அபிதான சிந்தாமணி

அளவழிச்சந்தங்களின் பெயர் 107 அளவை - பிரத்தம் பாண்டது அரகை. இன களில் பிரவேசிக்கக்கூடாது. இவர்களுக் பலம் (க0) கொண்ட து தரணம். குப் பச்சைகுத்தலும் ஒரு தொழில். (தர்) (வெள்ளிநிறைப்பெயர்) குன்றி (2) அளவழிச்சந்தங்களின் பெயர் - நிகர்த்து, கொண்டது வெள்ளிமாடம், வெள்ளி விராட், புரிக், சுராட், பவமத்திமம், மாடம் (கசு) கெண்டது வெள்ளித் தரணம் தோரையிடைச்செய்யுள் , பிடலிகாமத் (அதற்குப் புராணமென்றும் பெயர்) வெள் திமம், எறுப்பிடைச்செய்யுள், பாதிச் ளித்தரணம் (50) கொண்டது பலம், சமச்செய்யுள், அளவழிப்பையுட்சந்தம், (அதற்குச் சதமாமென்று பெயர்) செம்பி முதலிய, இவற்றின் விரிவை யாப்பருங் னிறைப்பெயர். பொன்னிறையிற் காட் கலத்திற் காண்க. (யாப்பருங்கல விருத்தி) டிய பலத்தில் நாலி லொருபங்கான தாம் அளவியனர் - ஒரு தமிழாசிரியர். பிரத்திற்குக் காருடிக மென்றும், காரூடா அளவு கருவிகள், எடுத்தலளவை - தூக்கு, பணமென்றும், பணமென்றும் பெயராம். தராசு பெருந்தராசு, சிறு தராசு, பொன் (விவகாரசாரசங்கிரகம்.) னிறுக்குந்தராசு, மணிநிறுக்குந்தராசு, கட் (3) தன்றி, மாடம், கருடம், பதார்த் டைநிறுக்குந்தராசு. இது, அளவு கோ தம், பிரத்தம். இவை ஒன்றினொன்று லின் மூன்று தொளைகளைப் பெற்றது பதின் மடங்கதிகம். குன்றி (10) கொண் கோலின் கடைசியிலுள்ள தொளைகளிலி டது மாடம், மாடம் (க0) கொண்டது ரண்டு தட்டுகள் கோக்கப்பட்டு நடுத்துவா கருடம், கருடம் (10) கொண்டது பதார்த் ரத்தில் கயிறிட்டுத் தூக்கி அளவு காண் தம், பதார்த்தம் (50) கொண்டது பிரத் பது. மற்றவையுமப்படி, முருக்குக் கம்பி தம், பிரத்தம் () கொண்டது ஆடகம், தராசு, ரோமன் ஸ்டீல்யார்ட், டேனிஷ் ஆடகம் (அ) கொண்டது அருமணம். அரு ஸ்பீடீயார்ட், கப்பி புல்லி, நகருங்கப்பி, மணம் (20) கொண்டது காரிகை. இவை 'மட்ட யந்திரம், ஜலமட்ட யந்திரம், நிலை நாடுகள் தோறும் வேறுபடும். ஐந்தங்குல ஜல யந்திரம், வாயுவிளக்கும் வாயுமானி. ஆழமும் நான் கங்குல நீளமும் உள்ள பாத் முகத்தலளவு கருவிகள் மரக்கால், படி, திரம் முகத்தலளவையில் கால் பிரத்தம் அரைப்படி, உழக்கு, ஆழாக்கு முதலிய. (சுக்கிரநீதி). | நீட்டலளவு அங்குலம், சாண், அடி, (4) நீலத்தின் அளவு - (Gooo) முழம் முழம், கஜம், பாகம் முதலிய ஒரு குரோசம் என்று பிரசாபதியினாலும், அளவை-(0)நிறுத்தளத்தல், பெய்தளத்தல், (5000) முழம் குரோசம் என்று மநுவி சார்த்தியளத்தல், நீட்டியளத்தல், தெறித் ாைலும் சொல்லப்பட்டன. பிரம்மாவின் தளத்தல், தேங்கமுகந்தளத்தல், எண்ணி கொள்கைப்படி (2) கோடி முழங்கள் யளத்தல் என எழுவகைப்படும். பின் அல்லது (உGoo) சதுர நிவர்த்தனங்கள் னும் அளவை, எண்ண ல், எடுத்தல், முகத் ஆதல் ஒரு குரோசத்தின் சதுர அள