அபிதான சிந்தாமணி

புண்டரன் 1162 புண்டரீகாக்ஷர் தரிக் அதிதேவதை பிரமா, விஷ்ணு, ருத்ரராம். புண்டரீகருஷி - 1. சிவபூசையால் முத்தி இதனை வேதியர் ஏழங்குல விஸ்தார அள யடைந்தவன். கற்ககோத்திரத்தில் கர்த்த வும், அரசர் ஆறு அங்குல அளவும், வைசி மன் புத்திரன், யரும், சூத்திரரும், மூன்று அங்குல அள 2. இவர் யாகஞ்செய்கையில் அசுரர் வும், ஸ்திரிகள் ஒரு அங்குல அளவையும் யாக அவி வேண்டியவரை வருத்த ருஷி தரித்தல்வேண்டும். இது முறையே (உங) மண்டப முதலிய சிருட்டித்தும் வாத்ய (கசு) (அ) (3) ஸ்தானங்களில் தரித்தல் கோஷங்கள் செய்தும் ஒரு பிரமசாரியை வேண்டும். இதனை வேதியர் அரசர் முதலி யும் விதவையையும் கலந்து பேசும்படியும் யோர் தரிக்கின் இராஜவஸ்ய முதலிய சம் செய்வித்து இருக்யையில் அசுரர் அந்த பத்துக்களும், மோக்ஷசம்பத்தும் உண்டாம். வாத்ய கோஷாதிகளிலும் பிரம்மச்சாரி ஊர்த்வபுண்டரமாவது - மலையின் மேலும் விதவை சம்வாதத்திலும் மயங்கியு மிருக் நதிக்கரைகளிலும், புண்ணிய பூமியினும், கையில் ருஷிதேவர்களுக்கு அவிகொடுத்து சமுத்திர தீரத்தினும், புற்றுக்களிலும், யாகபூர்த்தி செய்தனர். இதில் அசுரர் துளவத்து அடியினும், கிரகித்த மண்ணி வஞ்சிக்கப்பட்டனர். இதுவே பௌண் னைக்கொண்டு நெற்றியினும் குறித்த டரயாசம். வேறிடங்களிலும் ஊர்த்வமாக இதெலாம். புண்டரீகர் - 1. ஒரு விஷ்ணுபடர். இதில் சுவேத மிருத்திகையே விசே 2. ஒரு அரசவகுப்பினர். டம் ஊர்த்வ புண்டரங்களை இடையில் 3. நாரதரிடத்தில் விஷ்ணு தர்மங் கேட் வெளி உள்ளவைகளாயும், அழுக்கில்லாத டவேதியர். வைகளாயும் எவர்கள் தரிக்கிறார்களோ புண்டரீகன் - 1. ஒருவேதியன். மகாபாபி, அவர்கள் அதனால் ஒரு ஆலயம் நியமிக் பிருகுவின் கட்டளைப்படி சகன்னாத நிவே கின்றனர் என்று விஷ்ணு அருளிச்செய் தனம் புசித்துப் புனிதனானவன். கிறார். இதனைப் பெருவிரலால் 2. பலியின் நான்காம் புத்திரன். கின் புஷ்டியும், நடுவிரலால் தரிக்கின் 3. கத்ருதநயன் நாகன். ஆயுளும், தர்ச்சநியால் தரிக்கின் இச்சித்த புண்டரீகாக்ஷன் விஷ்ணு, உண்டியும், சுட்வெரலால் தரிக்கின் மோக்ஷ புண்டரீகாக்ஷர் - திருக்குருகைப் பிரான் மும் உண்டாம். நகத்தால் தொடலாகாது. பிள்ளான் குமார். நாதமுனிகளுக் அதனை வர்த்தியில் பொருந்திய தீபத்தைப் சீடர். இவர் ஆசாரியர் கட்டளையால் வங் போலவும், மூங்கிலின் இலையைப் போல புரத்தாய்ச்சியகத்திற்கு அரவிந்தப் வும், தாமரையின் அரும்பு போலவும், பாவைக்குத் துணைசென்று அந்த இடத் வெண்டாமரையின் இதழ்போலவும், தில் இட்ட சேடித்த நீருஞ் சோற்றையு மீனைப்போலவும், ஆமையைப் போலவும் முண்டு, ஆசாரியார் சொற்படி சேடத்தை தரித்தல் வேண்டும். (க0) அங்குலமுள்ள