அபிதான சிந்தாமணி

புட்சன் 1161 புண்டரம் புட்சன் - விருகனுக்குத் துருவாட்சியிடம் புட்பவர்கனன் இவன் முற்பிறப்பில் உதித்த குமரன், வேடன். இவன் தன் மனைவியுடன் கூடி புட்சிபாரன் - வச்சிரன் குமரன் ; பாரியர் ஒரு தடாகத்திலிருந்த தாமரை மலர்களைப் பிரபா, தோஷா. பறித்துக் காசிக்ஷேத்ரத்து விலைபகர வாங் புட்பகந்தன் இவன், யமபடர் கையி குவோரின்மையின் ஆண்டிருந்த ஒங்கார லகப்பட அவ்யமபடர் திருக்குற்றால வழி லிங்கத்தின் மேல் இட்டபலத்தினால் இப் யாக இவனை அழைத்துச் செல்லல் கடா பெயருடன் அரசனாகப்பிறந்து சிவ பக்தி தெனக் கேட்டுக் குற்றாலமெனத் துதி மானாய்த் தவஞ்செய்து சிவபெருமான் த்து முத்தியடைந்தவன். பிரத்தியக்ஷமாய் ஒரு தாமரைமலர் தர அதி புட்பகம் - உதயணனுக்குரிய நகரங்களுள் லேறிப் பல இடஞ் சஞ்சரித்துத் தன் மனை ஒன்று. சேனைகளுடனிருந்து இதனைப் வியாகிய வேடத்தி இப் பிறப்பில் லாவண் பாதுகாத்து வந்தவன், பிடிவீழ்ந்து யவதியென்னும் பெயருடன் மனைவியாக இறந்தபின்பு வந்து ஓரிடத்தில் வாசவதத் வாப்பெற்று ஆயிரம் குமாரைப் பெற்றுச் தையும், உதயணனும் தனியே பிருத் சித்தியடைந்தவன், தலை வயந்தகனாலறிந்த இடவகன் இந் புணர்ச்சி - சேர்க்கை, இது, இலக்கண நகரத்திருந்த சேனைகளுடன் சென்று எலில் எழுத்துப்புணர்ச்சி பொருட்புணர் அவர்களைச் சூழ்ந்துகொண்ட வேடர்களை ச்சியென இருவகைப்படும். எழுத்துப் அகற்றிப் பாதுகாத்து வந்தனன், உதய புணர்ச்சி பதங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று புணர் ணனால் இடவகனுக்குக்கொடுத்த விருத்தி கையில் உண்டாம் தோன்றல் திரிதல் கெடு களுள் இந்நகரமும் ஒன்று, தலைக் கூறுவது. பொருட்புணர்ச்சியாவது புட்பகாசை - சத்தியைக் காண்க. பதங்கள் வேற்றுமையாலும் அல்வழியா புட்பகை-1. சோமன் நலங்கிள்ளிக்கு ஒரு லும் பொருணோக்கிப் புணர்வது. நிலை பெயர். மொழி வருமொழிகள் கூடுமிடத்துத் 2. வரேணியன் தேவி. தோன்றும் எழுத்துகளின் விகாரம் எழுத் புட்பதந்தழனிவர் - இவர் யமபுரஞ்செல்ல துப் புணர்ச்சி, சொற்கள் பொருணோக்கத் அங்கு ஒருவன் தீப்பட்டு எரிதலைக்கண்டு தால் புணர்வது பொருட்புணர்ச்சி, (நன்.) அவன் சிவத்திரவியம் கவர்ந்தவன் என்று புணர்நிலையணி வினையாலும், பண்பா- அறிந்து திருக்கைலையடைந்து சிவமூர்த் லும் இரண்டு பொருளுக்கொன்றே பொ தியை அவன் மீது கருணைசெய்ய வேண் ருந்தச் சொல்லுவது (இதனைச் சகோக்தி டினர். சிவமூர்த்தி முனிவரை நோக்கி யலங்கார மென்பர்.) (தண்டி.) அவன் மரபினர் யாரேனும் தீர்த்தயாத் புண்டாநகரம் வாசவதத்தையும் திரை சென்று புண்ணியாதிகளில் நீரா சாங்கியதாயும், யூகியும் வேற்று