அபிதான சிந்தாமணி

பிர்ப்பலன் 1149 பிளோர்டியன்மதம் தனக்குக் கூறும்படி செய்து பாகவதர் சிருஷ்டிக் கடவுள். இத்தேவனை அப்பா க்கு உணவாதிகள் சமைத்தளித்துத் தன் (Apps) என்னும் பெயரினால் விக்கிரகஞ் மகன் காலக்ஷேபங்கேட்டு வரக்கண்டு மக செய்து பூஜிப்பர். னுடன் தானும் உண்டு மகனை நோக்கி பில்கணியன் - ஒரு வடநூற்புலவன். பாஞ் கேட்ட பாகவத கதை எனக்குக் கூறுக சால தேசாதிபதியின் புதல்வியாகிய யா என்றனள். குமான், கண்ணன் தயிர்த் மினி பூர்ணதிலகைக்குக் கல்வி ஆசிரிய தாழியை யுடைத்து வீதியிற் செல்லக் னாகி அவளையே மணந்து கொண்டவன். கண்ட தாய் கண்ணனைத் தொடர்ந்து இவன் செய்த எல் பில்கணீயம். பிடிக்க அகப்படாதது கண்டு வருந்தக் பில்வநதி - ஒரு நதி. கோபிகைகள் தாங்கள் அன்று கண்ணன் பில்வம்- சிவார்ச்சனைக்குரிய பத்திரம். இது செய்த தீமைகள் கூறக் கேளாதீர் பிரத் பீமனால் சிவார்ச்சனைக்கு உபயோகிப்பது. யக்ஷமாகக் காண்க வென்றனர். இதைக் பிவிக்கிரந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன். கேட்ட தாய் முகம்வாடி யிருக்கையில் பிளாபாயி ஒரு பிரதானி புத்ரி, இவள் கண்ணன் அருகுறத் தாய் தாம்பினாற் ஒருவனை இளமையில் மணங்கொண்டு கை பிணிக்கத் தாம்புகள் பற்றாது வருந்துகை மையாயினள். இவள் இளமை தொட்டே யில் மற்றொரு தாம்பிற்கு இடந்தந்து உர அரிபூசனை யியற்றித் தன் கணவனிறந்த லில் பிணிபட்டு நிற்கையில் கோவியர் பின் தந்தை பாலடைந்து பூசைவழுவாது நசைத்துச் சென்றனர். கண்ணன் இனித் வருகையில் தந்தை இறக்க உடன் பிறந் தீமை செய்யேன் கட்டவிழ்க்க எனத் தீன தாரிருவரும் நாடுகளைப் பிரித்துக் கொண் பாவனை காட்டத் தாய் இரங்கா திருந் டனர். இவ்விருவருள் தமயனைப் பினா தனள், என்று மகன் கூறிய கதை கேட் பாயி பூசைப் பெட்டகத்துடன் அடைந்து கையில், கண்ணனை யார் சென்று கட்ட ஜீவித்து வந்தாள். பிரிவுபட்ட இளை விழ்ப்பார் என்று கண்ணீருகுத்து இதோ யோன் தமயனைப் பகைத்து அவன் பொ நான் வந்து கட்டவிழ்க்கிறேன் என்று ருள்களைக் கொள்கையில் பூசைப்பெட்ட உயிர் நீங்கிப் பரமபத மடைந்தவள். கத்தையும் கொள்ளைக்கொண்டனன். பிளா பிப்பலன் - விஷ்ணுபடன். பாயி பூசைப்பெட்டகத்தைக் காணாது பிலசேநன் துரியோதனன் தம்பி. வருந்தி, அது வாராததால் உணவுகொண் பீலம்லோசை ஒரு அப்ஜாஸ்திரி. டிலன், ஐந்தாநாள் பெருமாள் ஒருவேதி பிலக்ஷம் - ஒரு தீவு மேல் சமுத்திரத்தில் யர்போல் கனவிடைவந்து பூசைப்பெட்ட அநுமான் சீதாபிராட்டியைத் கத்தை உதவிச் சென்றனர். பிளாபாயி தேடிச்சென்ற காலத்துப் பாலைவநத்திரு முன் போல் பூசையியற்றி உணவுகொன் ந்த பிலத்திற்சென்று அவ்விடத்திருந்த டனள். இச்செய்தியறிந்த தம்பி தமயனை சுவயம்பிரபை