அபிதான சிந்தாமணி

புண்ணிபுஞ்சன் 1165 புதன் வரம் பூபனே.'' வாத் தீர்த்தங்களும் ஈண்வொவும் புறீஇ, நேரில் கேண்மினவை தருவன் ருள்க என்று பெற்றவர். யான லதும் நினைவிலுன்னுமவைாவிலநீர், புண்ணிபுஞ்சன் - சவுராட்டிர தேசாதிபதி. நாணிலென்னுடைய மனைமுன் வாயிறனி இவனுக்குப் புண்யசீலன், தருமசீலன், சுப் னன்மணன் மிகுதி கொட்டியே, நாம் பாப் பிரதாபன், சத்துருப்ரதாபன், என நான்கு பியுமிருக்கிறோம் தனினாடி வந்ததனை புத்திரர், இவர்கள் நால்வரும் வாசுகியின் யெழுதுமின், காணிலங்குடனே யருள்வ குமரியை மணந்தனர். மென்ன வவன் கட்டளைப்படி யேதிட்ட புண்ணியதமீஷ்டான் கத்ருகுமரன் நா மாய்க், கையினா லெழுதவு வகையோடு கன். பொருள் கண்டளித்த பிரபுவாரெனிற், புண்ணியத்தோற்றம் - (ச) கல்வி, கொ பூணிலங்குவாநதி குலத்தில் வருபுண்யனா டை, ஒழுக்கம், தவம். னதி கண்யனும், புலவர் போற்றுமாகற புண்ணியபத்திரை யமபுரஞ் செல்லும் லின் மேவு மெழில்புண்ய கோடியெனும் வழியில் உள்ள தி; யாமியநகாத்தருகில் உள்ளது. புண்ணியசிரவணம் அழகர் மலைக்கண் புண்ணியம் - 1. (க) எதிர்கொளல், பணி ணுள்ள பொய்கை. (சிலப்பதிகாரம்.) தல், ஆசனந்திருத்துதல், கால்கழுவல், புண்ணியசீலன் புண்ணிய புஞ்சன் கும் அருச்சித்தல், தூபங்கொடுத்தல், தீபங்காட் ரன், டல், புகழ்தல், அமுதமேந்தல் முதலிய புண்யவிருக்ஷங்களும், பூண்டுகளும் இவை துறவிகளுக்குச் செய்வன. அரசு (அரசுபார்க்க) ஆல் திருமால் பள்ளி 2. (எ) நகங்கிருதி, தானம், விரதம், கொண்ட இலை, கல்லால் தக்ஷிணாமூர்த்தி சிநேகம், நயபோசநம், கனம், உற்சாகம். குருமூர்த்த மாயெழுந்தருளி இருந்தது, புண்ணியராசன் நாகபுரத்தரசன். பசு வில்வம் (வில்வம் காண்க) கொன்றை, வயிற்றிற் பொன் முட்டையிற் றங்கிப் ஆத்தி சிவனுக்குரிய விருக்ஷம், மருது திரு பிறந்தோன், இவன் பிறந்த காலத்து பல மாலிம் மரத்தை இடந்தனர், குருந்து திரு நற்குறிகள் நிகழ்ந்தமையின் இப் பெயர் மால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இதை ஒசித்த இட்டனர். தருமசாவகமுனிபால் அறங் னர், வேங்கை குமாரக்கடவுள் வள்ளி கேட்டவன். மணிமேகலையுடன் புத்த நாயகியார் பொருட்டு இம்மரவுருக் கொண் பீடிகையடைந்து தன் பழம் பிறப்புணர்ந் டனர், வன்னி (வன்னியைக் காண்க) மா தவன். இவனுக்குப் பூர்வசன்மப்பெயர் மங்கலகாரியங்களில் கலசாபிமுக ஆபுத்திரன். (மணிமேகலை.) மான தேவதைகளின் முடியாகும் பத்திரங் புண்ணியவதி-1. பாக்கியவதியைக் காண்க. கொண்டது, நெல்லி இம் மரத்தடியில் 2. துச்சிலன் தாய். விஷ்ணு மூர்த்தி எழுந்தருளினர், துளசி புண்ணியன் - தீர்க்க தவனைக் காண்க. விஷ்ணுவிற்குரிய