வடிவங் டின் நீங்குவன் என்றனர். அதனால் முனி கொண்டு தங்கிய இடங்களுள் ஒன்று; அவர் வர் இவன் மரபில் பிறந்து புண்ணிய தீர்த் களை கோசம்பி நகரத்திற்கு அழைத்துச் தமாடி அவனை நரகத்தில் இருந்து நீக்கி செல்ல எண்ணிய உருமண்ணுவா, அவர் னவர். களைக் கண்டது இந்நகாத்தே தான், (பெ. புட்பதந்தன் - இவன் கைலையில் இருந்த கதை.) கணநாதன் ; இவன் மாலியவான் என் புண்டரம் - 1, வங்காளத்துக்கு மேற்கில் னும் மற்றவனுடன் பகைத்து ஒருவரை உள்ள நாடு, யொருவர் யானையும் சிலம்பியுமாகச் சபித் 2. இது திரிபுண்டாம், ஊர்த்வபுண்ட துத் திருவானைக்காவில் சிவபூஜை செய்து ரம் என இருவகைப்படும். அவற்றுள் திரி இறந்து சுவதேவன் என்னும் சோழனுக் புண்டாமே விபூதியை மூன்று ரேகைக கும் கமலவதிக்கும் குமானாய்ப் பிறந்து ளாக நெற்றியின் கண் தரித்தலாம். தெய்வத் தச்சனால் குறையாக விடப்பட்ட திரிபுண்டாம் மூன்று ரேகைகளாகத் தரித் திருப்பணியை முடித்து முத்திபெற்ற தற்குப் பலவகைப்பட சுருதி சிவாகமங்கள் வன். கூறும். அகர உகர மகரங்கள் சேர்ந்த புட்ப தெளட்டான் - நாகன், கத்ருகுமான். மூன்று மந்திரங்களையும், முறையே அகா புட்பமாகாண்டம் - பிரசாபதியின் நந்த மிகை, மத்யமை, தர்ஜனிகளில், தியானித் வனம். (சூளா.) துத் தரித்தல் எனக் கூறும். இவற்றிற்கு 146
புட்சன் 1161 புண்டரம் புட்சன் - விருகனுக்குத் துருவாட்சியிடம் புட்பவர்கனன் இவன் முற்பிறப்பில் உதித்த குமரன் வேடன் . இவன் தன் மனைவியுடன் கூடி புட்சிபாரன் - வச்சிரன் குமரன் ; பாரியர் ஒரு தடாகத்திலிருந்த தாமரை மலர்களைப் பிரபா தோஷா . பறித்துக் காசிக்ஷேத்ரத்து விலைபகர வாங் புட்பகந்தன் இவன் யமபடர் கையி குவோரின்மையின் ஆண்டிருந்த ஒங்கார லகப்பட அவ்யமபடர் திருக்குற்றால வழி லிங்கத்தின் மேல் இட்டபலத்தினால் இப் யாக இவனை அழைத்துச் செல்லல் கடா பெயருடன் அரசனாகப்பிறந்து சிவ பக்தி தெனக் கேட்டுக் குற்றாலமெனத் துதி மானாய்த் தவஞ்செய்து சிவபெருமான் த்து முத்தியடைந்தவன் . பிரத்தியக்ஷமாய் ஒரு தாமரைமலர் தர அதி புட்பகம் - உதயணனுக்குரிய நகரங்களுள் லேறிப் பல இடஞ் சஞ்சரித்துத் தன் மனை ஒன்று . சேனைகளுடனிருந்து இதனைப் வியாகிய வேடத்தி இப் பிறப்பில் லாவண் பாதுகாத்து வந்தவன் பிடிவீழ்ந்து யவதியென்னும் பெயருடன் மனைவியாக இறந்தபின்பு வந்து ஓரிடத்தில் வாசவதத் வாப்பெற்று ஆயிரம் குமாரைப் பெற்றுச் தையும் உதயணனும் தனியே பிருத் சித்தியடைந்தவன் தலை வயந்தகனாலறிந்த இடவகன் இந் புணர்ச்சி - சேர்க்கை இது இலக்கண நகரத்திருந்த சேனைகளுடன் சென்று எலில் எழுத்துப்புணர்ச்சி பொருட்புணர் அவர்களைச் சூழ்ந்துகொண்ட