தன்னைச் சுவர்க்கத்துக்கு யடைந்து தான் செய்த குற்றத்தை மன் அனுப்பவேண்டியபோது பிலத்தைப் னிக்கவேண்டி முன்போல் நாடு முதலிய பிளந்து வெளியே வந்ததால் உண்டாகி கொடுத்துச் சென்றனன், பிளிந்தாள் - ஒருவகை மிலேச்சசாதியார். பிலக்ஷப்ஸ்ரவணம் ஸரஸ்வதிக்கு உற் பிளோர்டியன் மதம் இத்தேயத்தவர் விக் பத்திஸ்தானம். கிரக ஆராதனை செய்வர். பிலாங்கர் இது வயிற்றில் பையுள்ள டாயா வென்னும் பிசாசியை வணங்குவர். மிருக இனத்தில் சேர்ந்தது. பூனையைப் இவர்கள் ஆலயங்களில் சபங்களுக்கு உயர் போன்றது. இதன் பின்னங்கால் விரல் ந்த பதார்த்தங்களை வைத்துப் பூசிப்பார் கள் மனிதர் விரல்போலும் முன்னங்கால் கள். இவர்களில் அபாலசிட் என்பவர்கள் பூனைவிரல்கள் போலிருக்கிறது. இது பக்ஷி சூரியனை ஆராதிப்பர். இவர்கள் குருக் களைப் பிடித்துத்தின்கிறது. இவ்வினத்தில் கள்மார் ஜவனஸ் என்னும் பெயருடைய கஸ்கஸ் என்றது ஒன்று, வர்கள். இவர்கள் சூரியனுக்குமுன் முழ பிலிப்பியன் மதம் - (Philipi.u) இத்தீவி கொலூன்றி நமஸ்கரித்தலேயன்றிச் சாம் லுள்ளோர் சூரியசந்திரர்களை பிராணி தூபமுமிடுவர். பின்னும் சூரிய போர். பின்னும் அநேக தேவர்களையும் னைக்கண்டு கூவும் பணிகளுக்கு ஆகார பூஜிப்பர். பாட்டலா என்னும் தேவன் மான தேனை ஆராதிப்பர். இச்சாதியார் உள்ளது. பின்னும் ஆராதிப்
பிர்ப்பலன் 1149 பிளோர்டியன்மதம் தனக்குக் கூறும்படி செய்து பாகவதர் சிருஷ்டிக் கடவுள் . இத்தேவனை அப்பா க்கு உணவாதிகள் சமைத்தளித்துத் தன் ( Apps ) என்னும் பெயரினால் விக்கிரகஞ் மகன் காலக்ஷேபங்கேட்டு வரக்கண்டு மக செய்து பூஜிப்பர் . னுடன் தானும் உண்டு மகனை நோக்கி பில்கணியன் - ஒரு வடநூற்புலவன் . பாஞ் கேட்ட பாகவத கதை எனக்குக் கூறுக சால தேசாதிபதியின் புதல்வியாகிய யா என்றனள் . குமான் கண்ணன் தயிர்த் மினி பூர்ணதிலகைக்குக் கல்வி ஆசிரிய தாழியை யுடைத்து வீதியிற் செல்லக் னாகி அவளையே மணந்து கொண்டவன் . கண்ட தாய் கண்ணனைத் தொடர்ந்து இவன் செய்த எல் பில்கணீயம் . பிடிக்க அகப்படாதது கண்டு வருந்தக் பில்வநதி - ஒரு நதி . கோபிகைகள் தாங்கள் அன்று கண்ணன் பில்வம்- சிவார்ச்சனைக்குரிய பத்திரம் . இது செய்த தீமைகள் கூறக் கேளாதீர் பிரத் பீமனால் சிவார்ச்சனைக்கு உபயோகிப்பது . யக்ஷமாகக் காண்க வென்றனர் . இதைக் பிவிக்கிரந்தன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . கேட்ட தாய் முகம்வாடி யிருக்கையில் பிளாபாயி ஒரு பிரதானி புத்ரி இவள் கண்ணன் அருகுறத் தாய் தாம்பினாற் ஒருவனை இளமையில் மணங்கொண்டு கை பிணிக்கத் தாம்புகள் பற்றாது வருந்துகை மையாயினள் . இவள் இளமை தொட்டே யில் மற்றொரு தாம்பிற்கு இடந்தந்து உர அரிபூசனை