பத்திரம் (துளசிகாண்க) புண்ணொடு வருதல் - பூமியுடனே இசையை தருப்பை (தருப்பை காண்க) அறுகு அறு நிறுத்தி ஆயு தம்பட்ட புணணுடனே வீரன் குகாண்க, வாழை இதனடியில் உமாம முன் வந்தது. (பு. வெ.) கேஸ்வரர்க ளெழுந்தருளச்செய்து கதலீ புண்யகீர்த்தி-1. பாண்டி நாட்டரசன் காசி விரதமிருப்பர், எள் எள்ளைக் காண்க, யில் கங்கையாடிக் கங்காதேவியைக் கண்டு வெற்றிலை நாகலோகத்திருந்து கொண்டு முத்தியடைந் தவன். (காசிரகசியம்.) வரப்பட்டது. 2. விதப்ர்பதேசாதிபதி. இவன் தேவி புதவி - கோவிந்தமகாராசன் மனைவி. மதனாவதி. புதன் - 1. இவன் வியாழன் தேவியாகிய புண்யகோடீசம் - காஞ்சியில் உள்ள தலம். தாரையிடம் சந்திரனுக்கு உதித்தவன். புண்யகோட்டிமுதலியார் இவர் தொண் பிரகஸ்பதியும் சந்திரனும் இன்னானுக்குப் டைநாட்டில் மாகறல் என்னும் தலத்தவர். பிறந்தவன் என்று அறியாது வாதாடுகை கேட்பவர் வெட்கத்தால் வாய்திறந்து யில் தாயைநோக்கி உண்மைகூறச் சொன் கட்காரென்று முற்றத்திற் மணற்பரப்பி னவன். இவன் தவத்தால் கிரகபதம் அதில் எழுதச்செய்து வேண்டிய அபரித் அடைந்தனன். நான்கு குதிரைகள் பூண்ட துப் பாடல் பெற்றவர் பணி - திலுறு தேரினையுடையான். சந்திரனுக்கு அவிட் மேழைமாந்தரீர் வி. வண்டுவனவின் டத்தில் உதித்தவன். இவன் தேர்க் குதி
புண்ணிபுஞ்சன் 1165 புதன் வரம் பூபனே . ' ' வாத் தீர்த்தங்களும் ஈண்வொவும் புறீஇ நேரில் கேண்மினவை தருவன் ருள்க என்று பெற்றவர் . யான லதும் நினைவிலுன்னுமவைாவிலநீர் புண்ணிபுஞ்சன் - சவுராட்டிர தேசாதிபதி . நாணிலென்னுடைய மனைமுன் வாயிறனி இவனுக்குப் புண்யசீலன் தருமசீலன் சுப் னன்மணன் மிகுதி கொட்டியே நாம் பாப் பிரதாபன் சத்துருப்ரதாபன் என நான்கு பியுமிருக்கிறோம் தனினாடி வந்ததனை புத்திரர் இவர்கள் நால்வரும் வாசுகியின் யெழுதுமின் காணிலங்குடனே யருள்வ குமரியை மணந்தனர் . மென்ன வவன் கட்டளைப்படி யேதிட்ட புண்ணியதமீஷ்டான் கத்ருகுமரன் நா மாய்க் கையினா லெழுதவு வகையோடு கன் . பொருள் கண்டளித்த பிரபுவாரெனிற் புண்ணியத்தோற்றம் - ( ) கல்வி கொ பூணிலங்குவாநதி குலத்தில் வருபுண்யனா டை ஒழுக்கம் தவம் . னதி கண்யனும் புலவர் போற்றுமாகற புண்ணியபத்திரை யமபுரஞ் செல்லும் லின் மேவு மெழில்புண்ய கோடியெனும் வழியில் உள்ள தி ; யாமியநகாத்தருகில் உள்ளது . புண்ணியசிரவணம் அழகர் மலைக்கண் புண்ணியம் - 1. ( ) எதிர்கொளல் பணி ணுள்ள பொய்கை . ( சிலப்பதிகாரம் . ) தல் ஆசனந்திருத்துதல் கால்கழுவல் புண்ணியசீலன் புண்ணிய புஞ்சன் கும் அருச்சித்தல் தூபங்கொடுத்தல் தீபங்காட் ரன் டல் புகழ்தல் அமுதமேந்தல் முதலிய