அபிதான சிந்தாமணி

பீமசோழன் 1155 பீஜாபஹாரிணி லையில் ஒருகாலும் புருஷாமிருகத் தெல்லை தாயால் தந்தை இறந்தமையறிந்து தர்தை யில் ஒரு அடியும் வைக்கையில் மிருகம் யைக்கொன்ற இராமனுடன் போரிட பிடித்துக்கொள்ளத் தருமரிடம் நியாயம் எண்ணிப் பிரமனை நோக்கித் தவம்புரி கூறி அவர் தீர்ப்பின்படி புருஷாமிருகத் ந்து பல வரமடைந்து பிரிய தர்மன் எனும் திற்குப் பாதிச் சரீரமளித்துத் தருமருக்கு அரசனைப் பிடித்துச் சிறையிலிட அரசன் முன் சுவர்க்க மடைந்தவன். இவன் கும் சிறையில் சிவபூசை செய்கையில் வேவு என் சுதசேநன், இவனுக்குக் காலியிடம் காரர் அரசன் உன்னைக் கொல்ல ஏதோ சர்வகேதனும், சலந்தரையென்னும் தேவி செய்கிறானென்று கூறக்கேட்டு அரசனி யிடம் சுகுணனும் பிறந்தனர். இவனுக் டம் ஆயு தபாணியாய்ச் சென்று நீ என்ன குச் சிங்கக்கொடி, இவனுக்கு இடும்பியி செய்கிறாயென் அரசன் சிவபூசை செய் டம் கடோற்கசன் பிறந்தனன். இவன் கிறேனென்று கூறுகையில் உக்ரரூபங் வெடுவெடுத்த சொல்லாலும் மிக்க ஊணா கொண்ட சிவபெருமானால் கொல்லப்பட் லும் அருச்சுநனுக்குப் பின் உயிர் நீங் டவன். (சிவமகா புராணம்.) கினன். 7. பாண்டுபுத்ரன். பீமசோழன் - இவன் பாண்டியன் புத்திரி 8. விதர்ப்பதேசாதிபன். யாகிய வித்யு தலதை யென்பவளை மணந்து 9. அக்னி விசேஷம். அநேக திருப்பணிகள் செய்து எழுபத் 10. இறீநன் புத்ரன், துஷ்யந்தனுடன் தேழுவருஷம் அரசாண்டு இராஜ ராஜேந் பிறந்தான். (பார -ஆதி ) திர சோழனைப்பெற்று நற்கதி யடைந் பீமேசுரம் வசவர் பூசித்த தலம். தவன், பீமை --1. சத்தியைக் காண்க. பீமந்தி - ஒரு தீர்த்தம். 2. ஒருநதி, இது திரிபுராரியாகிய சிவ பீமநாதன் - கைலாயத்து நிருதி திக்கில் மூர்த்தியின் தேகத்தின் வியர்வையிற் காவலாளி. சோன்றிய தென் கிறார்கள். பீமபலன் ஒரு அக்னி (பார - வந). பீலிவளை - வளைவணனென்னும் அரசன் பீமயிந்து திருதராட்டிரன் குமான், மகள். காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கழிக் பீமபீடம் - சத்திபீபங்களில் ஒன்று. கானற்சோலையில் நெடு முடி கிள்ளியுடன் பீமாதன் - 1. திருதராட்டிரன் குமான். கூடிக் கருவுற்றுத் தந்தைநகர் அடைந்த 2. யதுவம்சத்து விக்ருதி குமரன். வள். (மணிமேகலை) இவன் குமான் நவா தன். பீலீகரோகம் - மேடு, பள்ளம், வாய்க்கால் 3. கேதுமான் குமரன்; இவன் குமான் முதலியவைகளை வேகமாகத் தாண்டல், திவோதாசன். அதிநடை, உண்டபின் வேகமாக வோடு பீமவேகன் - திருதராட்டிரன் குமரன். தல், இவற்றால் இருதயத்திற் கிடபாகத்தி பீமர் - 1. சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்களில் லுள்ள பீலீகம் குலுங்கும் இதன் மேல் ஒன்று. பெருந்திண்டி, பகல் நித்ரை, அசீரணம் 2. ஆகாசாதிட்டான தேவர்; இவர்க்குக் (க) வேகங்களை யடக்கல் இவை முதலிய கலவிகரணர் எனவும் பெயர். வற்றால் பீலீகம் தன் ஸ்தானத்தை விட்டுச் சத்தி கலவிகரணி. சரிந்து பலவித உபத்திரவத்தைச் செய்து பீமாதி ஒரு நதி. பீமாதி யென்பர். கட்டி போல் தோன்றும். இது வாதபீலீ பீமவாது திருதராட்டிரன் குமரன். கம், பித்தபீலீகம், சிலேத்மபீலீகம், திர் பீமன் -1. ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன். பூத தோஷ பீலீகம், அசாத்ய பீலீகம் எனப் னுக்குச் சுரபியிடம் உதித்த குமரன். பல. இவற்றை லவணச்சூரணம், யவாக்ஷா 2. (ச.) விஜயன் குமரன். ரக்குழம்பு, சூலைக்குடராக் குளிகை முத 3. (ச.) சகதேவன் குமரன். லிய வசமாக்கும். (ஜீவா.) குமான் சயசேகன், பீவரி - 1. விதேகராசனைக் காண்க. 4. ருக்ஷன் குமரன். பிரீதிபன் தந்தை. 2. ஒரு யோகினி, பித்ருக்களைக்காண்க. 5. விதிர்ப்பராசன். இவன் மகள் தம குசிகன் தேவி. பீனருஷி - சுமத்திரருஷிக்கு ஒரு பெயர். 6. கும்பகர்ணனுக்குக் கற்கடி எனும் பீஜாபஹாரிணி - ஆண்பெண்களின் சுக்ல தைத்தியப் பெண்ணிடம் பிறந்து தன் சோணி தங்களை அபகரிப்பவள். இவன்
பீமசோழன் 1155 பீஜாபஹாரிணி லையில் ஒருகாலும் புருஷாமிருகத் தெல்லை தாயால் தந்தை இறந்தமையறிந்து தர்தை யில் ஒரு அடியும் வைக்கையில் மிருகம் யைக்கொன்ற இராமனுடன் போரிட பிடித்துக்கொள்ளத் தருமரிடம் நியாயம் எண்ணிப் பிரமனை நோக்கித் தவம்புரி கூறி அவர் தீர்ப்பின்படி புருஷாமிருகத் ந்து பல வரமடைந்து பிரிய தர்மன் எனும் திற்குப் பாதிச் சரீரமளித்துத் தருமருக்கு அரசனைப் பிடித்துச் சிறையிலிட அரசன் முன் சுவர்க்க மடைந்தவன் . இவன் கும் சிறையில் சிவபூசை செய்கையில் வேவு என் சுதசேநன் இவனுக்குக் காலியிடம் காரர் அரசன் உன்னைக் கொல்ல ஏதோ சர்வகேதனும் சலந்தரையென்னும் தேவி செய்கிறானென்று கூறக்கேட்டு அரசனி யிடம் சுகுணனும் பிறந்தனர் . இவனுக் டம் ஆயு தபாணியாய்ச் சென்று நீ என்ன குச் சிங்கக்கொடி இவனுக்கு இடும்பியி செய்கிறாயென் அரசன் சிவபூசை செய் டம் கடோற்கசன் பிறந்தனன் . இவன் கிறேனென்று கூறுகையில் உக்ரரூபங் வெடுவெடுத்த சொல்லாலும் மிக்க ஊணா கொண்ட சிவபெருமானால் கொல்லப்பட் லும் அருச்சுநனுக்குப் பின் உயிர் நீங் டவன் . ( சிவமகா புராணம் . ) கினன் . 