அபிதான சிந்தாமணி

பீஷணன் 1155 புகழேந்திப்புலவர் லன்று, பீஷணன் - 1. காசிராசனுக்குச் சேகவன்; தைப் புகழேந்தி எ - ம், காரார்களந்தைப் சந்திரமதி சிசு அத்தி செய்தனளெனத் புகழேந்தி எனவுங் கூறிய தனானும் தம் அரசனிடம் விட்டவன். இவரை முதலில் ஆதரித்தவன் 2. ஒரு அரக்கன், பகாசுரன் தம்பி. முரணை நகர்க் கதிபனாகிய சந்திரன் பீஷ்மகன் - 1. குண்டின புரத்து அதிபதி. சுவாக்கியெனுஞ் சிற்றாசன். இவ்வரச 2. இருக்குமணியின் தந்தை. சிருஷ் னைப் புலவர் தாம்பாடிய நளவெண்பாவில் ணன் மாமன். இவன் குமரன் இருக்குமி, பலமுறை புகழ்ந்திருக்கின் றனர். இம்மு உருக்மீதான், உருக்மீபாகு, உருக்மீகேசி, ரணை நகர் உறையூர்ப் புறத்துமள்ளுவ நாட் உருக்மீநேத்ரன், ஒருபெண் (இருக்மணி) டின் கண்ணது. இவர் செஞ்சியர் கோனா உருக்மணி. கிய காடவர் தலைவன் சொற்றந்தையைப் பீஷ்மர்-(சங்.) சந்த நுகுமார். தாய் பாகீரதி, புகழ்ந்து ஓர் கலம்பகம் பாடினார் என இவர் முற்பிறப்பில் பிரபாசன் என்னும் "காரார்களந்தை யெனும்" தொண்டை வசு. பிரமன் சாபத்தால் பாகீரதி வயிற் மண்டல சதகத்தாலும், இவர் அக்கலம் றில் உதித்தவர். பரசிராமரிடம் வில் பகத்து '' நையும்படியே நங்கொற்ற நங் வித்தை கற்றவர். இவருக்கு முதற்பெயர் கோன் செஞ்சிவரைமீதே, யையம் பெறு காங்கேயன். தந்தை, செம்படவர் அரசன் நுண்ணிடை மடவாயகிலின் றூபமுகி குமரியை மணஞ்செய்து கொள்வதின் பெய்யுந் துளியோ மழையன்று பொருட்டுத் தாம் இனி மணஞ்செய்து பிரசத்துளியே பிழையாது, வையம் பெறி கொள்ளுகிற தில்லையென்று சூளுரைத் னும் பொய்யுரைக்கமாட்டார் தொண்டை தமையால் இப்பெயர் அடைந்து தந்தை நாட்டாரே' என்பதாற் றெரிகிறது. இவர் யால் புண்ணிய உலகப்பிராப்தியும், யும் இதற்குப் பிறகு பாண்டிமண்டல மடைந்து வாதனையின்றிச் சுகமாய் நினைக்கும் போது அப்பாண்டியன் சமத்தானத்து வித்வான உயிர்க்கவும், வரம்பெற்றவர். அம்பை யமர்ந்து பாண்டியனிடத்து விக்ரமசோழ யின் பொருட்டு ஆசாரியராகிய பாசிரா னுக்குப் பெண்கேட்கவந்த ஒட்டக்கூத்தர் மரிடம் போரிட்டு அவரைக் களிப்பித்த சோழனைச் சிறப்பித்து "கோரத்துக் வர். பாரதயுத்தத்தில் பத்து நாள் யுத்தஞ் கொப்போ'' எனப்பாடக் கேட்டு இவர் செய்து சிவே தனை முதனாள் வஞ்சனையாற் "ஒருமுனிவ னேரியிலோ வுரைதெரித்த கொன்று பத்தாநாள் தம்மைக் கொல்ல தம்மானே, ஒப்பரிய திருவிளையாட் றெந் உருமாறிவந்த சிகண்டி முன்னிற்க ஆயு தையிலோ வம்மானே, திருநெடுமா லவ தம் தொடாது நின்று அருச்சுநன் பாணத் தாரஞ் சிறுபுலியோ வம்மானே, சிவன் தால் மூர்ச்சையடைந்து பாரதப்போர் முடியி லேறுவதுஞ் செங்கதிரோ வம் முழுதும் சாசயனத்து இருந்து கண்டு உயிர் மானே, கரையெதிரல் காவிரியோ வையை