அபிதான சிந்தாமணி

புத்தமதம் 1166 புத்தன சைநரை யாம். இதில் முன் பிரமத்தானத்தில் இரு 2. கேட்தேசத்துச் சீதன் குமான், - ஆன்மாக்கள் வந்து பிறப்பர். இவ் விஷ்ணுவின் அம்சம். வகை உடல் எடுத்த சீவன் பஞ்சகந்தத் 3. காரியின் தந்தை. தாற் போ தமடைந்து வியவகாரியாய்ச் புத்தமித்திரர் - பதினொராம் நூற்றாண்டில் சநன மரணமடைந்து பிரமா, உம்பர், அள் மலைக்கூற்றம் என்னும் இடத்தில் பிறந்து ரர், நாகர், நார், பேய், விலங்கு முதலிய வளர்ந்து கல்விவல்லவராய் ஒரு இலக்க நவத்தானமடைந்து சார்புகெட்டுச் சந்ததி ணம் விருத்தப்பாவாற் செய்து தன்னை யுமாறக் கந்தம் பங்கமடைந்து பேதமை ஆதரித்த வீரசோழன் என்பவன் பெயரை சார்பாக அநித்த மாகிற கன்மகோன் புண் அக் நூலுக்கு இட்டவர். இவர் செய்த டாய்ப் போ தமானபுத்தி சந்தான பரம்ப நூல் வீரசோழியம், ரையாகக் கெட்டு க்ஷண பங்கமடையும் என் புத்தர் (உஎ) வர் - இவர்கள் கௌதமபுத்த பன். இவன் சந்தான பரம்பரையறப் பஞ் ருக்கு முன்னிருந்தவர்கள். (க) தண்ண சகசதங் கெடுகிறதே முத்தியென்பன். காரர், (உ) மேதங்கார், (உ) சாணங்கார், இவன் பஞ்சகந் தங்களாகிற அத திசமூகத் (ச) தீபங்கரர், (ரு) கௌண்டின்னியர், தில் எல்லா முண்டாகி லயமடைகையால் (சு) மங்களர், (எ) சுமங்களர், (அ ) இரே கருத்தா இல்லை, அநாதியான சீவரின் வதர், (க) சோபிதர், () அநோம தர்சி, வகையாக உடம்பெடுக்கையால் சீவரும் (கக) பதுமர், (க) நாரதர், (கூ) பது இதைவிட இல்லை யென்பன், புத்தன் மோத்தரர், (கச) சுமேதர், (கடு ) சுஜாதர், தேவனல்லனோ எனின் இப்பஞ்சகந்தத் (கசு) பிரியதர்சி, (கஎ) அர்த்ததர்சி, (அ) தைக் கெடுத்தவனாதலின் தேவனெனப் தர்மதர்சி, (கக) சித்தார்த்தர், (20) திஷ் பட்டனன். இவர்களைப்பற்றிச் சைநர் பர், (உகர புஷ்யர், (உ. ) விபச்சித், (உக) கூறுவது. பாரிஸ்வ தீர்த்தங்கரர் காலத்தில் சிகி, (உச) விருஷபர், (உடு) ககுந்தர், புத்தகீர்த்தி என்கிற சந்நியாசி (உச) கோவகாமர், (உ.எ) கசியபர். விரோதித்துச் சில க்ஷிகள் கூறியதால் அச் புத்தன் - ஏறக்குறைய உடு0 வருஷங்க சைநர் இவனை விரோதித்து நீக்கினர். ளுக்கு முன் பாதகண்டத்தின் வடபாகத் இவன் தனித்து ஒரு மதம் உண்டாக்கி தில் கங்கையின் உபந்தியாகிய ரோகிணி அரசருக்குப் போதித்து இம்மதத்தை யுண் நதியின் கரையில் கபிலவாஸ்து என்னும் டாக்கினன். இம்மதம் காசியில் ஆண்ட ஒரு நகரம் இருந்தது. அந்த நகரத்தை பாதுசீதள மகாராஜாவாலும், அவன் கும யாண்ட சுத்தோதன் தன்மனைவி மாயை சன் சோமசீதள மகாராஜாவாலும், அவன் யுடன்கூடி அரசாளுகையில் புத்திரன் இல் குமான் உக்ரசீதள மகாராஜாவாலும், பிர லாக் குறையால் துன்புற்று இருக்கையில் பலமடைந்தது. இந்தச் சாத்தியில் எமசீதள மாயை, ஆகாயத்தில் இருந்து பேரொளி மகாராஜா தொண்டீரகாடடைந்து காஞ்சி