7. பாண்டுபுத்ரன் . பீமசோழன் - இவன் பாண்டியன் புத்திரி 8. விதர்ப்பதேசாதிபன் . யாகிய வித்யு தலதை யென்பவளை மணந்து 9. அக்னி விசேஷம் . அநேக திருப்பணிகள் செய்து எழுபத் 10. இறீநன் புத்ரன் துஷ்யந்தனுடன் தேழுவருஷம் அரசாண்டு இராஜ ராஜேந் பிறந்தான் . ( பார -ஆதி ) திர சோழனைப்பெற்று நற்கதி யடைந் பீமேசுரம் வசவர் பூசித்த தலம் . தவன் பீமை --1 . சத்தியைக் காண்க . பீமந்தி - ஒரு தீர்த்தம் . 2. ஒருநதி இது திரிபுராரியாகிய சிவ பீமநாதன் - கைலாயத்து நிருதி திக்கில் மூர்த்தியின் தேகத்தின் வியர்வையிற் காவலாளி . சோன்றிய தென் கிறார்கள் . பீமபலன் ஒரு அக்னி ( பார - வந ) . பீலிவளை - வளைவணனென்னும் அரசன் பீமயிந்து திருதராட்டிரன் குமான் மகள் . காவிரிப்பூம் பட்டினத்துக் கழிக் பீமபீடம் - சத்திபீபங்களில் ஒன்று . கானற்சோலையில் நெடு முடி கிள்ளியுடன் பீமாதன் - 1. திருதராட்டிரன் குமான் . கூடிக் கருவுற்றுத் தந்தைநகர் அடைந்த 2. யதுவம்சத்து விக்ருதி குமரன் . வள் . ( மணிமேகலை ) இவன் குமான் நவா தன் . பீலீகரோகம் - மேடு பள்ளம் வாய்க்கால் 3. கேதுமான் குமரன் ; இவன் குமான் முதலியவைகளை வேகமாகத் தாண்டல் திவோதாசன் . அதிநடை உண்டபின் வேகமாக வோடு பீமவேகன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . தல் இவற்றால் இருதயத்திற் கிடபாகத்தி பீமர் - 1. சிவமூர்த்தியின் திருநாமங்களில் லுள்ள பீலீகம் குலுங்கும் இதன் மேல் ஒன்று . பெருந்திண்டி பகல் நித்ரை அசீரணம் 2. ஆகாசாதிட்டான தேவர் ; இவர்க்குக் ( ) வேகங்களை யடக்கல் இவை முதலிய கலவிகரணர் எனவும் பெயர் . வற்றால் பீலீகம் தன் ஸ்தானத்தை விட்டுச் சத்தி கலவிகரணி . சரிந்து பலவித உபத்திரவத்தைச் செய்து பீமாதி ஒரு நதி . பீமாதி யென்பர் . கட்டி போல் தோன்றும் . இது வாதபீலீ பீமவாது திருதராட்டிரன் குமரன் . கம் பித்தபீலீகம் சிலேத்மபீலீகம் திர் பீமன் -1 . ஏகாதசருத்ரருள் ஒருவன் . பூத தோஷ பீலீகம் அசாத்ய பீலீகம் எனப் னுக்குச் சுரபியிடம் உதித்த குமரன் . பல . இவற்றை லவணச்சூரணம் யவாக்ஷா 2. ( . ) விஜயன் குமரன் . ரக்குழம்பு சூலைக்குடராக் குளிகை முத 3. ( . ) சகதேவன் குமரன் . லிய வசமாக்கும் . ( ஜீவா . ) குமான் சயசேகன் பீவரி - 1. விதேகராசனைக் காண்க . 4. ருக்ஷன் குமரன் . பிரீதிபன் தந்தை . 2. ஒரு யோகினி பித்ருக்களைக்காண்க . 5. விதிர்ப்பராசன் . இவன் மகள் தம குசிகன் தேவி . பீனருஷி - சுமத்திரருஷிக்கு ஒரு பெயர் . 6. கும்பகர்ணனுக்குக் கற்கடி எனும் பீஜாபஹாரிணி - ஆண்பெண்களின் சுக்ல தைத்தியப் பெண்ணிடம் பிறந்து தன் சோணி தங்களை அபகரிப்பவள் . இவன்