நீத்தவர். இவர்க்குப் பனைமாலை, இவர் யோ வம்மானே, கடிப்பகைக்குத் தா தகி வசுவாயிருந்தகாலத்து வசிட்டரால் இச்சா யங் கண்ணியோ வம்மானே, பரவைபணிக் பம் அடைந்தார் என்ப. இவர் தியா என் ததுஞ் சோழன் பதந்தனையோ வம்மானே கிற வசு என்பர். தியாவைக் காண்க. பாண்டியனார் பராக்கிரமம் பகர்வரிதே புகலர் -ஒரு இருடி. யம்மானே" என்ற பாடலைக் கூறினர் புகழனார் - அப்பர் சுவாமிகளுக்குத் தந்தை அதைக்கேட்ட கூத்தர், பின்னும் சோழ இவர் தேவியார் மாதினியார். னைப் புகழவேண்டி "வெற்றி வளவன் புகழாப் புகழ்ச்சி பழித்தாற் விறல்வேந்தர் தம்பிரான் என்று முதுகித் போலும் பாகு பாட்டால் ஒன்றற்கு மேம் கிடான் கவசம் துன்றும்", எனக்கூறிச் பாடு தோன்றவுரைப்பது. இதனை வஞ்சப் சற்று ஆலோசிக்கையில் புகழேந்தியார் புகழ்ச்சியணியெனவும் வியாஜஸ்து தியலங் "வெறியார் தொடைகமழு மீனவர்கோன் கார மெனவுங் கூறும். (தண்டி.) கைவேல் எறியான் புறங்கொடுக்கினெ புகழேந்திப்புலவர் இவர் தொண்டை ன்று" எனக் கூறி முடித்தனர். தாம் கூறி நாட்டுக் களந்தைப்பதியாகிய பொன் யவற்றிற்கு மாறாகக் கூறிய புகழேந்தி விளைந்த களத்தூரிற் பிறந்தவர். இதனை யார் மீது ஒட்டக்கூத்தர்க்குப் “மாலார்களந்தைப் புகழேந்தியும் தொ யுண்டாயிற்று. பின்னர் பாண்டியன் ண்டை மண்டலமே 13 எ-ம், ஐயன்களங் பெண் கொடுக்கச் சம்மதித்தபடியால் யார். பகைமை
பீஷணன் 1155 புகழேந்திப்புலவர் லன்று பீஷணன் - 1. காசிராசனுக்குச் சேகவன் ; தைப் புகழேந்தி - ம் காரார்களந்தைப் சந்திரமதி சிசு அத்தி செய்தனளெனத் புகழேந்தி எனவுங் கூறிய தனானும் தம் அரசனிடம் விட்டவன் . இவரை முதலில் ஆதரித்தவன் 2. ஒரு அரக்கன் பகாசுரன் தம்பி . முரணை நகர்க் கதிபனாகிய சந்திரன் பீஷ்மகன் - 1. குண்டின புரத்து அதிபதி . சுவாக்கியெனுஞ் சிற்றாசன் . இவ்வரச 2. இருக்குமணியின் தந்தை . சிருஷ் னைப் புலவர் தாம்பாடிய நளவெண்பாவில் ணன் மாமன் . இவன் குமரன் இருக்குமி பலமுறை புகழ்ந்திருக்கின் றனர் . இம்மு உருக்மீதான் உருக்மீபாகு உருக்மீகேசி ரணை நகர் உறையூர்ப் புறத்துமள்ளுவ நாட் உருக்மீநேத்ரன் ஒருபெண் ( இருக்மணி ) டின் கண்ணது . இவர் செஞ்சியர் கோனா உருக்மணி . கிய காடவர் தலைவன் சொற்றந்தையைப் பீஷ்மர்- ( சங் . ) சந்த நுகுமார் . தாய் பாகீரதி புகழ்ந்து ஓர் கலம்பகம் பாடினார் என இவர் முற்பிறப்பில் பிரபாசன் என்னும் காரார்களந்தை யெனும் தொண்டை வசு . பிரமன் சாபத்தால் பாகீரதி வயிற் மண்டல சதகத்தாலும் இவர் அக்கலம் றில் உதித்தவர் . பரசிராமரிடம் வில் பகத்து ' ' நையும்படியே நங்கொற்ற நங் வித்தை கற்றவர் . இவருக்கு முதற்பெயர் கோன் செஞ்சிவரைமீதே யையம் பெறு காங்கேயன் . தந்தை செம்படவர் அரசன் நுண்ணிடை