வேடர்களை ச்சியென இருவகைப்படும் . எழுத்துப் அகற்றிப் பாதுகாத்து வந்தனன் உதய புணர்ச்சி பதங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று புணர் ணனால் இடவகனுக்குக்கொடுத்த விருத்தி கையில் உண்டாம் தோன்றல் திரிதல் கெடு களுள் இந்நகரமும் ஒன்று தலைக் கூறுவது . பொருட்புணர்ச்சியாவது புட்பகாசை - சத்தியைக் காண்க . பதங்கள் வேற்றுமையாலும் அல்வழியா புட்பகை -1 . சோமன் நலங்கிள்ளிக்கு ஒரு லும் பொருணோக்கிப் புணர்வது . நிலை பெயர் . மொழி வருமொழிகள் கூடுமிடத்துத் 2. வரேணியன் தேவி . தோன்றும் எழுத்துகளின் விகாரம் எழுத் புட்பதந்தழனிவர் - இவர் யமபுரஞ்செல்ல துப் புணர்ச்சி சொற்கள் பொருணோக்கத் அங்கு ஒருவன் தீப்பட்டு எரிதலைக்கண்டு தால் புணர்வது பொருட்புணர்ச்சி ( நன் . ) அவன் சிவத்திரவியம் கவர்ந்தவன் என்று புணர்நிலையணி வினையாலும் பண்பா அறிந்து திருக்கைலையடைந்து சிவமூர்த் லும் இரண்டு பொருளுக்கொன்றே பொ தியை அவன் மீது கருணைசெய்ய வேண் ருந்தச் சொல்லுவது ( இதனைச் சகோக்தி டினர் . சிவமூர்த்தி முனிவரை நோக்கி யலங்கார மென்பர் . ) ( தண்டி . ) அவன் மரபினர் யாரேனும் தீர்த்தயாத் புண்டாநகரம் வாசவதத்தையும் திரை சென்று புண்ணியாதிகளில் நீரா சாங்கியதாயும் யூகியும் வேற்று வடிவங் டின் நீங்குவன் என்றனர் . அதனால் முனி கொண்டு தங்கிய இடங்களுள் ஒன்று ; அவர் வர் இவன் மரபில் பிறந்து புண்ணிய தீர்த் களை கோசம்பி நகரத்திற்கு அழைத்துச் தமாடி அவனை நரகத்தில் இருந்து நீக்கி செல்ல எண்ணிய உருமண்ணுவா அவர் னவர் . களைக் கண்டது இந்நகாத்தே தான் ( பெ . புட்பதந்தன் - இவன் கைலையில் இருந்த கதை . ) கணநாதன் ; இவன் மாலியவான் என் புண்டரம் - 1 வங்காளத்துக்கு மேற்கில் னும் மற்றவனுடன் பகைத்து ஒருவரை உள்ள நாடு யொருவர் யானையும் சிலம்பியுமாகச் சபித் 2. இது திரிபுண்டாம் ஊர்த்வபுண்ட துத் திருவானைக்காவில் சிவபூஜை செய்து ரம் என இருவகைப்படும் . அவற்றுள் திரி இறந்து சுவதேவன் என்னும் சோழனுக் புண்டாமே விபூதியை மூன்று ரேகைக கும் கமலவதிக்கும் குமானாய்ப் பிறந்து ளாக நெற்றியின் கண் தரித்தலாம் . தெய்வத் தச்சனால் குறையாக விடப்பட்ட திரிபுண்டாம் மூன்று ரேகைகளாகத் தரித் திருப்பணியை முடித்து முத்திபெற்ற தற்குப் பலவகைப்பட சுருதி சிவாகமங்கள் வன் . கூறும் . அகர உகர மகரங்கள் சேர்ந்த புட்ப தெளட்டான் - நாகன் கத்ருகுமான் . மூன்று மந்திரங்களையும் முறையே அகா புட்பமாகாண்டம் - பிரசாபதியின் நந்த மிகை மத்யமை தர்ஜனிகளில் தியானித் வனம் . ( சூளா . ) துத் தரித்தல் எனக் கூறும் . இவற்றிற்கு 146