் விண்டு பாகவதம் விஷ்ணு புரா யிருந்தனன் . இவன் தேவியர் புரஞ்சனி ணங்கள் .. பிரமபுராணம் பதுமபுராண வைதற்பி இவன் பட்டணத்தைப் பயன் மிரண்டும் பிரமபுராணங்கள் ஆக்னேயம் காலகன்னிகை யென்பவர்கள் அபகரித் அக்னிபுராணம் பிரமகைவர்த்தம் சூரிய இவன் பட்டணத்தை ஒரு நாகம் புராணம் சைவ முதலிய பத்துப்புராணங் காத்திருந்தது . இவன் ஜீவ இம்சைக்கு களும் இரண்டுலக்ஷத் தறுபத்தெண்ணாயி அஞ்சா தவன் . இவன் தன் மனையாளையே ரங் கிரந்த முடையன . காருட முதலிய மனத்தில் வைத்து உயிர்விட்டவனாதலால் விஷ்ணு புராணங்கள் நான்கும் ஐம்பத்தை விதர்ப்பநாட்டில் பெண்ணாகப் பிறந்து மல யாயிரம் கிரந்த முடையன . பிரமமுதலிய யத்துவசனை மணக்கப் பெற்றான் . இரண்டும் அறுபத்தையாயிரங் 147 தனர் .