மடவாயகிலின் றூபமுகி குமரியை மணஞ்செய்து கொள்வதின் பெய்யுந் துளியோ மழையன்று பொருட்டுத் தாம் இனி மணஞ்செய்து பிரசத்துளியே பிழையாது வையம் பெறி கொள்ளுகிற தில்லையென்று சூளுரைத் னும் பொய்யுரைக்கமாட்டார் தொண்டை தமையால் இப்பெயர் அடைந்து தந்தை நாட்டாரே ' என்பதாற் றெரிகிறது . இவர் யால் புண்ணிய உலகப்பிராப்தியும் யும் இதற்குப் பிறகு பாண்டிமண்டல மடைந்து வாதனையின்றிச் சுகமாய் நினைக்கும் போது அப்பாண்டியன் சமத்தானத்து வித்வான உயிர்க்கவும் வரம்பெற்றவர் . அம்பை யமர்ந்து பாண்டியனிடத்து விக்ரமசோழ யின் பொருட்டு ஆசாரியராகிய பாசிரா னுக்குப் பெண்கேட்கவந்த ஒட்டக்கூத்தர் மரிடம் போரிட்டு அவரைக் களிப்பித்த சோழனைச் சிறப்பித்து கோரத்துக் வர் . பாரதயுத்தத்தில் பத்து நாள் யுத்தஞ் கொப்போ ' ' எனப்பாடக் கேட்டு இவர் செய்து சிவே தனை முதனாள் வஞ்சனையாற் ஒருமுனிவ னேரியிலோ வுரைதெரித்த கொன்று பத்தாநாள் தம்மைக் கொல்ல தம்மானே ஒப்பரிய திருவிளையாட் றெந் உருமாறிவந்த சிகண்டி முன்னிற்க ஆயு தையிலோ வம்மானே திருநெடுமா லவ தம் தொடாது நின்று அருச்சுநன் பாணத் தாரஞ் சிறுபுலியோ வம்மானே சிவன் தால் மூர்ச்சையடைந்து பாரதப்போர் முடியி லேறுவதுஞ் செங்கதிரோ வம் முழுதும் சாசயனத்து இருந்து கண்டு உயிர் மானே கரையெதிரல் காவிரியோ வையை நீத்தவர் . இவர்க்குப் பனைமாலை இவர் யோ வம்மானே கடிப்பகைக்குத் தா தகி வசுவாயிருந்தகாலத்து வசிட்டரால் இச்சா யங் கண்ணியோ வம்மானே பரவைபணிக் பம் அடைந்தார் என்ப . இவர் தியா என் ததுஞ் சோழன் பதந்தனையோ வம்மானே கிற வசு என்பர் . தியாவைக் காண்க . பாண்டியனார் பராக்கிரமம் பகர்வரிதே புகலர் -ஒரு இருடி . யம்மானே என்ற பாடலைக் கூறினர் புகழனார் - அப்பர் சுவாமிகளுக்குத் தந்தை அதைக்கேட்ட கூத்தர் பின்னும் சோழ இவர் தேவியார் மாதினியார் . னைப் புகழவேண்டி வெற்றி வளவன் புகழாப் புகழ்ச்சி பழித்தாற் விறல்வேந்தர் தம்பிரான் என்று முதுகித் போலும் பாகு பாட்டால் ஒன்றற்கு மேம் கிடான் கவசம் துன்றும் எனக்கூறிச் பாடு தோன்றவுரைப்பது . இதனை வஞ்சப் சற்று ஆலோசிக்கையில் புகழேந்தியார் புகழ்ச்சியணியெனவும் வியாஜஸ்து தியலங் வெறியார் தொடைகமழு மீனவர்கோன் கார மெனவுங் கூறும் . ( தண்டி . ) கைவேல் எறியான் புறங்கொடுக்கினெ புகழேந்திப்புலவர் இவர் தொண்டை ன்று எனக் கூறி முடித்தனர் . தாம் கூறி நாட்டுக் களந்தைப்பதியாகிய பொன் யவற்றிற்கு மாறாகக் கூறிய புகழேந்தி விளைந்த களத்தூரிற் பிறந்தவர் . இதனை யார் மீது ஒட்டக்கூத்தர்க்குப் மாலார்களந்தைப் புகழேந்தியும் தொ யுண்டாயிற்று . பின்னர் பாண்டியன் ண்டை மண்டலமே 13 - ம் ஐயன்களங் பெண் கொடுக்கச் சம்மதித்தபடியால் யார் . பகைமை