புண்யவிருக்ஷங்களும் பூண்டுகளும் இவை துறவிகளுக்குச் செய்வன . அரசு ( அரசுபார்க்க ) ஆல் திருமால் பள்ளி 2. ( ) நகங்கிருதி தானம் விரதம் கொண்ட இலை கல்லால் தக்ஷிணாமூர்த்தி சிநேகம் நயபோசநம் கனம் உற்சாகம் . குருமூர்த்த மாயெழுந்தருளி இருந்தது புண்ணியராசன் நாகபுரத்தரசன் . பசு வில்வம் ( வில்வம் காண்க ) கொன்றை வயிற்றிற் பொன் முட்டையிற் றங்கிப் ஆத்தி சிவனுக்குரிய விருக்ஷம் மருது திரு பிறந்தோன் இவன் பிறந்த காலத்து பல மாலிம் மரத்தை இடந்தனர் குருந்து திரு நற்குறிகள் நிகழ்ந்தமையின் இப் பெயர் மால் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இதை ஒசித்த இட்டனர் . தருமசாவகமுனிபால் அறங் னர் வேங்கை குமாரக்கடவுள் வள்ளி கேட்டவன் . மணிமேகலையுடன் புத்த நாயகியார் பொருட்டு இம்மரவுருக் கொண் பீடிகையடைந்து தன் பழம் பிறப்புணர்ந் டனர் வன்னி ( வன்னியைக் காண்க ) மா தவன் . இவனுக்குப் பூர்வசன்மப்பெயர் மங்கலகாரியங்களில் கலசாபிமுக ஆபுத்திரன் . ( மணிமேகலை . ) மான தேவதைகளின் முடியாகும் பத்திரங் புண்ணியவதி -1 . பாக்கியவதியைக் காண்க . கொண்டது நெல்லி இம் மரத்தடியில் 2. துச்சிலன் தாய் . விஷ்ணு மூர்த்தி எழுந்தருளினர் துளசி புண்ணியன் - தீர்க்க தவனைக் காண்க . விஷ்ணுவிற்குரிய பத்திரம் ( துளசிகாண்க ) புண்ணொடு வருதல் - பூமியுடனே இசையை தருப்பை ( தருப்பை காண்க ) அறுகு அறு நிறுத்தி ஆயு தம்பட்ட புணணுடனே வீரன் குகாண்க வாழை இதனடியில் உமாம முன் வந்தது . ( பு . வெ . ) கேஸ்வரர்க ளெழுந்தருளச்செய்து கதலீ புண்யகீர்த்தி -1 . பாண்டி நாட்டரசன் காசி விரதமிருப்பர் எள் எள்ளைக் காண்க யில் கங்கையாடிக் கங்காதேவியைக் கண்டு வெற்றிலை நாகலோகத்திருந்து கொண்டு முத்தியடைந் தவன் . ( காசிரகசியம் . ) வரப்பட்டது . 2. விதப்ர்பதேசாதிபதி . இவன் தேவி புதவி - கோவிந்தமகாராசன் மனைவி . மதனாவதி . புதன் - 1. இவன் வியாழன் தேவியாகிய புண்யகோடீசம் - காஞ்சியில் உள்ள தலம் . தாரையிடம் சந்திரனுக்கு உதித்தவன் . புண்யகோட்டிமுதலியார் இவர் தொண் பிரகஸ்பதியும் சந்திரனும் இன்னானுக்குப் டைநாட்டில் மாகறல் என்னும் தலத்தவர் . பிறந்தவன் என்று அறியாது வாதாடுகை கேட்பவர் வெட்கத்தால் வாய்திறந்து யில் தாயைநோக்கி உண்மைகூறச் சொன் கட்காரென்று முற்றத்திற் மணற்பரப்பி னவன் . இவன் தவத்தால் கிரகபதம் அதில் எழுதச்செய்து வேண்டிய அபரித் அடைந்தனன் . நான்கு குதிரைகள் பூண்ட துப் பாடல் பெற்றவர் பணி - திலுறு தேரினையுடையான் . சந்திரனுக்கு அவிட் மேழைமாந்தரீர் வி . வண்டுவனவின் டத்தில் உதித்தவன் . இவன் தேர்க் குதி