தல், நீட்டல், தெறித்தல் என ஐவகைப் வாம். நடுவிரலின் நடுவிலுள்ள இரண்டு படும். பின்னும் காட்சி, அநுமானம், கணுக்களுள் நடுப்பாகம் நீளம் அங்குலம் அருத்தாபத்தி, ஆகமம், உவமானம், அபா என்று கூறப்படும். யவம் என்னும் தானி வம், சம்பவம், ஐதிகம் என (அ) விதம். யத்தின் நடுப்பாகம் (அ) கொண்ட நீள (2) (பொன்னிறைப்பெயர்). சிறுபுழை மும் அதன் (ரு) கொண்ட அகலமும் ஒரு வழிவருஞ் சூரிய கிரணத்திலே நுண்ணி அங்குலமாகும். அங்குலம் (உச) கொண் தாகக் காணப்படுகின்ற துகளுக்குத் திரி டது ஒரு முழம். (ச) முழம் கொண்டது சரேணுவென்று பெயர். திரிசரேணு (அ) ஒரு கோல், (ரு) முழ்ம் கொண்டது கொண்டது ஈர், சர் (க) கொண்டது மன் இலகு, யவதானியத்தின் நடுப்பாகம் கடுகு, மன்கடுகு (க) கொண்டது வெண் (எசு அ) கொண்டது ஒருகோல் என்பது கடுகு, வெண்கடுகு (சு) கொண்டது பிரஜாபதியின் கருத்து, யவதானியத் நடுத்தரயவம், நடுத்தரயவம் (ங) கொண் தின் நடு அளவு (க00) கொண்டது ஒரு டது குன்றி, குன்றி (ரு) கொண்டது. கோல் என்பது மநுவின் கருத்து. இவ் மாடம் (அதற்குக் கருஷமென்றும், அக்ஷ வாறு (உடு) கோல்கள் கொண்டது மென்றும், பெயர். மாடம் (சு) கொண் நிவர்த்தனம். (க உடு) கோல்கொண்டது டது. பொன், பொன் (ச) கொண்டது பரிவர்த்தனம். பரிவர்த்தன அளவு விஷ பலம் (அதற்கு நிட்கமென்று பெயர்) | யத்தில் (உரு) கோல்கள் கொண்டது ஒரு
அளவழிச்சந்தங்களின் பெயர் 107 அளவை - பிரத்தம் பாண்டது அரகை . இன களில் பிரவேசிக்கக்கூடாது . இவர்களுக் பலம் ( க0 ) கொண்ட து தரணம் . குப் பச்சைகுத்தலும் ஒரு தொழில் . ( தர் ) ( வெள்ளிநிறைப்பெயர் ) குன்றி ( 2 ) அளவழிச்சந்தங்களின் பெயர் - நிகர்த்து கொண்டது வெள்ளிமாடம் வெள்ளி விராட் புரிக் சுராட் பவமத்திமம் மாடம் ( கசு ) கெண்டது வெள்ளித் தரணம் தோரையிடைச்செய்யுள் பிடலிகாமத் ( அதற்குப் புராணமென்றும் பெயர் ) வெள் திமம் எறுப்பிடைச்செய்யுள் பாதிச் ளித்தரணம் ( 50 ) கொண்டது பலம் சமச்செய்யுள் அளவழிப்பையுட்சந்தம் ( அதற்குச் சதமாமென்று பெயர் ) செம்பி முதலிய இவற்றின் விரிவை யாப்பருங் னிறைப்பெயர் . பொன்னிறையிற் காட் கலத்திற் காண்க . ( யாப்பருங்கல விருத்தி ) டிய பலத்தில் நாலி லொருபங்கான தாம் அளவியனர் - ஒரு தமிழாசிரியர் . பிரத்திற்குக் காருடிக மென்றும் காரூடா அளவு கருவிகள் எடுத்தலளவை - தூக்கு பணமென்றும் பணமென்றும் பெயராம் . தராசு பெருந்தராசு சிறு தராசு பொன் ( விவகாரசாரசங்கிரகம் . ) னிறுக்குந்தராசு மணிநிறுக்குந்தராசு கட் ( 3 ) தன்றி மாடம் கருடம் பதார்த் டைநிறுக்குந்தராசு . இது அளவு கோ தம் பிரத்தம் . இவை ஒன்றினொன்று லின் மூன்று தொளைகளைப் பெற்றது பதின் மடங்கதிகம் . குன்றி ( 10 ) கொண் கோலின் கடைசியிலுள்ள தொளைகளிலி டது மாடம் மாடம் ( க0 ) கொண்டது ரண்டு தட்டுகள் கோக்கப்பட்டு நடுத்துவா கருடம் கருடம் ( 10 ) கொண்டது பதார்த் ரத்தில் கயிறிட்டுத் தூக்கி அளவு காண் தம் பதார்த்தம் ( 50 ) கொண்டது பிரத் பது . மற்றவையுமப்படி முருக்குக் கம்பி தம் பிரத்தம் ( ) கொண்டது ஆடகம் தராசு ரோமன் ஸ்டீல்யார்ட் டேனிஷ் ஆடகம் ( ) கொண்டது அருமணம் . அரு ஸ்பீடீயார்ட் கப்பி புல்லி நகருங்கப்பி மணம் ( 20 ) கொண்டது காரிகை . இவை ' மட்ட யந்திரம் ஜலமட்ட யந்திரம் நிலை நாடுகள் தோறும் வேறுபடும் . ஐந்தங்குல ஜல யந்திரம் வாயுவிளக்கும் வாயுமானி . ஆழமும் நான் கங்குல நீளமும் உள்ள பாத் முகத்தலளவு கருவிகள் மரக்கால் படி திரம் முகத்தலளவையில் கால் பிரத்தம் அரைப்படி உழக்கு ஆழாக்கு முதலிய . ( சுக்கிரநீதி ) . | நீட்டலளவு அங்குலம் சாண் அடி ( 4 ) நீலத்தின் அளவு - ( Gooo ) முழம் முழம் கஜம் பாகம் முதலிய ஒரு குரோசம் என்று பிரசாபதியினாலும் அளவை - ( 0 ) நிறுத்தளத்தல் பெய்தளத்தல் ( 5000 ) முழம் குரோசம் என்று மநுவி சார்த்தியளத்தல் நீட்டியளத்தல் தெறித் ாைலும் சொல்லப்பட்டன . பிரம்மாவின் தளத்தல் தேங்கமுகந்தளத்தல் எண்ணி கொள்கைப்படி ( 2 ) கோடி முழங்கள் யளத்தல் என எழுவகைப்படும் . பின் அல்லது ( உGoo ) சதுர நிவர்த்தனங்கள் னும் அளவை எண்ண ல் எடுத்தல் முகத் ஆதல் ஒரு குரோசத்தின் சதுர அள தல் நீட்டல் தெறித்தல் என ஐவகைப் வாம் . நடுவிரலின் நடுவிலுள்ள இரண்டு படும் . பின்னும் காட்சி அநுமானம் கணுக்களுள் நடுப்பாகம் நீளம் அங்குலம் அருத்தாபத்தி ஆகமம் உவமானம் அபா என்று கூறப்படும் . யவம் என்னும் தானி வம் சம்பவம் ஐதிகம் என ( ) விதம் . யத்தின் நடுப்பாகம் ( ) கொண்ட நீள ( 2 ) ( பொன்னிறைப்பெயர் ) . சிறுபுழை மும் அதன் ( ரு ) கொண்ட அகலமும் ஒரு வழிவருஞ் சூரிய கிரணத்திலே நுண்ணி அங்குலமாகும் . அங்குலம் ( உச ) கொண் தாகக் காணப்படுகின்ற துகளுக்குத் திரி டது ஒரு முழம் . ( ) முழம் கொண்டது சரேணுவென்று பெயர் . திரிசரேணு ( ) ஒரு கோல் ( ரு ) முழ்ம் கொண்டது கொண்டது ஈர் சர் ( ) கொண்டது மன் இலகு யவதானியத்தின் நடுப்பாகம் கடுகு மன்கடுகு ( ) கொண்டது வெண் ( எசு ) கொண்டது ஒருகோல் என்பது கடுகு வெண்கடுகு ( சு ) கொண்டது பிரஜாபதியின் கருத்து யவதானியத் நடுத்தரயவம் நடுத்தரயவம் ( ) கொண் தின் நடு அளவு ( க00 ) கொண்டது ஒரு டது குன்றி குன்றி ( ரு ) கொண்டது . கோல் என்பது மநுவின் கருத்து . இவ் மாடம் ( அதற்குக் கருஷமென்றும் அக்ஷ வாறு ( உடு ) கோல்கள் கொண்டது மென்றும் பெயர் . மாடம் ( சு ) கொண் நிவர்த்தனம் . ( உடு ) கோல்கொண்டது டது . பொன் பொன் ( ) கொண்டது பரிவர்த்தனம் . பரிவர்த்தன அளவு விஷ பலம் ( அதற்கு நிட்கமென்று பெயர் ) | யத்தில் ( உரு ) கோல்கள் கொண்டது ஒரு