யியற்றித் தன் கணவனிறந்த லில் பிணிபட்டு நிற்கையில் கோவியர் பின் தந்தை பாலடைந்து பூசைவழுவாது நசைத்துச் சென்றனர் . கண்ணன் இனித் வருகையில் தந்தை இறக்க உடன் பிறந் தீமை செய்யேன் கட்டவிழ்க்க எனத் தீன தாரிருவரும் நாடுகளைப் பிரித்துக் கொண் பாவனை காட்டத் தாய் இரங்கா திருந் டனர் . இவ்விருவருள் தமயனைப் பினா தனள் என்று மகன் கூறிய கதை கேட் பாயி பூசைப் பெட்டகத்துடன் அடைந்து கையில் கண்ணனை யார் சென்று கட்ட ஜீவித்து வந்தாள் . பிரிவுபட்ட இளை விழ்ப்பார் என்று கண்ணீருகுத்து இதோ யோன் தமயனைப் பகைத்து அவன் பொ நான் வந்து கட்டவிழ்க்கிறேன் என்று ருள்களைக் கொள்கையில் பூசைப்பெட்ட உயிர் நீங்கிப் பரமபத மடைந்தவள் . கத்தையும் கொள்ளைக்கொண்டனன் . பிளா பிப்பலன் - விஷ்ணுபடன் . பாயி பூசைப்பெட்டகத்தைக் காணாது பிலசேநன் துரியோதனன் தம்பி . வருந்தி அது வாராததால் உணவுகொண் பீலம்லோசை ஒரு அப்ஜாஸ்திரி . டிலன் ஐந்தாநாள் பெருமாள் ஒருவேதி பிலக்ஷம் - ஒரு தீவு மேல் சமுத்திரத்தில் யர்போல் கனவிடைவந்து பூசைப்பெட்ட அநுமான் சீதாபிராட்டியைத் கத்தை உதவிச் சென்றனர் . பிளாபாயி தேடிச்சென்ற காலத்துப் பாலைவநத்திரு முன் போல் பூசையியற்றி உணவுகொன் ந்த பிலத்திற்சென்று அவ்விடத்திருந்த டனள் . இச்செய்தியறிந்த தம்பி தமயனை சுவயம்பிரபை தன்னைச் சுவர்க்கத்துக்கு யடைந்து தான் செய்த குற்றத்தை மன் அனுப்பவேண்டியபோது பிலத்தைப் னிக்கவேண்டி முன்போல் நாடு முதலிய பிளந்து வெளியே வந்ததால் உண்டாகி கொடுத்துச் சென்றனன் பிளிந்தாள் - ஒருவகை மிலேச்சசாதியார் . பிலக்ஷப்ஸ்ரவணம் ஸரஸ்வதிக்கு உற் பிளோர்டியன் மதம் இத்தேயத்தவர் விக் பத்திஸ்தானம் . கிரக ஆராதனை செய்வர் . பிலாங்கர் இது வயிற்றில் பையுள்ள டாயா வென்னும் பிசாசியை வணங்குவர் . மிருக இனத்தில் சேர்ந்தது . பூனையைப் இவர்கள் ஆலயங்களில் சபங்களுக்கு உயர் போன்றது . இதன் பின்னங்கால் விரல் ந்த பதார்த்தங்களை வைத்துப் பூசிப்பார் கள் மனிதர் விரல்போலும் முன்னங்கால் கள் . இவர்களில் அபாலசிட் என்பவர்கள் பூனைவிரல்கள் போலிருக்கிறது . இது பக்ஷி சூரியனை ஆராதிப்பர் . இவர்கள் குருக் களைப் பிடித்துத்தின்கிறது . இவ்வினத்தில் கள்மார் ஜவனஸ் என்னும் பெயருடைய கஸ்கஸ் என்றது ஒன்று வர்கள் . இவர்கள் சூரியனுக்குமுன் முழ பிலிப்பியன் மதம் - ( Philipi.u ) இத்தீவி கொலூன்றி நமஸ்கரித்தலேயன்றிச் சாம் லுள்ளோர் சூரியசந்திரர்களை பிராணி தூபமுமிடுவர் . பின்னும் சூரிய போர் . பின்னும் அநேக தேவர்களையும் னைக்கண்டு கூவும் பணிகளுக்கு ஆகார பூஜிப்பர் . பாட்டலா என்னும் தேவன் மான தேனை ஆராதிப்பர் . இச்சாதியார் உள்ளது . பின்னும் ஆராதிப்