உகப்பாயேற்றதால் உய்யக்கொண்டார் ஊர்த்வ புண்டரம் உத்தமமான தாம். எனப் புகழ்பெற்று வங்கிபுரத்தாய்ச்சி பரி மத்திமம். (ச) அதமமாம், திரிபுண்டர் சாரகர் செய்த குற்றத்தை மன்னிக்க ஊர்த்தவபுண்டா ஸ்தானாதி மந்திர விசே வேண்ட அருள் செய்து, ஸ்ரீராமமிச்ரர், ஷங்களைச் சமயாசாரியர்கள் பால் கேட்ட என்னும் மணக்கால் நம்பி, திருவல்லிக் றிக. ஈண்டு எழுதின் விரியும். இப்புண் கேணிப் பாண்பெருமாளரையர், சேட்ட டரங்களைப் பல சமயத்தினர் பலவகைப் லூர் செண்டலங்காரதாசர், புண்டரீகாக்ஷ படத் தரிக்கின்றனர். அது கால இயல்பாம். தாசர், கோமடத்துத் திருவிண்ணகாப்பன் புண்டான் - 1, பலியின் புத்திரன். இவ உலகப்பெருமாள் நங்கை, இவர்களுக்கு னால் பௌண்டரநாடு உண்டாயிற்று. ஞானோபதேசஞ் செய்து இருக்கையில், 2. பலியின் பாரியையாகிய சுதேஷ்னை (ஆளவந்தார் மனைவி திருநாட்டுக் கெழுக் யின் புத்திரன். (பா. ஆதி.) தருள மணக்கால் நம்பி கிருககார்யத்தை புண்டரீகம் - 1. திக்கானை களில் ஒன்று, யும் பார்த்துவந்து உய்யக் கொண்டாரால் தருமகோபனுக்குச் சிலநாள் ததியாராதனை செய்யப் பட்டுமீண்ட அவ் யிருந்து வீரவாகுதேவரால் மீட்சிபெற் வூர்ப்பெண்களுக்குவழி சேராக இருந்து றது. அக்னிதிக்கில் உள்ளது. அப்பெண்கள் மயங்குகையில் முதுகில் 2. ஒரு தீர்த்தம். ஈடக்கும்படி செய்த நம்பியின் அற்புத வாகனமா
புண்டரன் 1162 புண்டரீகாக்ஷர் தரிக் அதிதேவதை பிரமா விஷ்ணு ருத்ரராம் . புண்டரீகருஷி - 1. சிவபூசையால் முத்தி இதனை வேதியர் ஏழங்குல விஸ்தார அள யடைந்தவன் . கற்ககோத்திரத்தில் கர்த்த வும் அரசர் ஆறு அங்குல அளவும் வைசி மன் புத்திரன் யரும் சூத்திரரும் மூன்று அங்குல அள 2. இவர் யாகஞ்செய்கையில் அசுரர் வும் ஸ்திரிகள் ஒரு அங்குல அளவையும் யாக அவி வேண்டியவரை வருத்த ருஷி தரித்தல்வேண்டும் . இது முறையே ( உங ) மண்டப முதலிய சிருட்டித்தும் வாத்ய ( கசு ) ( ) ( 3 ) ஸ்தானங்களில் தரித்தல் கோஷங்கள் செய்தும் ஒரு பிரமசாரியை வேண்டும் . இதனை வேதியர் அரசர் முதலி யும் விதவையையும் கலந்து பேசும்படியும் யோர் தரிக்கின் இராஜவஸ்ய முதலிய சம் செய்வித்து இருக்யையில் அசுரர் அந்த பத்துக்களும் மோக்ஷசம்பத்தும் உண்டாம் . வாத்ய கோஷாதிகளிலும் பிரம்மச்சாரி ஊர்த்வபுண்டரமாவது - மலையின் மேலும் விதவை சம்வாதத்திலும் மயங்கியு மிருக் நதிக்கரைகளிலும் புண்ணிய பூமியினும் கையில் ருஷிதேவர்களுக்கு அவிகொடுத்து சமுத்திர தீரத்தினும் புற்றுக்களிலும் யாகபூர்த்தி செய்தனர் . இதில் அசுரர் துளவத்து அடியினும் கிரகித்த மண்ணி வஞ்சிக்கப்பட்டனர் . இதுவே பௌண் னைக்கொண்டு நெற்றியினும் குறித்த டரயாசம் . வேறிடங்களிலும் ஊர்த்வமாக இதெலாம் . புண்டரீகர் - 