யுள்ள நக்ஷத்திரம் ஒன்று வெளிப்பட்டுத் யில் அரசாண்டு புத்தசை தேவாலயங்கள் தன் வயிற்றில் புகுந்த தாய்க் கனவு கண்டு உண்டு பண்ணினன். இவ்வகை இருக்கை தன் கனவைக் கணவனுக்கு அறிவித்த பில் சைகருக்கும் பௌத்தருக்கும் வாதம் னள். சுத்தோதன் நிமித்திகரை அழைத் நேரிடச் சைநரில் சைக அகளங்காசாரியர் துத் தன்மனைவி கண்டகனா நிலையுணர்த்த, என்பவர் 8 நாள் புத்தரிடம் வாதிட்டு அவர்கள் உன் மனைவியிடம் அதிக ஞான வெற்றியடைய அரசன் சைநன் ஆயினன். வானாய் ஒருபுத்திரன் உதிப்பன், என்று பின் தோற்றவரைக் காணத்தாட்டுதல் போயினர். அவ்வகையே மாயை கருவுற்று என்ற சங்கேதப்படி அரசன் ஆசாரிய ஒரு புத்திரனைப் பெற்றனள். இப்பிள்ளை ரைக் கேட்க ஆசாரியர் கொல்லாவிரதியர் 'அரசனுக்குப் பிறந்ததால் மற்ற அரசர் ஆதலால் அதற்கிசையாது அவர்களைம் முதலியோர் களித்து அரசனைக் காணப் கப்பலேற்றிச் சிம்மளத்தீவிற்கு அனுப்பக் பல விலையுயர்ந்த பொருள்கள் கொண்டு கட்டளையிட்டனர். அரசன் அவ்வாறு வந்தனர். அதனால் களித்த அரசன் தன் செய்ய இம்மதம் சிழ்மள மடைந்தது, குமானுக்குச் சர்வார்த்தசித்தி அல்லது மதுரையாண்ட வீரபாண்டியன் புத்தனா சித்தார்த்தன் எனப் பெயரிட்டனன், இவ் மருந்து சைகனாய் விட்டதால் இவர்கள் வகை குழந்தையைக் காண வந்தவர்களுள் சிம்மனமடைந்தனர் என்றும் கூறுவர். சித்தார்த்தன் என்பவர் ஒருசந்தயாசி இவர்
புத்தமதம் 1166 புத்தன சைநரை யாம் . இதில் முன் பிரமத்தானத்தில் இரு 2. கேட்தேசத்துச் சீதன் குமான் - ஆன்மாக்கள் வந்து பிறப்பர் . இவ் விஷ்ணுவின் அம்சம் . வகை உடல் எடுத்த சீவன் பஞ்சகந்தத் 3. காரியின் தந்தை . தாற் போ தமடைந்து வியவகாரியாய்ச் புத்தமித்திரர் - பதினொராம் நூற்றாண்டில் சநன மரணமடைந்து பிரமா உம்பர் அள் மலைக்கூற்றம் என்னும் இடத்தில் பிறந்து ரர் நாகர் நார் பேய் விலங்கு முதலிய வளர்ந்து கல்விவல்லவராய் ஒரு இலக்க நவத்தானமடைந்து சார்புகெட்டுச் சந்ததி ணம் விருத்தப்பாவாற் செய்து தன்னை யுமாறக் கந்தம் பங்கமடைந்து பேதமை ஆதரித்த வீரசோழன் என்பவன் பெயரை சார்பாக அநித்த மாகிற கன்மகோன் புண் அக் நூலுக்கு இட்டவர் . இவர் செய்த டாய்ப் போ தமானபுத்தி சந்தான பரம்ப நூல் வீரசோழியம் ரையாகக் கெட்டு க்ஷண பங்கமடையும் என் புத்தர் ( உஎ ) வர் - இவர்கள் கௌதமபுத்த பன் . இவன் சந்தான பரம்பரையறப் பஞ் ருக்கு முன்னிருந்தவர்கள் . ( ) தண்ண சகசதங் கெடுகிறதே முத்தியென்பன் . காரர் ( ) மேதங்கார் ( ) சாணங்கார் இவன் பஞ்சகந் தங்களாகிற அத திசமூகத் ( ) தீபங்கரர் ( ரு ) கௌண்டின்னியர் தில் எல்லா முண்டாகி லயமடைகையால் ( சு ) மங்களர் ( ) சுமங்களர் ( ) இரே கருத்தா இல்லை அநாதியான சீவரின் வதர் ( ) சோபிதர் ( ) அநோம தர்சி வகையாக உடம்பெடுக்கையால் சீவரும் ( கக ) பதுமர் ( ) நாரதர் ( கூ ) பது இதைவிட இல்லை யென்பன் புத்தன் மோத்தரர் ( கச ) சுமேதர் ( கடு ) சுஜாதர் தேவனல்லனோ எனின் இப்பஞ்சகந்தத் ( கசு ) பிரியதர்சி ( கஎ ) அர்த்ததர்சி ( ) தைக் கெடுத்தவனாதலின் தேவனெனப் தர்மதர்சி ( கக ) சித்தார்த்தர் ( 20 ) திஷ் பட்டனன் . இவர்களைப்பற்றிச் சைநர் பர் ( உகர புஷ்யர் ( . ) விபச்சித் ( உக ) கூறுவது . பாரிஸ்வ தீர்த்தங்கரர் காலத்தில் சிகி ( உச ) விருஷபர் ( உடு ) ககுந்தர் புத்தகீர்த்தி என்கிற சந்நியாசி ( உச ) கோவகாமர் ( உ.எ ) கசியபர் . விரோதித்துச் சில க்ஷிகள் கூறியதால் அச் புத்தன் - ஏறக்குறைய உடு 0 வருஷங்க சைநர் இவனை விரோதித்து நீக்கினர் . ளுக்கு முன் பாதகண்டத்தின் வடபாகத் இவன் தனித்து ஒரு மதம் உண்டாக்கி தில் கங்கையின் உபந்தியாகிய ரோகிணி அரசருக்குப் போதித்து இம்மதத்தை யுண் நதியின் கரையில் கபிலவாஸ்து என்னும் டாக்கினன் . இம்மதம் காசியில் ஆண்ட ஒரு நகரம் இருந்தது . அந்த நகரத்தை பாதுசீதள மகாராஜாவாலும் அவன் கும யாண்ட சுத்தோதன் தன்மனைவி மாயை சன் சோமசீதள மகாராஜாவாலும் அவன் யுடன்கூடி அரசாளுகையில் புத்திரன் இல் குமான் உக்ரசீதள மகாராஜாவாலும் பிர லாக் குறையால் துன்புற்று இருக்கையில் பலமடைந்தது . இந்தச் சாத்தியில் எமசீதள மாயை ஆகாயத்தில் இருந்து பேரொளி மகாராஜா தொண்டீரகாடடைந்து காஞ்சி யுள்ள நக்ஷத்திரம் ஒன்று வெளிப்பட்டுத் யில் அரசாண்டு புத்தசை தேவாலயங்கள் தன் வயிற்றில் புகுந்த தாய்க் கனவு கண்டு உண்டு பண்ணினன் . இவ்வகை இருக்கை தன் கனவைக் கணவனுக்கு அறிவித்த பில் சைகருக்கும் பௌத்தருக்கும் வாதம் னள் . சுத்தோதன் நிமித்திகரை அழைத் நேரிடச் சைநரில் சைக அகளங்காசாரியர் துத் தன்மனைவி கண்டகனா நிலையுணர்த்த என்பவர் 8 நாள் புத்தரிடம் வாதிட்டு அவர்கள் உன் மனைவியிடம் அதிக ஞான வெற்றியடைய அரசன் சைநன் ஆயினன் . வானாய் ஒருபுத்திரன் உதிப்பன் என்று பின் தோற்றவரைக் காணத்தாட்டுதல் போயினர் . அவ்வகையே மாயை கருவுற்று என்ற சங்கேதப்படி அரசன் ஆசாரிய ஒரு புத்திரனைப் பெற்றனள் . இப்பிள்ளை ரைக் கேட்க ஆசாரியர் கொல்லாவிரதியர் ' அரசனுக்குப் பிறந்ததால் மற்ற அரசர் ஆதலால் அதற்கிசையாது அவர்களைம் முதலியோர் களித்து அரசனைக் காணப் கப்பலேற்றிச் சிம்மளத்தீவிற்கு அனுப்பக் பல விலையுயர்ந்த பொருள்கள் கொண்டு கட்டளையிட்டனர் . அரசன் அவ்வாறு வந்தனர் . அதனால் களித்த அரசன் தன் செய்ய இம்மதம் சிழ்மள மடைந்தது குமானுக்குச் சர்வார்த்தசித்தி அல்லது மதுரையாண்ட வீரபாண்டியன் புத்தனா சித்தார்த்தன் எனப் பெயரிட்டனன் இவ் மருந்து சைகனாய் விட்டதால் இவர்கள் வகை குழந்தையைக் காண வந்தவர்களுள் சிம்மனமடைந்தனர் என்றும் கூறுவர் . சித்தார்த்தன் என்பவர் ஒருசந்தயாசி இவர்