1. ஒரு விஷ்ணுபடர் . இதில் சுவேத மிருத்திகையே விசே 2. ஒரு அரசவகுப்பினர் . டம் ஊர்த்வ புண்டரங்களை இடையில் 3. நாரதரிடத்தில் விஷ்ணு தர்மங் கேட் வெளி உள்ளவைகளாயும் அழுக்கில்லாத டவேதியர் . வைகளாயும் எவர்கள் தரிக்கிறார்களோ புண்டரீகன் - 1. ஒருவேதியன் . மகாபாபி அவர்கள் அதனால் ஒரு ஆலயம் நியமிக் பிருகுவின் கட்டளைப்படி சகன்னாத நிவே கின்றனர் என்று விஷ்ணு அருளிச்செய் தனம் புசித்துப் புனிதனானவன் . கிறார் . இதனைப் பெருவிரலால் 2. பலியின் நான்காம் புத்திரன் . கின் புஷ்டியும் நடுவிரலால் தரிக்கின் 3. கத்ருதநயன் நாகன் . ஆயுளும் தர்ச்சநியால் தரிக்கின் இச்சித்த புண்டரீகாக்ஷன் விஷ்ணு உண்டியும் சுட்வெரலால் தரிக்கின் மோக்ஷ புண்டரீகாக்ஷர் - திருக்குருகைப் பிரான் மும் உண்டாம் . நகத்தால் தொடலாகாது . பிள்ளான் குமார் . நாதமுனிகளுக் அதனை வர்த்தியில் பொருந்திய தீபத்தைப் சீடர் . இவர் ஆசாரியர் கட்டளையால் வங் போலவும் மூங்கிலின் இலையைப் போல புரத்தாய்ச்சியகத்திற்கு அரவிந்தப் வும் தாமரையின் அரும்பு போலவும் பாவைக்குத் துணைசென்று அந்த இடத் வெண்டாமரையின் இதழ்போலவும் தில் இட்ட சேடித்த நீருஞ் சோற்றையு மீனைப்போலவும் ஆமையைப் போலவும் முண்டு ஆசாரியார் சொற்படி சேடத்தை தரித்தல் வேண்டும் . ( 0 ) அங்குலமுள்ள உகப்பாயேற்றதால் உய்யக்கொண்டார் ஊர்த்வ புண்டரம் உத்தமமான தாம் . எனப் புகழ்பெற்று வங்கிபுரத்தாய்ச்சி பரி மத்திமம் . ( ) அதமமாம் திரிபுண்டர் சாரகர் செய்த குற்றத்தை மன்னிக்க ஊர்த்தவபுண்டா ஸ்தானாதி மந்திர விசே வேண்ட அருள் செய்து ஸ்ரீராமமிச்ரர் ஷங்களைச் சமயாசாரியர்கள் பால் கேட்ட என்னும் மணக்கால் நம்பி திருவல்லிக் றிக . ஈண்டு எழுதின் விரியும் . இப்புண் கேணிப் பாண்பெருமாளரையர் சேட்ட டரங்களைப் பல சமயத்தினர் பலவகைப் லூர் செண்டலங்காரதாசர் புண்டரீகாக்ஷ படத் தரிக்கின்றனர் . அது கால இயல்பாம் . தாசர் கோமடத்துத் திருவிண்ணகாப்பன் புண்டான் - 1 பலியின் புத்திரன் . இவ உலகப்பெருமாள் நங்கை இவர்களுக்கு னால் பௌண்டரநாடு உண்டாயிற்று . ஞானோபதேசஞ் செய்து இருக்கையில் 2. பலியின் பாரியையாகிய சுதேஷ்னை ( ஆளவந்தார் மனைவி திருநாட்டுக் கெழுக் யின் புத்திரன் . ( பா . ஆதி . ) தருள மணக்கால் நம்பி கிருககார்யத்தை புண்டரீகம் - 1. திக்கானை களில் ஒன்று யும் பார்த்துவந்து உய்யக் கொண்டாரால் தருமகோபனுக்குச் சிலநாள் ததியாராதனை செய்யப் பட்டுமீண்ட அவ் யிருந்து வீரவாகுதேவரால் மீட்சிபெற் வூர்ப்பெண்களுக்குவழி சேராக இருந்து றது . அக்னிதிக்கில் உள்ளது . அப்பெண்கள் மயங்குகையில் முதுகில் 2. ஒரு தீர்த்தம் . ஈடக்கும்படி செய்த நம்பியின் அற்புத வாகனமா